ລາວໂຮມລາວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ພວກຜູ້ນຳລາວຂາຍຊາດ ຂາຍແຜ່ນດິນ
Anonymous

Date:
RE: ພວກຜູ້ນຳລາວຂາຍຊາດ ຂາຍແຜ່ນດິນ
Permalink   
 


ນາຍຍົກຂ້າປໍສາມພົບກັບນາງຟ້າລາວຈາກ ລ້ານນາ ຫມໍນີ້ເວົ້າແຕ່ພາສາສັດ ພາສາໂຈນເກັ່ງຫລອກລາວລີງສັດເດັຍຣະສານໄດ້ເທົ້ານັ້ນ


ນາຍຍົກສາວລາວຈາກຊຽງໄຫ່ມມາພົບໄອ້ຕ່ຳເຕັ້ຍຂີ້ ເຫ່ລວໂຈນ ຄມນ ລາວແດງ ມືງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ປໍ ຫົກ ແມ່ນໂຄດແກວມືງຫອບ ອຳນາດນີ້ ມາຈາກ ນຍ ບັວສອນ ກູ ຊີເອົາຫຍັງເວົ້າໂລມກັນລະ ກັບເຂົາ ທີ່ ຜ່ານ ມະຫາລັຍຊັ້ນຍອດ ຈາກ ອມຣກ

Yingluck in Laos

PM Official Visit Lao

นายก รัฐมนตรี หารือ กับ นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีลาว ณ สำนักนายกรัฐมนตรีลาว โดยเน้นความสัมพันธ์ไทย-ลาวที่จะ มองไปข้างหน้าบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน และจากการที่มีทุนทางสังคม วัฒนธรรม ที่คล้ายคลึงกัน จึงถือเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพราะความสัมพันธ์ไทย-ลาวจะเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศของ ภูมิภาคอาเซียน

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

หัวอกลาว กรณีปราสาทพระวิหาร

มตีชน 01 กรกฎาคม 54โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ ( จปล เจ็กปนลาว )ประวัติ ศาสตร์แห่งชาติของไทย ฟูมฟายว่าไทย"เสียดินแดน"แต่ไม่­­เคยบอกว่า "ได้ดินแดน" คนอื่นมาก่อนแล้วปราสาทพระวิหาร ยุครัชกาลที่ 5 ชาวสยามทั่วไปไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นอะไร? อยู่ที่ไหน?

คน ชั้นนำยุคนั้นจะรู้จักสักกี่คน?­­ เพราะความวิตกกังวลยุครัชกาลที่ 5 ไม่ใช่เรื่องปราสาทพระวิหาร แต่เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้น คืออธิปไตยที่แน่ชัด (หรือที่มหาอำนาจรับรอง) บนดินแดนภาค ตวอฉหน(อีสาน) ขณะนั้นอันตราย เปราะบางอย่างยิ่งเพราะไม่รู้ว่าฝรั่งเศสที่ยึดคร­­อง เวียดนาม, เขมร, ลาว จะบุกเข้ามาถึงภาค ตวอฉหน(อีสาน)ของสยามหรือ­­ไม่? เนื่องจาก ตวอฉหน(อีสาน)เหนือเป็นเขตวัฒนธรรมลาว ส่วน ตวอฉหน(อีสาน)ใต้เป็นเขตวัฒนธรรมเขมรพูดกันตรงๆ อย่างปากชาวบ้านว่าครั้งนั้น ตวอฉหน(อีสาน)เหนือเป็นลาว ตวอฉหน(อีสาน)ใต้เป็นเขมรพ.ศ.2447-2450รัฐบาลสยามยุครัชกาลที่5 ทำสนธิสัญญาเรื่องเขตแดนกับฝรั่­­งเศส ซึ่งมีพันธะให้ต้องยอมรับแผนที่­­แนบท้าย1:200,000 ที่มีปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกั­­มพูชาของฝรั่งเศส รัฐบาลสยามยกเป็น" ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ"ยิ­­่ ง ใ ห ญ่ เ พ รา ะ เท่า กั บ ส ย า ม มี อ ธี ป ไ ต ย บ น ดิ น­ แ ด น ล า ว ภาค ตวอฉหน(อีสาน)อย่าง แน่ ชัดที่มี­มหาอำน­าจรับรองเป็นอันหมดกังว­ลไปประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย สมั­­ยต่อมาเขียนว่า ไทย ต้อง ย อ ม"เ สี ย ดิ น แ ด น"

บางส่วนให้ ฝรั่งเศส เพื่อรักษาดินแดนบางส่วนไว้แต่คนลาวไม่คิดอย่างนั้น จะขอคัดเนื้อหาตอนนี้ในหนังสือป­­ระวัติศาสตร์ลาวโดยสิลา วีระวงส์ (สำนักพิมพ์มติชนพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2539 หน้า 301) มีความว่า"ใน หนังสือสัญญานั้น แม้สยามกับฝรั่งเศสแบ่งปันกันเอ­­าแผ่นดินลาวและคนลาวที่อยู่ในแ­ผ­่นดิน นั้น หรือเอาดินแดนลาวและคนลาวแลกเปล­­ี่ยนกับดินแดนเขมรและคนเขมร ซึ่งฝรั่งเศสกับสยามทำได้ตามใจใ­­นฐานะผู้เป็นนายลาวเราที่อยู่ทั้งสองฝั่ง แม่น้ำ­­โขงก็ได้แต่ลืมตาดูอยู่เฉยๆ ไม่มีสิทธิที่จะพูดจาอะไรได้ เพราะเป็นข้าเขาด้วยประการดังนี­­้และ ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา(ค.ศ.1­903)แผ่นดินลาวที่กว้างใหญ่ไพศา­ล รวมเนื้อที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโข­­งมี 343,000 ตารางกลม และมีพลเมืองลาวนับเป็นหลายๆสิบล้านคนก็ได้ถูกแบ่งแยกก­­ันโดย ฝ่ายหนึ่งได้กลับกลายเป็นคนไทยแ­­ต่อีกฝ่ายหนื่งเป็นคนลาว ทั้งที่คนเหล่านี้เป็นเชื้อชาติ­­ลาวเผ่าพันธุ์+จารีตประเพณีอัน­เดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน มีอักษรศาสตร์ใช้ประจำชาติมาแต่­­โบราณเป็นอันเดียวกัน แต่ก็ต้องได้มาแยกกันเป็นคนละชา­­ติ"

ครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ที­­่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์โบราณ­ค­ดี น่าจะลดละเลิกเสียเวลาให้ท้ายปร­­ะเพณีรับน้องใหม่แล้วหันมาร่วมกันศึกษาค้น คว้าวิ­­จัยเรื่องจริงๆ ในอดีตอย่างกรณีนี้เพื่อผลักดัน­­ให้มีความราบรื่นร่มเย็นในประช­า­คมอา เซียน

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ໂຈນລາວແດງ ພວກຄວາຍ ພວກຫມາ ພວກ ຂີ້ຂະໂມຍ ພວກຂາຍຊາດ ພວກຂ້າ ພວກຂອມ ປໍສາມປໍສີ່ຄອງເມືອງ ພວກຂື້ນແລ້ວບໍລົງ ພວກກິນບ້ານແດກເມືອງ ພວກ ຫລີ້ນພັກຊູພວກ ພວກ ຂີ້ຂ້າແກວ ພວກ ຜດກ ຍາວນານ ພວກ ແກ່ດຶງປທ ຊາດລົງເຫວແຫ່ງຄວາມທຸກຍາກລ້າຫລັງ ພວກຕັດສີດທີ່ມວນຊົນ ພວກ ເອົາຕີນຢຽດສີດທີມະນຸດ ພວກ ກີນແມງວັນບໍ່ເບື່ອ ພວກພີການການເມືອງ ພວກຂີ້ຕັວ ພວກ ຫລອກລວງ ພວກມືມີເລິອດ ພວກຄາຕກອນໂລກ ພວກ ຂ້າເຜົ່າພັນລາວ ມົ້ງຕົນເອງ ພວກ ສີບຫາຍວາຍວອດ ພວກ ສັດເດັຍຣະສານຕົກນາຣົກລົງອະເວຈີ ພວກ ຫ້ນາໄຫ້ວຫລັງຫລອກ ພວກມືຖືສາກປາກຖືສີນ ພວກອວດດິ ພວກຍົກເພີ່ນຍໍໂຕ ພວກ ອວດໂຕວ່າແຕ່ເກັ່ງແຕ່ຊຽນ ທາດ ແທ້ ແລ້ວ ແມ່ນພວກ ອ່ອນເພັຍຂໍທານ ໂລກ ແດກຫ່າ ພວກ ໂມ້ ຜົນງານບໍ່ມີ ພວກກູ່ມນັກປົ້ນຕັວເລັ່ນ ດຽວນີ້ ຮູ້ຈັກວ່າ ປທ ມັນຊິເອົາບໍ່ລອກແລ້ວ ກະຫອບເງິນອອກນອກ ປທ ຊື້ບ້ານຊື້ເຮຶອນໄວ້ ແມ່ນແຕ່ລູກຊາຍລູກຍິງກະສົ່ງໄປຮຽນ ປທ ນາຍທືນ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ເລີຍເພື່ອລໍຖ້າຫລັງຈາກ ປຊຊ ທີ່ພາກັນໄລ່ຖີບອອກຈາກອຳນາດມຶດ
ສ່ວນລູກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາ ພວກບໍ່ມີເສັ້ນມີເອັນສົ່ງໄປ ວຽດນາມ ເກົາຫລີເຫນືອ ຄີວບາ ສປຈ
ອັນນີ້ແລ້ວເຂົາວ່າພວກອັບປິພວກເຫັນແກ່ຕັວພວກ ເອົາປຽບຊາວບ້ານ ພວກຂົ່ມເຫັ່ງເຕັງເຕັກ ປຊຊ ພວກ ເຣັດນາໄສ່ຫລັງຊາວບ້ານພວກຂຸດແແລ້ວຮີດແລ້ວໄຖ ປຊຊ ຢ່າງຫ້ນາດ້ານໆ ພວກ ແມງດາ ພວກກະຫລີ່ແມ່ຈ້າງການເມືອງ
ພວກຫັວຫ້ນາແກ້ງ ອັນຕະພານເຄີ່ງສັຕວັດ ພວກຢືນຝັນກາງເວັນ ພວກວິສັຍທັດບ້າໆ ພວກ ເສັຍຈິດ ພວກ ໂຣກຈິດ ພວກເສັຍເສັນປະສາດ ພວກຝອຍການເມືອງ7ມື້ເຈັດຄຶນ ໂດຍບໍ່ຍອມໃຫ້ຄັດຄ້ານໄດ້
ບະເວົ້າ36ປິກະບໍ່ຫົມດ
ພາກັນຫູບພວກນີ້ໄປໄວ້ທີ່ໂຮງພຍາບານໂຣດຈິດໄດ້ແລ້ວ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ໂຈນລາວແດງ ພວກຄວາຍ ພວກຫມາ ພວກ ຂີ້ຂະໂມຍ ພວກຂາຍຊາດ ພວກຂ້າ ພວກຂອມ ປໍສາມປໍສີ່ຄອງເມືອງ ພວກຂື້ນແລ້ວບໍລົງ ພວກກິນບ້ານແດກເມືອງ ພວກ ຫລີ້ນພັກຊູພວກ ພວກ ຂີ້ຂ້າແກວ ພວກ ຜດກ ຍາວນານ ພວກ ແກ່ດຶງປທ ຊາດລົງເຫວແຫ່ງຄວາມທຸກຍາກລ້າຫລັງ ພວກຕັດສີດທີ່ມວນຊົນ ພວກ ເອົາຕີນຢຽດສີດທີມະນຸດ ພວກ ກີນແມງວັນບໍ່ເບື່ອ ພວກພີການການເມືອງ ພວກຂີ້ຕັວ ພວກ ຫລອກລວງ ພວກມືມີເລິອດ ພວກຄາຕກອນໂລກ ພວກ ຂ້າເຜົ່າພັນລາວ ມົ້ງຕົນເອງ ພວກ ສີບຫາຍວາຍວອດ ພວກ ສັດເດັຍຣະສານຕົກນາຣົກລົງອະເວຈີ ພວກ ຫ້ນາໄຫ້ວຫລັງຫລອກ ພວກມືຖືສາກປາກຖືສີນ ພວກອວດດິ ພວກຍົກເພີ່ນຍໍໂຕ ພວກ ອວດໂຕວ່າແຕ່ເກັ່ງແຕ່ຊຽນ ທາດ ແທ້ ແລ້ວ ແມ່ນພວກ ອ່ອນເພັຍຂໍທານ ໂລກ ແດກຫ່າ ພວກ ໂມ້ ຜົນງານບໍ່ມີ ພວກກູ່ມນັກປົ້ນຕັວເລັ່ນ ດຽວນີ້ ຮູ້ຈັກວ່າ ປທ ມັນຊິເອົາບໍ່ລອກແລ້ວ ກະຫອບເງິນອອກນອກ ປທ ຊື້ບ້ານຊື້ເຮຶອນໄວ້ ແມ່ນແຕ່ລູກຊາຍລູກຍິງກະສົ່ງໄປຮຽນ ປທ ນາຍທືນ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ເລີຍເພື່ອລໍຖ້າຫລັງຈາກ ປຊຊ ທີ່ພາກັນໄລ່ຖີບອອກຈາກອຳນາດມຶດ
ສ່ວນລູກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາ ພວກບໍ່ມີເສັ້ນມີເອັນສົ່ງໄປ ວຽດນາມ ເກົາຫລີເຫນືອ ຄີວບາ ສປຈ
ອັນນີ້ແລ້ວເຂົາວ່າພວກອັບປິພວກເຫັນແກ່ຕັວພວກ ເອົາປຽບຊາວບ້ານ ພວກຂົ່ມເຫັ່ງເຕັງເຕັກ ປຊຊ ພວກ ເຣັດນາໄສ່ຫລັງຊາວບ້ານພວກຂຸດແແລ້ວຮີດແລ້ວໄຖ ປຊຊ ຢ່າງຫ້ນາດ້ານໆ ພວກ ແມງດາ ພວກກະຫລີ່ແມ່ຈ້າງການເມືອງ
ພວກຫັວຫ້ນາແກ້ງ ອັນຕະພານເຄີ່ງສັຕວັດ ພວກຢືນຝັນກາງເວັນ ພວກວິສັຍທັດບ້າໆ ພວກ ເສັຍຈິດ ພວກ ໂຣກຈິດ ພວກເສັຍເສັນປະສາດ ພວກຝອຍການເມືອງ7ມື້ເຈັດຄຶນ ໂດຍບໍ່ຍອມໃຫ້ຄັດຄ້ານໄດ້
ບະເວົ້າ36ປິກະບໍ່ຫົມດ
ພາກັນຫູບພວກນີ້ໄປໄວ້ທີ່ໂຮງພຍາບານໂຣດຈິດໄດ້ແລ້ວ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


ພວກລາວລີງຊັ່ວໆພວກສັດເດັຍຣະສານ ມືນຕາເບີງໂຄດໂຈນມືງ ທີ່ ວຈ ຂາຍຄວາມເປັນເອກກະຣາຊຂອງ ປທ ມືງ ມືງຍັງພາກັນນອນດັດຕາໄດ້ຕໍ່ໄປອິກບໍ?
von Champalao Laolao, Donnerstag, 15. September 2011 um 23:20

Companies, People, Ideas

Bungle In The Jungle

Ron Gluckman, 07.27.11, 06:00 PM EDT

Forbes Asia Magazine dated August 08, 2011

The idea was a Chinese economic colony in the Lao wilderness, and that was okay with Laos. Then the gamblers, hookers and gangsters took over, and that was not okay with China.
The pink buildings were meant to serve as hotels and office space in Boten. Shops and housing in front were razed to make way for a new marketplace.

Across Asia, once-backward regions have surged in the boom that's lifted millions out of poverty--monuments to the Asian economic miracle. But there have been grand schemes that went spectacularly wrong. Few compare with Golden Boten City, a project that promised a beehive of economic activity in northern Laos by the Chinese border, but today sits lonely and desolate.

Route 3 in the Lao highlands cuts through rubber plantations and forests, a vast carpet of greenery interrupted only by tiny villages--groups of shacks on stilts and tribal people in bright blue, red and black garments. Then suddenly there's a clearing--and the surreal sight of a dozen enormous buildings erupting from the plateau in blistering shades of pink, orange and yellow.

This is Golden Boten City, a "Paradise for Freedom and Development," as the investment brochures called it. In 2003 a developer leased the 21-squarekilometer site from Laos for 99 years, and buildings started going up the next year. The plan called for a trade zone in what was expected to be a key growth corridor, with road and rail links from southern China to ports as far away as Bangkok and Singapore. Drawings depict a golf course, a resort and apartment blocks along picturesque lakes and lagoons. Instead, Boten quickly became a Gold Rush-style boomtown and, like many such towns, renowned for gambling, crime and bustling brothels.

At Boten's peak thousands of people each day poured across the border from China's Yunnan Province, thanks to unprecedented visa-free access. As gaming halls proliferated, rows of shops sprouted--a ramshackle market serving Sin City. A dozen lingerie shops catered to battalions of Chinese prostitutes, with the finest choice of stiletto heels in Laos. Pharmacies stocked sex potions alongside racks of X-rated DVDs and containers of bile from black bears fresh from a hilltop factory and used in traditional Chinese medicine. Next door to the factory was a massive pink entertainment hall that boasted transvestite shows. The ladyboys hailed from Thailand but everything else came from China: the beer, the police and practically all the dealers, even the currency that made it all possible. Hotel signs were in Chinese, and Boten's clocks didn't run at Laos' sleepy pace, but were set an hour ahead to China time. Boten was completely a Chinese colony.

Then, just as fast as gamblers from China turned this remote site into the Macau of the jungle, Golden Boten City melted down. Stories in the Chinese media talked about hostages held over gambling debts. Residents told FORBES ASIA of bodies dumped in the river. China cut off electricity and telecom service to the enclave and started requiring visas. "We heard reports of killings, of people disappearing," an official of Golden Boten City Ltd., the developer, told FORBES ASIA during a visit in May. (The developer said it didn't run the casinos; that was done by several little-known operators from abroad.) "We don't disagree that there have been problems here, but we are working to correct them."

Days later the last casinos shut down. The shops closed for a lack of customers, leaving behind a huge supply of stiletto heels along with a giant picture of American actor George Clooney gazing forlornly from an unopened luxury goods emporium, one of a half-dozen grandiose structures that had been completed but now stand unused. The bears were still packed in cages, milked of bile, but the ladyboys returned to Thailand, and Boten was left a ghost town.

The man behind Golden Boten City is Huang Minxuan, 56, who had been involved in a casino in Myanmar before it was shut down in a crackdown by Beijing on just-over-the-border gambling. (Gambling is banned in China outside of Macau.) Originally from Fujian Province, he operated a business in Yunnan for some years before registering a slew of companies in Hong Kong in 1997 and 1998--all long dissolved--and gaining Hong Kong citizenship; he's still the honorary chairman of the Fujian Chamber of Commerce in Yunnan.

Huang says between $200 million and $300 million was spent on Boten, but he doesn't say where it came from or how much of it was his money. Chinese media reports indicate that he served as the executive director of a Hong Kong company that pumped $36 million into the project when it began, but no record of the company can be found. The second-in-command, George Huang, 55, a Taiwanese national who worked with Huang Minxuan at the Myanmar casino, has said small investments came from Thailand, Singapore, the U.K., Russia and Ukraine. George could not be contacted; he is believed to have left for a job in Thailand after Boten collapsed.

Casinos began sprouting in Myanmar along the Chinese border in the 1990s, and eventually up to a hundred were operating. Most were modest in scale, sometimes featuring a hotel, but all followed the same formula: deploy fleets of boats to ferry gamblers along the Mekong River, mainly from China but also Thailand. But in Boten, the Huangs had grander designs. Laos had been eyeing the Myanmar tourist traffic and started touting its special economic zones to investors. "I was talked into the idea," says Huang Minxuan.

That won't mollify critics. "Nobody knows why this was allowed, or what they paid," says Sounh Manivong, director general of the Lao Planning and Operation Department. The best estimate of what the Huangs pay in concession fees was $700,000 a year until 2010, then $2 million a year for 2011–13 and $2.4 million a year in 2014–15, according to Pingkaew Luangaransri, a professor at Chiang Mai University. Officials with Laos' office for economic zones decline to comment.

Today new casinos, hotels and multistory gem warehouses with exterior detailing of Greek goddesses all stand completed, but most are vacant. Some 10,000 people a day used to mob Boten. "It was so crowded, you could barely move," says a Golden City official. Now a few dozen visit each day. "We are shut down until we find new financing," the official says on a tour of sites for a potential golf course and luxury housing. "We're waiting for investment to come." Says Huang Minxuan to FORBES ASIA: "Please be patient. When we finalize our modifications and come up with a new development plan around September or October, we will invite you to come over for an interview."

The new plan may be close to the original, which didn't emphasize gambling and instead promised a huge economic center to nurture a new growth corridor. Laos cleared villages to provide land not only for the concession but also for the nearby rubber plantations and tobacco-processing plants that have lured Chinese investment. The original town of Boten was relocated, its farmers moved to new roadside settlements 20 kilometers south. "They took the land, we had to go--we had no choice," says one vendor at a grocery shop in ramshackle New Boten. Like many villagers, she concedes they received compensation that seemed fair, but adds: "If we could go back, we'd do it in a minute." Now, she says, they have no rice, no fields. "No life." She adds: "When they told us about the project, they said they were going to make things better. They needed the land to make gardens and pig farms. They said they wanted to do something to help people, to provide jobs."

Jobs in the casinos were well paid by Laotian standards but few went to locals because they couldn't speak Chinese. Instead, several thousand Chinese workers went across the border to staff Boten's discos, brothels, casinos and hotels.

A dozen gaming operators from China, but also Ukraine, Slovenia and the Philippines, arrived in Boten to set up shop. (All were small, low-profile companies that quickly disappeared in May and could not be contacted.) Touts in vans roamed China's border towns, offering free, "sure-fire" get-rich trips. But when their holiday ended, some punters in hock were detained and ransom demands issued to relatives, according to widespread Chinese accounts.

Golden City officials concede that China issued numerous complaints and warnings. In March it shut off Boten's electricity and telecom service. This was meant to restrict gambling by proxy, in which minions could play cards for godfathers back in China who barked out instructions over the phone. If they racked up big debts, the Chinese bosses could abandon the hapless gambling mule and simply compensate his relatives. In May, days before the casinos closed, gamblers could be observed operating by mobile phone and over the Internet, using the more expensive Lao telecoms.

The final blow for Boten came when most Chinese again started needing visas. When the economic zone was marked out, Laos moved its customs posts south, creating a lawless land in between China and Laos where Golden Boten City ruled and policed itself, rather ineffectively. But China severely tightened access in April as part of a campaign against border casinos, according to Qi Yongjiang of the Yunnan Provincial Tourism Administration.

Golden Boten City recently hired a Singapore firm, FBI365, to help with rebranding and bring in new investors. The goal, according to Kan Goh, the firm's chief operating officer, is to remodel Boten as more of a trading hub. "Development now is paused," he says. "At this stage they are trying to clean up and advance the project. We want to bring in duty-free shops and more hotel operators. This is all the original plan."

A $7 billion China-financed rail line from Kunming to Bangkok that would pass near Boten is on the drawing board. "This is the entrance to Asean," says one official still in Boten, looking over the overbuilt but deserted jungle site. "In the original plan, casinos were just a small part of our goal."

But the casinos could certainly be back. Huang Minxuan says the casinos are now merely "shut down temporarily for modifications and new planning." Asked whether his company will recruit new casino operators, he says, "Can't tell for now."

But some observers think Boten--the buildings and the concession--will likely be sold. Offers have come from Chinese investors, but on the low side, say Boten officials. Still, Boten may have little choice but to sell if it can't find new investors, or it may simply slide back into the jungle. "Now we want to move on," says one official. "It's like we are closing one door and opening a new window."

Joyce Huang also contributed to this story.

________________________

Additional reporting by Joice Huang page102-105 August 22.2011

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

http://www.forbes.com/global/2011/0808/companies-laos-china-economy-gambling-gangsters-bungle-jungle.html__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

เหตุการณ์ 26 ตุลาคม 1999 ที่มีการรุมฆ่านักศึกษา  คนที่ทำเช่นนั้นด้วยความโกรธ เพราะปักใจเชื่อว่านักศึกษาเป็นตัวเลวร้าย ส่วนฉันเป็นฝ่ายถูก

สังคม
ก่อนเหตุการณ์ 26 ตุลาคม 1999 มีกระบวนการสร้างให้รู้สึกเกลียดชังคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจคิดไม่เหมือนตัวเอง

ได้ มีการเตรียมการสังคม
จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามเพื่อรับเหตุการณ์ 26 ตุลาคม 99 ทั้งในเรื่องของการทำลายความจริง และในเรื่องของการใช้ความรุนแรง

จุดนี้เองที่ทำให้เราเห็นว่าสติปัญญาของคนมีอำนาจในสังคม
ขามีปัญญาคิดเพียงแค่นั้น

การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดเขาทำได้แค่ต้องฆ่าคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างให้ตายเท่านั้นเอง

และยิ่งเป็นความเลวร้าย และน่าละอายเกินกว่าที่จะกล่าวถึง

เพราะ เหตุการณ์ 26 ตุลาคม 99 เป็นการสังหารหมู่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างบริสุทธิ์ใจเพียงเพื่อหาแพะ รับบาปสำหรั
ม  อำนาจของฝ่ายเผด็จการ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ເປັນທີ່ແນ່ນອນແລ້ວ
ວັນອາທິດ ທີ່ 18 ເດືອນ 9 ປິ2011
ເວລາ 21 ໂມງ (ທີ່ລອນດອນ ປາຣີສ ໂຣມ ແບກແລງ  Prague   Warsaw Stockhom  Copenhague Vienna  Madrid  Geneva  Moscow)  15 ໂມງ (ເວລາທີ່ ນີວຍອກ ໂຕຣົງໂຕ ມົງເຣອານ ວໍຊິງຕັນ ຟີລາແລນເຝັຍ ຊີກາໂກ  ບົສຕົງ ໄມອາມີ)   12 ໂມງ ( ເວລາທີ່ ຄາລີຝໍເນັຍ ລາສເວກາຊ ແຊນດິເອໂກ)  6 ໂມງ(ເຊົ້າວັນຈັນ ທີ່ ປທ ອົສຕຣາເລັຍ) ແລະ  3 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນຈັນ ທີ່  ອະດິດຣາຊອານາຈັກລາວ ໂຄຣາຊອຸບົນຂອນແກ່ນຊຽງໄຫ່ມລຳປາງ12ພັນນາ ເມືອງແຖງ ດາລັກ ຄອນຕູມ ຣັຕນະຄີຣິ ກະແຈຊຽງແຕງ
 Super Highway 20 ແລນ ທຸກໆສາຍ ຈາກ  LA   NY   Texas    Toronto   Paris  ແລະຖນົນເລກສິບສາມ  2ແລນ ຈາກ ວຽງຈັນ
 ມູ້ງສູ່ 
 ວທີສົນທະນາພັນໂທກ ລາວລ້ານຊ້າງລືມບໍ່ສູນ Lao LanXang Leuipborsoun Paltalk
ສະນັ້ນຢ່າລືມ ສວຍໂອກາດສວມໃຊ້ເວລາອັນມີຄ່າຂອງທ່ານ ຈົ່ງເຂົ້າມາຮ່ວມອອກແນວຄິດຫລາກຫລາຍຂອງທ່ານ
ຊອກຫາທາງອອກ ແລະ ວີທີການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອທັບມ້າງ ຜດກ ອອກຈາກສັງຄົມບ້ານເຣົາ ຢ່າງທີ່ ປຊຊ ໃນໂລກ ອາຣັບໄດ້ ຣັບຜົນສຳເຣັດມາແລ້ວຢ່າງເຜັດໆຮ້ອນໆ ທັງໆການລຸກຂື້ນຂອງປຊຊເຂົາໄດ້ເລີ່ມຂື້ນພຽງເດືອນເທົ້ານັ້ນ.
ທີມງານພວກເຮົາລໍທ່ານນະ
 
Facebook : champalao


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

 

ພີ່ນ້ອງລາວ ຫລັງຈາກກິນຕຳຫມາກຮູ່ງແຊບໆກັບທ່ານອາຈານ ສດດ ແລະ ຟັງເພັງກ້າວຫ້ນາຂອງທ່ານ ໃນຮູບ ອາຫານດິເພັງມ່ວນ ແລ້ວຢ່າລືມຄິດເຖິງພີ່ນ້ອງ ຊຊຊ ລາວ ເກືອບຮ້ອຍລ້ານຄົນເຮົາໃນເຂດຍຶດຄອງຈະເປັນຝັ່ງຊາຍກະຄຶຝັ່ງຂວາ ຈະເປັນໂຄຣາຊກະຄືນະຄອນຊຽງໄຫ່ມ ໂຕຣົງໂຕ ກະຄືນິວຍອກ ປາຣີສລອນດອນ ໂຕກຽວ ເມືອງແຖງກະຄຶຄອນຕູມດາລັກ ກະແຈຊຽງແຕງຣັຕນະຄິຣິ12ພັນນາ ແລະແຖບໆຢູນານ ຍົກຄວາມເປັນລາວໃຫ້ສູງ ບົດຮຽນໃນອະດິດ ທີ່ ເຄີຍຍີ່ງໄຫ່ຍດ້ວຍຄວາມແຕກແຍກຂາດຄວາມສະມານສະມັກຄິ ຈຶ່ງ ເກິດມີການພັດພາກຈາກຜືນແຜ່ນດິນແມ່ຕົນ ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານແບບແສນທຸກແສນຍາກລຳບາກແຫ່ງຄວາມໄຮ້ມະນູສທັມ ຫິວໂຫຍ ເມື່ອຍແສນເມື່ອຍດ້ວຍການຍ່າງຕີນເປົ່າ ຫາບອາຫານການກິນຈາກ ວຈ ໄປ ທີ່ ພາກ ກາງ ອັນ ຫລາຍກ່ວາ600(ຫົກຮ້ອຍ)ກິໂລແມດໃນນາມສະເລີຍເສີກສົງຄາມອັນປ່າເຖື່ອນຖືກຂ້າຖືກຕີ ມີການສູນເສັຍຊີວິດຢ່າງມາກມາຍລະຫ່ວາງເສັ້ນທາງອັນແສນຣະທົມຂົມຂື່ນສາຣະພັດຮ້ອຍແປດພັນປະການຈາກນ້ຳມືໂຈນຂ້າງບ້ານນີ້ເຖິງເ ກິ ດ ມີ ເ ພັ ງ ລ າ ວ ແ ຄ້ ນ ຂີ້ນມາຈົນໄດ້

ເພື່ອສ້າງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງຂື້ມໄຫ່ມ ກອດຄໍຮັກກັນ ຈັບມືເວົ້າເລື້ອງ ປະສັດສາດອັນແສນເຈັບແສບໃນອະດີດໃຫ້ເປັນອັນນື່ງອັນດຽວກັນ ຍົກຂື້ນມາເປັນຕົ້ນທືນກັບການສ້າງຄວາມສະມານສະມັກຄິ ຊາດ ພາຣະກິດຊາດ

ເມື່ອປິ 1827 ແມ່ນ ຊຊຊ ລາວໄດ້ມອບໃຫ້ເຈົ້າຟ້າເຈົ້າແຜ່ນດິນແຫ່ງຣາຊອານາຈັກວຽງຈັນ ຄື ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າອະນຸ ພາຣະກິດຂອງພຣະອົງນັ້ນໄດ້ຊື້ນສຸດລົງ ໃນ ປິ 1829 ທີ່ ສນາມຫຍ້າເມືອງ ກທມ ນີ້ເອງ ແລະ ເມືອງນີ້ລະເປັນທີ່ສະຖິດຂອງມີຄ່າອັນລ້ຳເລີດສຸດຍອດຂອງລາວເຮົາ ຄືພຣະແກ້ວມໍຣະກົດ ແລະ ລາວນອກທຸກໆຄົນຈາກ 11 ປທ ເຈົ້າພໍ່ເສດຖື ຫລຶ ໄອ້ເຖົ້າຫັວງູ ລາວລີງສັດເດັຍຣະສານ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານເມື່ອກັບອະດິດຣາຊອານາຈັກລາວ

 ຜູ້ຂ້າຂຽນບົດນີ້ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເປັນພາຣະກິດຊາດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະຂໍນົບຂາບໃຫ້ເປັນຂອງທຸກໆຄົນ ພາຣະອັນຫນັກຫ່ນວງ ຈະມາມອບໃຫ້ຜູ້ຂ້າຮັບຄົນດຽວ

ຂໍສາຣະພາບປະຕີເສດຢ່າງຊີ້ນເຊີງ ພຽງແຕ່ພວກເຮົາ ຍາມນີ້ ຍຸກນີ້ຊີເຮັດຢ່າງໃດຈື່ງຈະເກີດມີໄຊຊນະໃນຜຶນແຜ່ນດິນຝັ່ງຊ້າຍປັດກວດ ສັດຕຣູເຈົ້າພໍ່ອານານີຄົມຫ້ນາໄຫ່ມນີ້ອອກຈາກຜືນແຜ່ນດີນລາວຂອງເຮົາເສັຍກ່ອຍພ້ອມດ້ວຍລູກສະຫູມນຜູ້ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ບອກໄດ້ໄຊ້ຟັງຂອງມັນຄືພວກໂຈນຂ້າໂຈນຂອມປໍສາມປໍສີ່

ເມື່ອນັ້ນເຮົາຈື່ງປີ່ນຫ້ນາຖາມພິ້ນ້ອງລາວເຣົາກ່ວາ40ລ້ານຄົນໃນຝັ່ງຂວາ ທີ່ ດຽວນີ້ໂຊກອຳນວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດ ຍົກຄວາວເປັນລາວຂື້ນມາຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານເຈົ້າພໍ່ໄຫ່ຍກັນໄດ້ແລ້ວ

ເມື່ອນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງມອບພາຣະກິດຊາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນໃດ ກູ່ມໃດ ດຳເນິນສຶບທອດສີ່ງທີ່ພຣະອົງເຮົາຍັງຄ້າງຄາຖິ້ມໄວ້ ທີ່ ເດີນບ້ານພວກເຂົາເມື່ອ 182 ປິກ່ອນ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

http://www.4shared.com/dir/712evOye/Bunpodj.html

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ຣະວັງ ຣະວັງ ຣະວັງ

ຍັງອິກ 4 ວັນ ແຟນແຟນ ພັນໂທກ ລາວລ້ານຊ້າງ ລຶບບໍ່ສູນ ຈະ ມືນຕາສູ່ໂລກແຫ່ງການສົນທະນາ

ຈາກເສຣີຊົນທັ່ວພາກສ່ວນຂອງໂລກ ໂດຍ ຢືນໃນການຊູສິດທີ່ໃນການຖົກຖຽງບົນພື້ນຖານຫລາກຫລາຍແນວຄິດນັ້ນເອງ

ທຸກການໂອ້ໂລມ ຈະປີ່ນຫ້ນາໄປທີ່ ກູ່ມພວກໂຈນຂ້າຄອງເມືອງ36 ປິ ເທົ້ານັ້ນ

ຟ່າລືມ

ທຸກຢ່າງຝຣີ

ອາຫານດິ ຄົນຕຣີມ່ວນແສນມ່ວນ

ເຈົ້າພາບຮັບພາຣະຝຣີທຸກຢ່າງ

ແມ່ນແຕ່ຊີ້ມື້ ຂື້ນຍົກເອົາບັນຫາຊາດມາຝັກມາຝັນ ມາ ຝອຍ

ກະຝຣີທັງນັ້ນ

ຢ່າລືມຊັກຊວນກັນມາປະກອບພາຣາກິດຊາດ

ຄັ້ງຍີ່ງໄຫ່ຍນີ້

ຈາກທິມງານ ລາວລ່ານຊ້າງລີມບໍ່ສູນ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Patrick Xaphakdy 13. September 01:29
Mr. Champalao Laolao ! make sure you read this !
ບັກສັດເດັຍຣະສານ

ດ່າລາວລີງຊື້ນຄວາມເປັນຄົນກາຍເປັນຄວາຍສັດເດັຍໂຕບັກໄຫ່ຍ ທີ່ກຳລັງໂຈນຂ້າກຳລັງຈະນຳເຂົ້າໂຮງຂ້າສັດ ເພື່ອຕັດຄໍກີນຊີ້ນເຮັດກ້ອຍເຮັດລາບກິນຢ່າງແຊບ
ຮັກ ປທ ຊາດ ຮັກພໍ່ແມ່ຕ້ອງມີຄວາມເດັດດ່ຽວກ້າຫານໃນສັງຄົມທີ່ເຕັມແຕ່ສີດເສຣິພາບ ເປິດໂປ່ງຄວາມເປັນ ຜດກ ຂອງໂຈນ ປົ້ນສັນຍາ ວຈ ປິ 73 ປົ້ນ ບ້ານເຮຶອນຝ່າຍຂວາ ສົ່ງເຂົາໄປສັມມະນາ ເຕະເຂົາອອກນອກ ປທກ່ວະ4ແສນ ເມື່ອເອົາ ປທ ໄປຄອບຄູ້ມໃນກູ່ມໂຈນເຂົາເອງ ປ່າໄມ້ຫົມດ ປທ ເຂື່ອນເຕັມບ້ານເຕັມເມືອງ ບໍ່ເງີນບໍ່ຄຳ ຂຸດຄົ້ນອອກມາຫົ ...


http://www.dailymotion.com/video/xiwxuk_building-a-better-laos-education_news
Building a Better Laos: Education - on Dailymotion
www.dailymotion.com
Patrick Xaphakdy 13. September 01:29
Mr. Champalao Laolao ! make sure you read this !

Doctorfreedom Hello ບັກຄວາຍ ເບີ່ງແລ້ວ ຮູ້ທັນທີວ່າເຫດການກ່ອນປິ່75 ຝ່າຍຂວາຄອງເມືອງນໍ ມືງຈົ່ງເອົາຄວາມເປັນຄົນມືງ ຢ່າເສຶອກເປັນສັດເດັຍຣະສານ ແຈກແຍກໄດ້ ແລະ ດຣ ຄຳເຜິຍ ເປິດໂປ່ງໃນສະພາວັນທີ່16ເດຶອນ6 ຜ່ານມາ ແມ່ນທ່ານເວົ້າຫຍັງ ມືງເຂົ້າໄຈບໍ?? ຄົນພັກແທ້ໆ ເຂົາຍັງຕ້ອງການທັ່ງລະບອບຜິຫູງຜິຫ່າລົງກອງພອນຄືໂຄດມັນ ໃນປິ 1991 ແຕ່ມືງ ແລະ ແກ້ງມືງຊູໂຈນຂ້າອັຕປື ຊຳເຫນຶອ ສວັນເມືອງໂຂງແບບຊີ້ນສະຕີເລີຍນໍ

ກ່າຍຈາກ ຝໍຣອມ ລາວໄທ ທີ່ ປທ ການາດາ ຂອງ ສະຫາຍ ປາຕຣິກ ຊາພັກດິ

__________________
Blacksaphire

Date:
Permalink   
 

ถ้าพวกท่านทังหลายได้อ่าน ข่าวที่ดีๆจากบุคคลที่เข้าใจการเมือง,มีสพการณ์ชีวิตดี ท่านจะเป็นคนที่โชคดี เพราะท่านจะได้เข้าใจความจริงสังคมโลกของเรา

ถ้า หากท่านไปอ่านข่าวจากพวกที่โกหก,หลอกลวง,พวกเห็นแก่ตัว,พวกเผด็จการ,พวกที่ รังเกียจ"ประชาธิปไตย"เช่นพวก"ลัทธิคอมมูนิสต์ซ้ายจัด มารค-เลนิน"

ของ พัก-ลัด สปปล และ สมุนรับไช้ หรือ พวก"ลาวควายนอก"ที่อาสัยอยู่ในต่างประเทศร่วมกับคนลาวที่รัก" เสรีภาพ-ประชาธิปไตย"จะไม่ทำไห้ท่านได้อะไรดี

เลย นอกจากคำขี้หกตอแหลเท่านั้น บางทีทำไห้พวกท่านล่มจมทุกข์จน หรือ เสียชีวิตร เช่นมีคนลาวอพยพนอกประเทศเดีนทางเข้าไปประเทศไทย,สปป ลาว ถูกฃ่า,ถูกอู้มหายสาปศนย์ไป,ถูกวางยาเบื่อ ก็มีจำนวนมากมาแล้ว จงระวังตัวพวกท่านไว้ไห้ดี เพราะพวกเผด็จการคอมมูนิสต์ไม่เคยสอนประชาธิปไตย

ไห้ กับไครเลย.คนที่รักประชาธิปไตย-คนที่รักจะเล่นการเมือง ต้องเป็นบุคคลที่หมั่นค้นคว้า ชอกแสวงหาความรอบรู้ทางการเมือง ซึ่งกว้างขวางไม่มีขอบเขต

และยอมรับฟังบุคคลที่ผ่านเวทีการเมือง และสพการณ์ชีวิตรการเมืองมาก่อนเสมอ นั้นคือนักการเมืองที่ดีของเรา.

BS

Dear Blacksaphire


Absolutely you are right, many Lao Nork people are sensitive to trust pro-communist friends that they can go back home with safety. Actually, Lao regime people have worked many ways to destroy the patriots or... the dislike Lao Overseas ( Arrogant Lao Nork ).

Some people were killed in Thailand, some people were killed in Laos and some people returned to die in their home in overseas. Doctor could not find the cause of the death.
Lao regime is professionalism to kill people.

Best Regards,
A. Bounkhong

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

40ປິ ບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານເກິດ
ແຕ່ເຫັນແລ້ວ ຍາຊິມາບິບຄໍໃຫ້ ຜູ້ຂ້າ
ໄປເບີ່ງ ສະພາບ ເມືອງ ວຈ ສະພາບດຽວກັນກັບສມັຍຝັຣ່ງປົກຄອງລາວບໍ??

ຊ່ວຍເຄາະຫມາກກອກ ຂ້າ ປໍ ສາມດ້ວຍ

ວ່າຍັງບໍ່ສວຍເກິນໄປ .........

ຖ້າຍັງດຶ້ດ່ານ ຫລອກຕົນເອງວ່າເກັ່ງ
ລະວັງນະ ອົງການບູຣະນະມໍຣະດົກໂລກ ຈາກ ປາຣີສ
ຊີຍົກ ນະຄອນຫລວງ ວຈ ເປັນເມືອງຫລວງມໍຣະດົກໂລກ ເມືອງທຳອິດ ໃນຈັກກະວານນີ້ ເມື່ອໃດ

ເມື່ອນັ້ນ ລາວທັງໂລກຊີເສັຍໄຈລະ ແລະ ພວກທ່ານມີຊີ່ສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍ

http://www.youtube.com/watch?v=dXzVKVOeM2E&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_qImpx7HIm4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-F88z-fhls4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Hk-XaWANjrA&feature=related

copy from face book champalao

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:


ຕລາດຫນອງດ້ວງໄຈກາງເມືອງວຽງຈັນ ເມື່ອ60ປິກ່ອນ ສມັຍຝຣັ່ງປົກຄອງhttp://www.youtube.com/watch?v=Cv0NRd503us&feature=relatedຫ້າມເດັດຂາດ ບໍ່ໃຫ້ ອົງການ ຢູແນສໂກ ທີ່ ປາຣີສ ພະແນກ world heritage ມາເບີ່ງສີ່ງເພາະ ຢ້ານເຫດການເກິດຂື້ນ ແບບດຽວກັບຫລວງພຣະບາງໃນ ປິ 1995


 ອັນນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດໜອງຈັນເດີພໍ່ຕູ່ ແຕ່ກ່ອນບ່ອນນີ້ເປັນສະລໍາ ແລ້ວທາງລັດທະບານໄດ້ຍ້າຍປະຊາຊົນໄປຢູ່ໜອງແຕັງ ຫາກໍ່ສ້າງບໍ່ທັນຮອດ 5 ປີ ສ່ວນທາງດ້ານຂ້າງເຂົາກໍາສັງສ້າງສູນການຄ້າເດີ. ສ່ວນຕະຫຼາດໜ້ອງດ້ວງດ່ຽວນີ້ເປັນຕຶກສອງຊັ້ນ ຖາມແທ້ກໍ່ເຄີຍໄປລາວຈັກເທື່ອຢູ່ບໍ?__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


ຕລາດຫນອງດ້ວງໄຈກາງເມືອງວຽງຈັນ ເມື່ອ60ປິກ່ອນ ສມັຍຝຣັ່ງປົກຄອງhttp://www.youtube.com/watch?v=Cv0NRd503us&feature=relatedຫ້າມເດັດຂາດ ບໍ່ໃຫ້ ອົງການ ຢູແນສໂກ ທີ່ ປາຣີສ ພະແນກ world heritage ມາເບີ່ງສີ່ງເພາະ ຢ້ານເຫດການເກິດຂື້ນ ແບບດຽວກັບຫລວງພຣະບາງໃນ ປິ 1995

__________________


Newbie

Status: Offline
Posts: 2
Date:
Permalink   
 

ແປກ ໄຟລາມໄໝ້          ຄົນລາວໜີສະນັ່ນ

ແປກ ຫວຽດຢຶດບ້ານ       ເອົາເງິນຊື້ໝູ່ລາວ

ແປກ ໃນດິນດ້າວ           ຄົນລາວມີແຕ່ເບິ່ງ

ແປກ ລາວໜ້າໂກ້           ຊິຈົມພື້ນຂາດດິນ

ແປກ ທົສວັດໜ້າ            ແຜ່ນທີ່ບໍ່ມີລາວ

ກາຍ ເປັນແຂວງລາວ       ເຊີນຫວຽດຄອງເອົາແລ້ວ

ແປກ ຕະຫຼາດນ້ອຍ         ພາສາແກວດັງສັ່ນ

ແປກ ລາວອວ່າຍໜ້າ       ໜີບ້ານໃຫ້ຢຶດຄອງ

ແປກ ໄປຖິ່ນທ້ອງ           ເມືອງລາວໄດ້ຖືກປ່ຽນ

ແປກ ບ້ານນອກນັ້ນ         ແກວເລີ່ມໄປຢູ່ຫຼາຍ

ແປກ ເຫຼືອໂຫດຮ້າຍ        ດິນໂຕບໍ່ຮັກຫໍ່

ແປກ ໜີລະຖິ້ມ              ຂາຍຊ້ຳໃຫ້ໝູ່ແກວ

     

ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນລາວໃນແລະນອກ,

ແຕ່ຂ້ອຍເປັນ"ລາວ" ຄຳດຽວເດີ....ຂະນ້ອຍ!

ຂອບໃຈເດີທີ່ສ້າງເວັບໄຊທ໌ນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອສື່ພາສາທາງໃຈລາວ.__________________


Newbie

Status: Offline
Posts: 2
Date:
Permalink   
 

ໂດຍຄວາມເປັນຈິງຂ້າພະເຈົ້າຫ່ວງປະເທດລາວຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນຊາດນິຍົມເຕັມຕົວ ເຊິ່ງເປັນດັ່ງຄວາມດັນໃນຣະເບີດອັດສະນວນ. ບາງທີບໍ່ຢາກເວົ້າຫຍັງຍ້ອນວ່າເບິ່ງທຸກຢ່າງມັນອີ່ມໄປໝົດ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຊິເປິກສາກັບໃຜ ລົມກັບໃຜ ບາງທີຄຶດວ່າຄວາມງຽບດີທີ່ສຸດ ກໍ່ເລີຍໃຊ້ຄວາມງຽບເປັນຢາຮັກສາບຸກຄະລິກພາວະຂອງຕົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າເກີດໃນປີທີ່ຣັຖະບາລລາວປະຈຸບັນປົກຄອງປະເທດຜ່ານໄປແລ້ວ 8 ປີເຕັມ, ຄົນໃນເມືອງສະໄໝຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຄ່ອຍຊິຮູ້ຫຍັງກັບປະເທດລາວແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ມັກສັງເກດ ແລະຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ວ່າປະເທດລາວມີບັນຫາດົນແລ້ວ.

ບັນຫາຫຼັກໆແລ້ວແມ່ນຜູ້ນຳລາວທຸກຍຸກສະໄໝບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຄົນໃນປະເທດ ແລະເຊື້ອຊາດຂອງຕົນເອງໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ຕ່າງຊາດເກີດຄວາມໝິ່ນປະໝາດຄວາມເປັນຊາດຂອງຕົນເອງ ຢ່າງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຢູ່ທຸກມື້ນີ້.

ຄວາມຈິງແລ້ວລາວນອກກັບລາວໃນກໍ່ບໍ່ໄດ້ສະຫຼາດຫຍັງຕ່າງກັນດອກ ມັນເປັນພຽງສຸນັກຂາເຫົ່າຢູ່ຕ່າງຝັ່ງຊົນ. ຕ່າງຄົນຕ່າງອາໄສຂີ່ເຮືອນຳຊາດອື່ນ.

ຄົນລາວນອກກໍ່ອາໄສຄວາມເປັນລາວນອກຂອງຕົນເອງເຫົ່າຢູ່ຝັ່ງນ້ຳທາງຕາເວັນຕົກ ອາໄສແຂວນກົ້ນບ້ານເຂົາກິນໄປໃນແຕ່ລະມື້ ບໍ່ປາກົດວ່າໄດ້ຍິນຄົນລາວນອກເປັນເສດຖີໃນແດນອະເມຣິກາຫາກວ່າຄົນພວກນີ້ສະຫຼາດແທ້.

ກໍ່ບໍ່ເຫັນວ່າຊິສອນລູກຕົນເອງໃຫ້ຮັກຊາດເທົ່າກັນກັບຕົນເອງຄັນວ່າມີອຸດົມການເຣື່ອງທີ່ແທ້ຈິງ.

ແຖມຍັງລູກຫຼານທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງເພິ່ນບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້ກໍ່ມີ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກຄົນຈີນ ແລະຫວຽດນາມທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍລືມຄວາມເປັນຕົວຕົນເອງ ທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຢູ່ພວກເຂົາພັດຂຽນພາສາເຂົາຈາຣຶກໄວ້ຢູ່ໜ້າເຮືອນຂອງເຂົາ.

ແຕ່ຄົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເປັນແບບເຂົາເຈົ້າຫຼືບໍ່? ຄັນເປັນກໍ່ຄົງຊິດີ. ເທົ່າທີ່ສັງເກດເຫັນ, ລູກຂອງຄົນລາວທີ່ໜີຕາຍໄປຢູ່ຟາກຂອງເບື້ອງນັ້ນກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດຂຽນ ແລະເວົ້າພາສາຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ.

ສ່ວນລາວໃນຣັດຖະບານລາວກໍ່ບອກວ່າຕົນເອງສະຫຼາດໃນການນຳພາຮອບດ້ານ ເວົ້າຕົວະໝານ້ອຍຢູ່ຕະລ່າງມັນຍັງບໍ່ເຊື່ອ, ເຫັນວ່າຄົນລາວໂງ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ມີວັນເຊື່ອຫົວແມ່ມຶງດອກ! ແລ້ວໄປປຽບໃສ່ຍຸກຂອງລາວປະຖົມບູຮານເພື່ອປຽບທຽບຄວາມຈະເຣີນໃນການບໍຣິຫານຂອງເພິ່ນ,​ລັດຖະບານລາວບໍ່ມີຄວາມຄຶດສ້າງສັນຫຍັງເທົ່າກັບຄົນບູຮານດອກ...ຄົນບູຮານສາມາດສ້າງແຄນ, ສ້າງກີ່ຕ່ຳຫູກເພື່ອມາບັນເທົາຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມລາວ.

ນີ້ເປັນຄວາມຄຶດທີ່ສ້າງສັນຂອງເພິ່ນ.......

ລາວນອກກັບລາວໃນ ....ບໍ່ຕ່າງຫຍັງລູກຫຼ້າກັບລູກກົກຖຽງກັນຍາດມູນແມ່ນັ້ນແລະ!

ແຕ່ຄົນລາວນອກອາດຊິມີຄວາມເປັນຊາດນິຍົມແຮງກວ່າຍ້ອນວ່າເປັນຜູ້ສູນເສັຍຫຼາຍຢ່າງ.

ແຕ່ລາວໃນມີໜ້າທີ່ໄປສູດມົນໃຫ້ແມ່ອອກພໍ່ຄ້ຳຂອງເພິ່ນຢູ່ເມືອງຮ່າໂນ່ຍ! ອິອິອອິ

ເພິ່ນໄປປະຊຸມຮ່າໂນ່ຍທຸກເດືອນແຕ່ຫຍັງບໍ່ຮູ້ຕົນເອງເປັນເມືອງຂຶ້ນເຂົາ...ຄວາມໂງ່ມັນຄອງກະໂຫຼກ...ອີກບໍ່ດົນແລ້ວວຽງຈັນທນ໌ຊິກາຍເປັນຫວຽດຈັນທນ໌

ຫວຽດຈັນທນ໌ ແປວ່າ ເມືອງທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ກິ່ນຫອມໃສ່ດັງຫວຽດ....ຫວຽດແກ່ເມືອທຸກມື້!

ຜູ້ໃຫຍ່ມັນໝາ                      ເດັກນ້ອຍກໍ່ເລີຍກາຍເປັນລາ

ຜູ້ໃຫຍ່ມັນບ້າ                      ເດັກນ້ອຍກໍ່ເລີຍສູບຊາມັນຄຶດບໍ່ເປັນ

ຜູ້ໃຫຍ່ມັນໂຄສະນາ               ໃຫ້ເດັກນ້ອຍດື່ມເບັຍລ້າງສະໝອງ

    ຢາກຂໍຮ້ອງທ່ານທັງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ພາສາລາວສະແດງຄວາມຄຶດເຫັນໃນເວັບນີ້, ຂໍຄວາມກຣຸນາຈົ່ງຂຽນພາສາລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສະກົດໃຫ້ຖືກ, ຂຽນໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມໝາຍ.

ຫາກຂຽນບໍ່ຖືກມັນເສັຍສັດທາໃນຄວາມເປັນຜູ້ມີອຸດົມການ,

ຈາກເດັກນ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງ................ຢ່າຄຽດເດີ...ຂ້ານ້ອຍ

ລູກລາວຜູ້ເຊິ່ງຮັກລາວແຕ່ຊັງຫວຽດເປັນລົມຫາຍໃຈ ແລະຊັງຄົນລາວທີ່ຂີ້ໂມ້ ຂີ້ອວດ.

ຮັກຄົນລາວທຸກຄົນ!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ໃຜເຂົ້າໄປ Lao-Thai- Forumໃນ ແຝດບຸກນີ້ ຜິດຫວັງທີ່ສຸດ ເພາະມິແຕ່ຄວາຍຂາຍຊາດ ທຳທ່າຂຽນພາສາຝຣັ່ງອັງກິດ ຊູໂຈນລາວແດງ ບາດພາສາໂຄດແມ່ລາວມັນ ບໍ່ຍອມຂຽນ ນີ້ລະສັນດານຊັ່ວຊ້າຂອງລາວລີງບາງ­ຄົນ ຂາຍຄວາມເປັນລາວຍັງບໍ່ພໍ ເສຶອກ ໃນສັງຄົມທີ່ເຕັມແຕ່ອີສຣະພາບ ຍອມໄປຢູ່ໄຕ້ໂສ້ພວກ ຜດກ ຂ້າ ປໍສາມຈາກຊຳເຫນຶອ ແລະ ອັຕປືຈົນໄດ້ ຫັວຫ້ນາໄຫ່ຍແມ່ນບັກ ປາຕຣີກ ຊາພັກດິ ອ້າງວ່າເປັນຄົນເມືອງໂຂງບ້ານດຽວກ­ັບບັກຕຳຕາຍ860ລ້ານດອນ ຫລຶ ວ່າ ແມ່ມັນເປັນເມັຍບັກນິ້ກະເປັນໄດ້ເ­ຖິງ ບໍ່ຍອມຍົກເອົາການປົ້ນຊາດຂ້າລາວຝ­່າຍ ຂວາ2ແສນຂອງບັກຂເມນຫ້ນາແຫ່ລນີ້ຂື­້ນມາຝັກມາຟັນ ຄັກນໍມືງ

ມີເວລາວ່າງໆ ເຂົ້າໄປຟັງພາສາລາວໃນຢູຕູບຂອງວົງຕົນຕຣີ ເພັດພີນທອງ
ເຫັນສີ່ງນີ້ເລີຍກ່າຍມາສູ່ແຟນ ໆ ລາວໂຮມລາວ

http://www.youtube.com/watch?v=-9bJKIziwhw&feature=shareบ่อค่อยมักนบพะดน ปานใด มันมักเว้าดูถูกลาว ถ้าเห็นหน้ามันสิเตะให้มันหน้าแ­ตก บักเปรดจากไทย
jungle2727

ໃຜມີ້ມູນກ່ຽວກັບນົບພະດົນ ດູຖູກລາວຕົນເອງ ຊ່ວຍ ບອກດ້ວຍ
ເພາະຕ້ອງການສາສາງ

ຂອບໄຈ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ທ່ານ ຍາອ້າຍອາຕ ທີ່ຮັກແພງ ແລະ ນັບຖື,


ຂ້ານ້ອຍ ກໍເຫັນດີນຳ ຍາອ້າຍ ກ່ຽວກັບ'​ ມີມືດ ມັນຕ້ອງມີແຈ້ງ '
ຍົກຕົວຢ່າງ ການໄປສັມມະນາ ຫລັງຈາກ ແນວລາວ ແນວແກວ ລ້າງສມອງ ຫມາຍຄວາມວ່າ ລົບລ້າງແນວຄິດເກົ່າ ແລ້ວເອົາແນວຄິດຂີ້ຕົວະໃສ່ ໃຫ້ໃຫມ່ ( ບໍ່ແມ່ນປັ່ນສມອງ ) ດັ່ງນັ້ນ ຍັງມີບາງ ດຣ ໄປສັມມະນາ ສັພທຸກ ຫນີມາຮອດປະເທດທີ່ສາມ ( ຕອນຢູ່ປະເທດທີ່ສອງ ກໍຖືກຜູ້ຄຸມດ່າຄື ໂຕສຸນັກ ) ຍັງກັບສມັກໄປສ້າງຜົນງານຢູ່ນຳແນວລາວ ຈົນໄດ້ຫລຽນຂີ້ກົວມີຮູບປ່າໄມ້ ວ່າມີຜົນງານ ນີ້ແມ່ນການຕົວະຕົນເອງ ທັ້ງຯທີ່ ຕອນໄປຖືກໂທດເມັຽທ່ານ ດຣ ຍັງມີບ່າວສຳຮອງໄວ້ຖ້າອີກ.


ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໂທດກັມທີ່ ແນວລາວເຂົາກ່າວຫາ ແລ້ວທຸກຄົນ ກໍໄດ້ກັບຄືນມາ ໂດຍສວັດດີພາບ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ກໍໄດ້ເອົາກະດູກມາ.


ການທຳລາຍລ້າງເຜົ່າພັນ ແລະ ຍືດຄອງລາວໂດຍບໍ່ນັບຖືກົດຫມາຍ ຂອງພວກລາວແດງ ໃນວັນນື່ງມັນກໍຕ້ອງ
ພັງທະລາຍລົງ ແລະ ກັບມາເປັນປະເທດເສຣີປະຊາທິປະໄຕຕາມເດີມ.


ຂໍພຽງແຕ່ລາວນອກຍັງກຳມືກັນແຫນ້ນ ( ບໍ່ແມ່ນກຳກ່ຳປັ້ນຈໍ້ໃສ່ກັນ ) ແນ່ນອນວັນນັ້ນ ຕ້ອງມາເຖິງ.


ຮັກແພງ
ຕູ່


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ອຸດອນ ດິນແດນລ້ານຊ້າງເດີມ 60 km ຫ່າງຈາກ ວຽງຈັນ

ແຕ່ທາງດ້ານການພັທນາ ຢ່າງນ້ອຍ 40 ປິ ໄກກັນ

ໄປຂອນແກ່ນ ໂຄຣາຊ ຮອດ ກທມ ທັບ ລື່ນກັນເປັນຮ້ອຍໆປິ
...
ທຽບບໍ່ຕິດ

ປານນັ້ນ ລາວລີງຈາກ ປາຣີສ ລອນດອນ ໂຕກຽວ ແບກແລງ ລອນດອນ

ໂຕຣົງໂຕ ຊິດນີ ໂຣມ

ໄປເຫັນລາວແລ່ວຕົກສເງີ້

ເຫັນແຕ່ສີ່ງລາວຝ່າຍຂວະສ້າງໄວ້

ຈົນ ສື່ໂລກ ບອກວ່າ ວຈ ເປັນ ເມືອງເອກບ້ານນອກ ທີ່ ມີຫູມ ຫມາ

ເປັດໄກ່ງົວຄວາຍເຕັມຖນົນຫົນທາງ

ສາທຸ ອົງການຢູ່ແນສໂກ ພະແນກບູຣານະເມືອງມໍຣະດົກໂລກ ຢ່າເສຶອກ

ມາອູ້ມ ເມືອງວຽງຈັນເປັນເມືອງຫລວງມໍຣະດົກໂລກ ຄື

ຫລວງພະບາງໃນປິ 1995 ເດິ

ຊວຍແລ້ວກູ ຍາມນັ້ນເພາະ ເຂົາຫ້າມເດັດຂາດ ບໍ່ໃຫ້ມີການສ້າງສາຕໍ່

ຄັນພວກສຸອ່ອນເພັຍຫລາຍກະຢ່າຊີສ້າງສະ

ຮັກສາສີ່ງນີ້ລະໄວ້ໃຫ້ລູກຫລານເບີ່ງຄວາມໄງ່ງ່າວຂອງພວກສຸ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

http://www.dailymotion.com/video/x689wt_medecin-au-laos_travel__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


ນຍ ບັວສອນ ນຍ ຄົນ ທີ່ 5 ບອກໄວ້ທີ່ສີງກະໂປເມື່ອ ສອງປິກ່ອນ ວ່າ ສປປລ ລ້າຫລັງກ່ວາ ອມຣກ 300ປິ

ເຫັນຮູບນີ້ແລ້ວ
ນິກວ່າ ພວກອິນເດັຍແດງທຳສົງຄາມກັບຜູ້ລຸກລານບ້ານເມື່ອງເຂົາເມື່ອ400 ປິ ກ່ອນ

http://www.dailymotion.com/video/x689wt_medecin-au-laos_travel

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ສັງຄົມໂຈນ ຜດກ ມັນເຮັດໄດ້ທຸດຢ່າງ ເພາະ ເປັນສັງຄົມປອດຝ່າຍຕໍ່ສູ້ ບໍ່ມີຝ່າຍຄ້ານຈະແຫງນຄໍຄັດຄ້ານມັນໄດ້ ມັນໄດ້ໄຈທຳຕາມສັນດານໂຈນໄດ້ຫົມດ


ທ່ານ ສະເປັກຄົມ

ສນາມກອບ ແມ່ນມອບໃຫ້ທະຫານນັກລົບເກົ່າຊາວແກວ ທີ່ໄດ້ມາຊ່ວຍເຂັ່ນຂ້າປະຊາຊົນລາວ ນັບບໍ່ຖ້ວນໃນສໄມສົງຄາມ

ແລະ ສົງຄາມເຊົາແລ້ວ ແມ່ນໄປຊ່ວຍ ລົງທັນ ບັນດານາຍແລະພົນທະຫານຣາຊອານາຈັກລາວ.

ບາດນີ້ ຈະພາກັນ ມານັ່ງເກັບເງິນອີກ ແລະ ສືບຕໍ່ຂົ່ມເຫງນ້ຳໃຈປະຊາຊົນລາວອີກ ດັ່່ງນັ້ນ ການຕໍສູ້ຂອງນັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວນອກ ແລະລາວໃນ ຕ້ອງໄດ້ຫນັກໄປຕື່ມອີກ.

ນັບຖື

ອາຕ

Subject: ຣັຖບານລາວ ທ້າທາຍກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວ

ຣັຖບານລາວ ທ້າທາຍກັບຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນການສ້າງ ສນາມ ກອບ ແລະໂຮງແຮມແບບ Luxury ທີ່ກິນເນື້ອທີ່ດິນຢູ່ອາສັຍ

ຂອງປະຊາຊົນ 557 hect. ໃນຈໍານວນ 250 ຄອບຄົວ, ໃນເຂດທ່າເດື່ອ, ເປັນບ່ອນທໍາມາຫາກິນແຕ່ກໍາເນີດເກີດມາ. ບັງຄັບໃຫ້ ປຊຊ ອອກຈາພື້ນທີ່ ໂດຍຈ່າຍເງິນ

ແບບຫາຊື້ທີ່ໃໝ່ບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງລໍາບາກໄປຕຣອດຊາຕ ເພື່ອເອົາໃຈ ນັກລົງທຶນ ແກວ.

Golf and the great Lao land grab

By Beaumont Smith

VIENTIANE - It is easy to be seduced by the peaceful rural scenes, punctuated by rice fields, vegetable patches and reed-filled wetlands. But behind the natural tapestry, tension and anger are brimming over in the local communities near the Thai-Lao Friendship Bridge outside of the Lao capital. The Vietnam-owned Long Thanh Golf Trading and Investment Joint Stock Company, the developer behind the US$1 billion project, has already placed survey stakes and bulldozed certain areas in

The 557 hectare plot. To make way for the construction, which is scheduled for completion in 12 years, over 250 mostly poor families will be forced to abandon their communities and small farms.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

เรียนักต่อสู้เพื่อเอกราชประชาธิปไตยลาว:การต่อสู้ของลาวนับตั้งแต่อดิตรถึงปัจจุบันนี้ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้เนื่องมาจากคนลาวเองไม่เข้าใจในเกมการ
เมืองของต่างประเทศที่มีต่อลาวว่าด้วยเรื่อง"การพัวพันธ์ระหว่างประเทศ"เบื้องหลังก็คือการครอบครองประเทศลาวด้านการปกครองประเทศในอนาคต และทำ
ลายประชาชนลาว ไห้เป็นเพียงพลเมืองชั้นสอง หรือชนเผ่าหนึ่งในประเทศของตนเองเท่านั้น สาเหตุไหญ่ของคนลาวก็คือการปกครองประเทศขาดหลักวิชา
การสากลด้าน"ประชาธิปไตย"เป็นหลักหมั้น เหตุนี้เองคนลาวจึ่งหาความสามัคคีกันไม่ได้ จึ่งแตกแยกกันตลอดมา เพราะถูกชนชาติอื่นยุแย่ หลอกลวง ตั๋วต้ม
ได้ง่ายตลอดมา เพราะคนลาวจนวนมากขาดการศึกษา เพราะถูกชนชาติที่ปกครองปิดบังหรือไม่ไห้การศึกษา เช่นนอดิตร ไทยสยามปกครองก็ห้ามไม่ไห้
สร้างโรงเรียน,ห้ามพูดภาษาลาว,ไช้ภาษาลาวในสถานที่ราชการ ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสปกครองก็เช่นเดียวกันกับไทยสยามปกครอง ในปัจจุบันนี้ัรัฐบาล สปปล
ยิ่งทำลายภาษาลาว,ไม่มีการพัฒนาครูลาว,ไม่สร้างโรงเรียน,ไม่ส่งเสรีมเยาวชนของชาติ เื่พื่อทำลายชาติของตนเองตามนะโยบายการเมืองของเวียตนาม
เป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังตามสัณญา"พิเศษอ้ายน้อง1977" นะโยบายของ สปปล-เวียตนามคือ ผลักดันประชาชนลาวของตนเองไห้หนีจากประเทศ และบังคับ
ไห้ขายที่ดินไห้ต่างชาติเป็นเจ้าของ เอาคนเวียตนาม,คนจีน มาเข้าแทนที่เป็นพลเมืองลาว เราจะเห็นว่า นับตั้งแต่ 1975 มาคนลาวอพยพออกมาอยู่ต่างประ
เทศและเกีดอยู่ต่างประเทศประมาณ1,000,000คนแล้ว และออกมาหางานทำ,ลี้ซ่อนตัว ในประเทศไทยอีกไม่ต่ำกว่า60,000คน นี้คือนะโยบายของเวียตนาม
ที่อยู่เบื้องหลัง พก-ลัด สปปล ผู้โง่เขลา มืดบอดการศึกษา จึ่งถูกชาติอื่นหลอกลวงชื้อจ้าง-จอบออย ได้ง่ายๆ ถ้าหากว่าคนลาวอยู่ใน,อยู่นอกประเทศไม่ตื่นตัว
ไม่เข้าใจเกมการเมืองของต่างประเทศที่กระทำต่อลาวแล้ว แน่นอนที่สุดประเทศลาวที่ท่านพูดว่า"KHON LAO HUCK XAT"ก็จะไม่มีในแผนที่ในโลกใบนี้
เช่นการต่อสู้ของคนลาวรักชาติภาคตะวันตก16แขวงที่ยู่เป็นข้าทาสยามประเทศทยถึงเก้าครั้งไหญ่ๆถูกฃ่า,ถูกทำลาย เป็นจำนวนมากมายมหาศาลมาแล้วคือ
1.ลาวกู้อิสรภาพ "บุญกว้าง" ใน พ.ศ.2242 ในยุค พุทธยอดฟ้า ร.1 (ราชวงค์จักรี) คนสยามรียกว่า"กบฎบุญกว้าง"
2. = เซียงแก้ว ใน พ.ศ.2334 = พุทธยอดฟ้า ร.1 "
3. = สาเกียดโง้ง พ.ศ. 2360 = เลีศหล้า ร.2 "
4. = สามโบก พ.ศ.2442-2444 = จุลจอม ร.5 "
5. = ผู้มีบุญ พ.ศ.2444-2445 = จุลจอม ร.5 "
6. = หนองหมากแก้ว พ.ศ.2467 = มงกุฎ ร.6 "
7. = หมลำน้อยซาดา พ.ศ.2479 =อนัน ร.8 "
8. = หมอลำโสภา พลตรี พ.ศ.2483 =อนัน ร.8 "
9. = ศีลา วงค์สีน พ.ศ.2502 = ภูมิพล ร.9 "
ทังหมด 9 ครั้งการลุกขื้นต่อสู้ของประชาชนลาว"อาณาจักรลาวล้านช้าง"ภาคตะวันตก"นับตั้งแต่ พ.ศ.2242-2502 รวม260ปีที่ต่อสู้กับไทยสยามไม่สำ
เร็จเพราะด้วยเหตุใด!!!ขอฝากความคิดเห็นทังหมดนี้ไว้กับทุกๆการจัดตั้งต่างๆของประชาชนลาวอยู่ภายใน และอยู่ทั่วโลกจงได้ช่วยกันแก้ไข...

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-101287-mon-destin.htm


ປຶ້ມຫວັນນີ້ແມ່ນຂອງຈີງ
ຊື້ງມັນຕ່າງກັບ ບັກຫມາ
Patrick Xaphakdy ທີ່ ເປັນຫມາຮັບໃຊ້ໂຈນ ໃນ ແຝດບຸກ ທຳທ່າຂຽນພາສາຝຣັ່ງ ອັງກິດ ພາສາໂຄດແມ່ມັນບໍ່ຍອມຂຽນ ເກັ່ງຫລາຍສຸ ໂຈນເອີຍ ເອົາ ປທ ໄປບໍ່ຫລອດແລ້ວ ຍັງເສຶອກບໍ່ຍອມລົງ ຊິ ໃຫ້ ປຊຊ ເອົາກ້ອນຫີນແກ່ວງໄສ່ຄຶ ປຊຊ ອາຣັບບໍຈື່ງຊີຍອມ ແລ້ວບອກ ວ່າ ຮັກຄມນລາວແດງຫລາຍ ທັງ ໆ ທີ່ເຄີຍໄປສັມມະນາ ທີ່ ອັຕປື
ນີ້ແມ່ນມັນແຜນຫລອກລວງ ເພື່ອຊອກຫາ ຕັວບຸກຄົນໃຜ ຕ້ານໂຈນລາວແດງໂຄດມັນແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ ນັກສຶບໄຫ່ຍ ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະງົບ ທີ່ ວຈ

ຮູ້ແລ້ວບອກຕໍ່ ດ່າລົງໄປ
ຂຽນລົງໄປແວບໄຊນີ້

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ຄວາມຈີງກ່ຽວນີສັຍແສນຈົບງາມຂອງລາວເຮົາຈະເປັນທີ່ຊຽງໄຫ່ມກະຄືໂຄຣາຊ ກທມ ປາກເຊ ອຸບົນ ຫລວງພະບາງແລະ ອື່ນໆ.....
Champalao Laolao

The Tai race by Dr Dodd .1923 page 250 .

The Yun of fall the different branches of the Tai race that we have met and known those nearest and dearest to our heart are the people of North Siam. It is not strange that we should love so loveable a people after living with them and working for them for the greater part of 30 years.Furloughs and tours of evangelization and exploration have kept me away for long months at a time;but always,I returned to them joyfully,feeling that there I belonged.With them was my home,for "home is where the heart is", There were many pulls at the heart strings when the finally broke the ties which bound us so closely to them and started anew in the land oft he lü.

To our freinds and co-workers in the home land with the exception of the Siamese, the people of North Siam are the most familiar and most dear. I wunder if you who have worked so long and so faithfully for them,will recognize your dear Laos peple in the title of this chapter.If not let me introduce them to you under a new name.The old name and the old life of the Laos people have passed away..The name Laos as applied to the people of North Siam was a mistake,both in pronunciation and application.Even though it has been used for generations past alike by Siamese,Europeans,and Americans,it was never used by the people themselves.A few years ago,the Siamese government expressed a desire,which was equal to a mandate,that all the people of the realm should be call Siamese.So in deference to government plans and innovations the name of our Laos people was changed to North Siam Mission and the North Laos people passed out of existence.Their country is now to be known only as P A Y A BThe Tai race by Dr Dodd ນັກສອນສາສນາຊາວ ອມຣກ ພູມໄຈກັບກີຣີຍາມາຣະຍາດອັນແສນດີງາມຂອງຄົນເຊື້ອສາຍລາວຈາກ ຊຽງໄຫ່ມເຣົາຢ່າງໃຜໆກະຮູ້ແລ້ວວ່າສີ່ງນີ້ແມ່ນເປັນນີສັຍຂອງຄົນລາວທັງໂລກ

ນັກສອນສາສນາຊາວຝັຣ່ງເສດຊື່Palligoix ມາ ສຍາມ ໃນ ສຕວ ທີ່ 19 ຫລັງຈາກ 20ກ່ວາປີຢູ່ປທ ນີ້ ກັບໄປ ຝັຣ່ງແລ້ວຂຽນປື່ມຂື້ນຊື່ວ່າ Le royaume du Siam 1854 Paris 2 tomes

ໃນປຶ້ມນີ້ ຫ້ນາ 38( tome 1)ທ່ານຂຽນຢ່າງນີ້

Les Lao sont paisibles soumis patients sobres confiants crédules superstitueux fidèles simples et naifs ແລະນັກການທູດຊາວອັງກີດSir Bowring ນຳເອົາຄຳຂຽນຂອງນັກສອນສາສນາຊາວຝັຣ່ງມາຊູຕໍ່ໃນປື້ມຂອງທ່ານທີ່ມີຊື່ວ່າThe Kingdom and people of Siam.Kualalumpur -Singapor 0xford University Press 1969(ຄວາມຈີງປື້ມນີ້ພີມແລ້ວ ທີ່ລອນດອນ ໃນປີ 1857 ແລະ ແປເປັນພາສາ ສຍາມແລ້ວຊອກຫາອ່ານໄດ້ສະບາຍ)ຫ້ນາ 3( Tome 2)....of the Character of the Laos people, Palligeoix expresses a most favorable opinion.He says,they(คนลาว) are peaceful submissive patient sober faithful frank and simple but credulous and superstitious.

Sir Bowring ...ຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ ເວລາ ທີ່ ທ່ານໄດ້ ເຂົ້າພົບ ເຈົ້າສຍາມ ມົງກຸດ ท่านอยังได้กีนหมาขามหวาน ล า ว จากเมืองเชียงไห่ม (แปว่ายุคก่อนๆพวกสักดีนาสยามอยังเข้าไจว่า ดีนแดนเชียงไห่มไม่ใช่ดีนแดนสยามเขานั้นเอง) The sweet tamarinds just brought from northern Laos country presented to his Exellency Sir John Bowring Knight... by his belored friend SPPM Mongkut,the king of Siam,trusting that they would be acceptable if they were curiously different from commen or abundant tamarind(page 432)

ນອກນັ້ນທ່ານຍັງບອກອີກວ່າ ເວລານັ້ນ(ກາງ ສຕວ ທີ່ 19) ແມ່ນ້ຳຂອງຍັງເປັນແມ່ນ້ຳຕັ້ງຢູ່ກາງອານາຈັກລ້ານຊ້າງຂອງເຮົ່າອີກດ້ວຍ ດັ່ງທ່ານໄດ້ຂຽນໃນປື້ມຫ້ນາ28ດັ່ງນີ້ ... The Meikong (ກະແມ່ນ້ຳຂອງເຣົານັ້ນລະ) is a large river flowing through the e a s t e r n side of Laos and Cambodia

เกี่ยวกับความงามของสาวลาว ท่านบอกในปื้มท่านห้นา 90ว่า

Almost all the opulent nobles have wives from L A 0 S ,many of whom would be considered p r e t t y.They are of diminutuve stature, singularly meek expression,liquid eyes,and graceful movement.They have the art of obtruding the ellow forwards,which is deemed an aristocratic accompliment among the siamese ladies, who frequently take occasion to exhibit the substile action of their arms,and which could only be produced by very early training.ອ່ານແລ້ວພູມໄຈໃນຄວາມງາ­ມຂອງສາວລາວນໍ ບໍ່ແປກນະ ຈຸລາລົງກອນ ເຫັນມາແລ້ວ ເຖີງໄດ້ເຕື່ອນໂຄດເຊື້ອເຂົາ ທີ່ ຖືກ ສົ່ງມາປົກຄອງຊຽງໄຫ່ມວ່າ ໄປຢູ່ ແຖວໆຖື່ນລາວແລ້ວຢ່ານະ ຢ່າຫົລງແຕ່ງງານກັບຄົນພື້ນເມືອງ(­ກະຄົນລາວເຣົານັ້ນລະ) ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ບໍ່ມີໃຜຈະເຊື່ອເຂົາລົງໄດ້ຍ້ອນຄວ­າມສວຍງາມຫ້ນາຣັກຂອງສາວລາວຊຽງໄຫ່­ມ ທຸກຄົນເຖີງເອົາເມັຍລາວທຸກໆຄົນເລ­ີຍ)

G

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ອ້າງຕາມຫນັງສີພີມລາຍສັປດາຊີ່ດັງຂອງຝຣັ່ງ

L'évènement du jeudi du 20-26/2/92. page 79

...Si l'on n'est pas regardant sur sa provenance ou sur son authencité, il est certain qu'elle pèse lourd chez Aubert.Mais au bas du document la signature est fausse.Dans le même coffre des bons du gouvernement du Laos,pour 760 millions de Dollars.Pas exactement des faux,ceux-là:Belgacem Boumala et Paul Gleizner un associé Luxembourgeois proche de Jean-Pierre Aubert, les ont recus de la main du

ministre des finances du Laos (khamphoui KEOBOUALAPHA), à l'hôtel Pullmann de Luxembourg.Les bons sont remis dans la perspective d'une capitalisation:ils ne seront jamais restitués.Jean Pierre Aubert joue au banquier attrape tout....ສາລີວົງຄຳຊາວ ຣມຕ ຄັງກ່ອນຄຳຜູຍ(ກ່ອນ75 ຖືບສາມລໍ້ທີ່ເມືອງປາກເຊ) ຖືກຂ້າຕາຍ(ພວກເຂົາທຶ້ນກັນເອງ ແບບດຽວກັນ ພັນເອກເດືອນວົງດາຣາແລະອຶ່ນໆ)ໃນເດືອນ1 ປີ 91 ແລະອ້າງຕາມວາຣະສັນ ປຊທປຕ ທີ່ ປາຣີສ ແີ 92 ຫ້ນາ21 ບອກວ່າຮອງ ນຍ ຣມຕ ເສຖກີດ ການເງີນ ແຜນການ ແລະ ການຄ້າ ຄົນທີ່ 10ຂອງສູນກາງກົມການເມຶອງ

politburo ຄຳຜູຍແກ້ວບັວລະພາ(ຖືກພັກເຕະອອກເລື້ອງເງີນນີ້ລະ ແລ້ວໄປຢູ່ເມືອງເຫົ່ລາງາມ ສາຣະວັນຈົນຮອດມື້ຕາຍ ໃນວັນທີ່21.10.08) ໄດ້ມາຜ່ານເມຶອງປາຣີສກ່ອນຊີໄປປະຊູມໃນນາມ ປທ ທຸກຍາກ ທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ ສະວີດເຊີແລນກ່ຽວການຂໍທານຈາກໂລກນາຍທືນ ໄດ້ ປະກາດ ທີ່ ສະຖານລາວແດງເມືອງປາຣີສ ຕໍ່ຫ້ນາຫັນງສືພີມ ນັກການຄ້າ ນັກການເມືອງ(ດຣ ກີທອງວົງໄຊ ຮອງ ຣມຕການຄ້າ) ຈັນທະວົງ ໄຊຍະສີດ ຮອງຣມຕວາງແຜນ ສົມພະຈັນອີນທະວົງ( ຈາກ ສະພາວີໄຈການເມືອງຮ່ວມລູກຊາຍ ສົມບູນ ນ້ອງຊາຍສົມພາວັນ ຄູ່ແຂ່ງທ່ານ ດຣ ຍູນສັງຄຳແກ້ວ) ຟອງສະນີດ ອຸໄທທານີ້(ຈຳປາເມືອງລາວ) ແລ້ວ ປະກ າດຕາ ມ ສັນ ດ າ ນ ຂ ອ ງ ຄົ ນ ຖີ ບ 3 ລໍ້

ຕໍ່ ຫ້ ນາ ປັນ ຍ າ ຊົ ນ ທັງ ຫ ລ າ ຍ ວ່າ ໃ ນ ອ າ ນ າ ຈັ ກ ໂ ຈ ນ ຄມນ ເ ຂົ າ ສັ ງ ຄົ ມ ນີ ຍົ ມ

ດ ຽ ວ ນີ້ ບໍ່ ມີ ແລ້ວ. ຄຳເວົ້າຄຳນີ້ ພວກຫມາພານໂຈນສະຫູມນ ຄມນ ລາວແດງ(ກະຫັນງສືພີມລາວສອງເດຶອນປະຊາທີປະໄຕ ທີ່ ຝັຣ່ງນັ້ນລະພາຍໄຕ້ການເປັນ ບກ ຂອງສະຫາຍໄຊຊນະ ທານາດາບຸດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃບປະກາດຍົກຍ້ອງຈາກໂຈນລາວແດງ ຖືກຫມາກກະດອງໄຈຂະຫນາດ ທີ່ ຄມນໂຈນ ຫອບກະບານ ມາຫລອກຊາວໂລກ ຮອດເມືອງປາຣີສຈົນໄດ້ ເຖີງ ຂຽນ ໃນຄໍລັມ ຄົນຊື່ ຄຳຜູຍ ໂດຍນັກຂ່າວກະຈາກ ວ່າ ຄັກ ຄັກ ຄັກ ຄັກ ຄັກ ໂຄດແມ່ສູເອີຍ 20ປີ ຜ່ານໄປ ແລ້ວ ຄມນໂຈນຜີຫ່ານີ້ ມັນຫາຍໄປ ແລ້ວ ຈາກ ສັງຄົມແລ້ວ ເຮົາ ຊ່ວຍຊອກຫາຄຳຕອບມາໃຫ້ ລາວທັງໂລກດ້ວຍ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ຫລັງຈາກຮູ້ການເສັຍຄ່າໂງ່ໃນວົງເງີນເຖິງ 1060 ລ້ານ ດລ ຂອງໂຈນລາວແດງແລ້ວ ບາດນີຫັນມາເບີ່ງຄວາມອ່ອນເພັຍຂອງພວກເຂົາ ໃນລະຍະ36ປິຜ່ານມາວ່າ ພາຍໃນກະຊວງຕ່າງປະເມດ ພວກ ຄມນ ລາວແດງນີ້ບໍ່ສາມາດ ຜລິດນັກການທູດໄດ້ແມ່ນແ ຕ່ຄົນດຽວ 100%ນັກການທູດ ໃນ ປທ ນາຍທືນເສດຖື ທຸກ ປທ ພວກ ເຂົາມີແຕ່ນັກການທູດ ເສດ ຈາກຝ່າຍ ວຈ ເກົ່າ ທັງນັ້ນ ຈະເປັນ ທີ່ອມຣກ ກະຄື ຝັ່ງອັງກິດເຍິຣະມັນ ປທທ ແລະ ອື່ນ ແລະ 90% ແມ່ນມາຈາກສະຖາບັນກົດຫມາຍແແລະ ການປົກຄອງຊື້ງເຖີງແມ່ນວ່າຈະເປັນສະຖາບັນຊັ້ນຍອດຂອງອະດິດຣາຊອານາຈັກລາວກະຕ້ອງເຂົ້າໄຈວ່າ ສະຖາບັນບໍ່ແມ່ນຈຸດເດັ່ນໃນການຜລິດນັກການທູດຂອງຝ່າຍຂວາເລີຍ ການທີ່ພວກຈົບ serie B (ທຽບເທົ້າBaccalauréat) ເຊັ່ນ ສະຫາຍບຸນທະວີ ໂພທີສານ(ທີ່ພະມ້າ ແລະ ດຽວນີ້ ທີ່ ພະນົມເປັນ)ຖືກລາກ ລາກມາເປັນຮອດທູດໄດ້ ກະຍ້ອນວ່າ ລະບອບເສັ້ນສາຍເຄືອຍາດພີ່ນ້ອງnepotismຖຶກຄອບງຳໃນລະບອບເຖື່ອນ ຜດກ ນີ້ມີມາແລ້ວ ແຕ່ ປີ 75 ນັ້ນເອງ ສະຫາຍບຸນທົງ(ນັກຮ້ອງຕັວເດັ່ນສມັຍກ່ອນໃນສະຖາບັນດຽວກັນກັບ ຄຳເຕິມຊານຸບານ ສີລາວົງ ສຸມຸນທາສີຣິມະໂນທັມ) ກ່ອນຈະເວີນມາຕົກທີ່ ເຍີຣະມັນ ກະເຄີຍຣັບໃຊ້ໂຈນມາກ່ອນແລ້ວ ທີ່ກັວລາລັມເປິ ກະຈົບພຽງແຕ່ serie B ຝ່າຍສານຍຸດຕິທັມເທົ້ານັ້ນ ການໄປ ສຶກສາພຽງລະຍະສັ້ນໆຫົດເຈັດເດຶອນທີ່ ຝຣັ່ງເສດເຖີງໄດ້ ຂັ້ນ ດຣ ນຳຫ້ນາຢ່າງບໍ່ອາຍຟ້າອາຍໄຟ(ຫູ່ມຄູ່ຍັງຕັ້ງຄຳຖາມແບບຕະຫລົກອິກວ່າ ປາກ ຝັຣ່ງຍັງບໍ່ເປັນຂຽນຊິຂຽນວີທຍານີພົນ50ຫ້ນາໄດ້ຢ່າງໃດ) ແລະ ຍັງສາມາດແລ່ນເຂົ້າໄປຖືກຣັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງ ປທ ໄດ້ອິກ ຍີ່ງພາໃຫ້ລາວທັງໂລກ ແປກໄຈຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ໄຕ້ຟ້າແສງພະອາທີດ ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງພວກໂຈນ ຄມນ ແນວລາວມັນເຮັດຫຍັງໄດ້ຫົມດນໍ??

ກ່ອນຈົບ ຂໍນຳເອົາເລື້ອງທີ່ຊາວລາວໃນ ປທ ຝັຣ່ງເສດ ຫັວຂັວນກັນມາແລ້ວຢ່າງຫ້ນາສະນຸກຂີ້ແຕກຂີ້ແຕນ ເມື່ອ

ປິ 2003 ທີ່ ປາຣີສ ສະຫາຍສຸດສາຍຄອນ ປະຖັມມະວົງ ທູດໂຈນຕັວສຳຄັນໃນເອິຣົບ(ສູນກາງໄຫ່ຍເລື້ອງສາຍສຳພັນທາງການທູດກັບທຸກ ປທ ຂອງສະຫາພັນເອີຣົບ) ໄດ້ໃຫ້ ສັມພາດ ທີວີ Arte-Info ໃນວັນທີ່ 30.06 ເວລາ1945 ເປັນພາສາຝັຣ່ງເສດ ເຖີງ ບກ ລາຍການນີ້ ຂຽນ sous-titreເປັນພາສາຝັຣ່ງແທ້ແລະດັ້ງເດິມ

ການພາກສຽງໃນຟີມຂອງພາພຍົນອິນເດັຍສມັຍກ່ອນ ຈາກຝີປາກຂອງນັກການທູດລາວແດງທີ່ຈົບການສືກສາຈາກ ປທ ນີ້ແທ້ໆໃນວັນນັ້ນ ຊີ້ບອກວ່າໂຈນແນວລາວເກິນມັນແສນອ່ອນເພັຍທີ່ສຸດທີ່ມີນັກການທູດພະເພດນີ້ມາອວດໂລກຈົນໄດ້

ຊາວລາວ ຕໍ່ຕ້ານ ຜດກ ໃນ ປທ ນີ້ ໂດຍສະເພາະ ທີ່ ປາຣີ ມີຂ່າວTop of the town ໂອ້ໂລມຂົບຂັນກັນຢ່າງສະນຸກສະນານໃນງານນັ້ນບຸນນີ້ ຢ່າງຍາວນານທີ່ສຸດ ເຖີງ7ປິ ທາງກະຊວງການຕ່າງ ປທ ທີ່ ວຽງຈັນຈື່ງສາມາດຫາຂີ້ທູດຄົນໄຫ່ມ

ມາປະຈຳ ທີ່ ປາຣີສໄດ້

ລາວທັງໂລກ ຢ່າຝາກຄວາມຫວັງໄວ້ກັບພວກ500ນີ້ອິກຕໍ່ໄປນະ ແລະ ພາວັນນາວ່າ ທູດຄົນໄຫ່ມຢ່າເສືອກໃຫ້ສັມພາກອິກເດິ

ພວກກູຂີ້ຄ້ານຫັວຂັວນ

ຫັວດົນນານຫລາຍປິມາແລ້ວ

ນັບແຕ່ປິພວກສຸອອກຈາກຖ້ຳເຂົ້າມາສູ່ສັງຄົມຜູ້ດິ ວຽງຈັນຄາວນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ

ຂຽນແລະເວົ້າ36ຊາດກະບໍ່ຫົມດ

copy from facebook:champalao

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ຊີວິດຂ້ອຍໃຜລີຂິດ

ຊີວິດຂ້ອຍໃຜລີຂິດ

ຊີວິດຂ້ອຍໃຜລີຂິດໂດຍນາງນົກຣາຕີຣ

ອອກອາກາດຄັ້ງທຳອິດທີ່ວີທຍຸເອເຊັຍເສຣິ ເມື່ອວັນທີ່໑໕.໑໑.໐໗

ແຕກຕ່າງກັນ ເຫຶມອນກາ ຊື່ ພາຫານະດຳຣົງຊີບ

ສັງຄົມຄອມມູຍນີສ ຫືລເສຣີກະບໍ່ປັສຈາກ“ເງີນ“ໄດ້ ມີເງີນ ມີອຳນາດ ມີສື່ສຽງ ທຸກຄົນແມ່ນຝັນຫາ ການປະພຶດ ດີຊົ່ວແມ່ນຢູ່ທີ່ຕົນເອງ.ປີນີ້ອາຍຸຂ້ອຍອາຍຸໄດ້໑໘ປີ ພໍ່ຂ້ອຍຄືອະດິດ ນັກປະຕີວັດແນວລາວຮັກຊາຕ ພໍ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກຕໍ່ສູ້ກັບໃຜ ຍ້ອນຫັຍງ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍສໍ້ຖາມ ຂ້ອຍຮູ້ພຽງວ່າດີນທີ່ພວກຂ້ອຍປຸກ „ຕູບ“ຢູ່ທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນຜົນງານຂອງພໍ່ ທີ່ພໍ່ໄດ້ຍາດແຍ່ງມາໄດ້ຈາກທີ່ເຈົ­້າຂອງຂອງເຂົາໂຕນຫນີໄປ.ແມ່ຂ້ອຍເຄີຍເຕືອນຂ້ອຍວ່າ ລູກໄດ້ຮ່ຳຮຽນສ່ຳນີ້ ດີແລ້ວຍັງມີຫລາຍມື່ນຫລາຍພັນຄົນຍັງບໍມີ­ໂອກາດຊີໄດ້ຮຽນຄືຈັ່ງຊີ້

ເຫືລອອີກປີດຽວຂ້ອຍກະຊິຈົບມໍ ໖ ແຕ່ຂ້ອຍກະຕ້ອງຈຳໄຈອອກໂຮງຮຽນບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍກະແດ້ ແມ່ນຂ້ອຍເມົາມົວຕິດຢາເສບຕິດ ຕົກຄ້າງຫ້ອງຂ້ອຍກະບໍ່ເຄີຍປະລະກາ­ນຮ່ຳຮຽນ ໄປທ່ຽວການຄືນ ຂ້ອຍຕ້ອງກາຍມາເປັນຄົນຂາຍຕົວທີ່ມີຜູ້ຊາຍຈ້າງ ເພື່ອບຳເຣີ ຍ້ອນ ບໍ່ທົນສາມາດເຫັນ ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ອຍ ໄປເລາະເກັບກະປ່ອງ ຫ່ນວຍລະ໕ພັນກີບ ະເຊົ້າກ່ອນຈະໄປການ ພໍ່ຍັງໄປສຸກລໍ້ຮັບຈ້າງ ຢູ່ຕລາດຈົນ ເຖີງເວລາແປດໂມງພໍ່ຈື່ງກັບບ້ານອາ­ບນ້ຳຖ່າຍເຄືອງນູ່ງສຊຸດພະນັກງານປັ່ນລົດຖີບອີ່ຮ້າງທີ່ ແແມ່ ໄດ້ມາຈາກການຮັບຈ້າງເຮັດອານາມັຍຢ­ູ່ບ້ານອາແປ້ ກ່ອນເພີ່ນຈະໄປຕ່າງປະເທດຂ້ອຍຢາກໃ­ຫ້ພໍ່ຂ້ອຍມີໂອກາດ

ຂີ່ລົດໄຫ່ຍກ່ອນຂ້ອຍຈະກາຍເປັນຜູ້­ຍີງໂສເພນີແບບຈຳເປັນໄດ້ມີເຖົ້າແກ່ໄຫ່ຍແຕ່ຍັງຫູ່ມນແໝ­້ນແລະເຂົາກໍ່ຄົງຈະຮັກຫືລອິຕົນຂ້­ ອຍພໍສົມຄວນເຂົາຈື່ງບອກວ່າ ຖ້າພໍ່ຂໍ ໂຄຕາຣົດຈາກຣັຖບານໄດ້ເຂົາຈະສົ່ງລ­ົດເຂົ້າມາໃຫ້ ແຕ່ກໍ່ເປັນລົດມືສອງຈາກຕ່າງປະເທດ ພໍ່ເລີຍໄດ້ຕອບວ່າພໍ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ຄົ ນ ອັ ຕ ປື ພໍ່ບໍ່ມີເສັ້ນສາຍຈະຊາຫັຍງເລື້ອງຂະນາດນັ້ນ ແຕ່ເລື້ອງຂໍເງີນນະໂຍບາຍແປງເຮືອນສອງລ້ານກິບຍັງຖືກປະຕິເສດ

ເມື່ອໄດຝົນຕົກຕ້ອງໄດ້ເອົາຄຸມາໂຕ­່ງນ້ຳຢູ່ຂ້າງບ່ອນນອນນັ້ນມັນເປັນອະດິດໄປແລ້ວ ດຽວນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ມີລົ­ດຄັນໄຫ່ຍ ແຕ່ຂ້ອຍກະມີລົດຈັກອັນເປັນທີ່

ນິຍົມຂອງວັຍລູ້ນຂີ່ພໍທີ່ຈະໃຫ້ພໍ່ຊ້ອນແມ່ໄປເຮືອນພີ່ເຮືອນນ້ອງໄດ້ ຂ້ອຍແລກປ່ຽນມັນມາດ້ວຍຮ່າງກາຍແລະ¬ສີ່ງຫວງແຫນຂອງຂ້ອຍເອງ ອີກເຫດການນື່ງທີ່ຂ້ອຍຈື່ບໍ່ລືມ

ກະຄືຕອນທີ່ແມ່ລົ້ມປ່ວຍຕ້ອງເຂົ້ໂຮງໝໍຜ່າຕັດ ພໍ່ໄດ້ໄປຂໍນະໂຍບາຍຂໍຢືມເງີນບຳນານກ່ອນລ່ວງຫ້ນາ

ແຕ່ຖືກ ບັ ກ ກ າ ນ ເ ງີ ນ ປະຕິເສດບອກວ່າເງີນບໍ່ມີໃນຄັງ ຈາກນັ້ນຕອນຄ່ຳ ມັນໄດ້ໄປທ່ຽວບາຣ ບ່ອນທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກຂ້ອຍໄດ້ວາງແຜນຫລອກເອົາເງີນມັນວ່າຈະຕົກລົງໄປຄ້າງຄືນນຳ ຫລອກໃຫ້ມັນຈ່າຍເງີນກ່ອນ ໑໕໐ ໂດລາ ແລ້ວນັ່ງເກີ້ ລໍຖ້າຢູ່ເທິງລົດກະຊວງຂອງມັນ

ຂ້ອຍສາສົມໄຈອີ່ຫລີ ພໍ່ຈະຂໍໄປຢືມເງີນຮ້ອຍພັນກິບ ມັນ

ຍັງປະຕິເສດ ແຕ່ມັນຍັງຍອມຈ່າຍໃຫ້ຂ້ອຍຕັ້ງ໑໕໐ ໂດລາ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄວາມສຸກພຽງຊົ່ວຄ¬າວ ຂ້ອຍຈະຮູ້ສືກດີໄຈຫລາຍເມື່ອເລື້ອງລາວຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້

ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຫັວງໃຫ້ໃຜມາສົ່ງສານເຫັນໄຈຫືລສົມນ້ຳຫ້ນາ ຂ້ອຍຢາກບອກໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ວ່າ

ສັງຄົມທີ່ຂ້ອຍຢູ່ມັນໄດ້ບິບຮັດໃຫ້ເປີດໄຟຂຽວໃຫ້ຂ້ອຍເປັນແນວນັ້ນ ຂ້ອຍຢາກສົ່ງຂ່າວໃຫ້ຜູ້ນຳ

ຂອງພັກ ປະຊາຊົນປະຕະວັດລາວຫີລງເຫັນສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວສະມາຊີ¬ກ

ນັກປະຕີວັດຜູ້ນື່ງແລະຄົງຍັງມີອີກຫລາຍໆຄອບຄົວທີ່ຍັງອົດຫິວຂາດເຂີ¬ນກ່ວານີ້ ອາດຈະຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ມີລູກສາວທີ່ສວຍງາມເຫມຶອນຂ້ອຍ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ແມ່ນໃຜຄືຄົນຂາຍຊາດແທ້? ໂດຍ ນາຍພົນສີງກະໂປສີໂຄດຈຸນລະມະລີ( ຫນັງສີພີມລາຍວັນ "ປະຊາຊົນ"ຫນສພ ພັກ ຄມນ ລາວແດງ ສະບັບວັນທີ່ 11+12.02.1994)

ຄົນຂາຍຊາດຄືຄົນມີອຳນາດຄອງເມືອງ ໂດຍມີທະຫານຕຳຣວດຄ່ອມຄູ້ມຄອງ ຄົນທັມມະດາ ທ້າວສີລູງສາ ຂາຍຜັກຂາຍມີ່ ໃນຕລາດ ກາຍເປັນຄົນຂາຍຊາດໄດ້ຈັກເທື່ອ ເພາະແຮງທຶນຄ້າທຶນຂາຍມັນນ້ອຍແສນນ້ອຍ ເຖີງຈະສໍ້ຈະໂກງເທົ້າໃດ ກະກາຍເປັນຄົນຂາຍຊາດບໍ່ໄດ້ເລີຍ ສະນັ້ນ ຜູ້ຈະເປັນຫລືເອີນຄົນຂາຍຊາດໄດ້ ຕ້ອງເປັນນັກການເມືອງທີ່ ຄອງບ້ານຄູມເມືອງເທົ້ານັ້ນຈະຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຄົນຂາຍຊາດໄດ້ ຍ້ອນ ຕ່ອນເງີນຕ່ອນຄຳທີ່ສໍ້ໂກງປົ້ນນັ້ນສູງແສນສູງ

ພໍ່ຄ້າທີ່ສວຍໂອກາດພັວພັນກັບນັກການເມືອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃນສີ່ງທີ່ປະມູນເປັນ2ສາມພັນລ້ານ ດລ
ພຽງແຕ່ຈ່າຍຄ່ານາຍຫ້ນາໃຫ້ຜູ້ຣັບຜີດຊອບພັກຣັຖແຕ່10% ຮ້ອຍຫລືສອງຮ້ອຍລ້ານ ດລ ກະຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງຄົນຂາຍຊາດນີ້ໄປແລ້ວ
ບົນຫ້ນາຫນັງສືພີມປະຈຳວັນ ຈະເຫັນນັກລົງທຶນ ກອດຄໍຈັບມືກັບນັກການເມືອງ ຫລື ໃນງານວັດຕ່າງໆ ຈະມີນາຍທຶນໄຈໄຫ່ຍຊ່ວຍເຫລືອກັບການບໍຈາກໃນຕັວເງີນທີ່ສຸງແລະຜີດປົກກະຕີ ຈົນຄົນທັມມະດາເຫັນແລ້ວບອກວ່າຕົກໄຈໃນວົງເງີນນັ້ນ
ມື້ອື່ນມາກະອາດຈະໄດ້ເຫັນຂ່າວວ່າເຂົາຜູ້ນີ້ຖືກຈັບກູມໄປແລ້ວ ຍ້ອນ ຄວາມສໍ້ຄວາມໂກງການຈ່າຍເງີນກ້ອງໂຕະຖືກພົບເຫັນໂດຍອົງການປົກຄອງ


ສຳຫລັບພືດຕີກຳຂອງການຂາຍຊາດນັ້ນ ທ່ານ ບອກວ່າມີທາງກົງ+ທາງອ້ອມ9ປະເພດດັ່ງນີ້1.ຮູ້ເຫັນເປັນໄຈຊັກນຳຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ມາເຮັດການກົດຂີ່ຂູດຮີດຄົນລາວ(ໃນທີ່ນີ້ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖີງ ຊາວວຽດນາມທີ່ ເຂົ້າມາອາສັຍໃນລາວຕາມສັນຍາແກວລາວປີ77 ແຕ່ຢ່າງດຽວ ທ່ານຫມາຍເຖີງນາຍທຶນຈາກນອກ ປທທັງຫົມດ)ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວສ່ວນໄຫ່ຍຕ້ອງທຸກຍາກ ຢ່າງໂງ້ຫັວບໍ່ຂື້ນ ສ່ວນຄົນຕ່າງຊາດກັບກາຍເປັນມະຫາເສດຖື ນາຍທຶນຜູກຂາດແລະຄອບຄູມເສຖກີດສັງຄົມ ກ າ ນ ເ ມຶ ອ ງ ລາວ(ທີ່ນີ້ທ່ານຫມາຍເຖີງອີດຕີພົນແກວໃນລາວ ເພາະທ່ານເອງເຄີຍຕ້ອງຕີ ພັກຣັຖສເມີມາແລະ ຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປດັດສ້າງທີ່ຮາໂນຍເລື້ອຍໆ)2.ເມື່ອເປັນຣັຖບານກໍມັນຈະເຊັນສັນຍາທີ່ເສັຍປຽບເພື່ອຂາຍຊາດແລະສີດຜົນປະໂຍດຂອງຊາດລາວເຮົາໃຫ້ແກ່ຣັຖບານຕ່າງປທ ໂດຍສະເພາະຣັຖບານປັດຈຸບັນ ຍອມຮັບເອົາສັນຍາປີ77 ອັນບໍ່ຈຳເປັນມາຕໍ່ຮອງເພື່ອຄອງອຳນາດໄປຢ່າງຢືດຍາວບໍ່ມີວັນຊີ້ນສຸດ ນີ້ຊີ້ບອກວ່າ ປທ ເຮົາຕ້ອງຕົກເປັນເມືອງຂື້ນຂອງຕ່າງຊາດ ແບບພາງໆ ແລະຖືກຜູກມັດແຫ້ນນຫນາເຂົ້າໃນທຸກເວລາ3.ເຮັດການຄ້າສົງຄາມແລະຫາກີນໃນການເຮັດສົງຄາມໃຫ້ແກ່ ຈັກກະພັດສັງຄົມນີນົມ(ທ່ານຫມາຍໂຊວຽດແລະແກວ)ຮັບເອົາກອງທະຫານເຂົ້າ ປທ ຫລື ຍາມຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງທະຫານໄປຊ່ວຍພວກເຂົາຕາມຄຳສັ່ງ4.ຮ່ວມສົມທົບກັນລະຫວ່າງກູ່ມຂາຍຊາດຕ່າງໆ ປູ້ນ


ສະດົມແລະກອບໂກຍເອົາຊັພຍາກອນທັມມະຊາດຄື ແຫ່ທາດໃນດີນ ຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າອື່ນໆເພື່ອສົ່ງອອກໄປຂາຍຫາຜົນປະໂຍດໄສ່ຕັວເອງເຮັດໃຫ້ປຊຊທຸກຈົນລົງທຸກວັນ5.ຄ້າຂອງເຖື່ອນ ຫນີພາສີ ເຮັດໃຫ້ເງີນຕຣາເຮົາຮັ່ວໄຫລອອກນອກຢ່າງຫລວງຫລາຍແຕ່ ປທເຮົາຂາດລາຍໄດ້ທາງພາສີອາກອນມາໄວ້ບຳລຸງປທ ແລ້ວຊ້ຳພັດຕ້ອງກັບມາເກັບພາສີຢ່າງຫນັກກັບຄົນລາວທີ່ ອີດຍາກຢູ່6.ການສົບທົບຄ້າທາດຍຸກໄຫ່ມ ລໍ້ລວງຊື້ຂາຍຄົນພາຍໃນໄປຂາຍຕ່າງປທ ເພື່ອໃຫ້ຊາດອື່ນກົດຂີ່ໃຊ້ແຮງງານເປັນຂ້ອຍຂ້າຫລືເປັນໂສເພນີ ເກີດຄວາມທຸກຍາກເດືອດຮ້ອນສ້າງຄວາມເສື່ອມເສັຍມາສູ່ ປທ ( ດຽວນີ້ມີແຮງງານລາວຢູ່ໄທ ແລະໂສເພນີລາວກ່ວາ

5ແສນຄົນ ກ່ອນປີ 75 ພາຍໄຕ້ຝ່າຍຂວາສີ່ງນີ້ບໍ້ເຄີຍເກີດຂື້ນໄດ້ແທ້ໆ ທັງໆທີ່ ປທ ກຳລັງຖືກ ຄຸກຄານຈາກສົງຄາມທຸກຮູບແບບ)7.ສົບທົບຄ້າຢາເສບຕີດໃຫ້ໂທດເປັນການທຳລາຍອານາຄົດຂອງເຍົາວະຊົນແລະ ປຊຊ ເປັນລ້ານໆ(ນາຍພົນແຈ້ງໄຊຍະວົງຫັວຫ້ນາgangພູດອຍ ມີໂຮງຝີ່ນຄ້າໄມ້ຫາເງີນຊູບລ້ຽງທະຫານພັກມາແລ້ວເຄີ່ງ ສັຕວັດ)8.ການປອມ ປົກສີນຄ້າທີ່ຂາຍໃນແລະຕ່າງປທ ເພື່ອຫັວງກຳໄລຫລາຍໆແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລີໂພກໃນ ປທ ແລະທຳລາຍຕລາດສີນຄ້າຂອງລາວໃນຕ່າງປທ9.ການລັກລອບຂົນເງີນແລະຊັບສີນອັນມີຄ່າໄປໄວ້ໃນຕ່າງ ປທ ແລະຕຽມຕັວຈະໄປຕາຍໃນຕ່າງປທໃນຍາມຂັດສົນແຕ່ໃນຍາມສະບາຍກໍຜູກຂາດ ກົດ


ຂີ່ຂູດຮີດແລະກອບໂກຍຫາຄວາມຮັ່ງມີ ລ້ຳລວຍຈາກ ປຊຊ ຜູ້ໄຊ້ແຮງງານຊື່ງເປັນຄົນລາວ(ໃຫ້ອ່ານລາຍງານກ່ອນນີ້ ທີ່ເວົ້າເຖີງ ຣມຕແນວລາວຂົນເງີນໄປຝາກກັບຄອບຄັວເຂົາທີ່ ອົສຕຣາລີ)
ທ່ານບອກວ່າຕາສີຕາສາ ຊາວໄຮ່ຊາວນາເປັນຄົນຂາຍຊາດບໍ່ໄດ້ ກັມມະກອນຜູ້ອອກແຣງງານຄົງບໍ່ມີໃຜຂາຍຊາດໄດ້ເຖີງວ່າເຈົ້າຕັວເຂົາຕ້ອງການເຮັດກໍຕາມ ມີບາງເທຶ່ອທີ່ຄົນພວກນີ້ຕ້ອງ ຈັ ບ ອ າ ວຸ ດ ຈາກພວກຄົນຂາຍຊາດແລະສະຫູມນຂອງພວກເຂົາກໍ
ຍອມເປັນເລື້ອງຫ້ນາເສັຍໄຈເພາະພວກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງບໍລີສຸດໄຈວ່າວີທີແ ນ ວ ນັ້ ນ ມັນອາດເປັນທາງດຽວທີ່ຈະໄດ້ຊ າ ດ ຄື ນ ມາ(ທ່ານຫມາຍເຖີງລາວຝ່າຍຂວາຖືກຫລອກໃນປີ 75ໃຫ້ລຸກຂື້ນຕໍ່ຕ້ານກັບຝ່າຍຕົນເອງ)
ທ່ານຍ້ອງລາວນອກບົນຄວາມຈີງ+ຖືກຕ້ອງໃນຄວາມເປັນທັມທີ່ສຸດດັ່ງນີ້...ທີ່ສຳຄັນໃນປັຈຈູບັນນີ້ກໍຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີຄົນລາວຈຳນວນບໍ່ຫ່ນອຍຈຳຕ້ອງລະເຫພະເນຈອນອອກຈາກແຜ່ນດີນເກີດຕົນໄປ ເພາະຖືກພວກຂາຍຊາດກົດຂີ່ບັງຄັບທາງກົງຫລືທາງອ້ອມ(ນີ້ທ່ານຫມາຍເຖີງພັກຮັຖ ຄມນເຂົາແນ່ນອນເພາະ ຝ່າຍຂວາຫົມດອຳນາດແລ້ວແຕ່ປີ 75)ເຮັດໃຫ້ເຂົາຕ້ອງອອກໄປປະເຊີນ ດຳຣົງຊີວີດໃນຕ່າງແດນຢ່າງແສນທໍຣະມານ ແລະ ຂ ະ ນະ ດ ຽ ວ ກັນ ພວກເຂົາກໍ ຍັ ງ ອົ ດ ສ າ ຫ າ ລ າ ຍ ໄ ດ້ ສົ່ ງ ກັບ ເຂົ້າມາລ້ຽງຄອບຄັວເຂົາ ເພື່ອ ຊ່ ວ ຍແ ກ້ ໄ ຂ ບັນຫາ ກາ ນ


ຂາດດູນການຄ້າ ແລະດູນການສຳລະເງີນທີ່ພວກ ຜູ້ ຮັ ກ ຊ າ ດ ແ ຕ່ ຜູ້ ດ ຽ ວທັງຫລາຍ ພາກັນ ກໍ່ຂື້ນແລະ ເວລາທີ່ ພ ວ ກ ຜູ້ ຍີ່ ງ ໄຫ່ ຍ ທີ່ ຮັ ກ ຊ າ ດ ແ ຕ້ ຜູ້ ດ ຽ ວຈຳນວນນັ້ນກຳ ລັ ງຂົ ນ ເ ງີ ນ ທ ອ ງ ແລະ ຊັບສົມບັດອັນມີຄ່າທີ່ໄດ້ມາຈາກ ກ າ ນ ຮັ ກ ຊ າ ດ ຈົ ນ ສຸ ດ ໄ ຈ ຂ າ ດ ຕາມທີ່ພວກເຂົາຖະແຫລງວ່ານັ້ນອອກໄປຝາກທະນາຄານຢູ່ໃນແລະນອກ ປທ ຫລຶຊື້ບ້ານທີ່ ອມຣກ ສະວີດ ຮົງກົງ ຝັ່ຣງເສດ ອັງກີດ ໃຕ້ຫວັນແລະອື່ນໆກັນຢ່າງຮີບເຮັ່ງຢ່າງເປັນຂະບວນການໄຕ້ຂໍ້ອ້າງວ່າ ໄ ປ ຣ າ ຊ ກ າ ນ ພີ ເ ສດ
ກໍຈະມີບໍລີສັດ ບໍລີວານ ທັງຂ້າ ຣາຊການແລະ ພໍ່ຄ້ານາຍທຶນຕັວ
ໄຫ່ຍໆເບັງໆຮ່ວມຂະບວນເປັນຖັນແຖວແລະໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວພວກເຂົາກຳລັງຂົນເອົາຊາດສ່ວນທີ່ພວກເຂົາຂາຍໄດ້ແລ້ວອອກໄປເກັບທ້ອນໄວ້ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຄີດວ່າປອດພັຍຈາກການຮູ້ເຫັນ
ຂອງປຊຊນັ້ນເອງ
ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງຂໍເຕືອນປຊຊ ລາວເຮົານ້ອຍໄຫ່ຍຜູ້ຮັກຊາດຢ່າງແທ້ຈີງຄວນຮູ້ໄວ້ແລະ ມີສະຕີສູງໄດ້ຮູ້ເທົ້າທັນແລະຕີດຕາມທຸດພືດຕີການເຄື້ອນໄຫວຂອງພວກຂາຍຊາດ
ຊະນີດຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ຢ່າງໃກ້ຊີດຕໍ່ໄປ.
ຈົບ
ທ່ານນາຍພົນສີງກະໂປແມ່ນກູ່ມສຸພານຸວົງ+ພູມີວົງວີຈີດ ທອງສຸກ ,ສາຍສັງຄິ ມະຫາກຸສຸວັນນະເມທິ ອຸດົມຂັນຕີຍະຮອງ ປທ ປະເທດ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍພ້ອມກັນກັບທ່ານສາສດາຈານ ຄຳຈົງ ຈາກຄາລີຝໍເນຫຍໃນປີ1999ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ໂກງຫລີ້ພັກຊູພວກຂອງກູ່ມໄກສອນ(ທະຫານພັກເຊັ່ນຄຳໄຕຈູມມາລີ ສີສຫວາດ ດວງໄຈ ຊູ)ເປັນຊາຕນີຍົມຄວນຍົກຍ້ອງ


__________________
ใจ อึ๊งภากรณ์

Date:
Permalink   
 

แกนนำเสื้อแดงไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมดกับมวลชน

ใจ อึ๊งภากรณ์

ในงาน "คอนเสิร์ตต้อนรับวันอิสรภาพ ลมหายใจที่ไม่แพ้" ของเสื้อแดงเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ที่ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว แกนนำหลายคนได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ ซึ่งเราจะต้องนำมาวิเคราะห์

(ดูคลิปวิดีโอได้ที่ http://thaienews.blogspot.com/ )

บก.ลายจุด สมบัติ บุญงามอนงค์ เสนอว่า “เสื้อแดงเป็นกองหลัง เพื่อไทยเป็นกองหน้า” บอกว่าเสื้อแดงกับเพื่อไทยต้องเกาะกันสนิท และเชื่อว่าคนของเราที่คุมอำนาจอยู่ ท้ายสุดสมบัติมีความหวังว่านายกยิ่งลักษณ์จะนำคนที่สั่งฆ่าประชาชนมาขึ้นศาลประชาชน

ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ บอกว่าจะเดินหน้าหาทางประกันคนเสื้อแดงทั่วประเทศ 40 คนที่ยังถูกขังอยู่ ณัฐวุฒิเสนออีกว่าต้องปรับวิธีทำงานของคนเสื้อแดง เน้นการขยายมวลชน บอกให้คนเสื้อแดงใจเย็นไปก่อน รอให้แกนนำนปช.กำหนดแนวทาง และมองว่าเราต้องปกป้อง “รัฐบาลของประชาชน”

จตุพร พรหมพันธ์ บอกว่าคนเสื้อแดงต้องปกป้องรัฐบาลเพื่อไทยจากรัฐประหาร อย่างที่เคยเกิดกับรัฐบาลไทยรักไทยและพลังประชาชน จตุพรบอกด้วยว่าฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนยังมีตำแหน่งและลอยนวล เราไม่ควรลืมแกนนำเหล่านี้เป็นคนที่กล้าหาญเสียสละและต่อสู้มานาน แต่ตอนนี้เขามีแนวโน้มที่จะไว้ใจรัฐบาลเพื่อไทยมากเกินไปว่าจะแก้ไขวิกฤตการเมือง เช่นเรื่องการนำคนสั่งฆ่าประชาชนมาขึ้นศาล โดยไม่มีการวิเคราะห์เลยว่าเพื่อไทยพร้อมจะปรองดองยอมจำนนต่อทหารแค่ไหน ไม่เตรียมมวลชนสำหรับการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเลย ซึ่งเราอาจต้องสู้เพื่อกดดันรัฐบาล หรืออาจต้องถึงกับคัดค้านรัฐบาลในบางเรื่องด้วย แกนนำเหล่านี้มองว่าเสื้อแดงต้องไว้ใจรัฐบาลให้โอกาสรัฐบาล และใจเย็นรอเป็นปีๆ เพื่อให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ การพูดแบบนี้เป็นการเสนอมุมมองว่าเสื้อแดงเป็นแค่ “กองเชียร์” หรือ “ลูกน้อง” ของรัฐบาล แทนที่เสื้อแดงจะเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อความยุติธรรมและประชาธิปไตย

การเสนอว่าเสื้อแดงควรใช้เวลาตอนนี้ในการขยายเครือข่ายมวลชน เป็นเรื่องดี แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือไม่ระบุว่าการขยายมวลชนเสื้อแดง ควรเน้นไปที่ไหน ไม่พูดถึงความสำคัญของขบวนการแรงงาน พูดแค่ว่าเราควรหามิตรให้มากที่สุด ซึ่งอาจหมายความว่าต้องไปจับมือกับเสื้อเหลืองหรือเปล่า? ยิ่งกว่านั้นการเสนอให้ขยายเครือข่ายมวลชน โดยไม่ขยายผลงานในรูปธรรมของเสื้อแดงพร้อมๆ กัน เช่นเรื่องการเคลื่อนไหวให้ยกเลิก 112 การเลิกคดีคนเสื้อแดง การปลดผบทบ. หรือการแจ้งความ อภิสิทธิ์ สุเทพ อนุพงษ์ ประยุทธ์ ในคดีฆ่าประชาชน จะทำให้ขยายมวลชนอยากมาก เพราะเราจะต้องมีผลงานรูปธรรมไปเสนอกับคนที่ยังไม่เป็นเสื้อแดงเพื่อให้เขามาเป็นพวก

บางคนอาจบอกว่าถ้าเรารุกสู้แบบนั้น เราจะดึงเสื้อเหลืองมาเป็นมิตรไม่ได้ ถ้าคิดอย่างนั้นก็เท่ากับคิดยอมจำนนกับอำมาตย์ เพื่อนำเสื้อเหลืองมาเป็นมิตร ความคิดแบบนี้จะนำเราไปสู่ความพ่ายแพ้

แกนนำเสื้อแดงพูดถูกเวลาบอกว่าเราต้องปกป้องรัฐบาลจากรัฐประหาร แต่ถ้าเราเน้นบทบาทของเสื้อแดงไว้แค่นี้ และปลุกให้คนกลัวรัฐประหารมากเกินไป จะทำให้เรามองข้ามความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยทำข้อตกลงกับทหารอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้มีการทำรัฐประหาร เช่นการสัญญาว่าจะไม่ปลดประยุทธ์ ไม่แก้ไขปัญหา 112 หรือไม่นำคนสั่งฆ่าประชาชนมาขึ้นศาล ถ้าเราไม่ระวังการพูดแต่เรื่องรัฐประหารจะกลายเป็นข้ออ้างในการเสนอว่าเสื้อแดงควรใจเย็นไม่เคลื่อนไหวเพื่อทวงความยุติธรรมต่างๆ เลย

แกนนำเสื้อแดงเหล่านี้พูดในทำนองว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่มีหนี้บุญคุณกับเสื้อแดงเลย ไม่พูดในลักษณะต่อรองว่าเสื้อแดงจะสนับสนุนรัฐบาล ต่อเมื่อรัฐบาลตอบสนองความต้องการของเราในเรื่องความยุติธรรม การสนับสนุนรัฐบาลต้องมีเงื่อนไขเสมอ

ในเรื่องคดี 112 หรือกฏหมายเผด็จการ 112 ไม่มีการพูดอะไรเลย ทั้งๆ ที่รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยสองคนประกาศว่าจะใช้ 112 ในลักษณะเข้มงวดมากขึ้น ถ้าเลือกที่จะมองข้ามปัญหานี้ ก็เท่ากับเลือกที่จะมองข้ามอำนาจนอกระบบของอำมาตย์

เวลาแกนนำอย่างสมบัติและจตุพรพูดว่า “คนเสื้อแดงเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นเจ้าของรัฐบาล” เราต้องถามว่าจริงแค่ไหน? หรือว่าในความเป็นจริงทหารและแนวร่วมอำมาตย์ เพียงแต่ยอมให้เราลงคะแนนเสียงเลือกรัฐบาลเท่านั้น ในขณะที่เขาถืออำนาจดิบอยู่ในมือ เพื่อบังคับไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแท้จริงในสังคมไทย

คนเสื้อแดงไม่ควรรอโดยไม่ทำอะไร เราควรตั้งวงถกเถียงแลกเปลี่ยนเรื่องแนวทางการต่อสู้ เราควรจะมีตารางเวลาในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เราระบุต่อสังคมให้ชัดเจนและเรียกร้องต่อรัฐบาล เราต้องพูดถึง 112 และอำนาจทหารด้วย และเราควรจะนำข้อสรุปต่างๆ ของเราไปยื่นให้กับแกนนำ นปช. เพื่อให้ขบวนการเสื้อแดงมีความเป็นประชาธิปไตย คนเสื้อแดงระดับรากหญ้าควรจะเป็นเจ้าของนโยบาย นปช. ไม่ใช่นั่งรอให้แกนนำสั่งการลงมาอย่างเดียว และอย่าลืมว่าถ้าเรายิ่งนั่งรอนานเท่าใด ขบวนการของเราจะอ่อนแอลงมากขึ้นเท่านั้น เรายิ่งหลงไว้ใจรัฐบาลมากเท่าใด เราจะยิ่งผิดหวังเท่านั้น--
ใจ อึ๊งภากรณ์
+44(0)7817034432
http://redthaisocialist.com/__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ມັນບໍ່ແມ່ນລາວແດງບໍ່ມີປັນຍາລ້ຽງແຕ່ຕັ້ງບໍ່ລ້ຽງ ຄົນລາວປະຈຸບັນເຂົາໄປເຮັດແນວອື່ນໃຊ້........

ຄ້າຝີ່ນຕັດໄມ້ ຫລື່ສົ່ງລູກສາວອາຍຸ10ປິ ເຂົ້າຊ້ອງກາຍເປັນແມງດາຕັວຍົງ
ຫລຶກະນັ່ງຖ້າໄປສນີ ລໍເຊັກຈາກລາວນອກ ຫລື ອົງການໂລກ ຫລືນານາ ປທ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


ລາວແດງຂີ້ຄູຍ-ອວດເກັ່ງ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດລ້ຽງໄກ່ປ້ອນຕລາດໃນປະເທດຕົນ, ອາໄສກິນໄກ່ ເປັນພະຍາດນໍາ ພໍ່ຄ້າໄທ
Laos remains best buyer for Thai chicken cuts
Tuesday September 06 2011
Thailand's faltering efforts to find markets for its fresh frozen chicken in the long-running aftermath of its bird flu crisis earlier this decade have been rewarded again this year by a strong response from one particular purchaser.
Laos has taken almost 15 700 tons of frozen cuts in the first seven months, compared with less than 1 000t in the same period last year. In 2010 as a whole, however, Laos bought over a third of the chicken cuts sold abroad by Thailand.
Http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20017901514&pubid=ag002

ມັນບໍ່ແມ່ນລາວແດງບໍ່ມີປັນຍາລ້ຽງແຕ່ຕັ້ງບໍ່ລ້ຽງ ຄົນລາວປະຈຸບັນເຂົາໄປເຮັດແນວອື່ນໃຊ້ ປັນຍາຫາເງີນແລ້ວຊື້ກິນຊຶ່ງສະແດງວ່າຄົນລາວຮັ່ງມີຂຶ້ນ ບໍ່ໃສແມ່ນໄປຂໍກິນລ້າຊື້ເອົາເດີ, ສ່ວນວ່າປູກຫັຍງເພິ່ນກໍ່ມາເກັບພາສີນັ້ນບໍ່ແມ່ນດອກຖ້າບໍ່ແມ່ນປູກເປັນສິນຄ້າ ຄັນໄທບ້ານເຈົ້າ ເວົ້າແນວນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າໄທບ້ານເຈົ້າຂີ້ຄ້ານຄິດແຕ່ວ່າໝົດບ້ານມີກະຖິນຕົ້ນດຽວ ຊ່ວຍບອກແດ່ຊື່ບ້ານຫັຍງ, ເມືອງໃດ, ແຂວງໃດ ຊີ່ບອກເຂົາໄປກັດຫຳຕາຍສາຈັ່ງແມ່ນຂີ້ຄ້ານ ໝົດບ້ານ ບາດເຈົ້າກໍ່ຈັ່ງແມ່ນໂງ່ມາເວົ້າຄວາໂງ່ຂອງໂຄດຕົນເອງສູ່ໝູ່ຟັງໃຜຢ່າເອິ້ນລາວ ຂຶ້ນເຮືອນເດີລາວຊີ່ໄປເລົ່າຂັວນພວກເຈົ້າອີກ


_________________________

ຖ້າທ່ານອວດເກັ່ງວ່າມີເງີນຊື້ ບໍ່ຕ້ອງບີບຄໍໃຫ້ຄົນໃນຊາດປູກຜັງຫຍັງຫົມດ

ພວກເຮົາຂໍຖາມແດ່ ??

ແລ້ວລາຍໄດ້ເຈົ້າມາຈາກໄສ ?? ຂາຍເຂື່ອນຕັດໄມ້ຂາຍທັງ ປທ ກາຊິໂນ ບໍ່ເງີນນໍ່ຄຳ ເຂດເສຖກິດພິເສດ ມິກຳໄລບໍ??

ຖ້າມີແທ້ເປັນຫຍັງງົປມານປິ 11 ແລະ ດູນການການຄ້າຈິ້ງຂາດເຖີງ 500ລ້ານ ດລ

ຢ່າອວດເກັ່ງ ຈົ່ງອູ້ມພວກຂ້າຄອງເມືອງໃຫ້ຢືນໃນລຳແຂ່ງຕົນເອງດ້ວຍ ຢ່າພິການ ຄົນອາຍຸ36 ແລ້ວ ຍັງຍ່າງບໍ່ເປັນ

ຫັກຄໍມັນຕາຍຫ່າສະ


ໂຈນລາວແດງພວກເຈົ້າແຊ່ເຢັນ ຄວາມທຸກຍາກ ຄວາມເປັນອານາຖາມາແລ້ວກ່ວາ36 ປິ

ເອົາຄວາມທຸກຂອງຊາວບ້ານມາເປັນການຕໍ່ຮອງເພື່ອໃຫ້ ລາວນອກຊ່ວຍ ເພື່ອ ໃຫ້ ນານາ ປທ ອົງການເຫັນໄຈ

ຊ່ວຍຊ່ວຍຊ່ວຍ ຊ່ວຍມາແລ້ວເຄີ່ງສັຕວັດ ຍັງຊີໃຫ້ຊ່ວຍໄປຮອດໄສ

ລະ

ຕອບແດ່ ດ່າມາດ້ວຍຍີນດິ ແນວຄິດຂອງພວກທີ່ປົກປ້ອງຄວາມເປັນໂຈນ ພວກເຫິ້ຍປໍສາມ ພວກສັດເດັຍຣະສານ ປໍ 4

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ປະກາດ ປະກາດ ປະກາດ

ຍັງອິກ 9ວັນ ຄື ວັນທີ່ 18 ເດຶອນ9ເວທີສົນທະນາ ລາວ ລ້ານຊ້າງລືບລໍ່ສູນLao Lanxang Leuipborsoun ຈະໄດ້ເປິດວັນປະຖົມມະເລີກ ໃນການຖົກຖຽງແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ບັນຫາການເມືອງ ສັງຄົມ ປະວັດສາດ ເສຖກິດການເງີນແລະ ອື່ນໆ ຂອງ ປທ ເຣົາ ລະຫ່ວາງ ເສຣິຊົນ ລາວທັ່ວໂລກແລ້ວ

ຢ່າລືມເຂົ້າມາຮ່ວມໃນເວທີ ສົນທະນີ້ເດັດຂາດ ມາຮ່ວມກັນຊ່ວຍສ້າງເວທີນີ້ໃຫ້ເປັນສູນກາງແຫ່ງຄວາມຮັກແພງສມານສະມັກຄິເຫັນມົກເຫັນໄຈກົມກ່ຽວໃນຄວາມເປັນລາວ ຕ້ານ ຜດກ ຍາວຍານ ໂດຍຍົກເອົາ ເສັ້ນທາງແຫ່ງການໃຊ້ແນວຄິດຫລາກຫລາຍເປັນຕົ້ນທືນໃນການໂອ້ໂລມກັນ

ໃຫ້ກ່ຽດຮັບຮູ້ທຸກແນວຄິດສ້າງສັນຂອງທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍ

ໃຜບໍ່ຍຶນໃນທ່າທີເຮົາ

ເປັນທີ່ຍອມຣັບ ບໍ່ເປັນສັດຕຣູເຮົາ

ເພາະ ສັດຕຣູເຮົາແມ່ນຄົນກູ່ມດຽວ ທີ່ ວຽງຈັນ

ພວກສັດເດັຍຣະສານໂຈນ500ຄອງເມືອງ

ເເຊ່ເຢັນ ປທ ເຮົາ ໃຫ້ ຕົກອັບກັບຄວາມທຸກຍາກປາກຫມອງ ກາຍເປັນເຈົ້າອານາຖາຕັວເດັ່ນແຕ່ແສນອ່ອນເພັຍ

ເອົາສີ່ງນີ້ມາຂາຍກິນຂໍຄວາມເປັນທັມ ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫລຶອ ຈາກ ລາວນອກ ແລະ ຕ່າງປທ ແບບນັກປົກຄອງຊື້ນສະຕີໄຮ້ຢາງອາຍສຸດຂີດເລີຍ
____________________________________copy from facebook: Lao-Thai-PanAsian-Euro-Canadian-American-Ausie Bis Forum
Aree Klubsatean 5. September 14:34

Champalao Laolao อ่านโพสต์ของคุณแล้วชอบมากค่ะ ดิฉันเป็นคนลาวจากภาค ตวอฉหนตอนบนและมีความนิยมชมชอบและชื่นชมในความเป็นลาวมาก จะอยู่ที่ไหนก็ประกาศตัวเสมอว่าเป็นคนลาวนะ ใครรังเกียจลาวไม่คบก็ตามสบายไม่ว่ากันแต่อย่าดูถูกกัน ดิฉันสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเทือกเถาว์เหล่ากอบรรพบุรุษของดิฉันสืบเชื้อสายมาจากลาวฉนั้นคนที่มาจากสปป.ลาวก็ถือว่าเป็นญาติพี่น้อง

ผมขอนำเอาแนวคีดชาตีของชาวไตไห่ยBlacksaphireจากลานนาลาวมาให้พี่น้องลาวภาคอื่นๆชาบนำที่เขาบอกว่า คนลาว กับ คนไทย ไม่ไช่ญาติพี่นอ้งกันแต่อย่างไดๆเลย เพราะคำว่า"ไทย"หรือ"ประเทศไทย"นี้เปลี่ยนจาก"สยามประเทศ"มาเมื่อ ค.ศ.1939
ในยุค จอมพล แปลก พิบูลย์สงคราม เป็นนายกรัฐมลตรีของสยาม เขาเห็นว่าเขายึดครอบครองคน"ไทลาว"ในอาณาจักรลาวล้านช้างได้หมด
สองฝั่งโขง และ ลาวลานนา แล้วเขาก็อยากครอบครองไห้หมด เพระดินแดน"อ้ายลาว"หรือ"ไทลาว"นี้กว้างไหญ่ไพศาลในเอเซีย เขาึ่จึ่งไช้
สร้าง"ลัทธิ ไทยไหญ่"หรือความหมายลึกๆข้างในความหลอกลวง"คนอ้ายลาว" และคนต่างประเทศที่ไม่เข้าใจก็ คือ"สยามไหญ่"นั้นเอง ท่านต้องเข้าใจคำว่า ไท=หมายถึงชื่อคน,ที่อยู่ เช่น เจ้าคนบ้านได๋! เจ้าคนไทได๋! เหล่านี้เ็็ป็นต้น.คำ่ว่า ไทย=หมายถึงคนสยาม,หมายถึงชื่อไหม่
ประเทศของคนสยาม แต่คนสยาม หรือ เรียกไหม่ว่า"ไทย"นี้เขาสอนคนในประเทศแบบโกหกหลอกลวงทางความจริงทางประวัติศาสตร์ไหม่
ว่า ไท=แปลว่า "อิสระ"นี้คือความไม่จริง เป็นความหลอกลวง"คนไทลาว"ที่อยู่ในความครอบครองเช่น ลาวตะวันออกเฉียงเหนือ หรือไทอิ
สาน และลาวลานนา เพราะผู้นำการปกครองเขารู้ว่าคนลาวคือคนโง่เขลาเบาปัญญา มืดบอดการเรียนรู้ บอกอะไรก็เชื่อ เพราะคนลาวมีจำ
นวน มากกว่าคนสยามหลายสิบเท่าตัว แต่เป็นคนอ่อนแแอ,แตกแยก,ขาดความกล้าหาญ ไม่ชอบต่อสู้ เป็นขี้้ข้า,ข้าทาสไครก็ได้ไม่เป็นไร เช่น ลาวอิสานสิบกว่าัจังหวัด,ลาวลานนา เช่นในปัจจุบันลาวเวียงจันทน์ฝั่งตะวันออกก็ถูกเวียตนามยึดครองแล้วนับตั้ง แ่่ต่ีปี1975เป็นต้นมา
ไทย กับ ลาว ไม่ไช่ญาติพี่น้องกัน เป็นเพียงประเทศเพื่อนบ้านกันเท่านั้นเอง แต่ไทยบอกว่าไทย-ลาวพี่น้องกัั้นนั้นเนึ่องมาจากไทยสยามเขา
ยึดครองดินแดนของคนไทลาวได้มาก ตลอดพลเมืองก็มาก ตลอดทังกวาดต้อนเอามาไว้เป็นทาสรับไช้จากฝั่งเวียงจันทน์มากมาย สยามเขา
ไม่ยากไห้มีปัญหาเกีดขื้นในปะเทศเขาๆจึ่งโกหกคนลาาวที่โง่กว่าว่า"ลาว-ไทย พี่น้องกัน ขอไห้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วย.

blacksaphireคนไตไหญ่ lannal lao

Champalao Laolao ຂໍເອົາຄຳຄິດເຫັນຂອງUra Upajjaya ໃນ Lao-Thai-PanAsian-Euro ມາຊ້ຳຕື່ມ ວ່າລາວເຣົາຫລວງຫລາຍແທ້ໆເດິ ແຕ່ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຈື່ງຍອມຈຳນົນໃຫ້ ຄົນສ່ວນນ້ອຍຂອງ ປທ
Blacksaphire ໄຕໄຫ່ຍຈາກລານນາລາວ ໃຫ້ຕຳຕອບມາແລ້ວ
Ura Upajjaya ลาวเมืองนนทบุรี,ลาวอยุธยา ลาวสระบุรี ลาวลพบุรี ,ลาวอ่งทอง,ลาวราชบุรี ,ลาวเมืองเพชรบุรี,ลาวมินท์บุรี ลาวตาก ,ลาวสุโขทัย ,ลาวกำแพงเพชร, ลาวนครสวรรค์
Ura Upajjaya 9. September 09:16

Ura Upajjaya 9. September 09:16


คนในประเทศไทยนี้ เป็นชาติเผ่าพันธ์ ลาว เกินกว่าครึ่งหนึ่ง อิสานก็เกือบหมดแล้ว พวกที่ถูกกวาดต้อน ก็กระจายไปถึงแดนใต้ก็มี เชื้อสายของพ่อใหญระก็มาจากลาว ถูกกวาดต้อนเช่นกัน


__________________________________________

ປະກາດ ປະກາດ ປະກາດ ປະກາດ

ຍັງອິກ10ວັນໃນໂລກ Paltalkຈະເກິດມີແຜ່ນດິນໄຫວ ຢ່າງໄຫ່ຍຫລວງອິກແລ້ວ

ຍ້ອນຫຍັງ ????

ລາວລ້ານຊ້າງລຶບບໍ່ສູນ Lao LanXang Leuipborsoun

ຈະເປັນນ້ອງໄຫ່ມເຂົ້າສູ່ສັງຄົມແຫ່ງການສົນທະນາຜ່ານໂລກ Internet ປະກອບດ້ວຍ ນັກຊາດນິຍົມຈາກທຸກພາກສ່ວນນຂອງໂລກ ຈະເປັນ ອມຣກາ ກະຄຶ ເອິຣົບທີ່ ຢືນໃນທ່າທີເດັດດ່ຽວຫນ້ຽວແຫ້ນນກັບທີສດິຮັກຊາດຕ້ານ ຜດກ ໂຈນ500ລາວແດງຍາດເອົາສີດທີດ ເສຣຣີ ປຊທປຕ ມາສູ່ປຊຊ

ມາເປັນຕົ້ນທືນ ໃນການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຊຶ້ງກັນແລະກັນເພຶ່ອຫູບເອົາຄວາມສະມານສະມັກຄິ ມາສູ່ສັງຄົມລາວທັງໂລກອິກໄຫ່ມ

ລໍຄອຍຕິດຕາມລາຍງານທຸກໆມື້ຂອງທິມງານພວກເຮົານະ

copy from facebook : champalao


__________________
Blacksaphire

Date:
Permalink   
 

กลุ่มคนไม่ดี หรือ "คนบ่ดี" ของคนลาวนั้นหมายถึง= ประชาชนลาวอยู่ภายใน-นอกประเทศที่ไม่ชอบการปกครองระบอบการปกครองชาติพรรคเีดียวของ สปป
ลาว หรือ ระบอบคอมมูนิสต์ลาวซ้ายจัด มาร์ค-เลนิน ที่นำมาปกครองลาวนับตั้งแต่1975เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะ่ว่า ปชช ลาว ไม่มีสิทธิในการออกความคิดเห็นได้่อย่างไดๆในการปกครองประเทศร่วมกับผู้นำ พรรค-รัฐ สปป ลาว แต่อย่างใด.ผู้นำ พัก-ลัด เป็นผู้ออกคำั่สั่งไห้ประชาชนปฎิัิบัติเท่านั้น ถ้าหากว่า
ปชช ลาวคนไดไม่ปฎิับัติตาม ถือว่าเป็นศัตรูของพรรคปฎิวัติประชาชนกับรัฐบาลของ สปปลาว ต้องถูกทำโทษทันที สถานเบาหน่อยก็ถูกคุมขัง-สัมนาเรียนรู้
การเมืองไหม่เพื่อไห้"เถิงถอง"พวกทีเห็นว่ายากหนักก็ไห้ฃ่าทิ้งเสียนี้คือ"การปกครองชาติของ พัก-ลัด สปปล"ในัจจุบันนี้. พวกคนดี หมายถึง=คนลาวที่มีผล
ประโยชน์ร่วมกับ พัก-ลัด สปป ลาว ในด้านเศรษฐกิจ และอำนาจ ในนั้นก็มีคนลาวอพยพอยู่นอกประเทศจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์ด้านการเงิน-ผลประ
โยชน์ส่วนตัวยอมรับไช้นโยบาย"ขายชาติ"ของตนเองไห้กับคนชาติอื่นเืพื่่อความสุขส่วนตัว-ครอบครัว โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนลาวจำนวนมาก.
แนะนำ-เตือนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยลาวทุกๆท่านๆที่ต่อสู้ในปัจจุับันนี้ไห้ระวังเกี่ยวกับสัณญา"การรักษาความสงบปลอดภัยชายแดนทั่วไป"ของ สปป ลาว เซ็ณกับประเทศข้างบ้าน เพื่อผลประโยชน์ทังสองฝ่าย "การเมือง-การค้า"
กับประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างบันทึกการประชุม วันที่ 7-10/07/2010 ข้อที่ 7.11=ปัญหาบุคคลผู้ไม่หวังดีต่อความสำพันธ์ สปปล กับ...ที่ประชุมไห้เห็นพร้อม
ไ้ห้เพี่มความร่วมมืออย่างจริงจังรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป จะสกัดกันและปราบปรามการเคลื่อนไหวของคนที่ไม่หวังดีต่อต่อความสัมพันธ์ระ
หว่างสปปลาว.กับ...ตามพื้นที่ของสองประเทศไห้หมดไป รวมทังไห้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของบุคคลผู้ไ่ม่หวังดีต่อเนื่อง...ฯลฯ. เตือนคนลาวคนที่รักชาติ
รักประชาธิปไตย และ คนลาวที่มืดบอดการเมืองที่ถูกลาว-แกวแดงหลอกไช้ชั่วครังชั่วคราวเ่พื่อทำลายคนลาวชาติเดียวกันเื่มื่อลาว-แกวแดงหมดไช้แล้วท่าน
ก็จะไม่แตกต่างกับอดิตรนักเรียน,นักศึกษา,ข้าราชการ,นักการเมือง,ทหาร,ตำรวจ,ในพระราชอาณาจักรลาวบางท่านถูกนำไปฃ่าทิ้งใน"ศูนย์สัมนากรคนโทษ
การเืมือง" ถ้าอยากทราบรายละเอียดเชิญถามท่าน Dr;Bounsang Khamkeo,Khamphouk Phandouangsy ท่านทังสองจะอธิบายไห้ท่านได้เข้าใจดี.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

John Anouvong wrote:

ໂອ້ຽ.....ເຈີ້ຽດັກເອີຽ....ດູແຫມ້....ນັບປະສາຫຍັງ ຊິໄປລ້ຽງໄກ່...ຂນາດຜັກບົ່ວ ຜັກຫອມ ຫມາກເຜັດໃສ່ລາບ
ເຂົາຍັງໄດ້ຊື້ກິນຂອງໄທຽ໌....ຂພຈ ໄປຢາມບ້ານປີກາຽນີ້...ຢາກໄດ້ຫມາກກະຖິນມາກິນກັບລາບ ເຂົາຈົນໄດ້ຕີກັນ
ຫມົດບ້ານ ມີ ກະຖິນຕົ້ນດຽວ...ຂພຈ ຖາມວ່າ ຄືບໍ່ພາກັນປູກຫລາຍຕົ້ນແດ່...ເຂົາບອກວ່າ ຄັນປູກຫຍັງຫລາຍ
ເພິ່ນເກັບພາສີຫລາຍ...ແລະພວກວຽດກໍ່ປ່ຽນຫນ້າກັນມາເອົາຜັກບົ່ວຜັກຫອມ ປູກເທົ່າໃດ ກະບໍ່ໄດ້ກິນ ເພິ່ນຂໍ
ແຕ່ເທື່ອດຽວ ມື້ຫນ້າເພິ່ນກໍ່ມາເອົາໂລດ...ຄັນເຮົາໄປຟ້ອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ເພິ່ນກໍ່ບອກວ່າ ເຂົາຂໍແລ້ວເດ....ອັນນີ້
ຂພຈ ເຊື່ອ ເພາະຕອນຢູ່ສັມມະນາ ກໍ່ເຫັນແບບນີ້ຄືກັນ...

ມີ ເລື້ອງແປກ ແຕ່ຈິງທີ່ຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງ : ເວລາ ເລີກອອກແຮງງານຕອນແລງ ເຫັນພວກຊາວຫນຸ່ມ ຜູ້ບໍ່ມີ
ໂສ້ໃສ່ຂາ ພາກັນແລ່ນໄປ ວັງເວີນນໍ້າຄັງ ຈອບລີ້ໃນຜຸ່ມໃມ້ ຈອບເບິ່ງສາວທະຫານແກວອາບນໍ້າ...ເຂົາແກ້
ສົ້ງອາບນໍ້າ...ເຈີ້ຽ ເອີຽ...ເຂົາເອົາມືອັດແຕ່ ນົມໃດ....ສ່ວນລຸ່ມປະເລີຽ....ງາມ...ໃດ....ທ່ານສເປັກກອມມີ
ຄໍາຕອບແລ້ວ...ແຮ...ແຮ..ແຮ..ໆໆໆ....ຫມາກສາລີ 5 ມານເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ເລື້ອງ......


From: SPECOM
To: Laosnetworkroom
Sent: Tuesday, September 6, 2011 6:54 AM
Subject:


ລາວແດງຂີ້ຄູຍ-ອວດເກັ່ງ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດລ້ຽງໄກ່ປ້ອນຕລາດໃນປະເທດຕົນ, ອາໄສກິນໄກ່ ເປັນພະຍາດນໍາ ພໍ່ຄ້າໄທ
Laos remains best buyer for Thai chicken cuts
Tuesday September 06 2011
Thailand's faltering efforts to find markets for its fresh frozen chicken in the long-running aftermath of its bird flu crisis earlier this decade have been rewarded again this year by a strong response from one particular purchaser.
Laos has taken almost 15 700 tons of frozen cuts in the first seven months, compared with less than 1 000t in the same period last year. In 2010 as a whole, however, Laos bought over a third of the chicken cuts sold abroad by Thailand.
Http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20017901514&pubid=ag002


 ມັນບໍ່ແມ່ນລາວແດງບໍ່ມີປັນຍາລ້ຽງແຕ່ຕັ້ງບໍ່ລ້ຽງ ຄົນລາວປະຈຸບັນເຂົາໄປເຮັດແນວອື່ນໃຊ້ ປັນຍາຫາເງີນແລ້ວຊື້ກິນຊຶ່ງສະແດງວ່າຄົນລາວຮັ່ງມີຂຶ້ນ ບໍ່ໃສແມ່ນໄປຂໍກິນລ້າຊື້ເອົາເດີ, ສ່ວນວ່າປູກຫັຍງເພິ່ນກໍ່ມາເກັບພາສີນັ້ນບໍ່ແມ່ນດອກຖ້າບໍ່ແມ່ນປູກເປັນສິນຄ້າ ຄັນໄທບ້ານເຈົ້າ ເວົ້າແນວນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າໄທບ້ານເຈົ້າຂີ້ຄ້ານຄິດແຕ່ວ່າໝົດບ້ານມີກະຖິນຕົ້ນດຽວ ຊ່ວຍບອກແດ່ຊື່ບ້ານຫັຍງ, ເມືອງໃດ, ແຂວງໃດ ຊີ່ບອກເຂົາໄປກັດຫຳຕາຍສາຈັ່ງແມ່ນຂີ້ຄ້ານ ໝົດບ້ານ ບາດເຈົ້າກໍ່ຈັ່ງແມ່ນໂງ່ມາເວົ້າຄວາໂງ່ຂອງໂຄດຕົນເອງສູ່ໝູ່ຟັງໃຜຢ່າເອິ້ນລາວ ຂຶ້ນເຮືອນເດີລາວຊີ່ໄປເລົ່າຂັວນພວກເຈົ້າອີກ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ທ່ານ ທອງດີ, ທ່ານ ມະຫານິນ ແລະ ທຸກຯທ່ານ,


ດີໃຈນຳ ທີ່ ເຫັນວ່າ ທັງສອງ ທ່ານນີ້ ເປັນຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ນຳຊາດບ້ານເມືອງຢ່າງອອກຫນ້າໂດດເດັນຢູ່ໃນຟໍຣັມອັນນີ້.
ຂພຈ ໃນນາມເປັນ ຄນະຄົນນຶ່ງໃນ ຂອງ ອົງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເສຣີປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ໂດຍຢູ່ໃນການອຸປຖັມ ຂອງ '​' ອົງການມະນຸສຍະທັມສາກົນຕິດຕາມໃນລາວ '' ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ສຖານທູດລາວ ຢູ່ແຄນເບີຣາໄດ້ອອກຂ່າວວ່າ ເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ ບໍ່ດີ ໃນຂ່າວສານຂອງສຖານທູດ ທີ່ແຈກຢາຍໃຫ້ສະມາຊິກສຖານທູດລາວຢູ່ ໃນເຂດອອສເຕຣເລັຽ ແລະ ນີວຊີແລນ(ຊຶ່ງມີ ທ່ານໄຊ ລູກຊາຍ ສຸພານຸວົງ ມາລີ້ໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ).


ຂໍອະທິບາຍຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
ອົງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເສຣີປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ 6 ຟໍຣັມ.
1/ Freelaosnetwork: 700 members.
2/ Laosnetworkroom: 145 members. ( active members)​ ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຢາກປະກອບສ່ວນຄຳຄິດ ຫລື ຟັງເສີຍຯ ( ແລະ ບໍ່ມີແນວລາວ ແນວແກວຢູ່ນຳ )
3/ Laodemocracy: 45 members. ( Only Lao leaders and active members )
4/ Lao-opposition-group. only members of Lao Alliance for Democracy ( LAD - Headquarters in USA )
5/ Loasnet group. only members in Thailand and Laos.
6/ Laonetwork. only Executive members of the Laotians Freedom of Movement.


ທ່ານຈະປະກາດດ່າເປັ້ງຯ ໃນຟໍຣັມນີ້ ມັນຄືຊີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນປານມໃດຕີ້ ເຫັນວ່າທ່ານ ຍັງບໍ່ຮຸ້ຊ່ຳວ່າກຸ່ມທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກນີ້ມີບຸກຄົນ ປະເພດໃດຢູ່ນີ້ ແລະ ກໍເຄີຍເຫັນ ຄນະບາງທ່ານໄດ້ເວົ້າໄປຫລາຍຄັ້ງ ແຕ່ຫາກເປັນ ພາສາອັງກິດ ດັ່ງນັ້ນ ຂພຈ ຂໍເພີ່ມອີກຈັກນ່ອຍ.

ຟໍຣັມນີ້ບໍ່ໄດ້ເຊີນບັນດາຄົນລາວຂາຍຊາດ ແລະ ຄົນລາວອຽງຊ້າຍເຂົ້າມາຮ່ວມ ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າມາຮ່ວມ.
ຖ້າທ່ານ Email ສົ່ງເຂົ້າມາ Laodemocracy & Laosnetworkroom ຜູ້ໃດເປັີນ ສະມາຊິກ ຂອງ Laodemocracy ກໍຈະໄດ້ຮັບ 2 Emails.
ການທີ່ຈະສົ່ງໄປ Laodemocracy ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມໄດ້ລົມກັນ ໃນຂັ້ນຜູ້ນຳເທົ່ານັ້ນ.


ຫວັງວ່າຄົງຈະເຂົ້າໃຈໃນຣະບົບທຳງານຂອງ ຟໍຣັມນີ້.


ໂຊກດີ
ສຸກ.
Facebook : champalao

http://www.4shared.com/dir/712evOye/Bunpodj.html
Banphot about Bac Bod kab EE Ouane Pakdèng

http://www.lannaworld.com/cgi/lannaboard/reply_topic.php?id=41009

http://www.lannaworld.com/cgi/lannaboard/reply_topic.php?id=58393

http://board.dserver.org/L/LannaBoard/00000432.html

Lanna laohttp://www.mediafire.com/?xmmxamnwzzm

Dr Ji ungphakorn talk in London UK about khon Lao and khon Malai in Siam Very important

http://www.mediafire.com/?f3hi0mygzwv

http://stoplesemajeste.etop.tv/play.php?vid=85

http://monadrama.blogspot.com/ตาดูดาว เท้าสะดุดวัง โดย อ.ชีพ ชูชัย http://www.mediafire.com/?m0d0zyqhz2k

ตำนานรวมชุด 0901 โดย อ.ชีพ ชูชัย http://www.mediafire.com/?wnlnmnwnud1

ตำนานรวมชุด 0902 โดย อ.ชีพ ชูชัย http://www.mediafire.com/?nn42jumny5x

http://www.sanamluang.tv/board/index.php?PHPSESSID=64c94fa2e17b4282dd56d8ff827188b6&topic=388.msg815;topicseen#new เพลง นปชhttp://www.managerradio.com/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1026&mmsID=1026%2F1026%2D1069%2Ewma&program_id=1797

http://www.mediafire.com/?4nmcgdhko3g

27/-09-48 “หลวงตา”ลั่นขวางประธ


__________________
John Anouvong

Date:
Permalink   
 

ໂອ້ຽ.....ເຈີ້ຽດັກເອີຽ....ດູແຫມ້....ນັບປະສາຫຍັງ ຊິໄປລ້ຽງໄກ່...ຂນາດຜັກບົ່ວ ຜັກຫອມ ຫມາກເຜັດໃສ່ລາບ
ເຂົາຍັງໄດ້ຊື້ກິນຂອງໄທຽ໌....ຂພຈ ໄປຢາມບ້ານປີກາຽນີ້...ຢາກໄດ້ຫມາກກະຖິນມາກິນກັບລາບ ເຂົາຈົນໄດ້ຕີກັນ
ຫມົດບ້ານ ມີ ກະຖິນຕົ້ນດຽວ...ຂພຈ ຖາມວ່າ ຄືບໍ່ພາກັນປູກຫລາຍຕົ້ນແດ່...ເຂົາບອກວ່າ ຄັນປູກຫຍັງຫລາຍ
ເພິ່ນເກັບພາສີຫລາຍ...ແລະພວກວຽດກໍ່ປ່ຽນຫນ້າກັນມາເອົາຜັກບົ່ວຜັກຫອມ ປູກເທົ່າໃດ ກະບໍ່ໄດ້ກິນ ເພິ່ນຂໍ
ແຕ່ເທື່ອດຽວ ມື້ຫນ້າເພິ່ນກໍ່ມາເອົາໂລດ...ຄັນເຮົາໄປຟ້ອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ເພິ່ນກໍ່ບອກວ່າ ເຂົາຂໍແລ້ວເດ....ອັນນີ້
ຂພຈ ເຊື່ອ ເພາະຕອນຢູ່ສັມມະນາ ກໍ່ເຫັນແບບນີ້ຄືກັນ...

ມີ ເລື້ອງແປກ ແຕ່ຈິງທີ່ຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງ : ເວລາ ເລີກອອກແຮງງານຕອນແລງ ເຫັນພວກຊາວຫນຸ່ມ ຜູ້ບໍ່ມີ
ໂສ້ໃສ່ຂາ ພາກັນແລ່ນໄປ ວັງເວີນນໍ້າຄັງ ຈອບລີ້ໃນຜຸ່ມໃມ້ ຈອບເບິ່ງສາວທະຫານແກວອາບນໍ້າ...ເຂົາແກ້
ສົ້ງອາບນໍ້າ...ເຈີ້ຽ ເອີຽ...ເຂົາເອົາມືອັດແຕ່ ນົມໃດ....ສ່ວນລຸ່ມປະເລີຽ....ງາມ...ໃດ....ທ່ານສເປັກກອມມີ
ຄໍາຕອບແລ້ວ...ແຮ...ແຮ..ແຮ..ໆໆໆ....ຫມາກສາລີ 5 ມານເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ເລື້ອງ......


From: SPECOM
To: Laosnetworkroom
Sent: Tuesday, September 6, 2011 6:54 AM
Subject:


ລາວແດງຂີ້ຄູຍ-ອວດເກັ່ງ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດລ້ຽງໄກ່ປ້ອນຕລາດໃນປະເທດຕົນ, ອາໄສກິນໄກ່ ເປັນພະຍາດນໍາ ພໍ່ຄ້າໄທ
Laos remains best buyer for Thai chicken cuts
Tuesday September 06 2011
Thailand's faltering efforts to find markets for its fresh frozen chicken in the long-running aftermath of its bird flu crisis earlier this decade have been rewarded again this year by a strong response from one particular purchaser.
Laos has taken almost 15 700 tons of frozen cuts in the first seven months, compared with less than 1 000t in the same period last year. In 2010 as a whole, however, Laos bought over a third of the chicken cuts sold abroad by Thailand.
Http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20017901514&pubid=ag002


__________________
S Chanthavixay

Date:
Permalink   
 

ສຍບາຍດີ
ດັ່ງທີ່ການຮັບຮູ້ ການພົວພັນສາກົນ ມີຜົນກ້າວຫນ້າ ແລະຖືກຮັບຮອງຈາກນານາອົງການສາກົນ ລະດັບປະເທດມະຫາອຳນາດ ສະຫະປະຊາຊາດ ສະພາຢູ່ຣົບ ກຸ່ມເອຊ່ຽນ ວ່າລາວ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຊາຊາທິປະໄຕ ລາວຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົດແອກຈາກວຽດນາມ.
ອົງການຈັດຕັ້ງລາວ ຮ່ວມສາມັກຄີຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ພັກ ລັດ ການປົກຄອງຄອມມຸຍນິດໃນລາວໂຕດຽວກັນ.
ສິງທີ່ຄ້າງຄາ ຄືການຈັດຕັ້ງນຳພາພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງເດັດດ່ຽວ ປະກອບການນໍາ, ການເຄື້ອນໃຫວ ຕ້ານແນວຄິດເອຶ່ອຍອິງ ແລະສວາຍໂອກາດ
ກ້າເຮັດ ກ້າຕັດສິນໃຈ ກ້າສູ້ ກ້າເສັຍສລະນິຄືປັດໃຈນຶ່ງຂອງການຕໍ່ສູ້
ສຈັນທະວິໄຊ
--------------------------------------------------------------------------------
From: "Chanthalavong@aol.com"
To: laosnetworkroom@googlegroups.com
Sent: Wed, September 7, 2011 2:47:02 AM
Subject: Re: Lao-Conference in Australia


ສະບາຍດີທ່ານປະທານ ພັກຮັກຊາດລາວ, ຕາງຫນ້າອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລາວ ແລະ ບັນດາທ່ານພີ່ນ້ອງລາວຜູ້ຮັກຊາດຮັກປະຊາທິປະໄຕທຸກທ່ານໃນນາມຕາງຫນ້າ ອົງການພັນທະມິຕເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ຂໍສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈນຳ ທີ່ ພວກທ່ານ ອວຍພອນ ແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈຕໍ່ກອງປະຊຸມລາວທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ່17-18 ກັນຍາ ທີ່ເມືອງຊິດເນ ປະເທດ ອອສເຕຣເລັຽຄັ້ງນີ້. ຈົດຫມາຍ , ຄຳສເນີ, ຄຳແນະນຳແລະຄຳອວຍພອນຂອງພວກທ່ານ ພວກເຮົາຈະນຳໄປແຈ້ງໃຫ້ ທີ່ປະຊຸມຊາບ ເປັນທາງການສະນັ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງໃດ ຫລື ບັນດາທ່ານຜູ້ຮັກຊາດທັງຫລາຍ ທີ່ບໍ່ມີໂອກາດ ຈະໄປຮ່ວມປະຊຸມນຳໄດ້ ກະຣຸນາສົ່ງສານ ຫລື ຈມ ຄຳສເນີຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຫວັງດີ ສົ່ງໄປຫາຄະນະຈັດກອງປະຊຸມ ຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ:

e-mail: ditthavongskat@yahoo.com.au Tel.:+61-2-96 10 81 73ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຕາງຫນ້າ ພປລ


__________________
John anouvong

Date:
Permalink   
 

Blacksaphire is probably right...it is the same plan as the remains of Vietnam soldiers
that they claimed dyeing in laos during the war...

ແຜນ ການທີ່ເຂົາບອກວ່າ ໄດ້ມີທະຫານວຽດນາມມາຕາຍ ໃນລາວນັ້ນມີສ່ວນນັ້ອຍ...ຍົກຕົວຢ່າງທີ່ແກວ
ໄດ້ສ້າງ ສຸສານໄວ້ ທີ່ ຕໍ່ຫນ້າບ້ານ ລາດຮ່ວງ ເຂຕຊຽງຂວາງທີ່ ຂພຈ ໄດ້ເຫັນ ນັ້ນ ແຕ່ລະຫລຸມ ບໍ່ໄດ້ມີຊາກ
ສົພເລີຽ ພຽງແຕ່ ເອົາ ກ້ອນດິນຈີ່ ທາສີຂາວ ໄປປັກໃວ້ ຕັ້ງ 6000 ຫລຸມ ແລະບໍ່ໄດ້ຂຽນຊື່ໃຜອີກ.....

ກໍລະນີ ເຂົາວ່າຂາດ ຄູສອນນັ້ນ ທີ່ຈິງແລ້ວ ເຂົາບໍ່ໄດ້ມີຊໍ້ານາ...ເພາະຕັ້ງແຕ່ ເຂົາປົກຄອງປີ ທໍາອິດພຸ້ນ ພວກ
ບັນດາຄູເກົ່າໆທີ່ ມີມາແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ເຂົາກໍລາອອກໄປເຮັດນາຫມົດແລ້ວ ຫລືປະກອບອາຊີພອື່ນໄປຫມົດ...
ເພາະ ເຂົາບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ...ຈະມີສມັກເຂົ້າໃຫມ່ ກໍ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊໍ້າ...ເຂົາບໍ່ປະກາດວ່າ ຂາດຄູ ເຮົາກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ
ບໍ່ໄດ້ມີຄູມາຕັ້ງແຕ່ປະກາດຕັ້ງ ສປປລ ພຸ້ນ....ທ່ານ ແກ້ວດໍາ ເວົ້າຖືກແລ້ວ....


From: black saphire
To: laosnetworkroom@googlegroups.com
Sent: Tuesday, September 6, 2011 7:23 AM
Subject: RE: ລາວປະເຊີນກັບບັນຫາ ຂາດແຄນຄູຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ


ใน สสป ลาว เขาบอกว่าขาดครูสอนนักเรีนลาว นั้นไม่ไช่ความจริงความเป็นจริงแล้วเขาต้องการครูสอนเป็นคนเวียตนามมาแทนและมาสอนภาษาเวียตนาม
แทนภาษาลาวต่างหาก เพราะประเทศลาวปัจจุบันนี้เป็นของคนเวียตนามแล้วนับตั้งแต่1975เป็นต้นมา ขอไห้คนลาวที่อยังมืดบอดทางสมองจงไ้ด้เข้าใจตามนี้
ด้วย เช่นเีดียวกับลาวตะวันตก(ไทอิสาน)ลาวเหนือล้านนา(ลาวเชียงไหม่)เมือไทยสยามยึดครองจาก"ลาวล้านช้าง"ได้แล้วเขาห้ามไม่ไห้มีครูสอนภาษาลาว และห้ามพูดภาษาลาวในสถานที่ราชการ,โรงเรียนเด็จขาด ฝ่าฝืนทำโทษ,ปรับไหม เพราะประเทศลาวได้ตกเป็็นของเขาไปแล้ว ในปัจจุบันนี้ สปป ลาว ก็ไม่
แตกต่างกับลาวล้านช้างภาคกลางตะวันตก เป็นประเทศข้าทาสของไทยสยาม และของเวียตนาม เพราะคนลาวอ่อนแอ,แตกแยก,ไม่แตกต่างกับ"สามก๊ก"
ในหนังสือนิยายของจีน ในโบราณ ถ้าหากว่าคนลาวทังหมดใน และ นอกอยังไม่รวมกันอีก ก็ไม่แตกต่างกับ ลาวตะวันตก อยู่กับ ประเทศไทย และ ลาวตะวัน
ออกยู่กับเวียตนาม และ จีน. ขอไห้นักวิชาการระดับสงของลาวนอก-ลาวใน พิจาระนาข้าพเจ้าไห้ความคิดเห็นนี้ถูก หรือ ผิด!!! เตือนดวยความหวังดีต่อลาว


Date: Tue, 6 Sep 2011 22:01:37 +1000
Subject: ລາວປະເຊີນກັບບັນຫາ ຂາດແຄນຄູຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ
From: bounkhong.laosnetwork@gmail.com
To: laosnetworkroom@googlegroups.com


Advertising:
Attn: Lao medalists:
Please be volunteers to teach children at country side schools in Laos.
09-05-2011
ລາວປະເຊີນກັບບັນຫາ ຂາດແຄນຄູຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ລັດຖະມົນຕີລາວຍອມຮັບວ່າ ໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດ ແຄນຄູຫຼາຍຂຶ້ນ ສ່ວນໂຮງຮຽນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງນັ້ນ ກັບມີຈໍານວນຄູເກີນກວ່າ​ລະດັບ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນຈິງ.
ລາຍງານໂດຍ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ | ບາງກອກ

ຮູບຈາກ: Songrit Pongern ກອງປະຊຸມດ້ານການພັດທະນາການສຶກສາ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນກາງເດືອນ ມິຖຸນາ, 2011 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລາວ
ທ່ານ ລີຕູ ບົວປາວ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາຖະແຫຼງ
ຍອມຮັບວ່າ ສົກຮຽນປະຈໍາປີ 2011-2012 ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1
ກັນຍານີ້ ກໍຍັງປະກົດວ່າ ໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວນັ້ນ ຍັງຄົງຕ້ອງປະ
ເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນຄູ ຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານລາວຈະ
ອະນຸມັດໃຫ້ເພີ່ມຈໍານວນຄູໄດ້ເຖິງ 9,600 ຄົນກໍຕາມ ຫາກແຕ່ກໍມີຄູພຽງສ່ວນໜ້ອຍ
ທີ່ໄດ້ສະໝັກໃຈປະຈໍາຢູ່ໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

Songrit Pongern
ສະພາບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວ ທີ່ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນທຸກຍາກສາເຫດທີ່ຄູສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຢາກໄປປະຈໍາຢູ່ໂຮງຮຽນໃນເຂດ
ຊົນນະບົດນັ້ນກໍເພາະວ່າ ບໍ່ຢາກໃຊ້ຊີວິດຢ່າງລໍາບາກ
ແລະ ທີ່ສໍາຄັນອີກປະການນຶ່ງກໍຄື ຄູໃນເຂດຊົນນະບົດ
ຍັງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນບໍ່ຕົງຕາມກໍານົດເວລາອີກດ້ວຍ.
ໃນຂະນະທີ່ຄູໃນເຂດຕົວເມືອງນັ້ນ ມີທັງຄວາມສະດວກ
ສະບາຍໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຕາມກໍາ
ນົດເວລາໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານອີກດ້ວຍ. ດ້ວຍສະ
ພາບການທີ່ເປັນຢູ່ນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດຕົວເມືອງມີຈໍານວນ
ຄູເກີນລະດັບຄວາມຕ້ອງການ, ໃນຂະນະທີ່ຄູແຕ່ລະຄົນ
ທີ່ຢູ່ເຂດຊົນະບົດນັ້ນ ກັບຕ້ອງຮັບພາລະໃນການສອນນັກຮຽນເຖິງ 70 ຄົນ ຫຼື 2 ຫ້ອງ ຮຽນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.
ທັງນີ້ ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ມີຈຳນວນຄູທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 63,000 ຄົນ ເຊິ່ງ
ໃນນີ້ກໍມີຢູ່ປະມານ 37,000 ຄົນ ທີ່ເປັນຄູໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະບານ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ
ກໍເປັນຄູຕາມສະຖານສຶກສາຂອງພາກເອກະຊົນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄືບັນດາຄູ ທີ່ບໍ່ຍອມ

__________________
Seng Chidhalay

Date:
Permalink   
 

Seng Chidhalay 7. September 20:52
ສະບາຍ ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ທຸກໆຄົນ
ຣະດູ ພັກຮອ້ນ ກໍຜ່ານໄປແລ້ວ ແລະສຳລັບ ທ່ານທີ່ຢູ່ ໃນສະຫະຣັດ ວັນແຮງງານ
ກໍຜ່ານໄປອີກຮອບນຶ່ງ ຫວັງວ່າ ທຸກໆທ່ານຄົງຈະໄດ້ ໄປພັກພ່ອນ ຢ່ອນອາຣົມກັນ
ເປັນຢ່າງດີ ແລະກໍກັບຄືນເຂົ້າສູ່ວຽກງານ ຕາມປົກກະຕິ....ນີ້ແລ້ວ ຄືວົງຈອນຂອງຊີ
ວິດຂອງໂລກມະນຸດ...ຕໍ່ສູ້ດີ້ນຣົນກັນໄປເລື້ອຍໆ....
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍດີ ພວກເຮົາ ຄົນລາວໃນຕ່າງແດນ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ລືມ ປະເທດຊາດ
ທີ່ຮັກແລະຫວງແຫນຂອງພວກເຮົາ...ຍັງເປັນຫ່ວງ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຊາວລາວທີ່ກຳລັງ
ທຸກຍາກລຳບາກ ແສນສາຫັດ ອານາຄົດຍັງມືດມົວ....ລູກຫລານບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ
ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ...ແລະຍັງພາກັນຕິດຢາບ້າຢາອີ..ກັນ
ອີກ...ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ...ລໍຖ້າມື້ຕາຍ...ຜູ້ມີເງິນກໍຂ້າມໄປເມືອງ
ໄທ...ວຽກເຮັດງານທຳກໍບໍ່ມີ...5-6 ແສນຄົນພາກັນໜີຂ້າມມາໄທ ເປັນແຮງງານຂັ້ນ
ຕ່ຳ...ຜູ້ທີ່ບໍ່ໂຊກດີ ກໍຖຶກພວກນັກຄ້າມະນຸດ ເອົາໄປຂາຍເຂົ້າຊ້ອງໂສເພນີ.......
ສ່ວນພວກລູກເຈົ້າຫລານນາຍ ກໍຍູຖ່າງ ກອບໂກຍ ສ້າງຮັ່ງຄູນມີໃຫ້ຕົວເອງແລະພັກ
ພວກ...ການສໍ້ຣາດບັງຫລວງ..ສໍ້ຫລວງບັງຣາດ ກໍແພ່ຣະບາດທົ່ວປະເທດ....ບໍ່ເຄີຍ
ມີການປາບປາມຈັບກຸມຜູ້ໃດໄດ້ເລີຍ....ນາຍົກໃດຂຶ້ນມາ ກໍປະກາດຈະ“ປາບການສໍ້
ລາດບັງຫລວງ”...ແຕ່ກໍບໍ່ເຄີຍເຫັນເປັນຮູ້ພະທັມຈັກເທື່ອ...ຍິ່ງຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ
ກໍຄື ລວມຫົວກັບພວກນາຍທືນໜ້າເລືອດຕ່າງດ້າວ ປຸ້ນເອົາຊັບສົມບັດຂອງຊາດໄປ
ຂາຍແບ່ງກັນກິນ....ບໍ່ເງິນບໍ່ຄຳ...ກໍມອບໃຫ້ຕ່າງປະເທດມາສັມປະທານຂຸດຄົ້ນໄປ
ຂາຍ...ທີ່ດິນກໍປ່ອຍໃຫ້ ຕ່າງປະເທດມາເຊົ່າ ໃນຣາຄາຖຶກ ຣະຍະຍາວຮອດ 99 ປີ
ກໍມີ...ເພື່ອປູກພຶດອຸດສາຫະກັມ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະຕາມມາ....
ໂທດກັມ ຂອງພວກຜູ້ນຳຜະເດັດການ ໂຈນ 500 ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຫລົ້ມຈົມ
ດັບວາຍຈິບຫາຍ ເປັນເວລາ 36 ປີແລ້ວ....ພວກເຮົາຍັງຈະພາກັນນັ່ງມືນຕາ ເບິ່ງ
ອີກຕໍ່ໄປຫວະ...ພວກນັກ“ປັນຍາຊົ້ນ” ບາງຄົນຍັງບອກວ່າ “ປະເທດລາວດີແລ້ວ”ກຳ
ລັງຊິຈະເຣີນ”!!!!ແມ່ນພວກເພີ່ນ ເອົາສະໝອງດ້ານໃດຄິດກັນແທ້!!!!

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


ປານໃດຊີເອົາບັກສົບເວີຂເມນຫ້ນາແຫ້ລຄຳຕາຍ860ລ້ານດອນ ບັກຂ້າຈູມມາລິ ບັກ ນາຍພົນສິສຫວາດ ຄຳອ້ວຍ ທອງສີງ ໄຊສົມພອນ ມາຕັດຄໍ ທີ່ ສານໂລກ ເມືອງໂຮແລນ ໃນຖານະ ຄາຕກອນໂລກຂ້າລາວເສຣິ ຫລັງປົດປ່ອຍ ປິ 75 ກ່ວາ 2ແສນຄົນ?FORMER YUGOSLAV ARMY CHIEF CONVICTED BY UN TRIBUNAL FOR WAR CRIMES
New York, Sep 6 2011 12:05PM


The United Nations tribunal set up to prosecute the most serious offences committed during the Balkan conflicts of the 1990s today convicted Momcilo Perišic for crimes against humanity and war crimes and sentenced the former chief of staff of the Yugoslav Army to 27 years in prison.

Mr. Perišic was found guilty by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) of aiding and abetting murders, inhumane acts, persecutions on political, racial or religious grounds, and attacks on civilians in Sarajevo and Srebrenica.

At the same time, he was acquitted of charges of aiding and abetting extermination as a crime against humanity in Srebrenica, where more than 7,000 Bosnian Muslim men and boys were summarily executed in July 1995, and of command responsibility in relation to crimes in Sarajevo and Srebrenica.

In the judgment – the first handed down by the tribunal in a case against an official of the Federal Republic of Yugoslavia – Mr. Perišic was also found guilty of failing to punish his subordinates for their crimes of murder, attacks on civilians and injuring and wounding civilians during the rocket attacks on Zagreb in May 1995.

The tribunal’s trial chamber found that Mr. Perišic, among other actions, oversaw the Yugoslav Army’s provision of extensive assistance to the Army of Republika Srpska (VRS) in Bosnia and Herzegovina and the Army of Serbian Krajina (SVK) in Croatia, including infantry and artillery ammunition, fuel, spare parts, training and technical assistance.

Such assistance “became more centralized, structured and coordinated during General Perišic’s tenure,” the presiding judge, Bakone Justice Moloto, said as he read the judgment.

The tribunal, which is based in The Hague, heard from more than 100 witnesses during Mr. Perišic’s trial, which began in October 2008 and concluded in March this year.

Since its establishment, the tribunal has indicted 161 persons for serious violations of international humanitarian law committed on the territory of the former Yugoslavia between 1991 and 2001. Proceedings have been concluded against 126 accused and are currently ongoing for 35 others.


อดีตหัวหน้ายูโกสลาเวีย ARMY ตัดสินโดยศาลของสหประชาชาติได้กระทำอาชญากรรมสงคราม
New York, 6 กันยายน 2011 12:05

แห่งสหประชาชาติกำหนดขึ้นศาลในการดำเนินคดีความผิดที่ร้ายแรงที่สุดความมุ่งมั่นในช่วงความขัดแย้งทางผลบอลข่านของปี 1990 วันนี้ตัดสิน Momcilo Perišic สำหรับก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามและพิพากษาหัวหน้าอดีตพนักงานของยูโกสลาเวียกองทัพบกถึง 27 ปีในคุก

นาย Perišic พบผู้กระทำผิดโดยศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับอดีตยูโกสลาเวีย (ICTY) ของการช่วยงานและ abetting murders, การกระทำที่ไร้มนุษยธรรม, ข่มเหงทางการเมืองบนพื้นฐานเชื้อชาติหรือศาสนาและโจมตีพลเรือนในซาราเยโวและ Srebrenica

ในขณะเดียวกันเขาได้พ้นผิดจากค่าใช้จ่ายของการช่วยงานและ abetting ถอนรากถอนโคนเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติใน Srebrenica ที่มากกว่า 7,000 ชายชาวมุสลิมบอสเนียและเด็กชายถูกประหารชีวิตอย่างรวบรัดในเดือนกรกฎาคมปี 1995 และความรับผิดชอบของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมในซาราเยโวและ Srebrenica

ในการตัดสิน -- แรกมือลงจากศาลในกรณีที่ต่อต้านอย่างเป็นทางการของสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย -- นาย Perišic ยังพบความผิดของความล้มเหลวที่จะลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาสำหรับความผิดของการฆาตกรรมของพวกเขาโจมตีพลเรือนและบาดเจ็บและบาดเจ็บพลเรือนในระหว่างการโจมตีจรวดในซาเกร็บพฤษภาคม 1995

ห้องทดลองคณะอนุญาโตตุลาการที่พบว่านาย Perišic หมู่การกระทำอื่น ๆ , ดูแลการให้ยูโกสลาเวียของกองทัพบกของความช่วยเหลือที่ครอบคลุมเพื่อกองทัพของ Republika Srpska (VRS) ในบอสเนียและเฮอร์เซโกและกองทัพของเซอร์เบีย Krajina (SVK) ในโครเอเชียรวมทั้งทหารราบและ กระสุนปืนใหญ่, น้ำมัน, อะไหล่, การฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ความช่วยเหลือดังกล่าว"กลายเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างและการประสานงานในระหว่างดำรงตำแหน่งทั่วไป Perišic ของ"เป็นประธานตัดสิน Bakone Moloto ยุติธรรมกล่าวว่าในขณะที่เขาอ่านคำพิพากษา

ศาลซึ่งจะขึ้นอยู่ในกรุงเฮก, ได้ยินจากกว่า 100 พยานในระหว่างการทดลองของนาย Perišic ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2008 และได้ข้อสรุปในเดือนมีนาคมปีนี้

นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีการฟ้อง 161 คนสำหรับการละเมิดอย่างรุนแรงของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นในอาณาเขตของอดีตยูโกสลาเวียระหว่างปี 1991 และ 2001 การดำเนินการได้ข้อสรุปต่อ 126 และจำเลยอยู่ในขณะนี้อย่างต่อเนื่องสำหรับ 35 คนอื่น ๆ


YOUGOSLAVE chef de l'armée condamné par tribunal de l'ONU POUR CRIMES DE GUERRE
New York, le 6 septembre 2011 24:05

Le Tribunal des Nations Unies mis en place pour poursuivre les infractions les plus graves commis durant les conflits des Balkans dans les années 1990 aujourd'hui condamné Momcilo Perisic pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre et condamné l'ancien chef de cabinet de l'armée yougoslave à 27 ans de prison.

M. Perisic a été trouvé coupable par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) de complicité de meurtres, d'actes inhumains, les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, et les attaques sur les civils de Sarajevo et Srebrenica.

Dans le même temps, il a été acquitté des accusations de complicité d'extermination comme crime contre l'humanité commis à Srebrenica, où plus de 7000 hommes musulmans de Bosnie et les garçons ont été exécutés sommairement en Juillet 1995, et la responsabilité du commandement en matière de crimes de Sarajevo et Srebrenica.

Dans le jugement - le premier rendu par le tribunal dans une affaire contre un fonctionnaire de la République fédérale de Yougoslavie - M. Perisic a également été trouvé coupable d'avoir omis de punir ses subordonnés pour leurs crimes de assassiner, les attaques sur les civils et en blessant et en blessant civils lors des attaques de roquettes sur Zagreb en mai 1995.

Chambre de première instance du tribunal a jugé que M. Perisic, entre autres actions, a supervisé la fourniture de l'armée yougoslave d'assistance étendus pour l'armée de la Republika Srpska (VRS) en Bosnie-Herzégovine et de l'Armée serbe de Krajina (SVK) en Croatie, dont l'infanterie et munitions d'artillerie, carburant, pièces détachées, formation et assistance technique.

Une telle assistance "est devenu plus centralisé, structuré et coordonné durant le mandat du général Perisic,« le juge qui préside, Bakone Justice Moloto, a dit lorsqu'il a lu le jugement.

Le tribunal, qui est basé à La Haye, a entendu plus de 100 témoins durant le procès de M. Perisic, qui a débuté en Octobre 2008 et a conclu en Mars de cette année.

Depuis sa création, le tribunal a inculpé 161 personnes pour violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001. Des poursuites ont été conclu contre 126 accusés et sont actuellement en cours pour 35 autres.

__________________
Thongdy

Date:
Permalink   
 

ເຕືອນມາ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ ຈາກ ທອງດີ

ມະນຸດທຸກຄົນ ຍ່ອມມີຄວາມເຫັນແກ່ໂຕ ນ້ອຍຫລາຍ ຢູ່ທີ່ ສັນດານ ...ບາງຄົນມີຄວາມ ເຫັນແກ່ໂຕນ້ອຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ຈະເປັນເຣື້ອງໃຫຍ ຫລື ເຣື້ອງເລັກນ້ອຍ ກໍຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ ຫນ້າທີ່ ເທົ່າທີ່ ຕົນຈະກະທໍາໄດ້

ເຂົາເອີ້ນຄົນພວກນີ້້ ວ່າ ຄົນມີນໍ້າໃຈ ...ຫາກສັງສົມໃດ ມີ ຄົນ ພວກນີ້ຫລາຍ ສັງຄົມ ກໍຈະມີ ຄວາມຣົມເຢັນເປັນສຸກ ເອີ້ນແບບພາສາຊາວບ້ານ ວ່າ ເປັນ ສັງຄົມຫນ້າຢູ່ ... ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນພວກນີ້ ກໍຄື ພວກ ເຫັນແກ່ຕົວ ໂດຍສັນດານ

ຄື ໃນ ຊີວິດ ທັງຊີວິດ ພວກເຂົາ ບໍ່ເຄີຍ ໃຫ້ຫຍັງທີ່ເປັນປໂຍດ ກັບສັງຄົມ ນ້ອກຈາກ ຢາກໄດ້ ປໂຍດ ຈາກສັງຄົມຢ່າງດຽວ .. ຄືເຫັນແກ່ຕົວສຸດໆ ...ມີ ຄົນ ພວກນີ້ຫລາຍໃນ ສັງຄົມ ສັງຄົມນັ້ນ ກໍຈະເປັນ ສັງຄົມ ທີ່ ບໍ່ຫນ້າຢູ່ ...

ຜຂ ຂໍ ຈັດ ລາວເຮົາ ອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຕາມ ຫລັກ ຂອງ ຖ່ີນ ທີ່ ຢູ່ອາໃສ ...ເອີ້ນແບບ ປະຊານິຍົມ ກໍຄື ລາວນອກ ແລະ ລາວໃນ ...

ລາວນອກ ສ່ວນຫລາຍ ເປັນຄົນ ໄຝ່ຝັນໃນ ເສຣີພາບ ບໍ່ມັກ ຣະບອບ ກົດຂີ່ ຂົ່ມເຫັງ.. ຈື່ງໄດ້ ລອຍນໍ້າຂ້າມຂອງ ຖີ້້ມບ້ານປະເຮືອນ ຖີ້ມປະ ທຸກຢ່າງ ທີ່ເຄີຍຮັກເຄີຍຫວງ ...ຖີ້ມລູກປະເມັຽ ຖີ້ມ ຮອດພໍ່ ຮອດແມ່ ....ມີ ວີຊິດເປັນ

ເດີມພັນ ...ເພື່ອແລກ ກັບ ຄໍາວ່າ ເສຣີພາບ ...ແຕ່ ກໍມີ ພວກ ເສດ ສັງຄົມ ຈໍານວນນື່ງ ...ທີ່ ຫນີ ນໍ້າຂ້າມຂອງມາ ເຫມືອນ ກັນ ...ແຕ່ ຄົນ ພວກນີ້ ບໍ່້ຮູ້ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໃນ ຄວາມຫມາຍ ຂອງ ຄໍາ ວ່າ ເສຣີພາບ ...ຄື ພວກມັນມາ ຕາມກະແສ

ດັ່ງທີ່ ພວກຜະເດັດການ ມັນ ເຍາະເຍີ້ຍ ຖາກຖາງເຮົາ ຕລອດ ຕັ້ງແຕ່ມືທີ່ ມັນຫນີ ຂ້າມຂອງ ຈົນ ຮອດມື ມັນ ແລ່ນ ກັບເມືອ ເລັຽ ຕູດເຂົາ ...ແລະຍອມຮັບ ຍອມເປັນຕົວລະຄອນ ເຣື້ອງ ຫລຽນ ຂີ້ກົ່ວ ...ຍຸທສາດ ແບ່ງແຍກ ໃຫ້ລາວນອກ ຜິດກັນ.

ລວມກັນເປັນນື່ງດຽວບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ ...ອັນນີ້ຜຂ ວ່າ ມັນ ຄິດຜິດ ....ຖ້າ ພວກທ່ານ ໄດ້ ຮຽນ ທີສດີ ມອມມູນີສ ມາ ແກ້ງ່າຍນ້ອຍດຽວ ຄື ຜຂ ..ກັບເຫັນວ່າ ມັນ ກໍາລັງ ຮ່ອນ ເອົາ ເມັດ ຫີນ ອອກຈາກເມັດຄໍາ ໃຫ້ ພວກເຮົາ ຕາງຫາກ ...

ສໍາຄັນ ມັນ ຢູ່ ທີ່ ຕົວເຮົາເອງ ວ່າ ເຮົາ ເປັນ ເມັດຄໍາແທ້ ຫລື ບໍ່ ? ຫລືເຮົາເອງ ກໍເປັນ ຄໍາທີ່ ຍັງບໍ່ໄດ້ ສະກັດ ອອກຈາກ ຫີນ ພູເບັ້ຽ ...ອັນນີ້້ ສໍາຄັນ..ແລະ ຫາກທ່ານໃດ ແນ່ໃຈ ວ່າ ໂຕເອງເປັນຄໍາແທ້ ເຊີ້ນມາ ທາງນີ້ www.laoalliance.org

ເຊີ່ນທ່ານມາ ຮ່ວມກັນ ຫົດນໍ້າໃສ່ ປຸ໋ຍ ສວນ ດອກຈໍາປາ .ໃຫ້ມັນບານ ສະພຣັງ ເຕັມເມືອງລາວ ... ມີ ນິທານ ຂອງນັກຂຽນ ຊາວໂປແລນ ຂຽນໄວ້ ເຣື້ອງນ່ືງ ທີ່ ຜຂ ຢາກ ຂໍນໍາມາເລົ່າ ໃຫ້ທ່ານຟັງ . ເພື່ອເຫັນອຸທາຫອນ ສອນໃຈ ....

ເຣື້ອງມີ ຢູ່ວ່າ ມີ ໂຈນ500 ຫີວໂຊ ຕົວ ນື່ງ ໄປ ປຸ້ນ ຊາວນາ ໃຊ້ເຊືອກ ຮັດຄໍ ຊາວນາ ຫວັງຂ້າໃຫ້ຕາຍ ແຕ່ ບັງເອີນ ຊາວນາ ແຂງແຮງກວ່າໂຈນ 500 . ໂຈນ ຮັດຈັ່ງໃດ ກໍບໍ່ຕາຍ ຜົນ ສຸດທ້ານ ໂຈນ ຫມົດແຮງ ໂຈນ ເລີຍ ປ່ອຍເຊືອກ ອອກ

ແລ້ວ ຊາວນາ ຜູ້ ມີ ໃຈເປັນທັມ ເຂົ້າໃຈວ່າ ໂຈນ ມັນ ຫີວ ມັນ ຈ່ືງປຸ້ນເຮົາ ຊາວນາ ເລີຍຫາເຂົ້າປາອາຫານໃຫ້ມັນ ກີນ ..ຫວັງວ່າມັນ ຈະໄດ້ ກັບໃຈເປັນຄົນດີ ແລະ ຢາກໄດ້ຍີນ ຄໍາຂອບໃຈ ຈາກໂຈນ 500 ຈັກຄໍາ ທີ່ ອອກຈາກປາກຂອງມັນ

ແຕ່ ສັນດານໂຈນ500 ຍາມໃດ ມັນກໍຍັງເປັນໂຈນ ແທ່ນ ທີ່ ມັນ ຈະຂໍໂທດ ແລະ ຂອບໃຈ ຊາວ ນາ ມັນ ກັບວ່າ ຊາວນາ ຄວນ ຂອບໃຈ ມັນ ທີ່ ມັນ ບໍ່ຮັດຄໍໃຫ້ຕາຍ ....ມັນຍອມ ປ່ອຍ ເຊືອກ ທັງໆ ທີ່ ມັນ ຫມົດແຮງເອງ ....

ເຫມືອນ ກັບໂຈນ 500 ທີ່ ວຽງຈັນໃນ ເວລານີ້ ....ຕອນເຮົາ ລອຍນໍ້າມຂ້າມຂອງ ມັນ ໄລ່ຈັບ ໄລ່ຍິງ ພວກເຮົາ ...ແຕ່ເຮົາ ກໍລອດມາໄດ້ ....ຕອນນີ້້ ພວກ ລາວຂີ໊ ກົ່ວ ພວກລາວ ຄໍາຫີນພູເບັ້ຽ ....ທີ່ ມີ ຄວາມຫລົງໄຫລ ໃນ ສຽງສີ ....

ທຽວ ເອົາເງີນ ໂດລາ ໄປ ໃຊ້ຈ່າຍໃນ ລາວ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເສຖກິດລາວ ພໍ ປະຄອງຕົວຢູ່ໄດ້ໄປ ວັນໆ ແບບ ຄົນຂໍທານ ວັນໃດ ຂໍທານໄດ້ ກໍພໍໄດ້ ກີນເຂົ້າ ວັນ ໃດ ຂໍທານ ບໍ່ໄດ້ ກໍ ຫີວ ....

ແທນ ທີ່ ໂຈນ 500 ມັນ ຈະເຫັນ ຄຸນງາມຄວາມດີ ຕ້ອນຮັບເຮົາ ແບບ ໃຈຈິງ ພວກມັນ ກັບ ບອກ ວ່າ ເຫັນບໍ່ພັກວ່າແລ້ວ... ພວກເສດສັງຄົມ ໄປ ໃສ ມັນ ກໍ ຫນີ ບໍ່ມົ້ມ ເຮົາດອກ ມັນມີເງີນ ມັນກໍເອົາເງີນມາໃຫ້ ພວກເຮົາ .. ກັບມາ ເລັຽຕຸດພວກເຮົາ ເພາະມັນຢາກໄດ້ບ້ານໄດ້ເຮືອນມັນຄືນ ມັນຕ້ອງກັບມາ ກາບມາໄຫວ້ ພວກເຮົາ ອີກ ແລະ ສໍາຄັນໄປ ກວ່ານັ້ນ

ມັນ ກັບ ທວງ ບຸນ ຄຸນ ... ມັນ ວ່າ ຖ້າ ພວກມັນ ບໍ່ມາ ຢືດວຽງຈັນ ພວກທ່ານ ກໍ ບ໋ໄດ້ ໄປ ເຫັນ ເມືອງ ຝຣັ່ງ ອະເ ມຣິກາດອກ... ດັ່ງນັ້ນ ພວກທ່ານ ຕ້ອງ ຂອບໃຈ ພວກເຮົາ ...ສັນດານໂຈນ ມັນອອກທັນທີ ...ແຕ່ ກໍຍັງມີ ພວກ ລາວ ຂີ້ກ່ົວຈິງໆ ເຫັນ ດີ ເຫັນງາມນໍາມັນ.. ແມ່ນ ຄວາມມັນ ເພີ່ນວ່າ ....ມັນບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງຈິງ ໆ ...ຜຂ ບໍ່ຢາກເອົາ ຄ້ອນ ຕີຫນ້າແຂ່ງໂຕເອງໃຫ້ມັນເຈັບຫລາຍກວ່ານີ້້ ...ຈື່ງຢາກເຊີນຊວນ ພວກລາວ ທີ່ ເປັນ ຄໍາແທ້

ມາໂຮມກັນໃຫ້ໄດ້ ...ເພື່ອລົບຄໍາ ສົບປະມາດ ຂອງໂຈນ500ໃຫ້ໄດ້ ...ອີກອັນນື່ງ ທີ່ ຜຂ ຢາກເຕືອນ ລາວ ນອກຂີ້ກົ່ວທັງຫລາຍ ...ຢ່າໄດ້ຄິດການໃຫຍ່ ເຖີງເຣື້ອງໄປ ລົງທືນ ເດັດຂາດ ເພາະເມື່ອໃດ ທ່ານ ມີການ ລົງທືນໃນລາວ ນັ້ນ ສະແດງວ່າ ທ່ານ ໄດ້ເອົາເສືອ ມາຮ້ອຍ ໃນ ຮູດັງທ່ານແລ້ວ ...ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເງີນທີ່ ທ່ານ ລົງທືນໄປ ຣຽບຣ້ອຍ ໂຮງຮຽນ ໂຈນ ແນ່ນອນ .... ຂໍເຕືອນທໍ່ນີ້້ກ່ອນ ສໍາລັບວັນນີ້ ...

ເຕືອນມາດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ

ທອງດີ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ລາວທັງໂລກ ຂໍຊົມເຊີຍແນວຄິດຊາດນິຍົມຂອງທ່ານ­ໄຕໄຫ່ຍຈາກ ລານນາລາວ ທີ່ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຊາດ ມີປະໂຍດໃນການລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານ ຜດກ ໂຈນ500ລາວແດງນີ້ຢ່າງບອກບໍ່ໄດ້

ມີເວລາຈົ່ງໄຂຕູ້ເງີນຕູ້ຄຳຂອງທ່າ­ນ ມາແນະນຳພວກຊີ້ນສະຕີ ລາວລີງນອກ ປທ ດ້ວຍ

Thanks

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

เรียนนักประชาธิปไตย:ผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ชาติ-เสรีประชาธิปไตยแล้วจะไม่มีความท้อถอย,สั่นคลอนในการต่อสู้,เรียกร้องเพื่อขอความสนับสนุนจากเพื่อนร่วมชาติ และเพื่อนมิตรต่างแดนที่รักความเป็นธรรม,รักเสรีประชาธิปไตยในโลกไห้เข้ามาสนับสนุนอู้มชูเพื่อปลดปล่อย"เสรีภาพ-ประชาธิปไตย"ไห้สำเร็จผล.


จะชนะหรือไม่นั้น ขื้นอยู่กับเวลา,กำลังใจ,ความสนับสุนอู้มชู ของประชาชนเจ้าของประเทศ แต่แน่นอนต้องชนะ เพราะว่าความดีต้องชนะความชั่ว,ความเห็น
แก่ตัว ในวันหนึ่ง ไม่ไช่วันนี้ก็พรุ่งนี้ เพาะมนุษย์เราจะไม่มืดบอดตลอดไป วันหนึ่งตาสว่างก็จะเข้าใจ ก็จะลุกขืนมาต่อสู้พร้อมๆกันเองโดยไม่ต้องปลุกไห้ตื่นอีก
เช่นปัจจุบันนี้ในเรื่อง INTERNET ไครๆก็สามารตติดต่อส่งข่าวกันได้ และรู้ข่าวจริงหรือเท็จ ไม่มีไครอีกแล้วหลอกลวง,โกหกกันอีกได้ต่อไป...ข้าพเจ้าในถา
นะ"นักเสรีประชาธิปไตย"คนหนึ่ง ขอเรียนไห้ทุกๆคนทราบว่า ต้องกล้ายืนอยู่กับความเป็นจริง ในปัจจุบันนี้ได้มี"คนลาว"หลายกลุ่ม,หลายพรรค,หลายการ
จัดตั้ง ขอไห้ทุกๆท่านคิดแบบ"นักประชาธิปไตย"ที่ดี ต้องยอมรับฟังทุกๆกลุ่ม,ทุกๆแนวคิดที่แตกต่างกันบางอย่าง,บางเรื่อง เพื่อผลประโยชน์ส่วนไหญ่ของ
ชาติ.สำคัญที่สุดคือพวกเราต้องไม่ศูนย์เสียเพื่อนร่วมอุดมการณ์แด่ความคิดต่างกันไปแม้แต่คนเดียว มีต่จะเพี่มพูนขื้นไปเรื้อยๆเท่านั้น นักประชาธิปไตยที่ยิ่ง
ไหญ่คือ บุคคลที่ใจกว้าง,เผื่อแผ่ กล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นอย่างตั้งใจ และเต็มใจฟัง เพื่อนำมาวิเคราะห์ พิจาระนา เหตุและผล.


The democratic classes: those who adhere to the national ideology - liberal democracy will not give up, shake in a fight, calling for support from friends.
A friendly foreign nation and who love justice, loving liberal democracy in the world, helping to support the lift to unload Um, "freedom - democracy," going to be a success
To win or not. Collaboration with the time, encouragement, and support for Sun Um Chu.Public ownership of the country. But of course, need to win. I have to overcome evil with good, see.
Souls in one day was not today tomorrow. Human culture, we will not be blind forever.One day, bright eyes, they will understand. The force will rise to fight with each other without going to wake up again.
The INTERNET is now in Christ, they can send it to us. And how true or false news.Christ no longer deceived, lied to them again ... I, if
Like "the liberal democratic" one. Sure everyone would like to know. I have stood with reality. Today, the "Lao" many, many people, several.
I thought everyone was going to "democrat" as well. I have to admit, every group, every idea is different, something, something. For the benefit of the jar.
Nation. Most importantly, we have not been lost upon a different ideology, even one. Will have the full peer collaboration so only The more democratic.
How much balance of party-minded, generous Keen to receive comments from other people and a willingness to listen carefully to analyze the causes and effects in international computer necessary.


Les classes démocratiques: ceux qui adhèrent à l'idéologie nationale - la démocratie libérale ne renoncera pas, secouez dans un combat, appelant à l'appui de ses amis.
Un pays ami et qui aiment la justice, aimer la démocratie libérale dans le monde, aidant à soutenir l'ascenseur pour décharger Um, "la liberté - la démocratie", va être un succès
Pour gagner ou pas. Collaboration avec le temps, les encouragements et le soutien de Sun Um Chu. La propriété publique du pays. Mais bien sûr, besoin de gagner. Je dois vaincre le mal par le bien, voir.
Âmes en une seule journée ne fut pas aujourd'hui demain. La culture humaine, nous ne pourrons pas être aveugle pour toujours. Un jour, les yeux brillants, ils comprendront. La force va augmenter pour combattre les uns avec les autres sans se réveiller de nouveau.
L'Internet est maintenant en Christ, ils peuvent nous le faire parvenir. Et comment les nouvelles vraies ou fausses. Le Christ n'est plus trompé, menti à eux de nouveau ... I, si
Comme «la démocratie libérale" un. Vous que chacun aimerait savoir. Je me suis tenu avec la réalité. Aujourd'hui, le "Lao" beaucoup, beaucoup de gens, plusieurs.
Je pensais que tout le monde allait «démocrate» aussi bien. Je dois admettre que, chaque groupe, chaque idée est différent, quelque chose, quelque chose. Pour le bénéfice de la jarre.
Nation. Surtout, nous n'avons pas été perdu sur une idéologie différente, même un seul.Aura la collaboration entre pairs complet alors que Le plus démocratique.
Combien d'équilibre des parties d'esprit, généreux Soucieux de recevoir des commentaires d'autres personnes et une volonté d'écouter attentivement pour analyser les causes et les effets en informatique international nécessaire.


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:

ຂ້ອຍບໍ່ຈັກຊີ່ຕອບຫັຍງເຈົ້າໄດ້ອີກເພາະເວົ້າໄປເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງດອກເພາະຄວາມອາຄາດບາດໝາງ ອິດສາລິດສະຫຍາ ຈົນປິດຫູປິດຕາເຈົ້າໝົດແລ້ວ ດູຖູກແຕ່ຜູ້ອື່ນວ່າບໍ່ມີການສຶກສາແຕ່ຊາອ່ານຂໍ້ຄວາມເຈົ້າຂຽນແລ້ວເປັນຍິ່ງກ່ວາ ມີວິທີດຽວທີ່ຢາກແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າສາມາດແກ້ແຄ້ນ ແລະທວງຖາມຄຳຕອບໄດ້ໂດຍກົງຄືນຳໄປຫາ ທ່ານ ໄກສອນ, ສຸພານຸວົງ, ໜູຮັກ ແລະຜູ້ນຳອື່ນໆ ຂ້ຽວໄປໄວໆເພິ່ນລໍຖ້າເຈົ້າຢູ່ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ຜິດຫັວງ


 ເຈົ້າຊິໄປຊາເພິ່ນເຮັດຫຍັງຜູ້ເຖົ່າ  ມັນເປັນປົກກະຕິຂອງຄົນແກ້ເວົ້າແຕ່ເລື່ອງອາດີດ ເພິ່ນບໍ່ເວົ້າການເມືອງເພິ່ນກໍ່ເວົ້າຂັວນລູກຂັວນຫຼາຍ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ຂ້ອຍບໍ່ຈັກຊີ່ຕອບຫັຍງເຈົ້າໄດ້ອີກເພາະເວົ້າໄປເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງດອກເພາະຄວາມອາຄາດບາດໝາງ ອິດສາລິດສະຫຍາ ຈົນປິດຫູປິດຕາເຈົ້າໝົດແລ້ວ ດູຖູກແຕ່ຜູ້ອື່ນວ່າບໍ່ມີການສຶກສາແຕ່ຊາອ່ານຂໍ້ຄວາມເຈົ້າຂຽນແລ້ວເປັນຍິ່ງກ່ວາ ມີວິທີດຽວທີ່ຢາກແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າສາມາດແກ້ແຄ້ນ ແລະທວງຖາມຄຳຕອບໄດ້ໂດຍກົງຄືນຳໄປຫາ ທ່ານ ໄກສອນ, ສຸພານຸວົງ, ໜູຮັກ ແລະຜູ້ນຳອື່ນໆ ຂ້ຽວໄປໄວໆເພິ່ນລໍຖ້າເຈົ້າຢູ່ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ຜິດຫັວງ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ການທີ່ລາວນອກບາງຄົນເວົ້າວ່າ ວິຈານປະເທດລາວ, ການນຳລາວ, ຄົນລາວ ໃນຖ້ອຍຄຳ ທີ່ດູຖູກຢຽບຫຍາມວ່າເປັນຂ້າ, ເປັນຂອມ, ເປັນຂີ້ຂ້າແກວ, ເປັນລີງ ແລະເປັນຄວາຍ ບໍ່ມີສິດ ເສລີພາບ, ບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕ, ຖືກປິດຫູປິດຕາ, ແບ່ງແຍກເປັນລາວແດງ ລາວຂາວ, ດູຖູກ ຢຽບຢໍ່າຊົນເຜົ່າ,ຜູ້ນຳຂາຍຊາດ ຂາຍແຜ່ນດິນ ແລະອື່ນໆ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປຊຊ ລາວ ລຸກຂຶ້ນມາໂຄ່ນລົ້ມລະບອບຜະເດັດການຄືດັ່ງກຸ່ມປະເທດ ອາຣັບ ມີຫຼາຍອັນກໍ່ຖືກ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບິດເບືອນຄວາມຈິງ ຊຶ່ງການສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ຜິດໆ ກໍ່ຖືວ່າເປັນການປິດຫູ ປິດຕາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາເຫັນຕົວຈິງຄືກັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວຂຶ້ນ

ຂໍຕອບແດ່ຍາ
ແວບໄຊນີ້ຮັບໃຊ້ໃຜ ຢ່າຊີໃຫ້ ພວກເຣົາເຜິຍໂສມຫ້ນາດິກ່ວາ ເພາະມັນຮັບໃຊ້ໂຈນ500 36ປິ ຢ່າງບອກບໍ່ໄດ້
ການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳໃນເວທີນິ້ອາດຈະບໍ່ສຸພາບແລະເປັນພາສາທະຫານ
ແຕ່ມັນກະບໍ່ຮູນແຮງສ່ຳພວກຄວາຍຂ້າອັຕປຶ ຂເມນລຶງຫ້ນາແຫລ້ເມືອງໂຂງ ຂ້າພໍ່ແມ່ລາວຝ່າຍຂວະກ່ວາ ສອງແສນຄົນຕີຫລັງປິ75
ຫລື ພວກເຈົ້າຍັງຊິປະຕິເສດໄດ້ອີກບໍ??
ສັງຄົມລາວເປັນສັງຄົມໂທນ ປະຕິເສດທຸກຮູບແບບສະຖາບັນ ປະຊາທີປະໄຕ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງລາວໃນແລະລາວນອກ ຖ້າ ຍັງມາປົກປ້ອງກະພວກທ່ານແສນມັນໂຄດຊັ່ວຕ້ອງຕ້ອງຢາກໃຫ້ ປທ ຊາດ ເຮົາລ້າຫລັງຂໍທານເປັນອານາຖາອ່ອນເພັຍ ແດກບ້ານປົ້ນເມືອງຕລອດປິແມ່ນບໍ?
ຝູຍ ເກິນພວກທ່ານຫ້ນາດິ ສ້າງ ແວບນີ້ຂື້ນມາເປັນຫມາຣັບໄຊ້ໂຈນ ລອງເອົາຕັວເລກອອກມາໂຊເບີ່ງ

ລາຍໄດ້ໄປຢູ່ໄສ ມີເຂື່ອນ14ເຂື່ອນ ເປັນຫຍັງປິນີ ສປປລ ຂາດ ງົປມານ ເກືອບ 500ລ້ານ ດລ
ຍ້ອນຫຍັງ ຊອກຫາຂໍ້ມູນມາຕອບ ຊາວລາວທັງໂລກດດ້ວຍ
ລອງເວົ້າ ສະຫາຍຂ້າຈູມມາລີ ແລະລາວອຸບົນບຸນຍັງ ພວກຄົນເຕົ່າເຖົ້າລ້ານປິ ມັນສ້າງເຂດເສຖກີດພິເສດ
ບໍ່ແມ່ນມັນສູນເສັຍເອກກະຣາຊໄປໃນຕັວບໍ ?

ຕອບແດ່ ??
ພາສາ ລາວ ໄປຮອດເຂດນີ້ບໍ? ຕອບແດ່??
ທະຫານຕຳຣວດພັກມືງ ໄປມີອິດຕີພົນ ໃນບ່ອນນີ້ບໍ? ຊອກຫາຄຳຕອບໃຫ້ພວກເຮົາດ້ວຍ
ແຮງງານລາວນຳເຂົ້າໄປສວມໃຊ້ ໃນພາກພຶ້ນນີ້ບໍ? ຕອບມາຕອບມາ
ຂະບວນການຍຸດຕີທັມໂຈນລາວແດງມືງ ຍ່າງເຂົ້າໄປຮອດເຂດນີ້ບໍ??? ຕອບມາ ບໍ່ຈັກຊິຖາມພວກທ່ານແລ້ວ
ພາສີອາກອນກຳໄລຂອງພວກນີ້ ປິນື່ງ ຣັຖບານແນວລາວຂອງພວກທ່ານໄດ້ເທົ້າໃດ ?? ຕອບມາ ຫລຶ ສປປລ ເປັນຂອງບັກໄຊສົມພອນ ທອງສີງ ຈູມມາລີມືງເທົ້ານັ້ນ
ເອກກະຣາຊຂອງ ປທ ມີຢູ່ໄສ ແລ້ວ ໂຄດພວກສາມຄົນຂ້າງເທີງນີ້ແລ່ນອອກປ່າປີ 1945 ໄປຫາຫອກຫຍັງລະ???


ຂ້າພະເຈົ້າເອງບໍ່ແມ່ນການນຳ ແລະລູກຫຼານການນຳຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນປັນຍາຊົນທຳມະດາທີ່ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະແຕ່ມັກອ່ານເລື້ອງການເມືອງບໍ່ສະເພາະແຕ່ລາວໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ຂ້າພະເຈົາໄດ້ມີໂອກາດໄປເຮັດວຽກໃນຫຼາຍໆປະເທດ(65ປະເທດ)ທົ່ວໂລກ ແລະກໍ່ໄດ້ເຫັນ ຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະລະບອບການປົກຄອງຊຶ່ງມີທັງອັນດີແລະອັນອ່ອນຄວບຄູ່ກັນໄປ ໂດຍສະເພາະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພັກພວກ ເຊື້ອສາຍ ອາດຊະຍາກຳ ໂສເພນີ ແຮງງານເຖື່ອນ
ມີໝົດໃນທຸກໆປະເທດຕ່າງແຕ່ໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນ ສປປລາວ ຖ້າທຽບໃສ່ຫຼາຍປະເທດ ຖືວ່າມີຄວາມສະຫງົບຫຼາຍ ປຊຊ ສາມາດທຳມາຫາກິນ ເດີນທາງໄດ້ແບບເສລີ ສາມາດຮັບຟັງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕຳນິວິຈານໄດ້ທຸກໆຢ່າງ ຄືປະເທດເສລີປະຊາທິປະໄຕ (ແຕກຕ່າງກັບເກົາຫີຼເໜືອ ແລະກຸຍບາ) ບໍ່ໄດ້ຖືກປິດຫູປິດຕາຄືພວກທ່ານເວົ້າ ຍົກເວັ້ນທາງດ້ານການເມືອງທີ່ຜູກຂາດໂດຍພັກດຽວ.

ຕອບ
ໄປຣອດ65 ປທ ແທ້ວະ ສປຈ ວປວນ ກຫລີ ຄີວບາ ບໍໄດ້ໄປບໍ??
ສປປລ ມີຄວາມສະງົບຍ້ອນ ພວກໂຈນເອົາອາຈີ້ຄໍຫອຍອັດປາກພີ່ນ້ອງເຣົາ 7ລ້ານຄົນມາແລ້ວ 36ປິ
ຍອມຣັບໄດ້ແທ້ນໍ?? ຍີ່ງມີຄວາມສະງົບຍີ່ງໂຈນສູມຫັວກັນປົ້ນ ນຳພາ ປທ ເປັນ ປທ ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກອ່ອນເພັຍຂໍທານເປັນພິການ ອາຍຸເຄີ່ງຄົນແລ້ວຍັງຍ່າງລຸກຂື້ນບໍ່ເປັນ
ສໍ້ໂກງ ແມ່ນແຕ່ ສປຈ ສປປ ວນ ເຂົາຕັດຄໍຄົນພັກແບບບໍ່ຈົ່ງ
ໃນ ສປປລ ເຄີຍເຫັນເທວະດາຍັກໄຫ່ຍຖືກນຳມາຜ່ານຂະບວນການຍຸດຕິທັມ ໂດຍຍົກເອົາກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສໍ້ຣາຊບັງພັກບໍ??
ສັງຄົມພັກພວກເຊື້ອສາຍວົງຕະກຸນnepotismຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ບໍ່ເຄີຍມີໃນຍຸກໄດ້ ໃນວົງການຣັຖບານກະຄຶສູນກາງພັກ
ມີແຕ່ລູກພັກຫລານເທີ ໄຊສົມພອນ ນາຍພົນຕຣີສັນຍາລັກ ສັນຕີພາບລູກທ້າວໄກສອນພົມວິຫອຍ ເຫັນແຈ້ງທີ່ສຸດ
ໃນລະບອບເກົ່າ ເຫດການແບບນີ້ບໍ່ມີເກິດໄດ້ຈັກເທື່ອ :ພາະໃນສັງທີ່ໃຫ້ກຽດປຊຊ ມີສິດ ປ້ອບດ່າຜູ້ນຳໄດ້ ມີສື່ ທີ່ ເປັນ ປາກກະບອກໃຫ້ຊາວບ້ານ
ຍາມນີ້ ຍາມໂຈນຄອງເມືອງ ເທວະດາຂ້າຂອມປໍສາມປໍສີ່ ທັງຫລາຍມັນເຮັດໄດ້ສເມີ ແລ້ວຍັງມີຄວາຍມີລີງ ສ້າງແວບໄຊຂື້ນມາປົກປ້ອງແບບຊື້ນສະຕີເລີຍທີ່ດຽວ
ແມ່ຈ້າງ ຢ່າໃຫ້ເວົ້າເຖີງ ເຕັມວຽງຈັນຍັງບໍ່ແລ້ວ ຍັງສົ່ງອອກ ທັ່ວ ປທ ສຍາມ ລ່ວງກາຍເຂົ້າຮອດ ມາເລຊີ
ຢ່າຍອມຕາບອດ ເຊີນມືນຕາເບີ່ງ ກ່ອນ ປິ 75 ສີ່ງນີ້ເກິດຂື້ນໄດ້ບໍ ຍາມສົງຄາມແທ້ໆ
ກາຊິໂນ ເຂດເສຖກິດພີເສດ ແມ່ນຫຍັງ ຍົກເອົາ ປທ ນີ້ ໃຫ້ໂຄດແກວເຈັກສຸ?? ຊ່ວຍຊີ້ແຈງດ້ວຍ
ແຮງງານເຖື່ອນ ເຈັກແກວເຂົ້າມາພັກພວກສຸເອົາກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄົນເຂົ້າເມືອງໄປບີບຄໍພວກນີ້ໄດ້ບໍ
ບາດລາວນອກຕົນເອງ ຂັດຂວາງ ມີຂໍ້ຜູກມັດ ກາຍເປັນຄວາຍເນຣະຄຸນຈົນໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີພວກເຂົາ ໂຄດ ໂຈນລາວແດງສຸຕາຍ ຊີເອົາຕະກຸນ ດລ ທາງໃດ ມາຈ່າຍ ໃນ 25 ສະຖານທູດ ແລະ 6 ກົງສູນໄຫ່ຍ ທັ່ວໂລກ
ແມ່ນກະທັງ ປີ ນີ້ 11 ຍັງຂາດງົປມານຮອດ200ລ້ານ ດລ ທັງທີ່ ສັພຍາກອນປ່າໄມ້ ບໍ່ເງີນບໍ່ຄຳ ຖືກຂຸດຄົ້ນ ມາຈົນຫົມດກ້ຽງແລ້ວ
ເງີນຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ໄທຍ 14 ເຂື່ອນຢູ່ໄສ ??? ຕອບດ້ວຍການທີ່ພວກທ່ານຈະມາປຸກລະດົມໃຫ້ ປຊຊ ລາວ ລຸກຂຶ້ນມາປະທ້ວງຄືປະເທດອາຣັບນັ້ນ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກລຳພັງ ປຊຊ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແມ້ແຕ່ໃນປະເທດອາຣັບມັນກໍ່ມີຜູ້ນຳ ຝ່າຍຄ້ານທີ່ມີຖານອຳນາດຢູ່ໃນປະເທດເປັນຜູ້ນຳພາບວກໃສ່ການສະໜັບສະໜຸນຂອງພາຍນອກ ຈຶ່ງສຳເລັດ ສະນັ້ນ ການຈະລຸກຮື້ຫຼືບໍ່ແມ່ນ ປຊຊ ລາວ ທີ່ພວກທ່ານເອີ້ນວ່າ ລາວແດງ ຫຼື ລີງ ຫາກຊີ່ເປັນຜູ້ເຮັດ ແຕ່ວ່າທຸກມື້ນີ້ ປຊຊ ລາວ ຍັງມີຄວາມສຸກກັບການຢູ່ໃຕ້ລະບອບການ ປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕແບບລາວໆ ຍັງບໍ່ທັນຍາກປ່ຽນລະບອບເທືອ ບໍ່ຍາກມີສົງຄາມ ກາງເມືອງໃຫ້ຄົນລາວຂ້າຄົນລາວຜູ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຽດແມ່ນປະເທດມະຫາອຳນາດຄືເກົ່າ ບໍ່ຍາກໃຫ້ປະເທດລາວເປັນແບບ ອັຟການິສຖານ, ອີຣັກ ແລະລີເບຍ. ທາງທີ່ດີມາຊ່ວຍກັນສ້າງສາ ມາຢ້ຽມຢາມເບິ່ງວ່າມັນເປັນຄືພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ ລາວແດງບໍ່ຈັບ ພວກເຈົ້າດອກ ຢ່າໄປໂຈມຕີລາວນອກທີ່ມັກທຽວມາບ້ານວ່າເຂົາຢາກເປັນໃຫ່ຍມັນເປັນໄປ ບໍ່ໄດ້ດອກເຂົາເຈົ້າມາດີ ມາຊອກຫາຄ້າຂາຍ, ມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວລາວຜູ້ຍັງທຸກຍາກ ມັນກໍ່ດີກ່ວາການເວົ້າໂຈມ ຕີປະເທດຕົນເອງຄືພວກເຈົ້າ. ພວກຄົນລຸ້ນເກົ່າທີ່ພວກເຈົ້າ ປະນາມວ່າເປັນຂ້າ ປ3, ແມ້ວປ4 ແລະອື່ນໆເຂົາເຈົ້າກໍ່ພັກຜ່ອນບຳນານຫຼືຕາຍໄປ ເກືອບໝົດແລ້ວ ສ່ວນພວກທີ່ບໍລິຫານບ້ານເມືອງໃນປະຈຸບັນ 90%ແມ່ນຄົນລຸ້ນໃໝ່ ແລະກໍ່ແມ່ນລູກຫຼານພວກເຈົ້າຄືກັນນັ້ນແລ້ວ.

ຕອບ
ປະທານ ປທ ນາຍຍົກ ຄົນທີ່ຫົກ ຈົບມາຈາກ ໄສ ຈົບປໍສາມຈາກຖ້ຳຊຳເຫນຶອບໍ່ ?? ຫລຶຈັບແຕ່ປຶນຂ້າລາວຕົນເອງ
ປຊທປຕ ແບບລາວຄື ປຊທປຕ ຜດກ ແບບໂຈນ ບໍ່ຍອມຮັບຟັງຄົນສ່ວນໄຫ່ຍຂອງ ປທ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ທັງ ປທ ບໍ່ມີຝ່າຍຄ້ານຍັງບໍ່ແລ້ວ ທີ່ໂລກ ນອກ ຍັງເວີ່ນເສຶອກໄປ ຄູມຫົທດ ໂຄດຊັ່ວ ໂຈນຜິຫ່າຊາຕານນີ້ ມັນຕ້ອງການໃຫ້ ລາວທັງໂລກເປັນຄວາຍ ອັດປາກບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາ ເອົາຄວາມເປັນໂຈນປົ້ນຊາດເຄີ່ງ ສຕວ ມາ ສາບແຊ່ງປ້ອຍດ່າມັນໄດ້
ຍີ່ງສີ່ງນີ້ ບໍ່ມີຂື້ນໄດ້ໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາ ຍີ່ງຂ້າອັຕປິ (ປທປທ)ຂອມເຫນຶອ(ນຍ) ມັນຍົກ ປທ ນີ້ ໃຫ້ເຈັກໃຫ້ແກວ ໂດຍ ເຮັດໄປຕາມອຳເພີໄຈຂອງພວກມັນເອງ

ຕອບຕື່ມໃຫ້ແດ່ເດີ


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ຮຽນ ພໍ່ແມ່ ພີ່ນ້ອງ ທີ່ ຮັກແພງ ແລະ ນັບຖື
ແນວຄິດເຕົ້າໂຣມ ສາມັກຄີ ເປັນ ນ້ຳ ນື່ງໃຈ ດຽວກັນ ນັ້ນ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ປະເສີດ ....ແຕ່ ຜຂ ມີ ຄໍາຖາມ ງ່າຍໆ ແຕ່ ໃຜ ທ່ານໃດ ຈະເປັນ ຜູ້ ຕອບໄດ້ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ .. 1.. ສົມມຸດວ່າ ທາງ ພັນທະມິດ ຮັບ ຂໍ້ ສເນີ ທ່ານ ທີ່ ຍົກຂື້ນມານັ້ນໄປ ປະຕິບັດ ...ແລ້ວມີການໂຮມກັນຈິງ ມັນຈະໂຮມໄດ້ ສໍາເຣັດຫລືບໍ່ ? ຊື່ງ ຜຂ ຫມາຍເຖີງລວມກັນໄດ້ ທັງ ຈິດໃຈ ທີ່ ເປັນນື່ງດຽວ ມຸ້ງຫມັ້ນໃນ ເປົ້າຫມາຍ ດຽວ ຄື ການລົບລ້າງ ຣະບອບຜະເດັດການໃນ ລາວ.. ແລ້ວ ສ້າງຕັ້ງ ຣະບອບປະຊາທິປະໄຕ ຂື້ນມາແທນ ..ເຣື້ອງອື່ນ ຄ່ອຍວ່າ ກັນ ... 2...ຫາກເຮົາມີເຈດຕະນາດີ ແທ້ ແລະ ບໍ່ຫ່ວງ ໃນ ສະຖານະພາບ ໃນ ທາງການເມືອງ ເຮົາເອງແລ້ວ ເປັນ ຫຍັງ ເຮົາ ຈື່ງ ບໍ່ ໄປເຂົ້າ ຮ່ວມ ກັບ ພັນທະມິດເລີຍ ... ເພາະການ ດໍາເນີນ ການ ຂອງພັນທະມິດ ເຂົາເດີນ ທາງມາໄກ້ ແລ້ວ .. ໄກ ກວ່າ ທີ ຈະກັບໄປ ເລີ້ມນັບໃຫມ່ ..ຂື່ງຫມາຍເຖີງ ການຖືກຍອມຮັບໃນ ຣະດັບນື່ງແລ້ວ ຈາກ ສະພາ ຍູໂຣບ ແລະບາງ ອົງການ NGO. ແລະມັນຈະບໍ່ເປັນຜົນດີ ຊ່ືງ ຊີ້ບອກເຖີງ ຄວາມໂລເລ ໃນ ຫລັກຫມັ້ນ ທັນທີ ...ແລະເຂົາ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທຸກຄົນ ທຸກການຈັດຕັ້ງເຂົ້າມາເປັນ ເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ...ແລ້ວເປັນຫຍັງ ... ເຮົາຈື່ງຕ້ອງກັບໄປ ນັບນື່ງໃຫມ່ ໃນນາມການຈັດຕັ້ງໃຫມ່ ? ເປັນຫຍັງຈື່ງ ບໍ່ເສັຽ ສະຣະ ໃນ ສິ່ງທີ່ມັນ ບໍ່ເປັນແກ່ນສານ ..ຄືມີ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງ ແຕ່ບໍ່ມີ ຄົນທໍາງານ ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ອອກ ໃຫ້ຫມົດ ແລ້ວ ເຂົ້າມາຮ່ວມກັນເປັນ ເຈົ້າພາບ ພາຍໄຕ້ ຄັນທຸງ ພັນທະມິດ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ໃນລາວ ..ຫລື ເຮົາເລີ້ມສ້າງເງື່ອນໄຂ ຕໍ່ລອງ ໃນ ສິ່ງບໍ່ເປັນ ສາຣະ ທາງ ການເມືອງ ອີກ ? ຖາມໂຕທ່ານເອງໃຫ້ ຄັກໆ ..... ແລະຫາຄໍາຕອບໃຫ້ ໄດ້ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຢ່າ ຕົ໋ວະ ໂຕເອງ ອີກຕໍ່ໄປ ....ແລະ ຄໍາວ່າ ພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນ ລາວ ຊື່ ມັນ ກໍບອກຢູ່ແລ້ວ ....ໃນນາມຝ່າຍຄ້ານ ...
ແທນທີ່ ຈະໄປ ຮຽກຮ້ອງ ໄປ ເພີ້ມ ພາຣະ ໃຫ້ ທ່ານ ປະທານ ແລະ ຄະນະ ຂອງທ່ານ ຜຂ ກັບ ຢາກ ວິງວອນ ຮຽກຮ້ອງ ມາຍັງ ທຸກທ່ານ ທຸກການ ຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ ຂຽນ ໃບ ສມັກເຂົ້າມາເປັນ ພາຄີ ຮ່ວມ ພາຍໄຕ້ ຄັນທູງ ພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິ ປະໄຕໃນລາວ ມັນ ຈະບໍ່ເປັນທາງອອກທີ່ດີ ກວ່າບໍ່ ? ແລະ ເປັນ ເສັ້ນທາງລັດ ສູ່ ເປົ້າຫມາຍ ທີ່ງ່າຍກວ່າ ບໍ່ ? ສໍາຄັນ ທ່ານມີ ຄວາມພ້ອມທີ່ ຈະ ເສັຽ ສະລະ ເລີກ ເປັນຫ່ວງ ໃນ ສະຖານະພາບ ທາງການເມືອງ ຂອງໂຕເອງ ໄດ້ ນ້ອຍຫລາຍ ພຽງໃດ ? ເວລາ ນີ້ ບໍ່ແມ່ນເວລາ ທີ່ ເຫມາະ ທີ່ ຈະມາ ສ້າງ ພື້ນຖານ ທາງການເມືອງ ...ແມ່ນແມ່ນເວລາ ທີ່ ເຫມາະ ທີ່ ຈະຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ຜລິດ ກຸນແຈ ໃຫ້ໄດ້ ດອກນື່ງ ເພື່ອ ເປີດປະຕູເຂົາ ເຮືອນເຮົາ ໃຫ້ໄດ້ ຕາງ ຫາກ...
ຈື່ງຂໍ ຮຽນມາ ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ ແລະ ນັບຖື ແລະ ອອກຈາກໃຈຈິງ
ທອງດີ

--------------------------------------------------------------------------------
From: chanthaveunxay@hotmail.com
To: laosnetworkroom@googlegroups.com
Subject: FW: ຂະບວນການເມືອງຝ່າຍຄ້ານສາກົນເພື່ອ ປະຊາທີປະໄຕໃນ ລ າ ວ
Date: Mon, 5 Sep 2011 14:34:52 +0200


--------------------------------------------------------------------------------
Date: Mon, 5 Sep 2011 05:10:46 -0700
From: bounthanh_pousavanh@yahoo.com.au
Subject: Fw: ຂະບວນການເມືອງຝ່າຍຄ້ານສາກົນເພື່ອ ປະຊາທີປະໄຕໃນ ລ າ ວ
To: laosnetworkroom@googlegroups.com; laodemocracy@googlegroups.com


Lao Phinong,


Please consider the open letter of Mr Phiphaksa


Nubthu,
Bounthanh


----- Forwarded Message -----
From: "phiphaksa@yahoo.com"
Sent: Monday, 5 September 2011 5:16 AM
Subject:

ຈົດຫມາຍເປິດຊອງ
ແນະນຳສເນີຕໍ່ກອງປະຊູມ ທີ່ ຈະມີຂື້ນ ທີ່ ປທ
ທີ່Sydney Australia 17-18/09/2011

ຍານາງທ່ານປະທານ ກູ່ມພັນທະມິດເພື່ອ ປຊທປຕ ທີ່ເຄົາຣົບ

ເສຣີຊົນລາວຕໍ່ຕ້ານ ຜດກ ຄມນ ລາວແດງ ທັ່ວໂລກ ຂໍສແດງຄວາມຍົກຍ້ອງສະນັບສະນູນມາຍັງທ່ານ ທີ່ເດັດດ່ຽວກ້າຫານ ສາມາດ ໃນ ທີ່ ສຸດພາກັນຈັດຕັ້ງກູ່ມຂອງທ່ານຂື້ນມາຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານກັບການຄອງເມືອງຍາວນານຂອງກູ່ມນີ້ຈົນໄດ້
ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊູມ ທີ່ ລາສເວກາສ ກະຄື ທີ່ ແບກແລງ ປາຣີສ ພວກເຣົາຊາບຊື້ງກັບການທ້ອນໂຮມກູ່ມຂອງທ່ານ ອອກເຫື່ອເທແຮງຈັດຕັ້ງກອງປະຊູມຜ່ານມານີ້ໄດ້
ຍັງອິກບໍ່ພໍເທົ້າໃດມື້ຈະມາເຖີງນິ້ ທ່ານກໍ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການນັດພົບແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຊອກຫາທາງອອກ ກັບການຕໍ່ສູ້ກູ່ມຂອງທ່ານ ທີ່ ຊີເນ ປທ ອົສຕຣາລີ
ໃນຖານະ ເສຣິຊົນ ມິຄວາມຫ່ວງໄຍ ຕໍ່ອາຄົດຂອງຊາດລາວເຣົາ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ໄຊຊນະຂອງລາວທັງໂລກ ເກິດຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຄື ໄຊຊນະ ຂອງສີ່ ປທ ອາຣັບ ທີ່ ພາກັນລຸກຂື້ນຈັບອາວຸດຕ້ານຜູ້ນຳຊັ່ວຊ້າໂຫດຮ້າຍ ທີ່ ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາມາແລ້ວພຽງແຕ່ການຕໍ່ສູ້ນິ້ ໄດ້ເກິດມີຂື້ນພຽງ6ເດືອນກ່ອນເທົ້ານັ້ນ
ຈື່ງຂໍສເນີດັ່ງນີ້
1.ກູ່ມພັນທະມິດຂອງທ່ານຄວນຈະທາບທາມ ເປິດກ້ວາງມາຍັງອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ເຊັ່ນສະມາຄົມ ຂະບວນກູ່ມການເມືອງ ສະໂມສອນກ່ຽວກັບວັທນະທັມແລະສາສນາ ທີ່ ແຜ່ຜາຍເຕັມທັ່ວໂລກ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊູມຫລວງໄຫ່ຍຂື້ນເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງ"ຂະບວນການເມືອງຝ່າຍຄ້ານສາກົນເພື່ອ ປະຊາທີປະໄຕໃນ ລ າ ວ"ອັນເປັນອົງ
ການດຽວທີ່ຄວນຈະເປັນຜູ້ຕ່າງຫ້ນາຂອງທຸກກູ່ມການເມືອງລາວນອກ ປທ ເພື່ອຕໍ່ຮອງກັບອົງການປົກຄອງລາວແດງປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວນຈະເປັນກູ່ມດຽວເທົ້ານັ້ນຄວນຈະມີສິດ ຕິດຕໍ່ພັວພັນກັບອົງການ ເອກຊົນ ທີ່ ບໍ່ຂື້ນກັບຣັຖບານNGO ກັບອົງການນາໆຊາດ ແລະ ຣັຖບານທັ່ວໂລກ ທີ່ ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫລຶອການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຣົາ
ແນ່ນອນ ທ່ານ ປະທານ ອາດຈະຮູ່ກ່ອນແລ້ວ ວ່າ ຮອດ ປັດຈຸບັນນີ້ ການຈັດຕັ້ງອົງການຕໍ່ຕ້ານ ຄມນ ຜດກ ໃນລາວ ທີ່ ຕ່າງແດນ ໄດ້ ມີການຈັດກັນຂື້ນມາແລ້ວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ ບໍ່ມີກຳລັງແຂງແຮງ ພໍຈະມີກຳລັງແຫັ້ນນຫນັກ ເຮັດໃຫ້ສັດຕຣູ ມີຄວາມສົນໄຈ ຢ້ານກັວໄປໄດ້ນັ້ນເອງ ເຊັ່ນດຽວກຳລັງຂອງຣັຖບານຕ່າງໆທັ່ວໂລກ ແລະ ອົງການອື່ນເຫັນວ່າ ພວກເຣົາຂາດຄວາມສະມານສະມັກຄິກັນຢ່າງຫ້ນານ້ອຍໄຈທີ່ສຸດ ເມື່ອຂາດສີ່ງນີ້ ການຕິດຕໍ່ພັວພັນເປັນລ່ຳເປັນສັນລະຫ່ວາງກູ່ມທຳອິດກັບພວກເຮົາກະບໍ່ມີເກິດຂື້ນໄດ້ຈັກເທື່ອ ຈື່ງເຣັດໃຫ້ ພວກ ໂຈນຄອງເມືອງ36ປິ ນັ່ງຍີ້ມ ທີ່ ຫໍຄຳ ພ້ອມທັງສົ່ງກຳລັງກອງໂຈນເຂົາປູ້ນ ປທ ເຣົາ ຢ່າງຫ້ນາກຽດທີ່ສຸດ ແລະຢ່າງ ແສນຈະສະບາຍໄຈຂອງພວກເຂົາ
ແນ່ນອນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານ ປະທານຊາບນັ້ນເອງ ເທົ້າທີ່ຜ່ານມາ ກູ່ມການເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ ມິກົດລະບຽບ ທັມມະນູນແລະ ລະບົບພາກປະຕິບັດໃນການຕໍ່ສູ້ ແຕກຕ່າງກັນ ເປັນການຍາກລຳບາກ ທີ່ ຈະທ້ອນໂຮມເຂົ້າກັນໄດ້
ແຕ່ຖ້າ ປະທານລອງໃຊ້ຄວາມອົດທົນ ສ້າງຄວາມເກັ່ງກ້າ ຮຽກເອົາຄວາມຖຶກຕ້ອງປອງດອງປະສານງານກົ່ມກ່ຽວ ແບມື ສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງລະຫ່ວາງກູ່ມ ຂວາ ກາງຊ້າຍ ເສຣີ ປະຊາທິປັດ ກະຄຶ ພວກນີຍົມສາທາຣະນະຣັດ ກູ່ມເຈົ້ານິຍົມ ກະຄຶ ກູ່ມສັງຄົມນີຍົມ ໂດຍຣັກສາກູ່ມນີ້ໄວ້ ເພາະ ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໄຈວ່າ ກູ່ມໃດ ໃຜ ກະບໍ່ຍາກຢູບນັ້ນເອງ
ໃນສັງຄົມຫລາກຫລາຍແນວຄິດ ສີ່ງນີ້ເປັນສີ່ງຈຳເປັນທີ່ຄວນຈະຮັກສາໄວ້
2 . ເມື່ອສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາກູ່ມລາວຕໍ່ຕ້ານທັ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊົມສາກົນຂື້ນໄດ້ແລ້ວ
ເມື່ອນັ້ນ ປະທານຈະຕ້ອງຖືກເລືອກໄດ້ ໂດຍກອງປະຊູມຫລວງຂອງກູ່ມພັນທະມິດເພື່ອ ປຊທປຕ ເປັນຜູ່ຕ່າງຫ້ນາລາວ ທັ່ວໂລກໄດ້ເລີຍ
ຕ່າງປະເທດ ຈະເປັນ ຣັຖບານກະຄື ອົງການປົກຄອງ ເອກກະຊົນ ກ່ຽວກັບສິດທີມະນຸດ Amnesty International etc...ຈະຕ້ອງມີການຕິດຕໍ່ພັວພັນກັບກູ່ມດຽວເທົ້ານັ້ນ ຊື້ງມິ ປະທານກູ່ມນີ້ເອງຄວານຈະຮັບພາຣະກັບສີ່ງນີ້ໄດ້ພຽງຄົນດຽວ
3 ໃຫ້ມີຮອງປະທານ 1 ຄົນ ທີ່ ຖືກ ເລືອກຈາກກູ່ມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ະປະເທດ ຫລື ຢ່າງນື່ງເອິ້ນວ່າ ຜູ້ຕ່າງຫ້ນາລາວຝ່າຍຄ້ານ ຈາກ ທຸກພາກສ່ວນຂອງໂລກ
4.ເມື່ອເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ໃຫ້ຊ່ວຍກັນຈັດຮ່າງ " ວີທີເຮັດວຽກລົງພື່ນຖານປະຕິບັດງານ" ຮ່ວມກັນ ປະສານງານຊື້ງກັນແລະກັນຕໍ່ໄປ......
5ແນະນຳແນວທາງ.......ສີ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດຂັ້ນທຳອິດ ຄື ເຣັດຢ່າງໃດ ຈື່ງຈະປົດປ່ອຍ ລະບອບ ຜດກ ຄມນ ໃນ ສປປລ ໃຫ້ ຫົມດໄປ ປທ ລາວເຮົາ
5 ຂໍ້ ນີ້ສເນີມາໃຫ້ທ່ານຈົ່ງພີຈາຣະນາ
ຂອບໄຈ

ຫາອ່ານໃດ້ຕື່ມ ທີ່ facebook : Champalao anourak phiphaksa Blacksaphire etc..........

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Anonymous wrote:

ພີ່ນ້ອງລາວທັງໂລກ

ຫລັງຈາກໄປງັນເຮຶອນດິ ທີ່ ຕຣີໂປລີ ມາແລ້ວຢ່າງເຜັດໆຮ້ອນໆ

ຢ່າລືມ ທິດນີ້ ອາດຈະພາກັນໄປກິນຕົ້ມເຂົ້າປຽກ ທີ່ ກຸງ ດາມາສ ປທ ຊີຣິເດິ

ພີ່ນ້ອງ

ຈາກນັ້ນພິ້ນ້ອງລາວເຈັກແກວ

ກະບອກວ່າ ຢ່າລືມມາແວ່ງັນ ການຕາຍຝັງສົບຂອງພວກລູກກຳພ້າຫ້າສະຫາຍ ໃນແຖບໆອາຊີນີ້ ເດັດຂາດ

ພີ່ນ້ອງແຖວນີ້ ບອກວ່າ ນອກຈາກມີອາຫານດິເພັງມ່ວນ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຍັງຈະມີການມອບກະດູກໂຄດ ຄມນ ພວກນິ້ ໃຫ້ຖື ໄປ

ທີ່ ວໍຊີງຕັນ

ເພື່ອມອບໃຫ້ ປທ ນາທີບໍດິ ໂອບາມາ ເປັນຂອງຂວັນທີ່ລະລືກ ວ່າ

ໂຈນ ຄມນ ທັງ 5 ໄດ້ ຖືກ ທັບມ້າງໄປນາຣົກຄືໂຄດໂຊວຽດມັນແລ້ວ ໃນປີ 1991


 ການທີ່ລາວນອກບາງຄົນເວົ້າວ່າ ວິຈານປະເທດລາວ, ການນຳລາວ, ຄົນລາວ ໃນຖ້ອຍຄຳ ທີ່ດູຖູກຢຽບຫຍາມວ່າເປັນຂ້າ, ເປັນຂອມ, ເປັນຂີ້ຂ້າແກວ, ເປັນລີງ ແລະເປັນຄວາຍ ບໍ່ມີສິດ ເສລີພາບ, ບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕ, ຖືກປິດຫູປິດຕາ, ແບ່ງແຍກເປັນລາວແດງ ລາວຂາວ, ດູຖູກ ຢຽບຢໍ່າຊົນເຜົ່າ,ຜູ້ນຳຂາຍຊາດ ຂາຍແຜ່ນດິນ ແລະອື່ນໆ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປຊຊ ລາວ ລຸກຂຶ້ນມາໂຄ່ນລົ້ມລະບອບຜະເດັດການຄືດັ່ງກຸ່ມປະເທດ ອາຣັບ ມີຫຼາຍອັນກໍ່ຖືກ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບິດເບືອນຄວາມຈິງ ຊຶ່ງການສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ຜິດໆ ກໍ່ຖືວ່າເປັນການປິດຫູ ປິດຕາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາເຫັນຕົວຈິງຄືກັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວຂຶ້ນ

ຂ້າພະເຈົ້າເອງບໍ່ແມ່ນການນຳ ແລະລູກຫຼານການນຳຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນປັນຍາຊົນທຳມະດາທີ່ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະແຕ່ມັກອ່ານເລື້ອງການເມືອງບໍ່ສະເພາະແຕ່ລາວໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ຂ້າພະເຈົາໄດ້ມີໂອກາດໄປເຮັດວຽກໃນຫຼາຍໆປະເທດ(65ປະເທດ)ທົ່ວໂລກ ແລະກໍ່ໄດ້ເຫັນ ຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະລະບອບການປົກຄອງຊຶ່ງມີທັງອັນດີແລະອັນອ່ອນຄວບຄູ່ກັນໄປ ໂດຍສະເພາະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພັກພວກ ເຊື້ອສາຍ ອາດຊະຍາກຳ ໂສເພນີ ແຮງງານເຖື່ອນ ມີໝົດໃນທຸກໆປະເທດຕ່າງແຕ່ໜ້ອຍຫຼືຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນ ສປປລາວ ຖ້າທຽບໃສ່ຫຼາຍປະເທດ ຖືວ່າມີຄວາມສະຫງົບຫຼາຍ ປຊຊ ສາມາດທຳມາຫາກິນ ເດີນທາງໄດ້ແບບເສລີ ສາມາດຮັບຟັງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕຳນິວິຈານໄດ້ທຸກໆຢ່າງ ຄືປະເທດເສລີປະຊາທິປະໄຕ (ແຕກຕ່າງກັບເກົາຫີຼເໜືອ ແລະກຸຍບາ) ບໍ່ໄດ້ຖືກປິດຫູປິດຕາຄືພວກທ່ານເວົ້າ ຍົກເວັ້ນທາງດ້ານການເມືອງທີ່ຜູກຂາດໂດຍພັກດຽວ.

ການທີ່ພວກທ່ານຈະມາປຸກລະດົມໃຫ້ ປຊຊ ລາວ ລຸກຂຶ້ນມາປະທ້ວງຄືປະເທດອາຣັບນັ້ນ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກລຳພັງ ປຊຊ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແມ້ແຕ່ໃນປະເທດອາຣັບມັນກໍ່ມີຜູ້ນຳ ຝ່າຍຄ້ານທີ່ມີຖານອຳນາດຢູ່ໃນປະເທດເປັນຜູ້ນຳພາບວກໃສ່ການສະໜັບສະໜຸນຂອງພາຍນອກ ຈຶ່ງສຳເລັດ ສະນັ້ນ ການຈະລຸກຮື້ຫຼືບໍ່ແມ່ນ ປຊຊ ລາວ ທີ່ພວກທ່ານເອີ້ນວ່າ ລາວແດງ ຫຼື ລີງ ຫາກຊີ່ເປັນຜູ້ເຮັດ ແຕ່ວ່າທຸກມື້ນີ້ ປຊຊ ລາວ ຍັງມີຄວາມສຸກກັບການຢູ່ໃຕ້ລະບອບການ ປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕແບບລາວໆ ຍັງບໍ່ທັນຍາກປ່ຽນລະບອບເທືອ ບໍ່ຍາກມີສົງຄາມ ກາງເມືອງໃຫ້ຄົນລາວຂ້າຄົນລາວຜູ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຽດແມ່ນປະເທດມະຫາອຳນາດຄືເກົ່າ ບໍ່ຍາກໃຫ້ປະເທດລາວເປັນແບບ ອັຟການິສຖານ, ອີຣັກ ແລະລີເບຍ. ທາງທີ່ດີມາຊ່ວຍກັນສ້າງສາ ມາຢ້ຽມຢາມເບິ່ງວ່າມັນເປັນຄືພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ ລາວແດງບໍ່ຈັບ ພວກເຈົ້າດອກ ຢ່າໄປໂຈມຕີລາວນອກທີ່ມັກທຽວມາບ້ານວ່າເຂົາຢາກເປັນໃຫ່ຍມັນເປັນໄປ ບໍ່ໄດ້ດອກເຂົາເຈົ້າມາດີ ມາຊອກຫາຄ້າຂາຍ, ມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວລາວຜູ້ຍັງທຸກຍາກ ມັນກໍ່ດີກ່ວາການເວົ້າໂຈມ ຕີປະເທດຕົນເອງຄືພວກເຈົ້າ. ພວກຄົນລຸ້ນເກົ່າທີ່ພວກເຈົ້າ ປະນາມວ່າເປັນຂ້າ ປ3, ແມ້ວປ4 ແລະອື່ນໆເຂົາເຈົ້າກໍ່ພັກຜ່ອນບຳນານຫຼືຕາຍໄປ ເກືອບໝົດແລ້ວ ສ່ວນພວກທີ່ບໍລິຫານບ້ານເມືອງໃນປະຈຸບັນ 90%ແມ່ນຄົນລຸ້ນໃໝ່ ແລະກໍ່ແມ່ນລູກຫຼານພວກເຈົ້າຄືກັນນັ້ນແລ້ວ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


 ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເປັນຄົນລາວນອກຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ອາເມລິກາໄດ້28ປີແລ້ວ ແລະກໍ່ເຂົ້າໃຈສະພາບຈິດໃຈ ຂອງບັນດາຢາລຸງທັງຫຼາຍທີ່ເປັນຜູ້ປະລາໄຊໃຫ້ແກ່ຝ່າຍປະເທດລາວໃນປີ75 ແລະຍັງມີແນວຄິດຢາກກັບໄປກູ້ຊາດຄືນແຕ່ປາກົດວ່າເປັນເວລາມາກ່ວາ36ປີແລ້ວຈົນບາງທ່ານ ກໍ່ໄດ້ລາໂລກໄປແລ້ວບາງກຸ່ມກໍ່ໄດ້ສະຫຼາຍຕົວໄປ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າພວກທ່ານປະລາໄຊຄັ້ງທີ່ ສອງຍ້ອນຫຼາຍປັດໃຈຄື: ບໍ່ມີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ, ຍັງຫົຼງຕົວເອງວ່າມີອຳນາດຢູ່, ບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຕໍ່ກັນ, ມີການແບ່ງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຈຳແນກພວກຂ້າ, ພວກແມ້ວ, ພວກຢ້າວ ຍົກສູງແຕ່ເຜົ່າລາວແຮງຮ້າຍກ່ວາຄອມມິວນິດຊ້ຳ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ສປປ ລາວ ພັດເຮັດໄດ້ດີເຂົາບໍ່ໄດ້ແບ່ງແຍກລະຫວ່າງເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຄືພວກທ່ານ ໃນຄະກົມການເມືອງ ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດຈຳນວນ11ທ່ານປະກອບດ້ວຍ: ເຜົ່າລາວລຸ່ມ7ທ່ານຄື: ຈູມມະລີ, ບຸນຍັງ, ທອງສິງ, ສົມສະຫວາດ, ທອງລຸນ, ສຸດໃຈ, ພັນຄຳ; ລາວເທິງ1ທ່ານ (ສປປລາວ ເອິ້ນ ເຜົ່າກຶມມຸ ພວກທ່ານເອິ້ນ ຂ້າ) ບຸນທອງ; ລາວສູງ3ທ່ານຄື:ນ.ປານີ ຍາທໍຕູ້ (ເຜົ່າມົ້ງ ພວກທ່ານເອີ້ນແມ້ວ), ອາຊາງ ລາວລີ (ເຜົ່າອາຄາ ພວກທ່ານເອີ້ນອີ່ກໍ່), ບຸນປອນ (ເຜົ່າສິງສິລິ ພວກທ່ານເອີ້ນ ຂ້າພູນ້ອຍ) ເຮັດແນວໃດຊີ່ໄປສູ້ເຂົາໄດ້ຖ້າຫາກຍັງໄປດູຖູກຜູ້ອື່ນວ່າເປັນຂ້າ ເປັນແມ້ວ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

http://www.dailymotion.com/video/xba5ty_johannes-cornelis-van-baalen-on-lao_news

 

Johannes Cornelis van Baalen requests Mr President of the European Parliament to consider the Resolution that there is no democracy in Laos.
__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ເອົາເລິຍລູກລາວເຂົ້າຫນ້ຽວຈາກຊຽງໄຫ່ມ

ແລະ ເປັນເຂີຍລາວເມືອງໄຊຍະພຸມອິກດ້ວຍ

ວຽງຈັນ ອຸດອນ ມີພຽງ60 ກິໂລ


ແປວ່າ ຄົນລາວ ທັງອຸດອນຂ່ອນແກ່ນ ໄຊຍະພູມເລີຍ ຫນອງຄາຍ ມານອນຄ້າງຄຶນ ທີ່ ວຈ ນີ້ ຫົມດ


ລູງຂ້າຈູມ ຂ້າມີໂຮງແຮມໃຫ້ເຂົານອນບໍ ??


ຕອບແດ່ລູງ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหนีคดีอาญาแผ่นดิน กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพ.ต.ท.ทักษิณจะเดินทางมาประเทศลาวว่า
พ.ต.ท.ทักษิณจะเดินทางมาประเทศลาวว่า
พ.ต.ท.ทักษิณจะเดินทางมาประเทศลาวว่า
ล่าสุดพ.ต.ท.ทักษิณได้โฟนอินมาขอโทษคนเสื้อแดงอุดรธานีที่ท่านได้ผิดนัดแล้ว เป็นเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศลาว ต้องขอบคุณทุกคนที่อยากพบกับพ.ต.ท.ทักษิณ แต่เวลานี้พ.ต.ท.ทักษิณยังไม่อยากให้มีการ นำเสนอข่าวของท่านให้มากจนเกินไป เพราะอยาก ให้รัฐบาลทำงานอย่างราบรื่น ทั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณยังย้ำด้วยว่า ขอให้ทุกคนสบายใจว่าท่านจะไม่ทำตัวให้เป็นอุปสรรคหรือปัญหากับประเทศ ไทยอย่างแน่นอน เวลาที่พ.ต.ท.ทักษิณเดินทางไปไหนมาไหน นั้นมีแต่จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทย และไม่ได้ มุ่งหวังที่จะหาเงินให้กับตัวเองหรือครอบครัว ของท่าน ขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีประเด็นอะไรที่ทำให้ สังคมต้องเคลือบแคลงใจอย่างแน่นอน

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ທ່ານ ພຽນ ໄຊຍະຣາຊ ທີ່ນັບຖື,


ສຳລັບ RLGE ຂພຈ ຮູ້ດີ ເພາະ ໄດ້ຈ່ອງຂ່າວສານ ອ່ານເປັນປະຈຳ ຢູູ່ Australia - Oceanie RLGE Newsletter ຫົວລະ 2 ໂດລາ ແຕ່ປ່ຳກົດເກືອບບໍ່ມີ ຊື່ ຂອງທ່ານ ຄືເຫັນແຕ່ທ່ານ ຄຳຜູຍ, ທ່ານສົມດີ ຣາສີ: ດຣ ຄຳໄຫລ, ດຣ ຕູເຢິ. ມີບາງອັນທ່ານກໍເວົ້າຖຶກບາງອັນກໍ່ເວົ້າຜິດ ເຊັ່ນໄດ້ເຮັດມາ 28-29 ປີ ນີ້ບໍ່ຖືກ ເພາະ RLGE ຫາກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນປີ 2003 ໄດ້ແຕ່ 8 ປີ ຂ່າວສານພີມອອກປີ 2006 ແລະ ມາຢຸດເຊົາປີ 2009 -10 ຍ້ຶອນການປ່ຽນແປງທາງການເມຶອງ ຈຶ່ງແຍກອອກເປັນ ສອງທິມຯ ນຶ່ງສືບຕໍ່
RLGE ໄດ້ປ່ຽນ ຂ່າວສານມາເປັນ ວາຣະສາຣ ລາວຮ່ວມໃຈ ລາຍໄຕມາດ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ 4 ສະບັບ ໂດຍບໍ່ເປັນແຕ່ເດຊະບຸນ ບກ. ທ່ານຫຸມເພັງ ພົງສວັນ ໄດ້ມໍຣະນະກັມ ດ້ວຍໂຣກສະຣາ ໃນກາງປິ 2011 ນີ້ ວາຣະສານ ຈຶ່ງຢຸດສະງັກລົງ ແລະ ທິມນື່ງກາຍມາເຮັດວຽກງານສາກົນ International Lao Council for Reconciliation ຕາມຄຳແນະນຳຂອງອົງການສາກົນ ແຕ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັບ ຜູ້ອາວຸໂສ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນ ການຕໍ່ສູ້ມາເປັນ Laotians Freedom of Mouvement ( LFM )
ໂດຍມີອົງການ Human Rights Laos Int'l ເປັນຜູ້ອຸປຖັມ. ກຸ່ມນີ້ ຈະປະຊຸຸມກັນອາທິດລະຄັ້ງ ໂດຍມີຜູ່ຮັບຜິດຊອບລາວໃນເປັນຜູ້ລາຍງານສະພາບນຳ.
ຂພຈ ອາວຸໂສກົ່ວຫມູ່ ( 70 ກວ່າປີ ) ຈຶ່ງຖືກເຊີນໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາ.
ກຸ່ມນີ້ເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານ ການຂ່າວ ແລະລາຍງານຕໍ່ສາກົນ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ພາກັນເປັນນັກການເມຶອງ ສະນັ້ນ ຂພຈ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການ ຈັດຕັ້ງການ ເມືອງຕ່າງຯ ຮ່ວມ ແຮງ ຮ່ວມໃຈກັນເຮັດ. ບາງຄົນ ສ່ວນຫລາຍຈະເວົ້າໄດ້ແຕ່ປາກ ພາກປະຕິບັດ, ຖ້າມີເຈົ້າ ຈະບໍ່ມີຂ້ອຍ.
ສ່ວນ Lao NC. ດຣ ສົມບຸນ ທໍຣະນິນ ເປັນອົງການທີ່ດີທີສຸດ ບໍ່ມີຢຸດເຊົາການຕໍ່ສູ້ ຈະເຮັດຂ່າວສານ ຣາຍໄຕຣມາດ ແລະ ຈະອອກ Communique ຕລອດ ເພາະເຫັນເອກສານດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫ້ອງການ ຂອງ LFM ເປັນຫນ້າຍົກຍ້ອງ. ສ່ວນກຸ່ມ ຂອງທ່ານ ສະມິດ- ບຸນທັນ ຣັດຕິຍາ-ຄຳພົ້ວ ແລະ ມົ້ງກໍເຮັດວຽກບໍ່ເຊົາຄຶກັນ.
ກຸ່ມ ດຣ ບຸນທອນ, ດຣ ບົວຣອຍ, ດຣ ຕູເຢີ ມົວ, ດຣ ຣິຊາດ. ທ່ານ ຕູຊົວ ລີຟຸງ. ທ່ານ ຊາລີ ມົວ ແລະ ຫລາຍ ຯ ກຸ່ມອີກ.
ຂໍສັລເສີລ ແລະ ຍ້ອງຍໍທຸກຄນະ ແລະ ຈະຂໍສນັບສນູນຜ່າງເຕັມທີ່.
ສຳລັບທ່ານ ບຸນລຽນ ເພິນໄດ້ຕິດຕາມແນະນຳ ມາຕລອດ ປຽບສເມືອນເປັນທີ່ປິກສານັ້ນແລ້ວ ເພາະນັກຕໍ່ສູ້ຫລາຍທ່ານງົດບໍ່ປາກຢ້ານບໍ່ໄດ້ໄປຢາມລາວ.


ສ່ວນພວກ ຂພຈ ກໍຈະທຳການຕໍ່ສູ້ເປັນປະຈຳວັນໄປ ເຖິງຈະມີ ຣຖບ ພຖ ນຳພາ ຫລື ບໍ່ກໍຕາມ ແຕ່ທິມ LFM ຢູ່ໃນ ອະເມຣິກາ ກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກບໍ່ມີເຊົາຄຶກັນ.


ດ້ວຍຄວາມນັບຖຶ,
ສຸກ.


2011/8/31 A. Bounkhong.
---------- Forwarded message ----------
From: Phiane Sayarad
Date: 2011/8/31
Subject: Re: Lao Democracy Group Fwd: ເດັກນ້ອຍ ຊາວຫນຸ່ມ ຢູ່ໃນລາວບໍ່ຮູ້ ທຸງຊ້າງ ສາມຫົວ.
To: laodemocracy@googlegroups.com


8-30-2011
Dear all fellow compatriots
The Lao new generation born in communist Lao PDR don't know the previous national flag of three headed elephant under the while parasol, it is a common sense of human nature, because they were born under the slavery regime, how can they teach our children on our forefather's history.
Everyone blame the Royal Laos government in exile RLGE, but never blame the communist Lao PDR who offered Laos to be Vietnamese slavery country, we accept the blame and criticism, but think about this, how much does the one who blame the RLGE has financial, material and knowledge contribute to support RLGE, the word of a power self ambition is not appropriated to throw into RLGE.
We are the RLGE member never bloc or deterred anyone not to do to liberate the country of Laos in the way that they deem appropriate, we have never asked or collect tax from anyone, like the communist Lao LPDR revolution party government do to Lao people, ask yourself before blame others what do you do for your country now. How much of your financial you contribute to liberate your country, if you do alone because you are individualism don't blame others whom they have their organisations.
We redeveloped RLGE just to preserve our heritage foundation when it is no body care about it after 28-29 years of communist take over. We try with all means to safe our country of Laos, but without financial, material support and unity we are powerless to rescue our beloved Laos from the evil slavery communist regime to fulfill the needs of our people.
. As I have said many times if one doesn't like RLGE go ahead to join communist Lao PDR and teach your children what ever one deem appropriate.
If anyone think that he/she will do better than RLGE let's go ahead we will bound our head and craft our hands under that one feet if he/she gets success , but remember when you can not do anything by yourself then blame others, do you think it is fair for the people who was blamed.
In my understanding everyone blame RLGE and need to dismantle RLGE, this ideology we can not accept it, because we don't want to serve ambition of the communist Lao PDR, as they thought, the RLG was already dismantle, the king and royal family members were all persecuted, because they were the national legend. they killed all to eliminate Lao heredity (TAkoun Lao) and Lao nation to let Lao people become Vietnamese citizenship and Laos is a part of Vietnamese territory. that was Vietnamese strategy to eliminate Laos from the world's map. They raise ethnic principle to erase the Lao race.
My dear fellow compatriots, I urge you to stop blame each other. Do what ever you deem
appropriate to rescue our country, devote your life your soul sacrifice to our beloved country, reunite with other if you deem appropriate, struggle with our enemy not our friends, we have the same problems the same common goals, we came from the same roots, we know what ever you know , we feel what ever you feel, but if don't want to join RLGE do what ever you deem the way you deem appropriate to bring victory to our people. only criticism and blame each other it is not appropriate manner to encourage for unity
With sincerely
P.Sayarad


2011/8/29 A. Bounkhong.

---------- Forwarded message ----------
From: Souk Thasy
Date: 2011/8/30
Subject: Re: ເດັກນ້ອຍ ຊາວຫນຸ່ມ ຢູ່ໃນລາວບໍ່ຮູ້ ທຸງຊ້າງ ສາມຫົວ.
To: laosnetworkroom@googlegroups.comຮຽນທ່ານ ບຸນລຽນ ທີ່ເຄົາຣົບ,


ທ່ານ ບຸນລຽນເວົ້າມາແມ່ນຖືກຕ້ອງ ໃນເມື່ອພາສາວຽດ ໄດ້ຂຍັບ ຂຍາຍ ເຂົ້າມາສິດສອນໃນໂຮງຮຽນລາວ
ແລ້ວຄວາມເປັນລາວມັນຈະມີຢູ່ບໍ່.
ທ່ານ ນາຍົກລາວພັດຖິ່ນ ຈະວ່າແນວໃດ?
ຈະແກ້ຕົວວ່າຄົນລາວນອກບໍ່ພ້ອມ ຄິດວ່າເຫດຜົນນີ້ ແມ່ນບໍ່ມີນ້ຳຫນັກ ເພາະບໍ່ມີໃຜເວົາຫຍັງ ມີແຕ່
ສນັບສນູນ ທັງນັ້ນ. ຖ້າວ່າ ສາກົນບໍ່ສນັບສນູນ ຄົງຈະຖືກຕ້ອງ ເພາະທ່ານບໍ່ເຮັດຖືກມາຕຖານສາກົນ.


ເຮັດອີກ 10 ປິ ຈະໄດ້ບໍ່? ບໍ່ມີທາງ. ຈະບໍ່ໄດ້ໂດຍເດັດຂາດ ເພາະ ອາຍຸທ່ານ ຍ່າງເຂົ້າ 90 ປິແລ້ວ ມີແຕ່ລຸກຫລານທ່ານຈະສົ່ງໄປໄວ້ ເຮືອນຜູ້ເຖົ້າ ເທົ່ານັ້ນ.


ຄິດໃຫ້ ລະອຽດຖ້ວນທີ່່ ຖ້າຮັກເຊື້້ອແພງຊາດ ກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກຕີລົບທົບໄດ້ ແລະ ຮູ້ຈັກເສັຍສະລະ ໃຫ້ຜູ້ຫນຸ່ມຜູ້ນ້ອຍ ລູກຫລານເຮັດ.
ຈະເວົ້າວ່າເປັນເດັກ ( ອາຍຸ ເກນ 60 ປີ ) ອັນນິີ້ ກໍບໍຖືກ ເພາະນາຍຍົກໄທອາຍຸຫາກໍ 44 ປີ.


ຖ້າເຂົ້າໃຈໃນພຣະທັມ ອະຣິຍະສັຈສີ່ ປະຊາຊົນລາວຈະມີຄວາມສຸຂ.


ຂໍກຣາບອາໄພ ມານະທີ່ນີ້.


ໂຊກດີ
ສຸກ.


2011/8/30 Bounliane Rajphoumy

ກຮາບຮຽນ ທຸກໆທ່ານ...

ພວກເຣົາລາວນອກ ໃຜໆກໍ່ຮູ້ ແຕ່ດົນແລ້ວເດວ່າ...ພວກແນວ ລາວ-ແກວ
ເຂົາ ໄດ້ວາງເປົ້າຫມາຍໃວ້ແລ້ວ ຕ້ອງດັບສູນເຊື້ອຊາຕລາວ ໃຫ້ກາຍມາເປັນ
ຊາຕແກວ...ພວກທ່ານ ລາວນອກທັງຫລາຍ ຄົງໄດ້ຮູ້ຄືກັນກັບ ຂພຈ ແລ້ວ
ວ່າ ດຽວນີ້ ລັຖບາລ ສປປລ ໄດ້ເລີ້ມແຜນໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ ສອນ ປະຫວັດສາດ ພົງສາວະດານ ເປັນພາສາແກວ ແລ້ວເດ...ອ້າງວ່າ ເພື່ອໃຫ້ ປຊຊ ສອງຊາຕໄດ້
ຊື່ສານກັນ ດີຂຶ້ນ...ແບບດຽວ ກັບສມັຍຝຣັ່ງປົກຄອງ....

ຂພຈ ຂໍທວງຖາມ ບັນດາ ລັຖບາລພັດຖິ່ນ ທັງຫລາຍແລ ເລົ່ານັ້ນ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫຍັງແດ່ ເພື່ອ ຈະເຮັດໃຫ້ ປຊຊ ລາວນອກລາວໃນ ມີສັດທາ
ໂມທະນານໍ້າໃຈຊ່ວຍໃຫ້ພວກເພິ່ນໄດ້ເປັນນາຍົກທີ່ບໍ່ຕ້ອງພັດຖິ່ນຕື່ມອີກ ເຖິງ
36ປີ ທາງຫນ້າ.....ແທນທີ່ ຈະມາແຢ້ງກັນເປັນ ນາຍົກໄຣ້ແຜ່ນດິນ ຕລອດໄປ...

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື້ແລເຄົາຣົບທຸກທ່ານ...


From: Tou Sitha
To: Laosnetworkroom
Cc: "chanthaveunxay@hotmail.com"
Sent: Monday, August 29, 2011 4:57 AM
Subject: Fw: ເດັກນ້ອຍ ຊາວຫນຸ່ມ ຢູ່ໃນລາວບໍ່ຮູ້ ທຸງຊ້າງ ສາມຫົວ.ນັບຖືທ່ານ ທອງດີ


ທ່ານເວົ້າກໍຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຈະຕິໃຜກໍບໍ່ໄດ້ ການເວລາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ປຊຊ ອະເມຣິກາ ດັນສະພາໃຫ້ຢຸດເຊົາສົງຄາມ 1968 ໂດຍຕັດງົປມານການທະຫານ ສົງຄາມວຽດນາມ.
ບຸກຄົນໃດຄົນນຶ່ງຈະຕ້ອງຕິ ເຈົ້າສຸວັນນະພູມມາ ກໍບໍ່ຖືກ ເພາະບໍມີງົປມານ.


ໃຫ້ທ່ານສັງເກດ ປະທານາທິບໍດີ ອມຣກ ອອກປາກເວົ້າຫຍັງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນ 1 ຫາ 3 ເດືອນແລ້ວແມ່ນໂລດ.
ຂພຈ ຕັ້ງຕິດຕາມເບິ່ງ ມັນຫາກເປັນດັ່ງນັ້ນ ອີຫລີ.


ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວລາວ ອົພຍົກ ໄດ້ຖືກຮັບເອົາມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ທົ່ວໂລກຈຶ່ງບໍສາມາດເຮັດເປັນອົງການດຽວໄດ້ ໃຜຢູ່ໃສກໍຕ້ອງເຮັດຢູ່ຫັ້ນ
ຖ້າແມ່ນກຸ່ມໃດຫາກຖືກສາກົນຮັບຮູ້ ກໍຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບໃຫ້ອອກຫນ້າກ່ອນ ອັນນິີ້ ແມ່ນສົມບັດ ຂອງຄົນທີ່ເຫັນແກ່ສ່ວນຮວມ ເພື່ອຊາດ ເພື່ອປະຊາຊົນລາວ.
ເວລາເລືອກຕັ້ງ ຖ້າຫາກ ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໄດ້ຜູ້ແທນຫລາຍກວ່າຫມູ່ ຫົວຫນ້າອົງການນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ເປັນຜູ້ນຳ ຈະບໍ່ມີການຜິດຖ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນເລີຍ.
ສ່ວນຫລາຍຜູ້ອາວຸໂສລາວເຮົາ ໃຊ້ຣະບົບຜູກຂາດຕົນເອງ ເຊິ່ງເປັນລັດທິໂຫດກວ່າ ຄອມມີວນີສຊ້ຳ.


ການຕໍ່ສູ້ຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຕໍ່ສູ້ ໃຫ້ມີສິດເສຣີພາບ ຈະນຳໃຊ້ຣະບົບຜູກຂາດຕົນເອງ ມາໃຊ້ ບໍ່ໄດ້ໂດຍເດັດຂາດ.


ຂໍຂອບໃຈທີ່ຮັບຟັງ.
ຮັກແພງ


ຕູ່


----- Forwarded Message -----
From: thongdy chanthveunxay
To: tou.sitha@yahoo.com
Sent: Monday, 29 August 2011 1:57 PM
Subject: FW: ເດັກນ້ອຍ ຊາວຫນຸ່ມ ຢູ່ໃນລາວບໍ່ຮູ້ ທຸງຊ້າງ ສາມຫົວ.


ສະບາຍດີ ທ່ານ ຕູ

ຄໍາຕອບຂອງເດັກນ້ອຍ ເປັນຄໍາຕອບທີ່ ມີຄວາມຫມາຍ ຊັດເຈນ ໃນຕົວ ບອກ ເຖີງ
ຄວາມອ່ອນແອ ຂອງພວກເຮົາເອງ ຢ່າໄປໂທດ ເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງ ໂທດ ພວກເຮົາເອງ ທີ່ ຂາດພາວະຂອງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາແລະການນໍາພາ ທີ່ບໍ່ມີທີດທາງ ...ເມົາແຕ່ຜິດຖຽງກັນ ແລະແຍ້ງກັນເປັນໃຫຍ່
ຢາກຕິດທິມຊາດກັນທຸກຄົນ ທັງໆ ທີ່ ສະຫນາມ ຟຸດບອນ ແລະ ລູກບອລ ຍັງບໍ່ມີໃຫ້ຫລີ້ນ .....ຜຂ ເຕືອນມາ 30 ກວາປີແລ້ວ ແຕ່ ສ່ວນຫລາຍ ກໍຫນ້າມືດຕາມົວ ແລະເພີຝັນ ໃນ ຈີນຕະນາການ ຂອງໂຕເອງ...
ຫມາຍເຫດ : ຫາກທ່ານ ສົນໃຈ ໃນ ນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ພົບກັບທາງອອກ ກະຮຸນາ ຕິດຕໍ່ກັບມາ ຫາ ຂພຈ ແລະ ຂໍຂອບໃຈ ລ່ວງຫນ້າ ໃນຄວາມມີນໍ້າໃຈຂອງທ່ານ .

ຂໍໃຫ້ທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ
ຮັກແພງແລະນັບຖື
ທອງດີ


Date: Sun, 28 Aug 2011 17:33:32 -0700
From: tou.sitha@yahoo.com
Subject: ເດັກນ້ອຍ ຊາວຫນຸ່ມ ຢູ່ໃນລາວບໍ່ຮູ້ ທຸງຊ້າງ ສາມຫົວ.
To: laosnetworkroom@googlegroups.com


ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່່ນັບຖື,


ໃນ ຊ່ວງປີ 2010 ຫາ 2011, ຂພຈ ໄດ້ສຳພາດ ນັກສຶກສາ 10 ຄົນ ທີ່ ມາຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທຍາໄລ.
ເຂົາເຈົ້າ ຕອບວ່າ :​​ " ພວກ ຂະນ້ອຍ ບໍ່ຮູ້ ວ່າ ແມ່ນທຸງລາວ ສໄມກ່ອນ ຕັ້ງ ແຕ່ເກິດຂຶ້ນມາບໍ່ເຄີຍເຫັນ ຈັກເທື່ອ."


37 ປີຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ລາວ ລືມຄວາມເປັນລາວເສຣີ.


ເປັນຫນ້າ ນ້ອຍໃຈນໍ້.


ຮັກແພງ


ຕູ່.


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ທ່ານ ຈອລ,


ທ່ານ ໄຊຊນະທານາດາບຸດ ຈະບໍ່ໄດ້ເປັນແນວລາວ ນຳເຂົາດອກ ເພາະປະກາດ ຕົນເອງ ໃຫ້ຄົນຮູ້ ເພຶ່ອຍົກຕົນເອງຂຶ້ນ ເພື່ອຂົ່ມຫມູ່ລາວນອກ. ເພຶ່ອຄວາມແນ່ໃຈ ຖ້າຍາດພີ່ນ້ອງ ຫລື ເພຶ່ອນຝູງ ທ່ານມາຢາມ ລອງເລົ່າອາການ ຂອງຄົນຂີ້ໂມ້ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟັງ. ຮັປກັນໂລດ ເຂົາເຈົ້າ ຈະວ່າລາວເປັນບ້າ.


ຝ່າຍຂວາຢູ່ໄທກໍຫລາຍ ຂພຈ ວ່າມີແຕ້ເຂົາ ຊີ່ຕົ້ມຫົວ ເພິ່ນນັ້ນແລ້ວ. ສະບາຍໃຈຫາຍຫ່ວງ ທ່ານ ຈອລ.
ຮອດຍາມມາ ລາວຮັົກຊາດ ໄດ້ລຸກຂຶ້ນສູ້ ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ ຕາວັນອອກກາງເທົ່າໃດດອກ. ມີມືດ ກໍຕ້ອງມີແຈ້ງ.


ໂຊກດີ
ສຸກ


2011/8/31 blue max

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານໄຊຊນະ ຊຶ່ງໄດ້ຍ້າຍສັມມະໂນຄົວກັບໄປຢູ່ບາງກອກ ເປັນອົພຍົບເສຖກິຈ ຈາກປະເທສຝຣັ່ງໄປ ໃຊ້ຊິວິຕບັ້ນປາຍ ທີ່ນັ້ນຫລັງຈາກເປັນອົພຍົບເສຖກິຈ ຈາກພຣະຣາຊອະນາຈັກຣ໌ລາວ ມາຫາກິນຢູ່ຝຣັ່ງ ບໍ່ໄດ້ມາລີ້ພັຍການເມືອງ ເພາະເຂົາໄດ້ປະກາສຕົນເອງ ເປັນຄົນຂອງແນວລາວເຕັມປາກຄຳ
ທ່ານເຊດຖາໄດ້ກ່າວວ່າ "ຍັງມີພາລະກິດ ປາບພວກຝ່າຍຂວາ ຕໍ່ໄປ"ຕ່າງໆນາໆ ຈຶ່ງຢາກອະທີບາຍ ສັພທ໌ທີ່ເພີ່ນເອາມາໃຊ້


ຄຳວ່າ ພະລະ ຫຣື bala बल ແປວ່າ ກຳລັງ
ສວ່ນ ພາຣະ ຫຣື bhara भार ແປວ່າ ວຽກຫນ້າທີ່ ແບກຫາມ (ພາຣະ ບ່າໄຫລ່ ຈາກບາລີ)
ສຳຣັບ ພາລະ ນັ້ນ ຫຣື baala बाल ແມ່ນ ເດັກນ້ອຍ ຈາກບາລີ ຫຣື ຄົນ ໄຫຍ່ແຕ່ຄວາມຄຶດຄືເດັກນ້ອຍ ເວົ້າງ່າຍໆ ຄົນພາລ ຫຣື ອັນທະພາລ ອັນທະ ແປວ່າ ບໍ່ເຫັນ ອັນທະພາລ ຄື ພາລຕາບອດນັ້ນເອງ ສະນັ້ນ


ພາລະກິຈ ກໍ່ແມ່ນກິຈກັມ ຂອງ ຄົນພາລນັ້ນເອງ ທ່ານໄຊຊນະເວົ້າຖືກ ວ່າຈະ ເຮັດພາລະກິຈປາບພວກຂວາ ຫຣື ຈະຊອກພາລຫາກໍ່ກວນຕໍ່ໄປ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງ ທ່ານເຊດຖາ ຈັ່ງມັກເປັນ ພາລະຊົນ? ກວນຄົນ ຂ້າພຣະເຈົ້າສັງເກຕເພີ່ນ ແຕ່ສີ່ສິບປີຫລັງ ຕອນເພີ່ນຮ້ອງເພງ "ສຸດປຣາຖນາ" ວ່າ "ເປັນບ້າປ່ວງ" ຄືກັນກັບເພີ່ນ ເຫັນອະນາຄົຕ ວ່າໂຕເອງຈະເປັນ ບ້າເປັນປ່ວງຊ້ຳເຖົ້າ


ສຸດທ້າຍຂໍຝາກຄຳຄົມຂອງ ຂົງເບັ້ງລາວ ໂມທະນາ ທີ່ຂຽນວ່າ


ຈັ່ງແມ່ນເຂົາຫລອກຕົ້ມ ໃຫ້ກົ້ມແລ່ນນຳຫລຽນ
ຮຽນຈົນເປັນອາຍາ ພັດວ່າປັນຍາປູ້
ໝູ່ຄູ່ແໜງໜີໜ້າ ຫລຽນຕຣາບໍ່ມີຄ່າ
ແຕ່ກອ່ນຫລອກພວກຂ້າ ສມັຍນີ້ຫລອກອາຍາ ນ່າຍເດ...
ໂມທນາ


ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ຣາຍຊື່ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບຫຣຽນຄຳຊອບຖືກສົ່ງໄປສຖານທູຕໄທຍ ແລະອື່ນໆອີກເພື່ອຍັ້ງຍືນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ ສປປລາວ ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຢ່າປະມາດ ຖືກເພັ່ງເລັງໂດຍເປົ່າປະໂຍດ

ເວົ້າຄວາມຈິງຢ່າຄຽດເດີ້ ໄຊຊນະ ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ ອາຍຸຫມັ້ນຂວັນຍືນນານຕາຍ ຈະໄດ້ມີແນວໄວ້ ສັບໄວ້ສຽບ ອີກຕື່ມຫລາຍສິບປີ

__________________
ຊວນຫັວເລື່ອງແທ້

Date:
Permalink   
 

ຕອນເພິ່ນ່ເຂົ້າວຽງຈັນທນ໌ໃຫມ່ໆ : ໃສ່ເຄື່ອງແບບ ພາຍວິທະຍຸໂຕຊີບາ,
ຂັດປືນ ເປອາ ໃສ່ເກີບແຕະ ເຈັ່ຽລູກ: ຂພຈ ຖາມເພິ່ນ...ຮວ້າຍ...ສະຫາຍ..
ຫນຸ່ງເຄື່ອງແບບ ໃສ່ເກີບແຕະນິ ມັນຊິບໍ່ຜິດ ຣະບຽບທະຫານ...ມັນຊິຜິດ
ໃຜອີກ...ນາຍເຮົາສັ່ງໃຫ້ໃສ່ເກີບໃຫມ່...ວິທະຍຸເຮົາກະຊື້ໃຫມ່ໆ...ສຽງແຈ້ງດີ...
55555555555555.............ມີແຕ່...ຄິດສົງສານ...ບໍ່ໄດ້ ຄິດຊັງໃດ.......


From: Tou Sitha
To: "laosnetworkroom@googlegroups.com"
Sent: Wednesday, August 31, 2011 3:42 AM
Subject: Re: ພາບເປັນຂ່າວ

ທ່ານ ສະເປັກຄອມ,


ທະຫານພິສັງ ຄືມາເປັນຕາບໍ່ຢ້ານແທ້ ແລະ ເປັນຕາດີຕົນອີຫລີ ພາກັນຫີວເຂົ້າບໍ້.
ບັງຄັບຂົ່ມເຫງເຂົາໃຫ້ມາເປັນທະຫານ ແລະໃຫ້ເຂົາຢຶນດົນ ເພື່ອສະແດງແສນຍານຸພາບ. ຈົນຈະເປັນລົມລົ້ມລົງແລ້ວ.


ຮັກແພງ
ຕູ່


From: SPECOM
To: Laosnetworkroom
Sent: Wednesday, 31 August 2011 8:20 AM
Subject: ພາບເປັນຂ່າວເຫັນທະຫານລາວ ແດງຄອມມິວນິສພວກນີ້ແລ້ວ ອົດສົງສານບໍ່ໄດ້ ທີມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາ ໄຮ້ດຽງສາ, ແບບນີ້ກໍຍັງຊນະລາວຝ່າຍຂວາໄດ້...
ແນ່ນອນຄັນບໍ່ມີແກວ VIET CONG ຕໍ່ໃຫ້ຣົບໄປອີກສິບຊາດຈະຊນະຫລືບໍ່?

ພີ່ນ້ອງ! ແຜ່ນດິນລາວ ແກວຍຶດຄອງແລ້ວ 
Best Regards, Specom__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 ສປປລ ປານໃດຊີເຊັນສັນຈາຍາບັນ
ສົນທີສັນກ່ຽວກັບ ສານອາສຍາກອນໂລກ ລະ

ເຊັນເມື່ອ ໃດ ມືງຕາຍເມື່ອນັ້ນ

ປິ 1975 ສາຍແມ່ນ້ຳຂອງກາຍເປັນສາຍເລຶອດ

ໃຜຕາບໍ່ມືຍນເບີ່ງເຫດການປາງນັ້ນ ແມ່ນລາວລີງທັງນັ້ນ ຖືກໂຈນ ປໍສາມຫລອກໃຫ້ຈົກຖົງຕົນເອງຊີ້ປີ້ຍົນມາຮັບຫລຽນ ດັ່ງບັກ ດຣ ແມ້ວຍັງດາວ ທີ່ອມຣກ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 Voice of Laotians Overseas.


0115. 09. 2011


Subject : Laos -The constitution provides for freedom of religion; however, other laws and policies restricted this right in practice (Section I I ).

BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR ( d )
International Religious Freedom Report 2010

November 17, 2010Abuses of Religious Freedom
Authorities occasionally arrested and detained persons for their religious activities, although with less frequency than in previous reporting periods. Persons were sometimes detained for reasons other than religion, although their religious belief or affiliation appeared to be a factor. In some cases local officials threatened Protestants with arrest or expulsion from their villages if they did not comply with certain orders.

At the end of the reporting period, one known prisoner remained in custody primarily for religious reasons. In January 2007 Khamsone Baccam, an ethnic Thai Dam man described as a Protestant leader, was arrested in Oudomsai Province. The government refused to acknowledge that he was being held, and multiple requests for information about his status remained unanswered at the end of the reporting period. Two members of the Lao Evangelical Church in Oudomsai Province, Nyoht and Thongchanh, were charged with treason and sedition in 1999, although their arrests appeared to have been for proselytizing. Nyoht died in prison in 2006, and Thongchanh was released in April 2009.

In January 2010 local officials reportedly forced Christians out of Katin Village, Ta-Oy District, Saravan Province, when they would not renounce their faith. In March the provincial governor interceded and instructed local officials that Decree 92 gave everyone the right to believe. The Christians, however, chose not to return to Katin Village and had, by the end of the reporting period, established a new village nearby. Earlier, in July 2009 local officials reportedly confiscated livestock from the Christians in Katin Village as a punitive measure, after the officials attempted to ban Christianity in the village.

In September 2009 a Christian man traveling with two children from Luang Namtha to Luang Prabang, reportedly for a Christian retreat, was arrested and charged with trafficking because, according to government authorities, he did not have the parents' permission to travel with the children. He remained jailed at the end of the reporting period.

In April 2009 the final two pastors from a group of eight Khmu pastors jailed in the Oudomsai provincial prison were reportedly released. In November 2008 six members of the group had been released from detention; each was ordered to pay $350 (kip 3,000,000) in detention costs. The group had been stopped, searched, and arrested while attempting to cross the border illegally from Bokeo Province into Thailand in March 2008. Authorities found they were carrying documents critical of religious persecution in the country.


Forced Religious Conversion

During the reporting period, local officials in some areas attempted to force Protestants to renounce their faith. In September 2009 inhabitants of Bansai village, Savannakhet Province, reportedly pressured a Christian man to renounce his faith or leave the village. Other Christians in the same area reported difficulty in holding worship services, because there was no authorized building for worship, and the police harassed them for worshipping in houses.

Also in September 2009 in Jinsangmai village, Luang Namtha Province, all Christian believers reportedly recanted their faith, including a man previously jailed for refusing to do so.


Improvements and Positive Developments in Respect for Religious Freedom

The government's record of respect for religious freedom, particularly in regard to Protestant minorities, continued to be marred by generalized restrictions and occasional persecution at the local level. However, some positive steps were taken during the reporting period to address specific religious freedom concerns.

In its official pronouncements in recent years, the government called for conciliation and equality among religious groups. The LFNC continued to instruct local officials on religious tolerance and often sought to intervene in cases where minority religious practitioners, particularly Christians, had been harassed or mistreated.

Some areas where abuses were reported during the past three years experienced improvements. Conditions in Luang Namtha Province, for example, have stabilized since 2007, when central-level LFNC officials apparently helped to ameliorate ongoing conditions of harassment by visiting Luang Namtha and issuing a document supporting the right of Christians in Xunya Village to worship. The Institute for Global Engagement, a Washington-based religious freedom organization, won government approval for an official partnership with the LFNC and continued to conduct training for provincial and district officials and local religious leaders, to help both sides better understand each other and the scope of Decree 92.

In April 2010 a new Catholic bishop was ordained in Thakhek, Khammouan Province, at a ceremony that included many clergy from other countries, several thousand worshippers, and some provincial government officials.

The government also permitted the Bishop of Luang Prabang, who served from Vientiane, to visit the north more frequently to conduct services for the scattered Catholic communities in Luang Prabang, Sayaboury, Bokeo, and Luang Namtha, but it continued to monitor his travel and deny him residence in Luang Prabang.

Both Catholic and Protestant leaders cited overall progress toward religious freedom, remembering that Christmas services were not permitted as recently as 2006 in Vientiane Municipality. Progress was seen as spreading to the provinces. In December 2009 provincial officials in Luang Namtha asked to be invited to Christmas services.

The LEC continued to conduct an active program of public service during this reporting period, providing developmental assistance and organizing social welfare projects in several areas that had previously experienced religious intolerance. In conjunction with the LFNC, the LEC continued to conduct meetings with officials and Protestants in some villages where there had been religious tensions. Senior LEC leaders increased their contacts with the international religious community as the LEC became a full member of the World Council of Churches in 2008.

The Baha'i continued to increase their training activities in Pakse city in Champasak Province. Working with the LFNC office in Thakhek city, the Baha'i reestablished links with Baha'i adherents still living in villages in Khammouan Province, where there had been more than 1,000 believers from 200 families in the past. The Baha'i continued to research linkages in Oudomsai, Xiang Khouang, and Luang Prabang Provinces. In May 2010 the Baha'i held their national convention in Vientiane Municipality and elected new national leadership.

Local Baha'i spiritual assemblies and the National Spiritual Assembly routinely held Baha'i Nineteen Day Feasts and celebrated all holy days without interference. The Baha'i National Spiritual Assembly in Vientiane met regularly and has sent delegations to the Universal House of Justice in Mount Carmel, in Haifa, Israel. LFNC officials have also visited the Baha'i center in Haifa.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

--------------------------------------------------------------------------------
From: blacksaphire@hotmail.fr
To: g+44cjq5w000zg3zqog5p002p7pjm84z6002hcg00q6tr1v846@groups.facebook.com
Subject: RE: Objet : [KHON LAO HUCK XAT] http://www.facebook.com/l/rAQBs7fXhAQDoEJXLGacl3D-...
Date: Thu, 1 Sep 2011 15:41:56 +0200


ท่านอุดม คุทไซซนะ ที่ ขพจ พูดว่าคนลาวโง่เขลาเบาปัญญา,มืดบอดทางปัญญา นั้นจำนวนมากก็เป็นเช่นนี้จริง ไม่ไช่ว่าดูถูกเหยียดหยาม
คนลาวแต่อย่างไร ความจริงย่อมหนีความจริงไม่ได้ คือประเทศลาวจนที่สุดในโลก,ด้อยการพัฒนาที่สุดในโลก,ประชาชนขาดการศึกษาใน
ประเทศของโลก,ปชช ลาวจำนวนมากด้อยโอกาศ แล้วจะไม่ไห้ประเทศประเทศไกล้เคียงและประเทศอื่นยึดครอบครองมาหลายชั่วคน และ
ตักเตือน ไห้เปลี่ยนแปลงไห้ดีขื้นได้อย่างไร แม้แต่ต่างประเทศเขาก็ยังช่วยเหลือการเงินเป็นจำนวนมากเพื่อไห้นำมาพัฒนาชาติเกีดของตน
เองทุกยุคทุกสมัยไห้หลุดพ้นจากความทุกข์จน แต่ผู้นำชาติกับเอาเงินเป็นของส่วนตัว ตัวอย่างพวก พัก-ลัด สปปล มีเงินคนละหลายร้อยล้าน
อเมริกันในBANKต่างประเทศ ปชช ลาวต้องหลั่งหนีออกมาขายแรงงานในราคาถูกๆในสยามประเทศไทย และหญิงสาวคนลาวก็ขายตัว
เป็น"หญิงเสิฟ-โสเภณี"นับเกือบหกแสนคน เพราะความทุกข์จนมิไช่หรือ! สำหรับท่านเป็นคนฉลาด,มีการศึกษาดี,มีเงิน,มืบ้าน อย่าร้อนใจ,
เสียใจ กับคำพูดของข้าพเจ้า มันไม่เหมือนกัน ข้าพเ้จ้าพูดเตือนคนที่โง่กว่าท่านไห้มีสติระวังตัว,ระวังศัตรูหลอกไช้,หลอกไปฃ่าทิ้ง เพราะ
ข้าพเจ้ามีสพการมาที่ลาวด้วยตาของตนเองสมัยไปทำงานช่วยประเทศของท่านในยุคสงครามลาว-เวียตนาม มาแล้วหลายปี.การต่อสู้เพื่อ
"ประชาธิปไตย"ของลาวนอกเพื่อลาวในประเทศก็ไม่สามารตเดีนไปได้ดีเพราะระดับนักวิชาการลาวในต่างประเทศก็แตกแยกกันอยู่ ถ้าพวก
ท่านไม่รวมกันต่อสู้อย่างจริงจังแล้วยากมากจะสำเร็จเพราะเื่รื่องชาติเป็นเรื่องไหญ่โตมากทุกๆคนลาวต้องรวมกันทังนอกและลาวอยู่ภายใน
จึ่งจะชนะ.ข้าพเจ้าได้ข่าวว่า"ลาวฝ่ายค้าน หรือ Alliance Pour La Démocratie Au Laos(ADL)"จะมีการประชุมไหญ่ระดับโลกขื้นที่
SYDNEY,AUSTRALIA ใน17-18/09/2011นี้นำโดยนักการเมือง,นักวิชาการ ระดับไหญ่ๆ,ระดับสากลของลาวเข้าประชุมเพื่อหาทางแก้
ไขปัญหาของลาว ท่านน่าจะไปร่วมประชุมกับท่านเหล่านั้น เพราะกองประชุมท่านเชิญคนลาวฝ่ายค้าน"ADL"ทุกๆท่านไปร่วมด้วย เพราะ
ท่านเองก็เป็นคนมีเกียร์ต,มีการศึกษาดี,มีเงิน,มีชีวิตการเป็นอยู่ดี ควรจะเข้าไปร่วมประชุมกับเพื่อนคนลาวของท่าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ของชาติ,ของประชาชนลาวไห้ประเทศลาวของพวกท่านมี"ประชาธิปไตย"เหมือนประเทศเสรีประชาธิปไตย ถ้าไม่อยากไห้คนชาติอื่นๆดู
หมิ่นดูแคลนว่าคนลาวโง่เขลาเบาปัญญาอีกต่อไปสำหรับข้าพเจ้าคนวงนอกขอไห้กำัลังใจท่าน ขอไห้ลาวรวมลาวครั้งที่4จงสำเร็จเทอญ.--------------------------------------------------------------------------------
Date: Thu, 1 Sep 2011 05:11:40 -0700
To: 252053981472015@groups.facebook.com
From: notification+zrdoircdpfvz@facebookmail.com
Subject: Objet : [KHON LAO HUCK XAT] http://www.facebook.com/l/rAQBs7fXhAQDoEJXLGacl3D-...

Oudom Khoutxaysana a commenté la publication de Sèng Bounseum dans KHON LAO HUCK XAT.
Oudom Khoutxaysana 1 septembre 14:11
ທ່ານ Black Saphire ຂພຈ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈທ່ານໄດ້ໝົດວ່າ ເປັນຫຍັງຄວາມເຫັນຂອງທ່ານອອກມາບັນລະຍາຍຄັ້ງໃດກໍມີແຕ່ ລາວໂງ່ ລາວບໍ່ມີປັນຍາ ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ເພື່ອຣະບາຍອາຣົມບໍ່? ຫຼືວ່າກຽດຊັງຄົນໃດຄົນນືງ ແລ້ວມາຕີຣາຄາສ່ວຍລວມ? ນີ້ບໍ່ແມ່ນວິທີທາງທີ່ສະລາດທ່ານເອີຍ ອາຣົມແບບນັ້ນ ເກັບໄປຖີ້ມໃສ່ຖັງຂະຍະເສັຍເທີ້ນ.

Historique des commentaires Black Saphire 1 septembre 13:38
ประชาชนลาวจำนวนมากภายในประเทศและนอกประเทศอยังไม่เข้าใจการเมือง,ไม่เข้าใจการปกครองตัวเองครอบครัวแล้วจะไปปกครอง
ประเทศได้อย่างไร!จึ่งถูกชาติอื่นหลอกไช้ตลอดมา เมื่อเขาหมดความต้องการไช้แล้วเขาก็ฃ่าทิ้ง เช่น:อาจารย์จันลี ไทยเขาฉวยไช้เพื่อ
ต้านลัทิคอมมูนิสต์ไห้ เื่มื่อไทยเขาเปลี่ยนทิสดีการเมืองจาก"สนามรบ เป็น สนามการค้า"เขาก็ั่สั่งฃ่าทิ้งเสีย เช่น นักต่อสู้ลาวนอก"ขตปล"
ที่อยู่ในชายแดนไทย-ลาว เมื่อไทย-สปปล เซ็นสัญญา"ความสงบชายแดน"ก็ถูกสั่งเก็บ-ฃ่าทิ้ง หรือส่งกลับ สปปล ไปไห้ลาว-แกวแดงฃ่าทิ้ง
นี้คือมิตรประเทศที่คนลาวทั่วๆไปเรียกอย่างสวยงามว่า"ไทย-ลาว บ้านพี่เมืองน้อง" ปัจจุบันนี้VIETNAMก็ฉวยไช้ทิสดีการเมืองกับคนลาว
ทังอยู่ในและนอกเ่ช่นเดียวกับไทยสยามว่า"ลาว-เวียตอ้ายน้อง"กัน"ข้าวเมล็ดหัก ผักเสั้นหนึ่งแบ่งกันกิน"เพราะทังสองประเทศเขารู้ว่าคน
ลาวจำนวนมากแท้ๆคือคนโง่หลอกลวงย่างไรก็เชื่อ เช่นเดียวหลอก"ลาวควายนอก"ผู้โง่เขลา"ปัญญาปู้"ไปรับเหรียณตะกั่วสร้างชาติ ในปี
2010ที่ผ่านมา ผ่านมา35ปีแล้วคนลาวในประเทศ-นอกประเทศทั่วไปอยังมืดบอดอยู่อีกหรือ!!!

Publication d’origine Sèng Bounseum 1 septembre 12:31http://www.facebook.com/l/KAQCX5WDQAQBk37LVwjXPKfJOK406puuHnD1Joi_cVU-eNQ/www.youtube.com/watch?v=t1aycx24AyQ&feature=related
Tell the truth 1 ເປີດເຜີຍສູ່ມວນຊົນwww.youtube.com
ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງສູ່ມວນຊົນ ໂດຍ ພຣະອາຈານ ມະຫາຈັນລີ ເຣື້ອງເກົ່າເລົ່າສູ່ກັນຟັງ http://www.laoserixon.com


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

14ເຂື່ອນ ກາຊີໂນ 5ລ່ອນ ເຂດເສຖກິດພີເສດ10ເຂດ ບໍ່ເງີນບໍ່ຄຳເຕັມອານາຈັກ

ລາຍໄດ້ມີເທົ້າໃດ ??

ໄດ້ກຳໄລຫລືຂາດທືນ ??
...
ທ່ານ ດຣ ຄຳເຜີຍລາກຄໍຜູ້ຮັບຜິດຊອບມາຊິ້ແຈ້ງ ທີ່ ສະພາເຕັ້ຍໄດ້ແລ້ວ

ຫລຶບ້ານນີ້ ປທ ນີ້ ເປັນຂອງເຂົາຄົນດຽວບໍ່ມາລາຍງານກະໄດ້

ຖ້າເປັນຢ່າງນັ້ນ ຂໍສະລະສັນຊາດ ໄປ ເອົາ ບັດ ປຊຊ ແກວ ກ່ອນເດີ ເພື່ອຊີງ່າຍໃນການເຂົ້າມາ ປທ ນີ້

ແລ້ວ ຊິໄດ້ໄລ່ເຕະຂ້າຄອງເມືອງອອກຈາກອຳນາດ ເພື່ອ ຈະໄດ້ຄອບຄອງ ຜຶນແຜ່ນດິນລ້ານຊ້າງລາວເອງ ໃນຮູບແກວເຊື້ອຊາດລາວ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

http://www.komchadluek.net/detail/20110829/107529/รับจ้างนายทุนลาวขนไม้พะยูง.html
รับจ้างนายทุนลาวขนไม้พะยูง
จับ 2 พี่น้องขนไม้พะยูง 17 ท่อน มุลค่ากว่า 5 แสนบาท สารภาพรับจ้างจากนายทุนฝั่งลาวขน ได้ค่าจ้าง 7,000 บาท

เวลา 01.50 น. วันที่ 29 ส.ค.54 พ.ต.อ.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ได้รับแจ้งจากสายว่า จะมีการลักลอบขนไม้พะยูงจำนวน หนึ่งเข้ามาในพื้นที่ จึงสั่งการ พ.ต.ท.เสถียร ศรีสมุทร สวป. พร้อมตำรวจชุดสายตรวจ ติดตามความเคลื่อนไหว จนกระทั่ง ร.ต.ท.เหรียญชัย ศรีเชียงสา รองสวป.และ ด.ต.ศักดิ์สิงห์ พระสว่าง ผบ.หมู่งาน กก.3 บก.ปทส. พบรถยนต์กระบะตอนเดียว ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีบรอนด์เงิน ทะเบียน บล 4119 อุดรธานี มีผ้าใบคลุมวิ่งมาตามถนนมิตรภาพหนองคาย - อ.โพนพิสัย กม.ที่ 8 จึงเรียกให้จอดเพื่อทำการตรวจค้น
เมื่อเปิดผ้าใบคลุมพบไม้พะยูงแปร รูป ขนาดต่าง ๆ ยาว 2 ม. จำนวน 17 ท่อน/เหลี่ยม มูลค่ากว่า 5 แสนบาท จึงทำการตรวจยึดและจับกุมทราบชื่อ นายบุญทม เพียเทพ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 250 หมู่ 11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย และนายพรพรหม เพียเทพ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ 10 ต.รัตนวาปี จ.หนองคาย
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่า มีนายทุนชาวลาวว่าจ้างให้ขนไม้ พะยูงมา จาก อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อนำส่งที่ อำเภอเมือง จ.บึงกาฬ โดยให้ค่าจ้าง 7,000 บาท จึงแจ้งข้อหา ร่วมกันมีไม้แปรรูปหวงห้ามไว้ในความครอบครองเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตรและคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.
รับจ้างนายทุนลาวขนไม้พะยูง คมชัดลึก : อาชญากรรม : ข่าวทั่วไป
www.komchadluek.net
จับ2พี่น้องขนไม้พะยูง17ท่อนมุลค่ากว่า5แสนบาทสารภาพรับจ้างจากนายทุนฝั่งลาวขนได้ค่าจ้าง7,000บาท

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

นายเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของร่วมเรด บูล เครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังระดับโลก ด้วยสินทรัพย์ 5,000 ล้านดอลลาร์ และอันดับ 3 ของ ปทท


ຈູມ ໄຊສົມພອນ ທອງສີງສິສຫວາດ ສົມສຫວາດ ແລະ ພວກຄົນພັກທຸກຄົນ

ບໍລີສັດ Red bull ກະທີງແດງ ຖືກດຳເນີນຈີດຈະການ ໃນ ປິ 1982 ໂດຍທ່ານ
Dietrich Mateschitz, ສັນຊາດ Austria ກັບທ່ານ ສຫລຽວ ຢູ່ວິທຍາ ໄດ້ຕັ້ງບໍ່ລີສັດ ຊູກຳລັງນີ້ ດຽວນີ້ ທັງສອງເປັນມະຫາເສດຖືໂລກ ໄປແລ້ວ
ກະທີງແດງຂາຍໃນ 100 ປທ ແລະເປັນເຈົ້າຂອງອູ້ມຊູ ການຊ່ວງລົດ ບັນລື ໂລກ ຊື່ງ ມີນັກຂັບລົດ ຫູ່ນມທີ່ສຸດ ຈາກ (ໄດ້ຄ່າແຮງ 20 ລ້ານ ດລ ຕໍ່ປິ) ໄດ້ ເປັນແຊມໂລກ ໃນ ປິ 2010 ແລະ ປິ ນີ້ຄອງຄະແນນນຳຫ້ນາ
ມີຕັວເລກການຂາຍກ່ວາ5000 ລ້ານ ດລ
1 ລິດ(ເຂົາຂາຍແຕ່ກະປ້ອງລະ125 ມີລິລິດ ) ລາວໆ 7 ດລ

ສປປລ ເຮົາເດ ??? ເປັນຢ່າງໃດ ສະບາຍດິ ບໍ?? ຂ້າຄອງເມືອງທັງຫລາຍ

ຕອບແດ່ ເອົາມາປາດຄໍຖີ້ມໄດ້ແລ້ວ ພວກ ຝອຍ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນລຸກຂື້ນຕ້ານນີ້
ໃນ ສັງຄົມຜິຫ່າ ພຽງແຕ່ຄິດຊື່ໆກະຜິດແລ້ວ
ໃນ ສັງຄົມຜິຫ່າ ພຽງແຕ່ຄິດຊື່ໆກະຜິດແລ້ວ
ໃນ ສັງຄົມຜິຫ່າ ພຽງແຕ່ຄິດຊື່ໆກະຜິດແລ້ວ
ໃນ ສັງຄົມຜິຫ່າ ພຽງແຕ່ຄິດຊື່ໆກະຜິດແລ້ວ ເພາະ ຜູ່ນຳມັນບໍ່ແມ່ນຊັ່ວຊ້າເຫັນແກ່ຕັວ

ແຕ່ມັນເປັນບ້າເສັຍສະຕິ

ປທໃດ ມີຜູ້ນຳແບບນິ້

ຊາດຕົກອັບ ຂໍທານ

ໃນຕ່າງ ປທ ເຂົາລາກຄໍມາຮ່ວມຂະບວນການຍຸດຕີທັມ ເພື່ອ ໃຫ້ ສານ (ໂດຍຜ່ານ ທ່ານຫມໍໂລກຈີດ)ບອກວ່າ ຜູ້ກ່ຽວ ຢູ່ໃນສະພາບແບບໃດ ???

ຖ້າເປັນບ້າແທ້ ເຂົາສົ່ງໂຮງຫມໍໂລກຈີດ

ຖ້າບໍ່ຢູ່ໃນທ່າທີນິ້ ປ່ອຍໃຫ້ ປຊຊ ມາ ຢ່ຽວໄສ່ຫ້ນາ ຖົ່ມນ້ຳລາຍໄສ່ (4 ປທ ໃນອາຣັບ ເຂົາເຣັດໄດ້ຜົນມາແລ້ວ ພຽງທຳສົງຄາມ6ເດືອນເທົ້ານັ້ນ)

ພີ່ນ້ອງ ຢ່າເອົາການລຸກຂື້ນຕໍ່ສູ້ຂອງ ປຊຊ 4 ປທນີ້ມາເປັນຕັວຢ່າງເດີ

ພຽງແຕ່ພາກັນຄິດໄດ້ແລ້ວ

ຫລື ພຽງແຕ່ຄິດກະຜິດແລ້ວ ໃນບ້ານນິ້ເມືອງນີ້
__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Press Releases.

"Seminar Camps" and the Death of King Savang Vatthana
Imprisoned in Camp 01, the crown prince died on May 2, 1978,
and the king eleven days later of starvation.
The queen died on December 12, 1981
_________________________
"Seminar camps," also called reeducation centers, were the centerpiece of the new regime's policy toward the enemies it had defeated. The LPRP's Marxist-Leninist dogma allowed no respite in the class struggle, and those identified as its former enemies were the presumed saboteurs and subversives of the socialist phase of the revolution that was just getting under way. After its victory, the regime made people judged unfit to participate in the new society in their present frame of mind construct a series of camps, known only by their numbers.


They included Camp 01 at Sop Hao; Camp 03 near Na Kai, newly given the Pali name Viangxai, meaning "Victorious Town"; Camp 05 near Muang Xamteu; and Camps 04 and 06 near Muang Et, all in Houaphan. A camp was also built at Muang Khoua on the Nam Ou, and others were built in the center and south. There are no official figures on the numbers of people sent for reeducation, because the camp network was kept a secret from the outside world. The only information was brought out by former inmates and their families. Various published estimates have put the number of inmates at 30,000, at 37,600, and at 50,000.


Even before the communist takeover, the first groups of highlevel officials, including provincial governors and district chiefs, had been transported to the camps, arriving in full dress uniform. They had received letters signed by Souvanna Phouma ordering them to attend an important meeting in Vientiane. After an overnight stay in Vientiane, the group was flown to the Plain of Jars, where a festive atmosphere prevailed. The officials, about seventy in all, were feted with food and a movie, and North Vietnamese advisers were present. They were then flown to Houaphan, separated into small groups, and organized into work parties.


In August and September 1977, a group of twenty-six "reactionary" high-ranking officials and military officers in Camp 05 were accused of plotting a coup and arrested. These persons were taken away to Camp 01. They included Pheng Phongsavan, the minister who had signed the Vientiane Agreement; Touby Lyfoung, the Hmong leader; Soukhan Vilaysan, another of Souvanna Phouma's ministers who had been with him in the Lao Issara and had risen to become secretary general of the Neutralists; and Generals Bounphone Maekthepharak and Ouan Ratikoun. All died in Camp 01. Thus, those who played roles in the modern history of Laos were relegated by the regime to the status of nonpersons and their fate placed in the hands of their prison guards. Others, like Tiao Sisoumang Sisaleumsak, a minister in Souvanna Phouma's 1960 government, General Sengsouvanh Souvannarath, commander of the Neutralist forces, Khamchan Pradith, an intellectual and diplomat, and even Sing Chanthakoummane, a lieutenant in the Second Paratroop Battalion in 1960, were held in seminar camps for fifteen years or more before being released. Souvanna Phouma was allowed to live quietly in Vientiane until his death in January 1984.


The new regime feared that ex-King Savang Vatthana, who until March 1977 had lived quietly in the royal palace as a private citizen with the meaningless title of adviser to President Souphanouvong, would become a symbol of popular resistance. As a result, he was suddenly spirited away by helicopter to Houaphan along with Queen Khamboui and Crown Prince Say Vongsavang. Imprisoned in Camp 01, the crown prince died on May 2, 1978, and the king eleven days later of starvation. The queen died on December 12, 1981. According to an eyewitness, all were buried in unmarked graves outside the camp's perimeter. No official announcement was made. More than a decade later, during a visit to France in December 1989, Kaysone confirmed reports of the king's death in an innocuous aside that attributed it to old age.


The party did not dare abolish the Buddhist community of monks and novices, the clergy (sangha), of which the king had been the supreme patron. It did, however, attempt to reshape the sangha into an instrument of control. In March 1979, the Venerable Thammayano, the eighty-seven-year-old Sangha-raja of Laos, the country's highest-ranking abbott, fled by floating across the Mekong on a raft of inflated car tubes. His secretary, who engineered the escape, reported that the Sangha-raja had been confined to his monastery in Louangphrabang and was forbidden to preach. Ordinary monks were not forbidden to preach, but their sermons were commonly tape recorded and monitored for signs of dissidence. As a result of these pressures, the number of monks in Laos decreased sharply after 1975.


English to French translation
«Camps Séminaire» et la mort du roi Savang Vatthana

«Camps de séminaire," centres de rééducation appelé aussi, ont été la pièce maîtresse de la politique du nouveau régime envers les ennemis qu'il avait vaincus.Le PPRL du dogme marxiste-léniniste a permis aucun répit dans la lutte des classes, et ceux identifiés comme ses anciens ennemis étaient les saboteurs présumés et subversifs de la phase socialiste de la révolution qui vient d'obtenir en cours. Après sa victoire, le régime a fait de personnes jugées inaptes à participer à la nouvelle société dans leur cadre actuel de l'esprit de construire une série de camps, connu seulement par leur nombre.

Elles comprenaient Camp 01 à Sop Hao; Camp 03 près de Na Kai, récemment donné le nom de Pali Viangxai, qui signifie «ville victorieuse»; Camp 05 près de Muang Xamteu et Camps 04 et 06 près de Muang Et, tout en Houaphan. Un camp a aussi été construite à Muang Khoua sur la Nam Ou, et d'autres ont été construits dans le centre et le sud. Il n'y a pas de chiffres officiels sur le nombre de personnes envoyées pour la rééducation, car le réseau camp était gardé secret par le monde extérieur. La seule information a été mis en évidence par d'anciens détenus et leurs familles. Diverses estimations publiées ont mis le nombre de détenus à 30.000, à 37 600, et à 50.000.

Même avant l'arrivée des communistes, les premiers groupes de fonctionnaires haut niveau, y compris les gouverneurs provinciaux et chefs de district, avaient été transportés vers les camps, arrivent en grand uniforme. Ils avaient reçu des lettres signées par Souvanna Phouma leur ordonnant d'assister à une importante réunion à Vientiane. Après une nuit à Vientiane, le groupe a été transféré à la Plaine des Jarres, où une ambiance festive a prévalu. Les fonctionnaires, environ soixante-dix en tout, ont été fêtés avec de la nourriture et un film, et nord-vietnamiens conseillers étaient présents. Ils ont ensuite été transportés à l'Houaphan, séparés en petits groupes, et organisée en partis travailler.

En Août et Septembre 1977, un groupe de vingt-six «réactionnaire» des hauts fonctionnaires et des officiers militaires dans le camp de 05 ont été accusés d'avoir fomenté un coup d'Etat et arrêtés. Ces personnes ont été emmenés au camp 01.Elles comprenaient Pheng Phongsavan, le ministre qui avait signé l'accord de Vientiane; Touby Lyfoung, le leader de Hmong; Soukhan Vilaysan, un autre des ministres Souvanna Phouma qui avait été avec lui dans le Lao Issara et avait augmenté pour devenir secrétaire général de la neutralistes et Les généraux Bounphone Maekthepharak et Ouan Ratikoun. Tous sont morts dans le camp 01.Ainsi, ceux qui ont joué un rôle dans l'histoire moderne du Laos ont été relégués par le régime pour le statut de nonpersons et leur sort placé dans les mains de leurs gardiens de prison. D'autres, comme Tiao Sisoumang Sisaleumsak, un ministre de Souvanna Phouma de 1960 du gouvernement, le général Sengsouvanh Souvannarath, commandant des forces neutralistes, Khamchan Pradith, un intellectuel et diplomate, et même chanter Chanthakoummane, un lieutenant dans le bataillon parachutiste Deuxième en 1960, ont eu lieu dans les camps de séminaire pour les quinze ans ou plus avant d'être libéré. Souvanna Phouma a été autorisé à vivre tranquillement à Vientiane jusqu'à sa mort en Janvier 1984.
T
Il craint que le nouveau régime ex-roi Savang Vatthana, qui jusqu'à Mars 1977 a vécu tranquillement dans le palais royal en tant que citoyen privé avec le titre vide de sens du conseiller du Président Souphanouvong, allait devenir un symbole de la résistance populaire. En conséquence, il a été soudainement Chihiro par hélicoptère à Houaphan avec Queen Khamboui et le prince héritier Dites VONGSAVANG.Emprisonné au camp 01, le prince héritier est décédé le 2 mai 1978, et les onze jours plus tard, le roi de la famine. La reine mourut le 12 Décembre, 1981.
Selon un témoin, tous ont été enterrés dans des tombes anonymes en dehors du périmètre du camp. Aucune annonce officielle n'a été faite. Plus d'une décennie plus tard, lors d'une visite en France en Décembre 1989, Kaysone confirmée rapports de la mort du roi dans une anodine côté qu'il attribue à la vieillesse.

Le parti n'a pas osé abolir la communauté bouddhiste de moines et de novices, le clergé (sangha), dont le roi avait été le patron suprême. Il n'a, cependant, tenter de remodeler la sangha en un instrument de contrôle. En Mars 1979, le Vénérable Thammayano, le 87 ans Sangha-raja du Laos, du plus haut rang du pays Abbott, a fui en flottant sur le Mékong sur un radeau de tubes de voiture gonflée. Son secrétaire, qui a conçu l'évasion, a rapporté que la Sangha-Raja avait été confinée à son monastère de Louangphrabang et a été interdit de prêcher. Moines ordinaires n'ont pas été interdit de prêcher, mais leurs sermons étaient souvent enregistrés et surveillés pour tout signe de dissidence. En raison de ces pressions, le nombre de moines au Laos a fortement diminué après 1975.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

"ฟอร์บส์"จัดอันดับ 40 มหาเศรษฐีไทย"เจ้าสัวซีพี"ครองแชมป์รวยสุด"ทักษิณ"พุ่งอันดับ 19

matichon

 

 
13147743261314774672.jpg
นายธนินท์ เจียรวนนท์


<!-- p { margin: 0px; } -->

รายงานข่าวระบุว่า นิตยสาร "ฟอร์บส์" นิตยสารด้านเศรษฐกิจและการเงินชื่อดังของสหรัฐ ได้จัดอันดับ 40 มหาเศรษฐีไทย โดยให้นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นมหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์มากสุด อันดับ 1 ของประเทศด้วยสินทรัพย์ 7,400 ล้านดอลลาร์ อันดับ 2 คือ นายเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของร่วมเรด บูล เครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังระดับโลก ด้วยสินทรัพย์ 5,000 ล้านดอลลาร์ และอันดับ 3 คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าของบริษัทเบียร์ช้าง มีสินทรัพย์ 4,800 ล้านดอลลาร์

 

 

ในการนี้ นิตยสาร ฟอร์บส์ ระบุว่า แม้ไทยจะมีปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองเป็นระยะๆ แต่การเปลี่ยนถ่ายอำนาจตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยค่อนข้างสงบเรียบร้อย หลังจากเกิดเหตุนองเลือดในปีก่อนหน้านี้ ด้วยปัจจัยบวกดังกล่าว ส่งผลให้หุ้นไทยและเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีหุ้นไทย ปรับตัวขึ้นสูงสุด 21.7% ในช่วงปีที่ผ่านมา ถือเป็นการทะยานขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ 15 ปี ส่วนค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกัน โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปีนี้จะเติบโตประมาณ 4% เพราะได้แรงหนุนจากรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและการส่งออกที่แข็ง แกร่งขึ้น ส่งผลให้เศรษฐีไทยในปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเศรษฐีไทยทั้ง 40 คนที่นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับในปีนี้ มีสินทรัพย์รวมกันเพิ่มขึ้น 25% เป็น 45,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ ของบรรดามหาเศรษฐีมีการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

 

 

อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด คือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนั้น ในการจัดอันดับครั้งนี้ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 53% เป็น 600 ล้านดอลลาร์ เพราะผลจากการแตกหุ้น และราคาหุ้นบริษัท เอสซี แอสเซ็ตต์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลชินวัตร ที่ทะยานขึ้น 2 เท่าตัว ขยับจากอันดับที่ 23 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 19

 

ขณะที่ผลประกอบการพุ่งแรง ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีจากธุรกิจยา และการถือครองหุ้นรายใหญ่ในบางกอกแอร์เวย์ส ทำให้ "หมอเสริฐ" นพ.ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นอันดับ 1 ของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นถึง 138 % ขึ้นอยู่อันดับที่ 17 ตามมาด้วย นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ ขึ้นจากท้ายตาราง มาอยู่อันดับที่ 28 จากการเปลี่ยนแปลงเงินทุนที่เพิ่มขึ้น 121%

         

เจ้าสัวหน้าใหม่ของปีนี้ ตกเป็นของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หรือ "เสี่ยเอทีเอ็ม" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ 29 จากจำนวนทรัพย์สินทั้งสิ้น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วย นายพิชญ์ โพธารามิก ที่ในปีนี้ติดมหาเศรษฐีอันดับที่ 34 จากการเป็นเจ้าของธุรกิจเทเลคอมรายใหญ่ อย่าง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


ด้านนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เจ้าของธุรกิจในเครือพฤกษา ปีนี้ร่วงมาอยู่ที่อันดับ 11  เช่นเดียวกับนายวิทย์ วิริยประไพกิจ เจ้าของโรงงานถลุง ผลิตเหล็ก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ร่วงจากอันดับ 22 มาอยู่ที่ 25 ขณะที่ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ "บีทีเอส" ของคนกรุงฯ ร่วง 3 อันดับมาอยู่ที่อันดับ 16 และอับดับที่ 40 ในปีนี้ เป็นของพี่น้อง เพชรและรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เจ้าพ่อ เอ็ม-150__________________
Sysay Chanthavixay

Date:
Permalink   
 

ທ່ານ Sysay Chanthavixay 31. August 06:41

ຂໍບອກຕໍ່ເດິພີ່ນ້ອງລາວທັງໂລກ ຈົ່ງພາກັນລຸກຂື້ນຢຽບໂຈນ ຄມນລາວແດງ36 ປິ ປທ ອາຣັບ ພຽງ6ເດືອນຈັບກ້ອນຫິນແກ່ວງໄສ່ຜູ້ນຳຊັ່ວໆຄອງເມືອງຍາວນານ 23 ປິ 33 35 42 ປິ ໄດ້ໄຊຊນະແລ້ວ.....


ປະຊາຊົນລາວ ຄົນລຸ້ນນຸ່ມຖືກປິດຫູບັງຕາຈາກພັກຄອມມຸຍນິດ ທີ່ເປັນພັກເຫັນແກ່ຕົວແລະກຸ່ມກ້ອນ,
ຄົນລຸ້ນນຸ່ມບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງຂອງສະພາບຕົນເອງ ຖືກພັກປປລາວ ແລະ ວຽດນາມຕົ້ມຕົວະຕລອດມາ ຜົນທີ່ໄດ້ຣັບນັ້ນຄື ພັກ ໄດ້ເອົາຊາດ ແລະປະຊາຊົນເປັນເຄື່ອງ ທັງເປັນສິນຄ້ານຳອີກດ້ວຍ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານເຊດຖາ ວີຣະວົງສ໌ ຫລື ທ້າວລີງໄຊຊນະທານາດາບຸດ ລູກບັກຫ່າຂີ້ກາກບ້ານສະຄືນສະຫາຍ ເຊຕາມວກ Stephen 24 Don Chan SebangFai ໂອຍຫລາຍຊື່ແທ້ ໃຫ້ໄປເບີ່ງໃນຢູຕູບ ຊຶ່ງໄດ້ຍ້າຍສັມມະໂນຄົວກັບໄປຢູ່ບາງກອກ ເປັນອົພຍົບເສຖກິຈ ຈາກປະເທສຝຣັ່ງໄປ ໃຊ້ຊິວິຕບັ້ນປາຍ ທີ່ນັ້ນຫລັງຈາກເປັນອົພຍົບເສຖກິຈ ຈາກພຣະຣາຊອະນາຈັກຣ໌ລາວ ມາຫາກິນຢູ່ຝຣັ່ງ ບໍ່ໄດ້ມາລີ້ພັຍການເມືອງ ເພາະເຂົາໄດ້ປະກາສຕົນເອງ ເປັນຄົນຂອງແນວລາວເຕັມປາກຄຳ
ທ່ານເຊດຖາໄດ້ກ່າວວ່າ "ຍັງມີພາລະກິດ ປາບພວກຝ່າຍຂວາ ຕໍ່ໄປ"ຕ່າງໆນາໆ ຈຶ່ງຢາກອະທີບາຍ ສັພທ໌ທີ່ເພີ່ນເອາມາໃຊ້


ຄຳວ່າ ພະລະ ຫຣື bala बल ແປວ່າ ກຳລັງ
ສວ່ນ ພາຣະ ຫຣື bhara भार ແປວ່າ ວຽກຫນ້າທີ່ ແບກຫາມ (ພາຣະ ບ່າໄຫລ່ ຈາກບາລີ)
ສຳຣັບ ພາລະ ນັ້ນ ຫຣື baala बाल ແມ່ນ ເດັກນ້ອຍ ຈາກບາລີ ຫຣື ຄົນ ໄຫຍ່ແຕ່ຄວາມຄຶດຄືເດັກນ້ອຍ ເວົ້າງ່າຍໆ ຄົນພາລ ຫຣື ອັນທະພາລ ອັນທະ ແປວ່າ ບໍ່ເຫັນ ອັນທະພາລ ຄື ພາລຕາບອດນັ້ນເອງ ສະນັ້ນ


ພາລະກິຈ ກໍ່ແມ່ນກິຈກັມ ຂອງ ຄົນພາລນັ້ນເອງ ທ່ານເຊດຖາເວົ້າຖືກ ວ່າຈະ ເຮັດພາລະກິຈປາບພວກຂວາ ຫຣື ຈະຊອກພາລຫາກໍ່ກວນຕໍ່ໄປ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງ ທ່ານເຊດຖາ ຈັ່ງມັກເປັນ ພາລະຊົນ? ກວນຄົນ ຂ້າພຣະເຈົ້າສັງເກຕເພີ່ນ ແຕ່ສີ່ສິບປີຫລັງ ຕອນເພີ່ນຮ້ອງເພງ "ສຸດປຣາຖນາ" ວ່າ "ເປັນບ້າປ່ວງ" ຄືກັນກັບເພີ່ນ ເຫັນອະນາຄົຕ ວ່າໂຕເອງຈະເປັນ ບ້າເປັນປ່ວງຊ້ຳເຖົ້າ


ສຸດທ້າຍຂໍຝາກຄຳຄົມຂອງ ຂົງເບັ້ງລາວ ໂມທະນາ ທີ່ຂຽນວ່າ


ຈັ່ງແມ່ນເຂົາຫລອກຕົ້ມ ໃຫ້ກົ້ມແລ່ນນຳຫລຽນ
ຮຽນຈົນເປັນອາຍາ ພັດວ່າປັນຍາປູ້
ໝູ່ຄູ່ແໜງໜີໜ້າ ຫລຽນຕຣາບໍ່ມີຄ່າ
ແຕ່ກອ່ນຫລອກພວກຂ້າ ສມັຍນີ້ຫລອກອາຍາ ນ່າຍເດ...
ໂມທນາ


ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ຣາຍຊື່ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບຫຣຽນຄຳຊອບຖືກສົ່ງໄປສຖານທູຕໄທຍ ແລະອື່ນໆອີກເພື່ອຍັ້ງຍືນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ ສປປລາວ ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຢ່າປະມາດ ຖືກເພັ່ງເລັງໂດຍເປົ່າປະໂຍດ

ເວົ້າຄວາມຈິງຢ່າຄຽດເດີ້ ເຊດຖາ ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ ອາຍຸຫມັ້ນຂວັນຍືນນານຕາຍ ຈະໄດ້ມີແນວໄວ້ ສັບໄວ້ສຽບ ອີກຕື່ມຫລາຍສິບປີ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ທ່ານເຊດຖາ ຈັ່ງມັກເປັນ ພາລະຊົນ? ກວນຄົນ ຂ້າພຣະເຈົ້າສັງເກຕເພີ່ນ ແຕ່ສີ່ສິບປີຫລັງ ຕອນເພີ່ນຮ້ອງເພງ "ສຸດປຣາຖນາ" ວ່າ "ເປັນບ້າປ່ວງ" ຄືກັນກັບເພີ່ນ ເຫັນອະນາຄົຕ ວ່າໂຕເອງຈະເປັນ ບ້າເປັນປ່ວງຊ້ຳເຖົ້າ


ສຸດທ້າຍຂໍຝາກຄຳຄົມຂອງ ຂົງເບັ້ງລາວ ໂມທະນາ ທີ່ຂຽນວ່າ


ຈັ່ງແມ່ນເຂົາຫລອກຕົ້ມ ໃຫ້ກົ້ມແລ່ນນຳຫລຽນ
ຮຽນຈົນເປັນອາຍາ ພັດວ່າປັນຍາປູ້
ໝູ່ຄູ່ແໜງໜີໜ້າ ຫລຽນຕຣາບໍ່ມີຄ່າ
ແຕ່ກອ່ນຫລອກພວກຂ້າ ສມັຍນີ້ຫລອກອາຍາ ນ່າຍເດ...
ໂມທນາ


ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ຣາຍຊື່ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບຫຣຽນຄຳຊອບຖືກສົ່ງໄປສຖານທູຕໄທຍ ແລະອື່ນໆອີກເພື່ອຍັ້ງຍືນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ ສປປລາວ ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຢ່າປະມາດ ຖືກເພັ່ງເລັງໂດຍເປົ່າປະໂຍດ


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


ກາດາຝີສົ່ງເມັຍແລະລູກອອກນອກ ປທ
ຂ້າຈູມຂ້ອຍຊ້ຳຜະວສົ່ລູກສາວໄ10ປິປຂາຍຕັວໃນຕ່າງແດນ
ວີທຍຸແຫ່ງດຽວໃນໂລກ ທີ່ເອົາບັນຫານີ້ມາຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານທຸກໆມື່ກັບພວກໂຈນ500ໄດ້

www.radiochampamuonglao.free.frGadhafi’s Wife, 3 Children Flee to AlgeriaPosted Tuesday, August 30th, 2011 at 5:55 am
Rebel leaders in Libya have demanded authorities in Algeria extradite Libyan leader Moammar Gadhafi's wife and three of his children, after the group entered Algeria early Monday.

The Algerian Foreign Ministry announced that Mr. Gadhafi's wife Safiya, daughter Aisha, and two of his sons, Mohammad and Hannibal, had all crossed into the country by car. They said the spouses of the Libyan leader's children and their offspring had also arrived.

Officials in Algiers said they reported the information to the United Nations Secretary-General and Libya's opposition Transitional National Council. Rebel officials have previously accused Algeria – Libya's only North African neighbor that has not recognized the council – of backing Mr. Gadhafi and providing him with mercenaries to suppress the revolt. Algeria has denied the charge.

The Libyan leader has not been seen since rebel fighters seized the capital last week, but the White House said the U.S. government has no indication that Mr. Gadhafi has left Libya. The whereabouts of Mr. Gadhafi's other sons, who played important roles in Libya's military and economic life, also remains unknown.

Meanwhile, a U.S. human rights group says it has uncovered evidence of possible war crimes by pro-Gadhafi forces in Misrata.

Physicians for Human Rights said in a report released Tuesday that forces loyal to Mr. Gadhafi carried out murder, torture, rape and forced internment. The report says the troops forced civilians to act as a human shieldS to guard military munitions from NATO attacks, and blocked civilians from receiving humanitarian aid.

The group said its findings are based on interviews in Misrata in June, and said it was unable to confirm allegations against rebel fighters and NATO made by Gadhafi officials. It also calls on the Transitional National Council to establish rule of law in Libya to prevent further bloodshed, and to fully cooperate with the International Criminal Court.

The report comes days after Human Rights Watch said pro-Gadhafi forces committed possible war crimes as rebels moved into Tripoli last week. They say researchers have documented more than 110 corpses in four locations in Tripoli. Many of them appear to have been killed execution-style either while in detention or with their hands bound.

The World Food Program said Tuesday it is sending 600 metric tons of food to Tripoli along with other urgent supplies, including water, medicine and fuel to help people affected by the fighting. The group says the food will be distributed by the Libyan Red Crescent and help feed 35,000 people for one month.

In Libya Monday, rebel forces drew closer to Mr. Gadhafi's hometown of Sirte, as NATO carried out airstrikes in the area against radar sites, missile systems and armed vehicles. A rebel spokesman Sunday said anti-government forces will seize Sirte by force if negotiations with tribal leaders for its surrender fail.

Leaders from governments backing NATO operations over Libya are meeting in Paris Thursday to discuss ways to help Libyans now that the opposition has gained control over most of the country. U.S. Secretary of State Hillary Clinton is among those who will attend the talks.

France said it dispatched a team to Tripoli Monday to reopen its embassy after closing it for six months as rebels fought for control of the country.

The International Organization for Migration said Monday its ship evacuated about 850 stranded migrants and displaced Libyans from Tripoli one day earlier.

08-30-2011
ພັນລະຍາແລະລູກເຕົ້າ ຂອງທ່ານກາດດາຟີ ຫລົບໜີໄປລີ້ໄພ ຢູ່ອາລຈີເຣຍ (ເບິ່ງວີດີໂອ)

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ທ່ານລາວຮັກຊາດທີ່ນັບຖື,
ປີຫນ້ານັກສຶກສາ ລາວກໍຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ຊູໂຈ ມະຫາວິທຍາລັຍ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກພາສາ ຈີນ ເພາະອາຈານສອນ ແມ່ນມາຈາກຈີນ ແຕ່ກໍຍັງມີ ຊົ່ວໂມງຮຽນພາສາລາວຢູ່ ກໍຄົງມີຄົນລາວສອນຢູ່ນ້ອຍນຶ່ງ


ທ່ານຈັນ ເພິ່ນເວົ້າກໍຄືຯ ຢູ່. ຖ້າໂຄງການໄປໄດ້ດີ ຈີນອາດຈະເພີ່ມຈຳນວນນັກສຶກສາຂຶ້ນ ເປັນ 10,000 ຄົນ ແລະ ຂຍາຍ ຄຸນມິງ ມະຫາວິທຍາລັຍ ມາຕັ້ງຢູ່ຫລວງພຣະບາງ ແລະ ກວາງຊູ ມະຫາວິທຍາລັຍ ມາຕັ້ງຢູ່ປາກເຊ.
ຄົນລາວນອກ ກ່ອນຈະໄປຢາມລາວ ຄົງຈະໄດ້ຮຽນພາຈີນໄດ້ແລ້ວຄ່ອຍໄປ ຈັກນ່ອຍເວົ້າບໍ່
ເຂົ້າໃຈພາສາກັນ.


ຮັກແພງ
ຕູ່


0101. 06. 2011. Chinese Language.


Subject: The Soochow university, in Jiangsu Province- China, plans to provide courses for about 5,000 students in Laos

Chanh


Looking at it one way : it is an honor to be that important language in the sight of a big country. Another way is : they want to take over the country not using guns. And another way is : they seing that the country needing helps from being taken over by Vietnam. What can we do ?
Moderator


A university official quoted in the report said Soochow would offer 12 majors,including Chinese language. The university plans to provide courses for about 5,000 students in Laos.


Soochow University, in Jiangsu Province , which has about 50,000 students in China, expects the Laos campus to begin , enrolling students next year.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Cher Christopher,

Vos propos sont utiles mais je ne pense pas qu'ils atteignent les gens que vous visez parce qu'ils ne sont pas dans ce forum. Il vaut mieux donc utiliser
un moyen approprié pour que ces gens là puissent vous lire.
Amicalement,
Souy.--------------------------------------------------------------------------------
Date: Tue, 30 Aug 2011 06:15:06 -0700
From: bounkhong_arounsavat@yahoo.com.au
Subject: Christopher Sengsourichanh of LAONORK COMMUNITY : LAO-AMERICAN, LAO-FALANG, LAO-CANADA, LAO-OVERSEAS
To: laosnetworkroom@googlegroups.com


Christopher Sengsourichanh
ຫລາຍຽທ່ານທີ່ເຄີຍເອີ້ນຕົນເອງວ່າອົພະຍົບ "Refugee" ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ນຳເອົາຊີວິຕຂອງຕົນຫລົບຫນີຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງເພື່ອຄວາມຣອດພົ້ນຈາກເງື້ອມມືຊາຕານ. ຕອນທີ່ໄດ້ມີໂອກາສແລະຖືກນຳຕົວມາຕັ້ງຫລັກປັກຮາກທີ່ປະເທສທີສາມໃໝ່ໆ, ເບິ່ງເໝືອນວ່າເກືອບທຸກຄົນໃນເວລານັ້ນຕ່າງກໍມີຄວາມຄຽດແຄ້ນທະເຍີທະຍານເດັດດ່ຽວແນໃສ່ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາຜືນແຜ່ນດິນຕົນຄືນມາແລະຫວັງທັບມ້າງຣະບອບການປົກຄອງທີ່ບໍ່ເປັນທັມ. ແຕ່ພໍໄດ້ມາຢູ່ແລະສ້າງຖານະໃຫ້ມີຢູ່ມີກິນ "ຫຣືບາງທ່ານກໍເຖິງຂັ້ນຣ່ຳຣວຍ" ແລະແລ້ວກໍກັບຄືນເມືອໃຫ້ເຂົາເອົາເຫລັກຊີເຜົາໄຟແຍ່ດັງແລ້ວເອົາເຊືອກມາຊົນເຄົາຈູງ. ຢາກຈະຊາບວ່າຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ທ່ານມີແລະຝັງໄວ້ໃນກະດູກເມື່ອກ່ອນນັ້ນ, ທ່ານເອົາໄປຖິ້ມລົງສະລົງໜອງແຫ່ງໃດ. ຢາກເປັນນັກການເມືອງ, ຢາກເປັນຜູ້ນຳພາປົກຄອງແຕ່ຂາດຄວາມມີມານະອົດທົນ ຂາດຄວາມສາມາຖ ຂາດບຸກຄລິກຂອງການເປັນຜູ້ນຳພາແມ່ນແຕ່ການໃຊ້ພາສາແລະວາຈາປາກເວົ້າແບບຂົ່ມເພິ່ນຍໍຕົນ ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງຢ່າງແລະຖືວ່າຕົນນັ້ນເລີສເລີໄປກວ່າຄົນອື່ນໆ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນນັ້ນເປັນຄົນອ່ອນແອກວ່າເພື່ອນ, ຈິຕໃຈອ່ອນໄຫວຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ກໍສົມຄວນແລ້ວທີ່ຖືກເຂົາຈູງດັງ.


Christopher Sengsourichanh 10:30am Aug 30

ຄັນມັກງ່າຍກໍຍ່ອມໄດ້ ເປັນທາດປ່ອຍບໍ່ຍອມຫນີ ...ຢາກໄດ້ດີນເຮືອນຄືນ ກໍແລ່ນເມືອເລັ້ຽກົ້ນ ...ມີບາງຄົນໂຈນມັນໃຫ້ ມັນຕືກເບັດມັນອ່ອຍເຫຍື່ອ.. ນົກກະເຕັນຈື່ງຖືກແຮ້ວ ນາຍພານຫ້າງໃສ່ມັນ...ຈື່ງຢາກເຕືອນພ່ີນ້ອງ ຜູ້ຍັງຝາກຄວາມຫວັງ ຫວັງໃຫ້ໂຈນປຣານີ ມອບ ເຮືອນຊານໃຫ້ ..ໃຫ້ຣະວັງເອົາໄວ້ ຈະເສັຽໃຈ ອີກຄັ້ງໃຫມ່ ອາຈານເຕືອນທໍ່ນີ້ ຢ່າມາເວົ້າວ່າປາກຫມາ....

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Chers amis,
Dans ce domaine, il faut reconnaître que Touxoua a de l'art et du bon sens. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter, le moment venu !
Amicalement,
Khamphiou
--------------------------------------------------------------------------------
From: Touxoua@aol.com
Date: Tue, 30 Aug 2011 11:16:23 -0400
Subject: Re: Kratay Noi news today: Laos must be a true democracy.
To: laosnetworkroom@googlegroups.com


Amis et chers compatriotes,

Je partage totalement le point de vue de Madame Krataynoy Lamdouan. Car c'est la seule façon de réconcilier le peuple laotien, séparé par 35 années de dictature du parti unique. Et c'est la solution politique qui fera honneur à l'actuel pouvoir (parce qu'elle contribuera à améliorer son image).

S'il y a des élections libres au Laos, il y a toutes les chances que le parti communiste laotien sorte vainqueur des urnes, parce que les électeurs et les électrices ne connaissent pas les leaders de l'opposition.

Les dictatures, en ce bas monde, tombent progressivement, les unes après les autres, avec des images difficiles à supporter. On voit cela en Irak, en Tunisie, en Egypte, en Libye, puis où encore dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je ne comprends pas pourquoi le parti communiste laotien ne saisit pas cette occasion pour organiser et gagner démocratiquement les élections libres, puis exercer le pouvoir en toute légalité et en toute légitimité. L'électorat est en majorité de son côté. Pourquoi le parti communiste laotien craint-il encore le verdict populaire ?

C'est vraiment triste de voir des laotiens, en bon bouddhistes et descendants de Khoun Boulom, s'accrocher au pouvoir par le bout du fusil et par le rejet de leurs propres frères !


TXLF


Dans un e-mail daté du 8/30/2011 2:37:54 p.m. Paris, Madrid (heure d'été, bounkhong_arounsavat@yahoo.com.au a écrit :
Sent: Tuesday, 30 August 2011 5:02 PM

Original Post KratayNoi LaMdouan 4:56pm Aug 30

Laos must be a true democracy with free and fair elections,with participation of other parties.The currently leadership must allow patriotic individuals who are morally principled,appropriately qualified and suitably educated the opportunity to make desperately needed reforms.

__________________
Seng Chidhalay

Date:
Permalink   
 

Seng Chidhalay 30. August 23:23

ສະບາຍດີ ທູກໆທ່ານ ຂໍມອບ ບົດກະວີໃຫ້ ທຸກໆທ່ານ ທີ່ ຄິດບໍອອກບອກບໍ່ຖືກ ...ກ່ຽວກັບເຣື້ອງເຈັກ- ແກວໃນລາວ

ເກີດເປັນຄົນ ໃຈຕ້ອງສູ້ ຈິດຢ່າອ່ອນ ໂຣຍລາ
ບັນຫາມີ ຢ່າເກງກົວ ຈົ່ງຊອກຫາທາງແກ້
ລວມພລັງກັນເຂົ້າ ປັ້ນເຂົ້າຫນຽວໃຫ້ມັນແກ່ນ
ປັ້ນເຂົ້າຫນຽວບໍ່ແຫນ້ນ ຊີ້ຫມົດສີ້ນຊາດລາວ

ມີ 2 ທາງ ທ່ານເລືອກໄດ້
1.ໃຫ້ນັ່ງເບີ່ງເສີຍໆ ຢ່າຄິດສູ້
ທາງນີ້ ທາງຈີບຫາຍ ໃຫ້ທ່ອງຈໍາກັນໄວ້

2. ເປັນທາງລອດ ສາມັກຄີ ໃຫ້ບັງເກີດ
ໃຫ້ຫັນຫນ້າຕ່ອມຕຸ້ມ ໂຣມເຂົ້າເປັນນື່ງດຽວ ...ລາວນອກເອີຍ

ຈາກໃຈທອງດີ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


eIBD Investor's Business Daily Digital Edition

Access recent eIBD issues easily:

* PDF Version: Recent issues are listed under the bookmark menu

* Web Version: Recent issues are listed under the date menu

Go to PDF Version | Go to Recent Issues

To save time in the future, you may select one of the preferences below. You may update your eIBD preferences at any time by going into My IBD and selecting Update Your eIBD Preferences.

Set Web-Based Version as Default Set PDF Version as Default Set Recent Issues as Default

Streaming Quotes Are


* Home
* Stock Research
* eIBD
* News
* Editorials
* Education
* Community
* Leaderboard
* Store

Get QuoteSearch Site

*

* IBD Charts
* MarketSmith
* Stock Checkup
* Screen Center
* Premium Tools
o Leaderboard
o eTables
o Stocks Under $10
o

Daily Graphs Online
o Daily Graphs Charts
o Custom Screen Wizard
o Industry Groups
o Fund Center
o Option Guide
o William O'Neil + Co 197 Industry Groups PDF
o
* Options Center
* ETF Center
* IBD Indexes

* Investing
o Markets Update
o The Big Picture
o Research Table Review
o Investor's Corner
o Mutual Funds
o ETFs
o Futures
o Bonds
o Options
o
* Business
o Industry Snapshot
o The New America
o New Issue America
o Inside Real Estate
o
* Economy
* Technology
* Management
o Managing for Success
o Leaders & Success
o
* Politics
* Blogs
o Capital Hill
o Click
o
* Special Reports
* Economic Calendar
* IBD TV

* Commentary
* Editorial Cartoons

* Daily Stock Analysis
* Online Courses
o CAN SLIM®
o IBD Tool Chest
o Charting The Course
o Sell Signals
o Buying and Selling Checklists
o IBD How To
o
* Ask IBD
* Financial Dictionary
* Workshops
* Home Study
* You Can Do It Too

* Forums
* Meetups
* Calendar* Sponsored by:
*


Vietnam, Laos news agencies seek to boost cooperation

Posted 01:10 AM ET

Vientiane, Aug 29, 2011 (BBC Monitoring via COMTEX) -- Laos will create favourable conditions for Vietnam News Agency (VNA) and Laos News Agency (KPL) to strengthen cooperation and fulfil missions assigned by the two Parties and States.

Head of the Commission for Propaganda and Training of the Lao Party Central Committee CheuangSombounkhan and Lao Minister of Information, Culture and Tourism BosengkhamVongdala made the affirmation at a reception to VNA General Director Tran Mai Huong on 29 August, during his visit to Laos from 26 - 29 August.

The Lao officials spoke highly of VNA's assistance to KPL during past years, saying that the presentation of a book entitled, "VNA and KPL - Years of mutual development" to KPL was a deed of special significance, allowing the two agencies' present and future generations of reporters to further understand the loyal and wholehearted relations of the two countries for revolutionary press.

The book was the first publication manifesting cooperation in publishing between the two countries' press sector, with VNA and KPL being pioneering organisations, they said.

General Director Huong expressed his delight at witnessing great changes in Laos and ceaseless development of its revolutionary press.

He said he hoped Lao leaders would create favourable conditions for the TV channel of VNA - Vnews - to be broadcast soon on the Lao cable television system and help the two news agencies cooperate more effectively.

Huong affirmed that VNA will enhance cooperation with KPL in personnel training and exchange of information, professional knowledge, delegations and techniques.

Source: VNA news agency, Hanoi, in English 0000gmt 29 Aug 11

BBC Mon AS1 AsDel MD1 Media pr

BBC Monitoring. Copyright BBC.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

KratayNoi LaMdouan 4:56pm Aug 30

Laos must be a true democracy with free and fair elections,with participation of other parties.The currently leadership must allow patriotic individuals who are morally principled,appropriately qualified and suitably educated the opportunity to make desperately needed reforms.


English to French translationLe Laos doit être une vraie démocratie avec des élections libres et équitables, avec la participation d'autres parties.Theactuellement le leadership doit permettre aux individus patriotes qui sont moralement raisonnée, dûment qualifiés et convenablement instruit l'occasion de faire des réformesdésespérément besoin.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ไทย-ลาว"มิใช่บ้านพี่เมืองน้อง"แต่เป็นมิตรประเทศ สำนักข่าวราชดำเนิน โดย สหพันธ์อินโดจีนในปี พ.ศ. 2436 ไทยได้เกิดข้อขัดแย้งกับฝรั่งเศสในเรื่องอำนาจเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ โขง จากการที่ฝรั่งเศสพยายามขยายอิทธิพลเข้ามามีอำนาจในอินโดจีน หลังจากที่ฝรั่งเศสเข้าครองเวียดนามได้เรียบร้อยแล้ว จนเกิดวิกฤตการณ์ที่เรียกว่า "วิกฤตการณ์ ร.ศ.112" จากการใช้เล่ห์เหลี่ยมของโอกุสต์ ปาวี กงสุลฝรั่งเศส ที่ให้เรือรบมาปิดปากอ่าวไทย เพื่อบังคับให้ยกดินแดนลาวบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ภายหลังไทยยังต้องสูญเสียดินแดนลาวบนฝั่งขวาแม่น้ำโขง รวมทั้งเมืองจำปาศักดิ์และเมืองมโนไพรอีกในปี พ.ศ.2446 ซึ่งรวมดินแดนที่ไทยสูญเสียไปทั้งสิ้นถึง 292,500 ตารางกิโลเมตร


ต่อมาเมื่อโฮจิมินห์พยายามที่จะทำการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของ ฝรั่งเศส โดยการร่วมมือกับกลุ่มขบวนการปลดแอกของลาวและเขมร ช่วงนั้นโฮจิมินห์ได้ดำเนินการจัดตั้ง "สหพันธ์อินโดจีน" ขึ้นภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในปี พ.ศ.2473-2493 โดยรวมกำลังขบวนการปลดปล่อยชาตินิยมของ 3 ชาติอินโดจีนเข้าต่อสู้กับฝรั่งเศส เวียดนามเปลี่ยนชื่อพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนมาเป็นพรรคลาวดง (LAO DONG PARTY) ในช่วงปี พ.ศ.2494 และเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างขบวนพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามกับลาวและเขมร จากรูปแบบของ "ผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา" มาเป็นแบบ "ฉันพี่น้อง" ซึ่งโฮจิมินห์ก็สามารถนำพรรคคอมมิวนิสต์เข้าขับไล่ฝรั่งเศส ออกไปได้สำเร็จและได้ปกครองแผ่นดินตอนเหนือของเวียดนาม ทำให้ประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้


เวียดนามเหนือในช่วงนั้นประกาศสนับสนุนนโยบายเป็นกลางของลาวและเขมรตามข้อตก ลงเจนีวาปี พ.ศ.2497 แต่ไทยกับประเทศตะวันตกยังคงไม่ไว้วางใจเวียดนามเหนือ และกล่าวหาว่าเวียดนามเหนือ (ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของจีนและโซเวียต) ยังคงให้การสนับสนุนแก่ขบวนการประเทศลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เขมรอยู่โดยตลอด ไทยยังคงกล่าวหาว่าเวียดนามไม่ละทิ้งแนวความคิดเรื่องการจัดตั้งสหพันธ์อิน โดจีน เพื่อหวังผลในการครอบงำลาวและเขมร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่ลาว กัมพูชา และเวียดนามเหนือ (ซึ่งสามารถผนวกเวียดนามใต้เข้าไว้ได้แล้ว) กลายเป็นระบอบสังคมนิยมภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ทั้ง 3 ประเทศในปี พ.ศ.2518 แล้ว ไทยดูเหมือนจะหวาดระแวงความเป็นสหพันธ์อินโดจีนของเวียดนาม ลาว และเขมรเป็นอย่างมาก


และเมื่อฝรั่งเศสแพ้สงครามที่ค่ายเดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ ฝรั่งเศสจำเป็นต้องถอนกำลังออกจากลาว ซึ่งขณะนั้นแตกออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายสนับสนุนระบบกษัตริย์ในนครเวียงจันทน์ (ฝ่ายขวา) กับฝ่ายขบวนการประเทศลาว (ฝ่ายซ้าย) แต่ต่อมาขบวนการประเทศลาวสามารถยึดอำนาจทั้งหมดได้ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 และสถาปนาประเทศใหม่โดยใช้ชื่อว่า "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" หรือ สปป.ลาว อีกทั้งลาวยังให้เวียดนามตั้งกองกำลังทหารไว้ในลาวเป็นจำนวนถึง 30,000 คน ลาวจึงมีความสัมพันธ์กับเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2520 ลาวได้ทำสัญญามิตรภาพกับเวียดนาม โดยลาวยินยอมอย่างเป็นทางการที่จะให้เวียดนามคงทหารไว้ในลาว เพื่อช่วยทำการปราบปรามและรักษาความสงบภายใน โดยมีข้อตกลงว่าจะให้ความร่วมมือกันทุกรูปแบบในการต่อต้านการบ่อนทำลายของ ลัทธิจักรวรรดินิยมและขบวนการลาวกู้ชาติ (ฝ่ายขวา) ดังนั้น กำลังของเวียดนามในลาวจึงเพิ่มจาก 30,000 คนเป็น 50,000 คนในปี พ.ศ.2522 เพื่อช่วยเหลือลาวทำการรบกับขบวนการลาวกู้ชาติ อันเป็นสาเหตุที่สำคัญ ที่ทำให้ผู้นำของไทยในยุคนั้นเชื่อว่า เวียดนามมีเจตนาที่จะครอบงำทั้งลาวและกัมพูชา ไม่ว่าจะภายใต้ชื่อ "สหพันธ์อินโดจีน" หรือการมีความสัมพันธ์ "พิเศษ" ระหว่างเวียดนาม ลาว และกัมพูชาตามที่เวียดนามกล่าวอ้างก็ตาม เพราะฉะนั้น พฤติกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดการกระทบกระทั่งตามพรมแดนไทย-ลาว ที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายหนนับตั้งแต่ลาวเปลี่ยนระบอบ เมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นต้นมานั้น มักจะถูกเพ่งเล็งโดยผู้นำไทยส่วนมากว่าเกิดจากการยุยงหรือยั่วยุของเวียดนาม ที่หวังผลจะให้ไทยและลาวแตกแยกกันหรืออีกประการหนึ่งอาจเกิดจากความปรารถนา ของผู้นำลาวคอมมิวนิสต์เองที่มองไทยเป็นศัตรูคู่อริที่สร้างความเจ็บช้ำให้ กับลาวตลอดประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งชาติของพวกเขาก็เป็นได้


แต่ถ้ากลับมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาวในปัจจุบัน ในประการแรก เมื่อเราพิจารณาถึงเขตแดนของไทยกับลาวที่ติดกันมีความยาวถึง 1,810 กิโลเมตร ประกอบด้วย เขตแดนตามสันปันน้ำ (เขตแดนทางบก) ประมาณ 702 กิโลเมตร และที่เป็นลำน้ำ (เขตแดนทางน้ำ) อันมีแม่น้ำโขง แม่น้ำเหือง และห้วยดอน ประมาณ 1,108 กม. โดยเริ่มตั้งแต่ ต.สบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (หรือบริเวณที่เรียกว่า "สามเหลี่ยมทองคำ") อันมีแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงแบ่งดินแดนของ 3 ประเทศคือ พม่า ลาว และไทย ต่อจากนั้นแม่น้ำโขงจะไหลลงมาเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาว จนมาถึงบริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เส้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวจะขึ้นสู่ทางบกไต่ไปตามสันปันน้ำของเทือกเขา ยาวเหยียด ส่วนแม่น้ำโขงจะไหลเข้าไปอยู่ในเขตแดนของลาวฝ่ายเดียว จนแม่น้ำโขงไหลออกจากแผ่นดินลาวมาบรรจบกับแม่น้ำเหือง ในเขต อ.เชียงคาน จ.เลย ทอดยาวเป็นเส้นเขตแดนไทย-ลาวไปจนถึงบริเวณปากแม่น้ำมูน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และก็จะไหลเข้าไปอยู่ในแผ่นดินลาวฝ่ายเดียวอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเส้นเขตแดนก็จะเปลี่ยนขึ้นทางบกตามสันปันน้ำไปจนถึงช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้นเขตแดนของ 3 ประเทศคือ ลาว ไทย และกัมพูชา อันเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยต่อการขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง ไทย-ลาว อีกทั้งความคล้ายคลึงด้านภาษาและวัฒนธรรม การติดต่อไปมาหาสู่และค้าขายระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศตามบริเวณชายแดน และการที่ลาวไม่มีทางออกทะเลจึงจำเป็นต้องอาศัยไทยเป็นเส้นทางออกทะเลเพื่อ ค้าขายกับประเทศภายนอก


ประการที่ 2 นโยบายต่างประเทศของลาวมุ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบรอบด้านกับทุกประเทศบน พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่แบ่งแยกลัทธิอุดมการณ์เพื่อขอรับ การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามที่พรรค คอมมิวนิสต์ กำหนดไว้ ทั้งนี้ ลาวให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นลำดับแรก ได้แก่ เวียดนาม จีน พม่า กัมพูชา และไทย รองลงมาเป็นประเทศร่วมอุดมการณ์ ได้แก่ รัสเซีย เกาหลีเหนือ และคิวบา อย่างไรก็ดี แม้ว่าลาวจะพยายามดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ให้สมดุลเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก แต่ข้อจำกัดของลาวที่ไม่มีทางออกทางทะเลและการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับเวียดนามและจีนต้องการคงอิทธิพลในภูมิภาคอินโดจีนไว้ จึงทำให้ลาวมีความสัมพันธ์พิเศษกับเวียดนามและจีนทั้งด้านความมั่นคงและด้าน เศรษฐกิจ อันเป็นผลให้ประเทศทั้ง 2 สามารถขยายอิทธิพลในลาวได้ในระยะต่อไป ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวนั้นได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ นับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายได้ยุติการเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารจากกรณีความขัดแย้ง เกี่ยวกับเขตแดนกรณีบ้านร่มเกล้าในปลายปี พ.ศ.2530 ต่อต้นปี พ.ศ.2531 และได้มีการทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2531 แต่อุปสรรคสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว คือทัศนคติทางลบและความหวาดระแวงที่ลาวมีต่อไทย ปัญหาขบวนการต่อต้านรัฐบาลลาว (ขตล.) ปัญหาการจัดทำหลักเขตแดน และปัญหาอาชญากรรมบริเวณชายแดน เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ไทยกับลาวได้จัดทำสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกัน (Treaty of Amity and Cooperation) เพื่อยืนยันว่าจะเคารพในเอกราชและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งตกลงจะระงับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี

http://www.youtube.com/all_comments?v=7ggmHOz21Go

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 


ທ່ານອຸດົມ
ແນ່ນອນປະວັດສາດຕັວຈີງຂອງພີ່ນ້ອງ­ໄຕໄຫ່ຍ Blacksaphireທີ່ເຫົລ່າມາຂ້າງເທີງນີ້ ມີຫລັກຖານທີ່ຍອມຣັບໄດ້ຜູ້ຂ້າເອງກະບໍ່ມີຫຍັງພຽງແຕ່ຂໍຍົ­ກຍ້ອງຊົມເຊີຍແນວຄິດຊາດຂອງທ່ານຢ່າງສຸດຫົມກສຸດໄຈ ປວສ ຜ່ານມາຫລາຍຮ້ອຍປິແມ່ນພະເອກຄົນດຽ­ວຂຽນຫລອກລວງພີ່ນ້ອງລາວຝັ່ງຂວາເຮ­ົາກ່ວາ40ລ້ານຄົນ ເພື່ອສີ່ງນີ້ເປັນຂໍ້ມູນໄຫ່ມໃນສາ­ຍຕາຂອງທ່ານ ບາງຄົນກະຢ່າລືມ ຊ່ວຍຍອມຮັບເອົາສີ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ­່ແທ້ຈີງໄດ້ ທ່ານເອົາເປັນຈຸດຢືນ ທ້າທາຍເຈົ້າພໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີຫຍັງຫົມດ ຄວາມຈີງເປັນສີ່ງບໍ່ຕາຍ
ພີ່ນ້ອງເຣົາຖືກລວງຕາ
ເມື່ອ ທ່ານໄຕໄຫ່ຍສາມາດເອົາສີ່ງນີ້ມາທ້­າທາຍພວກເຂົາ ກະຂໍບອກດ້ວຍຄວາມຈີງໄຈວ່າ ຂອງແທ້ທັງນັ້ນ

__________________
Blacksaphire

Date:
Permalink   
 

Date: Mon, 29 Aug 2011 11:07:47 -0700
To: 252053981472015@groups.facebook.com
From: notification+zrdoircdpfvz@facebookmail.com
Subject: Objet : [KHON LAO HUCK XAT] Nouveau lien

Oudom Khoutxaysana a commenté la publication de Régis Leclercq dans KHON LAO HUCK XAT.
Oudom Khoutxaysana 29 août 20:07

ທ່ານ Black Saphire ໄປເອົາມາແຕ່ໃສນໍ? ໄປເລາະເກັບມາຈາກແຈຕະລາດຫຼື ຮ້ານກາແຟແຈໃດ? ຄົນທີ່ອອກຄວາມຄິດອອກມາໂດຍບໍ່ໄດ້ອິງໃສ່ເຫດຜົນ ແລະສືກສາ ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຖ້ວນທີ່ເສັຍກ່ອນ ສ່ວນຫຼາຍກໍນຳຄວາມ ອັປຣາມາສູ່ຕົວເອງ ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດຫຼືເດີນຢູ່ໃນທາງທີ່ສລາດ ຖ້າທ່ານຖືຕົວເອງເປັນຄົນສລາດ ທ່ານຈະຕ້ອງຮຽນໂຄຣົບນັບຖືແລະໃຫ້ກຽດ ຄົນອື່ນເສັຍກ່ອນ ເອົາຄວາມຖ່ອມຕົວຖ່ອມໃຈເດີ້ ເປັນມາລັຍຄ້ອງຄໍໄວ້ ທ່ານເອີຍ

Historique des commentaires Black Saphire 29 août 18:40

คนลาว กับ คนไทย ไม่ไช่ญาติพี่นอ้งกันแต่อย่างไดๆเลย เพราะคำว่า"ไทย"หรือ"ประเทศไทย"นี้เปลี่ยนจาก"สยามประเทศ"มาเมื่อ ค.ศ.1939
ในยุค จอมพล แปลก พิบูลย์สงคราม เป็นนายกรัฐมลตรีของสยาม เขาเห็นว่าเขายึดครอบครองคน"ไทลาว"ในอาณาจักรลาวล้านช้างได้หมด
สองฝั่งโขง และ ลาวลานนา แล้วเขาก็อยากครอบครองไห้หมด เพระดินแดน"อ้ายลาว"หรือ"ไทลาว"นี้กว้างไหญ่ไพศาลในเอเซีย เขาึ่จึ่งไช้
สร้าง"ลัทธิไทยไหญ่"หรือความหมายลึกๆข้างในความหลอกลวง"คนอ้ายลาว" และคนต่างประเทศที่ไม่เข้าใจก็คือ"สยามไหญ่"นั้นเอง ท่านต้องเข้าใจคำว่า ไท=หมายถึงชื่อคน,ที่อยู่ เช่น เจ้าคนบ้านได๋! เจ้าคนไทได๋! เหล่านี้เ็็ป็นต้น.คำ่ว่า ไทย=หมายถึงคนสยาม,หมายถึงชื่อไหม่
ประเทศของคนสยาม แต่คนสยาม หรือ เรียกไหม่ว่า"ไทย"นี้เขาสอนคนในประเทศแบบโกหกหลอกลวงทางความจริงทางประวัติศาสตร์ไหม่
ว่า ไท=แปลว่า "อิสระ"นี้คือความไม่จริง เป็นความหลอกลวง"คนไทลาว"ที่อยู่ในความครอบครองเช่น ลาวตะวันออกเฉียงเหนือ หรือไทอิ
สาน และลาวลานนา เพราะผู้นำการปกครองเขารู้ว่าคนลาวคือคนโง่เขลาเบาปัญญา มืดบอดการเรียนรู้ บอกอะไรก็เชื่อ เพราะคนลาวมีจำ
นวนมากกว่าคนสยามหลายสิบเท่าตัว แต่เป็นคนอ่อนแแอ,แตกแยก,ขาดความกล้าหาญ ไม่ชอบต่อสู้ เป็นขี้้ข้า,ข้าทาสไครก็ได้ไม่เป็นไร เช่น ลาวอิสานสิบกว่าัจังหวัด,ลาวลานนา เช่นในปัจจุบันลาวเวียงจันทน์ฝั่งตะวันออกก็ถูกเวียตนามยึดครองแล้วนับตั้งแ่่ต่ีปี1975เป็นต้นมา
ไทย กับ ลาว ไม่ไช่ญาติพี่น้องกัน เป็นเพียงประเทศเพื่อนบ้านกันเท่านั้นเอง แต่ไทยบอกว่าไทย-ลาวพี่น้องกัั้นนั้นเนึ่องมาจากไทยสยามเขา
ยึดครองดินแดนของคนไทลาวได้มาก ตลอดพลเมืองก็มาก ตลอดทังกวาดต้อนเอามาไว้เป็นทาสรับไช้จากฝั่งเวียงจันทน์มากมาย สยามเขา
ไม่ยากไห้มีปัญหาเกีดขื้นในปะเทศเขาๆจึ่งโกหกคนลาาวที่โง่กว่าว่า"ลาว-ไทย พี่น้องกัน ขอไห้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วย. คนไทไหญ่

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Voice Lao Political Prisoners

042. 08. 2011

Suject: joint Open letter on treatment of repatriated Lao Hmong


AI INDEX: ASA 26/002/2010Choummaly Sayasone

President

Lao People’s Democratic Republic

Presidential Palace

Thanon Setthathirat

Ban Xiengyeun Tha, Muang Chanthaburi

Vientiane, Lao People’s Democratic Republic
30.08. 2011
re: joint Open letter on treatment of repatriated lao hmong

Dear President Sayasone

We write to express our serious concerns for the safety and protection of the 4689 Lao

Hmong

who were forcibly returned by the Thai government from Ban Huay Nam Khao and Nong Khai to Laos on 08.30. 2009.


As you know, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has requested that

your government grant it immediate access to all the Hmong returnees. Given the difficulties

faced by some prior Hmong returnees, we urge you to immediately allow unhindered and

continuous access by UNHCR and other humanitarian organizations to all returnees to ensure

that the treatment of the returnees is in accordance with international standards. We believe the

presence of credible observers will help allay significant ongoing concerns in the international

community about your government’s handling of this situation.
We are concerned that while your government has assured outsiders that it is providing humane

treatment to all returnees, no media or outside observers have been allowed to monitor the

treatment or location of the Hmong. Recent international media accounts found a group of

returned Hmong held in a camp near Paksan, surrounded by razor wire and armed guards, and

unable to leave the area. When reporters approached the camp, Lao security officials detained

and interrogated them, searched their car, and forced them to depart the area.
We note that the Ministry of Foreign Affairs issued a statement on January 4, 2010, which

reiterates the returnees are Lao citizens and “enjoy equal rights and obligations like other Lao

citizens.” The Lao government must live up to its commitments under the International Covenant

on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Laos is a party, which requires your government to

ensure the right to liberty and security of all persons, which includes freedom from arbitrary

detention, freedom of movement, and freedom to choose a place of residence.
The Lao government also has an obligation to ensure that no one is subjected to torture or cruel,

inhuman or degrading treatment or punishment. Accordingly, the Lao government should take all

necessary action to prevent the ill-treatment of returnees. Again, we believe that permitting

international observers to have access to these Hmong returnees is in the interest of the Lao

government, since such action would likely help assure the international community and the

United Nations about your government’s stated intentions to respect their rights.
Lastly, we believe it is imperative that the Lao government allow immediate resettlement to third

countries of those returned Hmong with a well-founded fear of persecution. This includes the 158

Hmong forcibly returned from Nong Khai despite being designated as official “persons of

concern” by the UNHCR. A number of third countries have offered to resettle these 158

individuals, as well as any other Hmong in the group of returnees who are determined to need

international protection. We urge you to grant immediate access to this group for diplomatic

representatives of the countries that have accepted them so that the appropriate resettlement

processing can be started. We sincerely hope that you will agree to this reasonable request on

humanitarian grounds.

Thank you for your consideration of our views.

Sincerely,

Brad Adams, Director, Asia Division, Human Rights Watch

Gideon Aronoff, President and CEO, The Hebrew Immigrant Aid Society

Fr. Bernard Hyacinch Arputhasamy, S.J., Regional Director. Jesuit Refugee Service - Asia Pacific

Ann Buwalda, Executive Director, Jubilee Campaign USA

Joel R. Charny, Acting President, Refugees International

Frank Donaghue, CEO, Physicians for Human Rights

Fr. Kenneth Gavin, S.J., National Director, Jesuit Refugee Service/USA

Douglas Johnson, Executive Director, The Center for Victims of Torture

Lavinia Limon, President, US Committee for Refugees and Immigrants

Carolyn Makinson, Executive Director. Women’s Refugee Commission

Veronika Martin, Executive Director, Karen American Communities Foundation

George Rupp, President and CEO, International Rescue Committee

Deborah Stein, Director, Episcopal Migration Ministries

Doua Thor, Executive Director, Southeast Asia Resource Action Center

Anne P. Wilson, Acting President, Lutheran Immigration and Refugee Service

Jennifer Windsor, Executive Director, Freedom House

Johnny Young, Executive Director, Migration and Refugee Services

US Conference of Catholic Bishops

Sam Zarifi, Director, Asia-Pacific Program, International Secretariat, Amnesty International


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Arab League Urges End to Violence In SyriaPosted Saturday, August 27th, 2011 at 9:05 pm
The Arab League is calling for an end to the bloodshed in Syria, and says people's right to see political and social reforms should be respected.

In an emergency meeting in Cairo that ended early Sunday, the Arab League said it is sending its secretary-general, Nabil Elaraby, to Damascus to seek a solution.

The group expressed grave concern about the violence in Syria that has left thousands of casualties.

The Arab League's statement comes a day after Syria's closest ally, Iran, called on the government in Damascus to listen to the people's “legitimate demands.”

The comments by Iran's Foreign Minister Ali Akbar Salehi were the first such remarks from Iran since the five-month-old uprising against Syrian President Bashar al-Assad began.

Salehi warned of dangerous regional implications if the crisis in Syria was not solved peacefully. He said a power vacuum in Syria would have “unprecedented repercussions'' among its neighbors.

But despite the widespread calls for peace, Syrian activists say forces loyal to Mr. Assad once again attacked anti-government protesters. At least two people were killed in the fighting in cities across the country.

The Syrian government has denied reports of protests in the capital. The state-run SANA news agency says foreign news organizations “fabricated” the stories.

The United Nations says more than 2,000 people have died in the country during the government's crackdown on dissent. President Assad has blamed much of the violence on what he calls armed “gangs” and “terrorists.”

On Friday, rights groups and activists said security forces shot at protesters in the Damascus suburb of Douma, Dara'a province in the south and the eastern town of Deir Ezzor.

However, Syria countered by saying “hooded gunmen” opened fire on police in Deir Ezzor, wounding three officers. SANA said law enforcement officers responded by shooting and killing two of the gunmen. The news agency also said “gunmen” attacked a security building in Douma, wounding two guards.


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Southerners press govt for special zone
YONGYUTH SAYS IDEA NEVER FLOATED
Published: 28/08/2011 at 12:00 AM
Newspaper section: News

Muslims in the deep South are urging the Pheu Thai-led government to fulfil its campaign promise to turn the three southernmost provinces into a special administrative zone.

Deputy Prime Minister and Interior Minister Yongyuth Wichaidit told parliament during the government's policy address on Wednesday that his party had never actually floated the idea of establishing the so-called Nakhon Pattani or Pattani Metropolitan model. He said the idea had been initiated by Gen Chavalit Yongchaiyudh, former chairman of the Pheu Thai Party, and Yingluck Shinawatra repeated it during her election campaign in the deep South.

Mr Yongyuth said the government's policy on decentralisation had been drafted broadly and it was necessary for all stakeholders to discuss the topic and determine what type of special administration should be applied in the deep South.

Anantachai Thaiprathan, former member of the now-dissolved National Reconciliation Commission, said Ms Yingluck must make it clear that turning the restive South into a special administrative zone is a priority for her government.

"Nearly 5,000 people have been killed [in Pattani, Narathiwat and Yala] in since violence flared up in 2004," he said. "Isn't the number of people killed enough evidence to adjust administration in the deep South?"

Related: Yala man shot; cops hunt bombers
Mr Anantachai is also a member of a people's network which has drafted a decentralisation bill for a new local administration model in the deep South.

He said the bill arose from discussions between a small circle of people and members of the network about the situation in the deep South and how they can contribute to efforts to resolve the conflict.

Mr Anantachai cited Section 163 of the constitution which states that the public has a right to propose their own bills to parliament if they have the backing of at least 10,000 supporters.

He said he also wanted the Yingluck government to study this draft law and support it, as he believed it would be an effective tool to help quell violence in the deep South and help empower locals.

Somboon Ahmad Bualuang, peace advocate and chairman of the Puyut Tambon Administration Organisation in Pattani, said Ms Yingluck must study models of special local administrative areas in the country, mainly the Bangkok Metropolitan Administration and Pattaya in Chon Buri, to see which was the most relevant to the deep South.

"State officials, especially those in security agencies, must change their perceptions that turning the deep South into a special administrative zone will lead to the separation of a new state," said Mr Somboon. "In fact, this will help solve the violence problem."

Nimu Makajae, former chairman of the Yala Provincial Islamic Committee, said besides the special administration body, he wanted the government to be open to negotiations with insurgent groups to help bring peace to the region.

Mr Nimu disagreed with the government's idea to restructure the Southern Border Provinces Administrative Centre initiated by the Democrat-led administration, saying it should remain in operation until it is proven that it is no longer needed.


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

http://www.youtube.com/watch?v=5VsWxOuNI3c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_ioDGyoO6uc

http://www.youtube.com/watch?v=e3H90VZ30bs

http://www.youtube.com/watch?v=58xXqQROEYY

http://www.youtube.com/watch?v=jAmlSSGcb5A

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

http://www.internetfreedom.us/forum/viewtopic.php?f=2&t=6284

เซฟชื่อไว้หมดแล้ว พวกท่ีชื่นชอบระบบเผด็จการ เห็นดีเห็นงามกับการเข่นฆ่าประชาชนลาวกู น่าเสียดายยิ่งนักท่ีเป็นถึงครูบาอาจารย์


ຈື່ຫ້ນາວັນໄວ້ ມາ ສປປລ ແກ່ງຂີ້ໄສ່ຫ້ນາມັນ7.ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ບັກລາວຂາຍຊາດ

130.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย__________________
Blacksaphire

Date:
Permalink   
 

ท่านBounthanh Phousavanhที่นับถือ.ขอบคุณมากที่ตอบไห้ทราบเกี่ยวกับลาวนอกอพยพในAustraliaที่ถูกหลอกไปตั๋วะต้มจากพัก-ลัด สปปล อยากไ้ห้ท่านเชิญคนเหล่านี้เข้าไปร่วมรับฟังในวันเปีดกองประชุม"ลาวฝ่ายค้านเื่พื่อประชาธิปไตย"ในลาวด้วยใน 17-18/9/2011
ที่Sydney,Australia ด้วยยิ่งดี.เืพื่่อไห้คนลาวทั่วๆไปเข้าใจเี่กี่ยวกับสภาพการทั่วปใน สปปล ในปัจุบันนี้ และ ขอไห้เขามาอธิบายด้วยถึง
สภาพการใน สปปล ที่เขาเหล่านั้นได้ไปเห็นด้วยตาของตนเอง.--------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 27 Aug 2011 08:16:25 -0700
From: bounthanh_pousavanh@yahoo.com.au
Subject: Re: [freelaos] Fw: ASTV ກ່າວເຈົ້າຫນ້າທີ່ລາວປົກປິດຂ່າວ ແກວທໍາສໍາເຣົາຍິງລາວຈົນຕາຍ.
To: laosnetworkroom@googlegroups.com


I agree with Mr Black Saphire,
I know more than 10 Lao Norks in Australia who were " Pord Lord or left nothing " then come back to get unemployment benefit from Australia government.


Nub thu,
Bounthanh--------------------------------------------------------------------------------
From: black saphire
To: laosnetworkroom@googlegroups.com
Sent: Sunday, 28 August 2011 12:45 AM
Subject: RE: [freelaos] Fw: ASTV ກ່າວເຈົ້າຫນ້າທີ່ລາວປົກປິດຂ່າວ ແກວທໍາສໍາເຣົາຍິງລາວຈົນຕາຍ.


รัฐบาล สปป ลาว ภายไต้เป็นหัวเมืองขื้นของ VIETNAM ย่อมปิดบังข่าวต่างๆความผิดของประชาชนเจ้าทาสที่ดำรงชีวิตอยู่ในลาวเช่นเดียว
กับอดิตรที่เป็นหัวเมืองขื้นของ ไทยสยาม,ฝรั่งเศส เพราะเจ้าของประเทศไม่มีอำนาจไดๆในปกครองประเทศ เพียงแต่เป็นหุ่นตุ๊กตาตัวหนึ่ง
ที่วางไว้หลอกคนลาวด้วยกันทีไม่เข้าใจการเมืองคือ: ผู้นำ พัก(พักผ่อนนอนหลับ) ลัด (ลัดไปทุ่ง,ลัดไปป่า)สปป ลาว.ทุกๆคำสั่งในการบริหาร
ชาติต้องเจ้าทาสคือVIETNAMทุกๆอย่าง ในปัจจุบันนี้ขอไห้คนลาวนอกอพยพจงระวังวิธีการหลอกลวงไหม่ของเวียตนาม-ลาวแดงคือ:การขอกลับบ้านถาวร และ การ ไปลงทุนการค้าในลาว ของลาวนอกอพยพที่ถูกตัดขาดจากความเป็นคนลาว นับตั้งแต่ 1975 เป็นต้นมา นั้นคือ
ทิสดีไหม่ ลับ-ลวง-หลอก-พราง ของ"แนวลาวสร้างชาติ"เพื่อการสนับสนุนการเมืองจากต่าประเทศ และ กับคนลาวนอกที่ขาดการเรียนรู้ทาง
การเมือง เช่นเดียวกับสัญญา18ข้อเมื่อ38ปีที่ผ่านมา ผลที่ตามมาก็คือไปตายในคุกห้องขัง"สัมนา"และว่ายน้ำโขงหนีมาสู่สยามประเทศไทย
อดิตรเจ้าทาสเก่ามานอนใน"สูนอพยพ"กินปลาทูเน่ากับข้าวที่ขาดคุณภาพเขาเบิกไห้.มีอดิตรนายทหารนักโทษเก่าทีรอดตายออกมาอยู่ต่าง
ประเทศท่านหนึ่งไดรับจดหมายจากญาติพี่น้องใน สปปล เขียนมาบอกเขาว่า 1.ไม่ไห้พี่กลับไปอยู่ลาวอีก 2.ไม่ไ้ห้ไปสร้างบ้าน หรือซื้อที่ดิน
ไว้ 3.ไม่ไห้มาลงทุนค้าขายใดในลาว.เพราะทุกๆอย่างมันเพียงกลหลอกทางการเมืองของ ผู้นำ พัก-ลัด กับ เวียตนามเท่านั้น เพราะว่านับตั้ง
แต่"ทิสดีเปีดกว้าง"หลอกต้มลาวนอกคนโง่เขลาเบาปัญญา มืดบอดทางการเมือง ได้มีหลายๆคนลาวนอกเข้ามาติดบ่วงกับดักที่วางดักไว้ศูนย์
เสียทรัพย์สินเงินทอง,บ้านเรือน,เช่น ท่านบุญจันทน์ มณีสุข อยู่ Australia ทีไปลงทุนค้าขายก็ถูกหลอกหมดตัวกลับมาแต่มือเปล่า และท่าน
ร.อ.คำตัน อินทะสาน อยู่ France ถูกหลอกไปสร้างบ้านVillaไว้สองหลังก็ทิ้งไป ถูกโกงไปหมด พวกที่ไปท่องเที่ยวเยี่ยมบ้านเกีดก็ถูกต้มเสีย
เงินไปไถ่ถอนตัวเองจนเกือบกลับคืนมาFranceไม่ได้อิกรายก็คือ ท่าน ร.อ.คูนมี สุวันนะวงค์ เสียเงินไป5000อีกเป็นต้น.ทังหมดนี้คือนโยบายต้มตุ่น หลอกลวง คนลาวนอกผู้รอด-เหลือตาย หรือ"เจ็บบ่หลาบ"นั้นเอง. เตือนลาวนอกรอดตายด้วยความรัก-หวังดี.
--------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 27 Aug 2011 05:35:52 -0700
From: bounthanh_pousavanh@yahoo.com.au
Subject: Fw: [freelaos] Fw: ASTV ກ່າວເຈົ້າຫນ້າທີ່ລາວປົກປິດຂ່າວ ແກວທໍາສໍາເຣົາຍິງລາວຈົນຕາຍ.
To: laosnetworkroom@googlegroups.com
----- Forwarded Message -----
From: "specom2009@comcast.net"
Subject: ASTV ກ່າວເຈົ້າຫນ້າທີ່ລາວປົກປິດຂ່າວ ແກວທໍາສໍາເຣົາຍິງລາວຈົນຕາຍ.


ASTVผู้จัดการออนไลน์ -- ได้เกิดข่าวเล่าลือกระฉ่อนเมืองหลวงของลาว เมื่อเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับหญิงสาวนุ่งสั้นคนหนึ่ง ถูกคนงานก่อสร้างกว่า 20 คนรุมโทรมจนสิ้นสติ และไปเสียชีวิตในโรงพยาบาล ในขณะที่ “คนงานชาวต่างชาติ” เพียงแต่ถูกปรับและถูกส่งกลับประเทศเท่านั้น และเมื่อข่าวเล่าลือทำท่าจะเป็นจริงเป็นจัง ทางการต้องออกปฏิเสธเรื่องนี้

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ “เวียงจันทน์ใหม่” กองกำลังป้องกันความสงบเมืองสีโคดตะบองซึ่งเป็นเขต (หรืออำเภอ) หนึ่งของนครเวียงจันทน์ ที่ถูกระบุเป็นที่เกิดเหตุได้ออกแถลงปฏิเสธข่าวดังกล่าว

“ด้วยความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกแขนงการโดยเฉพาะ คือ กองบัญชาการ ปกส.เมืองสีโคดตะบอง ซึ่งเป็นที่ที่ถูกอ้างถึงได้ลงชันสูตรข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2554 เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลที่กล่าวนั้น แต่ไม่พบ และมีข้อสรุปว่า เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง” สื่อของทางการรายงาน

ข่าวลือไม่ได้ระบุชัดเกี่ยวกับวันที่เกิดเหตุ แต่เล่ากันต่อๆ ไป ว่า เกิดเวลาประมาณเที่ยงคืน ในช่วงต้นเดือน มิ.ย.หญิงสาวที่สวมกระโปรง (สะเกิ๊ต) สั้นๆ คนหนึ่ง ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเลิกงาน แต่บังเอิญรถไปหมดน้ำมันลงที่บริเวณก่อสร้าง จึงถูกคนงานข่มขืน

“ครั้งแรกเพียง 2-3 คน และกลายเป็นคนที่ 20 หรือ 21 จนผู้เกี่ยวข้อง (หญิงสาว) หมดสติ แล้วคนสุดท้ายนำส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา” และหลังลงมือข่มขืนแล้ว “คนงานต่างชาติทั้งกว่า 20 คน เพียงถูกปรับคนละ 20 ล้านกีบ (260 กีบ/บาท) แล้วถูกส่งกลับประเทศ” เวียงจันทน์ใหม่รายงาน

พ.ต.หลวงคำ หอมสมบัด รองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันความสงบเมืองสีโคดตะบองกล่าวกับหนังสือพิมพ์ ของ ปกส.เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า เจ้าหน้าที่ได้ลงประสานงานสอบสวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงกับกลุ่มบ้านต่างๆ ทั่วทั้งเมือง ตลอดจนโรงพยาบาลที่ถูกระบุ แต่ไม่พบข้อมูลใดๆ ในข่าวลือดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวอีกว่า เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ที่ชาวต่างชาติกระทำความผิดในดินแดนลาวแล้วไม่ถูกดำเนินคดี ทั้งยกตัวอย่างกรณี น.ส.ซามันธา โอโรบาตอร์ ชาวอังกฤษที่ถูกจับคดียาเสพติดเมื่อ 2 ปีก่อน เธอถูกศาลลาวติดสินประหารชีวิต แต่ถูกส่งกลับไปรับโทษในประเทศบ้านเกิด ตามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษระหว่างรัฐบาลประเทศ
พ.ต.คำหอม กล่าวอีกว่า ทางการกำลังเสาะหาตัวผู้สร้างข่าวลือนี้เพื่อนำมาให้ข้อเท็จจริงแก่สังคมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งอีกด้วย
คณะบัญชาการ ปสก.เมืองได้ทำหนังสือลงวันที่ 23 มิ.ย.2554 ถึงเจ้าครอง (ผู้ว่าราชการ) นครเวียงจันทน์ รายงานว่า เรื่องทั้งหมดล้วนไม่มีมูลความจริงแต่อย่างไร เวียงจันทน์ใหม่ซึ่งเป็นของทางการนครเวียงจันทน์กล่าว

สื่อของทางการกล่าวอีกว่า ข่าวลือน่าจะปล่อยออกมาโดยกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบสร้างเรื่องราวสนุกๆ เล่าขานกันปากต่อปากจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งเรื่องแบบนี้ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวลาว ขณะเดียวกันผู้บริโภคข่าวสารในยุคไร้พรมแดน ต้องกลั่นกรองข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ดีอีกด้วย

ชาวลาวโดยทั่วไปยังคงเคร่งครัดในการแต่งกายตามประเพณีนิยม โดยหญิงสาวนุ่งผ้าซิ่นยาวเกือบถึงระดับข้อเท้า สวมเสื้อผ้าที่มีสีสันและลวดลายสวยงามแต่ปกปิดมิดชิด การนุ่งสั้นจะตกเป็นเป้าสายตาของสาธารณชน และเป็นสิ่งที่หาพบได้ยาก หลายปีมานี้ทางการกับสื่อต่างๆ ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้แม่หญิงสาวสวมชุดประเพณีนิยม

ในช่วงฉลองครบรอบ 450 ปีนครเวียงจันทน์ปลายปีที่แล้ว ทางการนครได้สั่งห้ามนำเข้าเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วดูล่อแหลมทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อสายเดี่ยว กับกางเกงขาสั้นท่าสั้นเต่อจนถึงโคนขา และ ยังห้ามร้านค้าต่างๆ จำหน่ายอีกด้วย

ปัญหาการแต่งกายยังเป็นเรื่องที่มีความล่อแหลมในลาว แม้กระทั่งแฟชั่นในนิตยสารต่างๆ ก็มักจะถูกผู้อ่านวิพากษ์วิจารณ์เสมอ ถ้าหากให้นางแบบสวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ “ประชาชน” ของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ออกบทนำเมื่อไม่นานมานี้วิพากษ์สิ่ง ที่เรียกว่า “ปรากฏการณ์ย่อท้อ” ในสังคมปัจจุบัน และเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไข ซึ่งรวมทั้งการแต่งกายผิดประเพณีนิยม การเที่ยวกลางคืนของเยาวชน และปัญหาการลักลอบค้าประเวณีด้วย

การข่มขืนกระทำชำเราเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยินบ่อยๆ ในนครเวียงจันทน์ ในขณะที่สื่อต่างๆ ของทางการรายงานข่าวอาชญากรรมอื่นๆ รวมทั้งการปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ การลักขโมย การฉกชิงวิ่งราว และ ทั้งข่าวฆาตกรรมในครัวเรือ และฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นระยะๆ

  Best Regards, Specom__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ໃນແວບໄຊແຫ່ງນື່ງຜູ້ຂ້າໄປອ່ານເຫັນ
ເເນະນຳບໍ່ໃຫ້ ສປປລ ຈ່າຍຄ່າໂງ່56ລ້ານໃຫ້ ບໍລີສັດກໍ່ສ້າງໄທລາວ

.......................................


ມັນຈະບໍ່ໄດ້ຈ່າຍແຕ່ 56 ລ້ານ ດລ

ຄ່າທະນາຄວາມສອງຝ່າຍ ຄ່າທຳນຽມ ສານ ສາມສານ(ຖ້າຍັງບໍ່ຍອມອິກ)
ບວກໃຫ້ຄ່າດອກ ເບັຍ

ຈາກ56 ຈະຝັ້ງຂື້ນ100ລ້ານ ທັນ ທີ ທັນໃດ

ທ່ານຢ່າເວົ້າງ່າຍເກິນໄປ ຢ່າແນະນຳໃຫ້ ຣັຖບານບ້ານ ຍືນໃນທ່າທີ ຄວາມເປັນທີ່ປືກສາຂອງທ່ານເດັດຂາດ

ສານຊັ້ນຕົ້ນ ແລະ ສານ ທີ່ ອມຣກ ບັງຄັບໃຫ້ ຣັຖບານທ້າວໄຊສົມພອນ ທອງສີງຂ້າຈູມຈ່າຍແລ້ວ

ພວກນີ້ບໍ່ມີທາງເລືອກເດັດຂາດ

ເຫັນບໍ ເຍີຣະມັນ ຍຶດຍົນເສັ້ຍໂອ ກັນຫນີ້ 40ລ້ານ ເອິໂຣ

ພວກນີ້ມັນເສັຍຄ່າໂງ່ 36 ປິ ຜ່ານມາຕລອດ

ປີ 1991 760ລ້ານ
ປີ 1999 300ລ້ານ
2000 ເພັຊຈາກຣາຊວົງລາວ ສາມກິ ໂລ ໂຈນສຍາມອົມໄປຫົມດແລ້ວ
ປ່າໄມ້ລາວຫົມດແລ້ວ ທະຫານແກວມາເຜົາໄປຫົມດແລ້ວ
14ເຂື່ອນ ກຳໄລຫາຍໄປໄສໃຜໆກະຮູ້

ດຽວນີ້ຍັງແຕ່ຫັວໂ....ຍບັກຂ້າຈູມ ທີ່ມັນເອົາໄປທັ່ງໄສ່ຮູເມັຍໄຫ່ມມັນ (ຂໍໂທດເດິພີ່ນ້ອງໃຊ້ຄວາມບໍ່ສຸພານ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸບໍ່ຮອດ18 ປິ ຫ້າມອ່ານເດັດຂາດ ເພາະ ເວົ້າພວກຂ້າຄອງເມືອງນີ້ ຜູ້ຂ້າຫືນກັບຄວາມໂງ່ຈ້າມັນແທ້ໆ)


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ພະພຸທເຈົ້າມີແທ້ຫລື ???

ຖ້າມີແທ້

ເປັນຫຍັງຈື່ງລົງໂທດພວກເຮົາເອົາແທ້ເອົາວ່າ

ຝັ່ງຊ້າຍໂຈນແກວຍຶດຄອງ

ຝັ່ງຂວະ ໂຈນຊາດຊັ່ວສຍາມມັນບີບຄໍຫອຍຄົນລາວຊື້ງເປັນຄົນສ່ວນໄຫ່ຍຂອງ ປທໃຫ້ຍອມຮັບຄວາມເປັນໂຄດ ສຍາມມັນ

ໂຄດແມ່ສຸ ໂຈນທັງນັ້ນພວກສັນດານເຫິ້ຍທົັງຫລາຍ

ຊາວລາວທັງໂລກ ປຸກຄວາມເປັນລາວໃຫ້ ມີຄວາມແຂງແຮງ ເດັດດ່ຽວລຸກຂື້ນຕໍ່ຕ້ານກັບ

ສາມໂຈນໃຫ້ໄດ້ເເດິ(ແກວສຍາມຂ້າອັຕປື)

ຢ່າຊີໄປຫັວຊາມັນ ບັກຈູມຄຳຕາຍໄຊສົມພອນ ທອງສີງ ຄວາມເປັນຄົນພວກນີ້ມັນບໍ່ມີແລ້ວ

ຖ້າມັນມີມັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດກັບສີ່ງທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ ບັນພະບຸຣຸດລາວເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບໃດ

ຫມາສີ້ແມ່ມືງພວກເຫິ້ຍຂ້າຄອງເມືອງທັງຫລາຍhttp://www.youtube.com/watch?v=ThfP_6Z6to4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=E37p80nBPZs

http://www.youtube.com/watch?v=3ukcI29zBEY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0CvsCEe0vBM&feature=related


__________________
Blacksaphire

Date:
Permalink   
 

รัฐบาล สปป ลาว ภายไต้เป็นหัวเมืองขื้นของ VIETNAM ย่อมปิดบังข่าวต่างๆความผิดของประชาชนเจ้าทาสที่ดำรงชีวิตอยู่ในลาวเช่นเดียว
กับอดิตรที่เป็นหัวเมืองขื้นของ ไทยสยาม,ฝรั่งเศส เพราะเจ้าของประเทศไม่มีอำนาจไดๆในปกครองประเทศ เพียงแต่เป็นหุ่นตุ๊กตาตัวหนึ่ง
ที่วางไว้หลอกคนลาวด้วยกันทีไม่เข้าใจการเมืองคือ: ผู้นำ พัก(พักผ่อนนอนหลับ) ลัด (ลัดไปทุ่ง,ลัดไปป่า)สปป ลาว.ทุกๆคำสั่งในการบริหาร
ชาติต้องเจ้าทาสคือVIETNAMทุกๆอย่าง ในปัจจุบันนี้ขอไห้คนลาวนอกอพยพจงระวังวิธีการหลอกลวงไหม่ของเวียตนาม-ลาวแดงคือ:การขอกลับบ้านถาวร และ การ ไปลงทุนการค้าในลาว ของลาวนอกอพยพที่ถูกตัดขาดจากความเป็นคนลาว นับตั้งแต่ 1975 เป็นต้นมา นั้นคือ
ทิสดีไหม่ ลับ-ลวง-หลอก-พราง ของ"แนวลาวสร้างชาติ"เพื่อการสนับสนุนการเมืองจากต่าประเทศ และ กับคนลาวนอกที่ขาดการเรียนรู้ทาง
การเมือง เช่นเดียวกับสัญญา18ข้อเมื่อ38ปีที่ผ่านมา ผลที่ตามมาก็คือไปตายในคุกห้องขัง"สัมนา"และว่ายน้ำโขงหนีมาสู่สยามประเทศไทย
อดิตรเจ้าทาสเก่ามานอนใน"สูนอพยพ"กินปลาทูเน่ากับข้าวที่ขาดคุณภาพเขาเบิกไห้.มีอดิตรนายทหารนักโทษเก่าทีรอดตายออกมาอยู่ต่าง
ประเทศท่านหนึ่งไดรับจดหมายจากญาติพี่น้องใน สปปล เขียนมาบอกเขาว่า 1.ไม่ไห้พี่กลับไปอยู่ลาวอีก 2.ไม่ไ้ห้ไปสร้างบ้าน หรือซื้อที่ดิน
ไว้ 3.ไม่ไห้มาลงทุนค้าขายใดในลาว.เพราะทุกๆอย่างมันเพียงกลหลอกทางการเมืองของ ผู้นำ พัก-ลัด กับ เวียตนามเท่านั้น เพราะว่านับตั้ง
แต่"ทิสดีเปีดกว้าง"หลอกต้มลาวนอกคนโง่เขลาเบาปัญญา มืดบอดทางการเมือง ได้มีหลายๆคนลาวนอกเข้ามาติดบ่วงกับดักที่วางดักไว้ศูนย์
เสียทรัพย์สินเงินทอง,บ้านเรือน,เช่น ท่านบุญจันทน์ มณีสุข อยู่ Australia ทีไปลงทุนค้าขายก็ถูกหลอกหมดตัวกลับมาแต่มือเปล่า และท่าน
ร.อ.คำตัน อินทะสาน อยู่ France ถูกหลอกไปสร้างบ้านVillaไว้สองหลังก็ทิ้งไป ถูกโกงไปหมด พวกที่ไปท่องเที่ยวเยี่ยมบ้านเกีดก็ถูกต้มเสีย
เงินไปไถ่ถอนตัวเองจนเกือบกลับคืนมาFranceไม่ได้อิกรายก็คือ ท่าน ร.อ.คูนมี สุวันนะวงค์ เสียเงินไป5000อีกเป็นต้น.ทังหมดนี้คือนโยบายต้มตุ่น หลอกลวง คนลาวนอกผู้รอด-เหลือตาย หรือ"เจ็บบ่หลาบ"นั้นเอง. เตือนลาวนอกรอดตายด้วยความรัก-หวังดี.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ທ່ານ ນຍ ທັກສີນ

ท่านเป็นคนเชิ้อสายลาวจากล้านนา

­ຈົ່ງຊ່ວຍຄົນລາວເສື້ອແດງຂອງພວກເຮົາທີ່ຕໍ່ສູ້ໃນພາກເຫນຶອແລະພາກຕວອ­ສຫນແຍ້ງຊີງເອົາໄຊຊນະມາໃຫ້ນ້ອງ

ສາ­ວຄົນງາມຂອງທ່ານດ້ວຍ

ຕາມປະວັດສາດຄຄົນລາວໃນ ປທ ນິ້ເປັນຄົນສ່ວນໄຫ່ຍຂອງ­ປທมากก่วะ40ล้าน

นะ ເຄີຍປົກປ້ອງການຣຸກຣານຂອງພະມ້າມາ­ກ່ວາ20ຄັ້ງ

ແຕ່ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຈື່ງ­ຖືກເອົາຣັດເອົາປຽບ

ຖືກດູຖູກຂົ່ມເຫັງ ຂ້າ ຂ້າ ຂ້າ ຂ້າ ຕລອດມາ

ຈາກນ້ຳມືຂອງເຈົ້າເຫລເຈົ້າພໍ່ອານານິຄົ­ມທ້ອງຖີ່ນສຍາມ

ຍົກຄວາມເປັນລາວຂອງທ່າ­ນຂື້ນມາຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ

ຮ້ອງຂໍຄວາມເ­ປັນທັມດ້ວຍການຢ່າໃຊ້ຄວາມຮູນແຮງຂ້າເ­ຊື້ອສາຍລາວທ່ານອິກຕໍ່ໄປ

ຄວນຊີ້ນສຸດໄດ້ແລ້­ວສີ່ງຊັ່ວຊ້າເນຣະຄຸນຕາມສັນດານໂຈນນີ້

ພໍແລ້ວ

ນີ້ຫລືສຍາມພຸດນີ້ຫລືສຍາມພຸດ

ນີ້ຫລືສຍາມພຸດນີ້ຫລືສຍາມພຸດ

ນີ້ຫລືສຍາມພຸດນີ້ຫລືສຍາມພຸດ

 __________________
ใจ อึ๊งภากรณ์

Date:
Permalink   
 

9 คำถามของ ใจ อึ๊งภากรณ์ เรื่องสถาบันกษัตริย์

ที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา

นาย อนุดิษฐ์ นาครทรรพ และนายเฉลิม อยู่บำรุง

ไม่กล้าตอบต่อหน้าประชาชนไทย

1. การเสนอว่าประเทศไทยควรมีระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐผิดตรงไหน? ทำไมต้องถูกมองว่าเป็นอาชญากรรม ในเมื่อการเสนอมุมมองแบบนี้เป็นเรื่องปกติถูกต้องในประชาธิปไตยยุโรปและญี่ปุ่น? ทำไมการเสนอระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส หรือ อินเดีย เป็นเรื่อง “ผิด” ในไทย?

2. การเสนอว่าประเทศไทยควรปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยสาธารณรัฐ ถ้าเปรียบเทียบกับการสั่งฆ่าประชาชนมือเปล่าที่เรียกร้องประชาธิปไตยจนตายกว่า 90 ศพ หรือการใช้กำลังในการทำรัฐประหาร ๑๙ กันยา อันไหนน่าจะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงกว่ากัน?

3. การมีกษัตริย์เป็นประมุข ทำไมต้องแปลว่ามีการสร้างกษัตริย์ขึ้นมาเป็น “เทวดา” ซึ่งเก่งทุกอย่าง ทำไมต้องพูดเกินเหตุหลักวิทยาศาสตร์? ทำไมการผูกเชือกรองเท้าเองของกษัตริย์ไทยต้องเป็นเรื่อง “มหัศจรรย์”? ทำไมในไทยเราไม่สามารถมองว่ากษัตริย์ที่เป็นประมุขเป็นคนธรรมดาปกติได้ อย่างที่กษัตริย์ประมุขในยุโรปตะวันตกเป็น? อย่าลืมว่าในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเผด็จการไปเป็นประชาธิปไตยในประเทศญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กษัตริย์ญี่ปุ่นต้องออกมาบอกประชาชนว่าตนเองไม่ใช่เทวดาอย่างที่เคยอ้าง ทำไมในไทยทำอย่างนี้ไม่ได้?

4. การสร้างกษัตริย์ไทยเป็น “เทวดา” เป็นการแสดงความเคารพจริงแค่ไหน? หรือเป็นการสวมบทบาทหลอกลวงผิดหลักวิทยาศาสตร์ให้กับประมุขไทย ซึ่งสร้างภาระให้กับบุคคลคนนั้น? ชนชั้นปกครองไทยภูมิใจหรือไม่ที่มีการเชิดชูกษัตริย์ไทยเกินหลักวิทยาศาสตร์ และการใช้กฏหมาย 112 เพื่อไม่ให้ใครวิพากษ์วิจารณ์ จนประเทศไทยมีลักษณะคล้ายๆ เผด็จการเกาหลีเหนือ หรืออดีตเผด็จการกาดาฟี้ในลิบเบีย?

5. ทำไมหนังสือ The King Never Smiles ที่พิมพ์โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐ ต้องเป็นหนังสือต้องห้ามในประเทศไทย? ถ้าในหนังสือนั้นมีข้อความเท็จ ทำไมไม่ฟ้องหมิ่นประมาท? หรือว่าหนังสือเล่มนี้มีความจริงที่ทหาร นักการเมือง และนายทุนไม่ต้องการให้ประชาชนไทยทราบ?

6. สาเหตุที่ชนชั้นปกครองไทยอ้างว่าต้องมีกษัตริย์แบบ “เทวดา” และต้องเป็นกษัตริย์ที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ ต่างจากกษัตริย์ที่เป็นประมุขในยุโรปและญี่ปุ่น เป็นเพราะทหาร นักการเมือง และนายทุนใหญ่ต้องการโหนและใช้สถาบันกษัตริย์เพื่อสร้างความชอบธรรมกับตนเองหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำรัฐประหาร การฆ่าประชาชน หรือการแทรกแซงการเมืองผิดหลักประชาธิปไตย?

7. กฏหมาย 112 มีไว้ปกป้องสถาบันกษัตริย์ หรือมีไว้ปกป้องพวกทหาร นักการเมือง หรือ นายทุนใหญ่ที่โหนสถาบันกษัตริย์ไทย? เพราะในยุโรปและญี่ปุ่นไม่มีกฏหมายแบบ 112 แต่สถาบันกษัตริย์ยังมั่นคง ข้อแตกต่างระหว่างไทยและที่อื่น ที่ทำให้ชนชั้นปกครองไทยต้องการคงไว้ 112 คือไทยไม่ได้มีประชาธิปไตยเต็มใบอันเนื่องจากการแทรกแซงการเมืองโดยทหารใช่หรือไหม?

8. กฏหมาย 112 มีไว้ปกป้องคนที่ดึงสถาบันกษัตริย์ลงมาเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงใช่หรือไม่?ตัวอย่างเช่น ทหารที่ทำรัฐประหาร๑๙ กันยาแล้วผูกโปสีเหลืองพร้อมกับถ่ายภาพการเข้าเฝ้า เพื่อสร้างภาพเท็จว่าได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ให้ทำรัฐประหาร หรือนักการเมืองอย่างอภิสิทธิ์ที่พยายามหาเสียงด้วยการอ้างว่าพรรคของตนจะปกป้องกษัตริย์มากกว่าพรรคอื่นเป็นต้น

9. การที่ผมเสนอว่ากษัตริย์ไทยไม่มีอำนาจทางการเมือง แต่เต็มใจถูกโหนถูกใช้โดยทหารและคนอื่น ทำให้ผมเป็นผู้ที่เสนอความคิดอันตรายที่สุดใช่ไหม? นี่คือสาเหตุที่คนอย่างอภิสิทธิ์หรือประยุทธ์มองว่าผมเป็น “หัวหน้าขบวนการล้มเจ้า” ใช่ไหม? คือข้อเสนอของผมอันตรายกว่าคนที่พูดว่ากษัตริย์ไทยมีอำนาจสั่งการรัฐประหารหรือสั่งฆ่าประชาชน อย่างเช่นที่ นปช. USA หรือนักวิชาการหลายคนในต่างประเทศเสนอใช่หรือไม่?--
ใจ อึ๊งภากรณ์
+44(0)7817034432
http://redthaisocialist.com/


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

--------------------------------------------------------------------------------
Date: Fri, 26 Aug 2011 17:37:43 +1000
Subject: Re: Lao TV
From: bounkhong.arounsavat2@gmail.com
To: khammaithammavo@centurytel.net; laosnetworkroom@googlegroups.com

Sabaidee Than Khammai,


Clarify a position:I was a refugee like you and I am a volunteer as a human rights activist. I receive the news from UN, US Department of State because I am a member of the news room with them. If I want to talk or request to them in formal, I use a position of Human Rights Laos Int'l. doing it but my massage should be checked by the Watch dog authority then they receive it. Some topic in the forum was seen by the athority as well. So you speak up in English that means your words be listening by the international people.


To publish in the EIN presswire, sometimes take a day to analyse the text then approve because there are 12,000,000 readers including Presidents and leaders of all countries read the message or the text and they can see ( Anchor ) link straight away to www.laovoice.net.


Lao TV in USA link to Lao PDR
You will receive a contact from someone about your request soon because I saw their names to respond about Lao TV in USA link to Lao PDR.
They will take legal action to the TV Channel and organizers soon.
Some members said: " we are not doing anything just talkative" that is not true. Many friends and Lao patriots work for Lao people who have no voice in the country, on the daily basis and never stop.


Best regards,
A. Bounkhong2011/8/26Dear, to all phinong Laos Patriots
ຮຽນ; ທ່ານບຸນຄົງ ອາລຸນສວັດ ຜູ້ທຳງານຢູ່ UN, ແລະບັນດາ ທ່ານຜູ້ຮັກຊາຕ
ຊາວລາວອົພຍົກໄປຢູ່ທົ່ວໂລກ
ທີ່ໜີຈາກລາວແດງ ຄມນ ຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ຖືກທໍຣະມານສັພທຸຂຄຸມຂັງ ໄດ້ໜີຫລອດຕາຽມາ ຢູ່ປະເທດເສຣີ Freedom, Being the true democracy, Freedom justice and prosperity to the people in Laos.

ເຮື້ອງ; ລາວ ໃທ ທີວີ ມີສອງ ຫຼືສາມບ່ອນເກີດຂື້ນ ແມ່ນເອົາລາຽການລາວແດງມາອອກຂ່າວ ແລະເພັງຊາຕຂອງເຂົາ ອອກມາໄຫ້ເຫັນ ນັ້ນເປັນການເປົ່າຂ່າວໂຄຊນາຊວນເຊື້ອໄຫ້ເຂົາ ແລະມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຈັບແຄ້ນແໜ່ນໃຈ ແກ່ຜູ້ທົນທຸກທໍຣະມານ ແລະແກ່ຄອບຄົ່ວຜູ້ຖືກຂ້າຕາຽ ມີຫຼາຽຄົນເຂົາຈົ່ມວ່າ ລາວທີວີ ຄົນລາວພວກນັ້ນມັນເປັນນົກສອງຫົວ ເປັນລຸກແຫ້ລງຕີນມືຂອງພວກໂຈນລາວແດງ, ພວກລາວເສຣີເຮົາບໍ່ມີໃຜບໍ່? ເຈົ້ານາຽຜູ້ໄຫຍ່ໄປເວົ້າໄປວ່າເຂົາ ຫຼືຈະປ່ອຽໄຫ້ເຂົາອອກຢ່າງນັ້ນເລື້ອຽໄປຊັ້ນບໍ່? ອາຣິກາເຂົາບໍ່ຮູ້ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຖ້າເຂົາເຂົ້າໃຈເຂົາເດີນຂບວນໃສ່ແລ້ວ. ຂພຈ ຂໍເຕືອນເພື່ອນທີ່ຮັກຊາຕທັງຫຼາຽ ພວກເຮົາລອດຕາຽມາແລ້ວ ເປັນຫຍັງທ່ານຍັງຍອມກົ້ມໜ້າລັບໃຊ້ພວກມັນ ທ່ານລືມແລ້ວບໍ່? ຄວາມທຸຂຢູ່ກັບເຂົາ ແລະອ້າຽນ້ອງພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານຖືກພະເດັດການຈັບກຸມ ຄຸ່ມຂັງເຂັ່ນຂ້າທໍຣະມານ ຈົນໄດ້ປົບໜີມາປະເທດເສຣີນີ້.
ສນັ້ນຈົ່ງກັບໃຈ ຢ່າຫລົງເລກົນຂອງຄມນ ໃຫ້ມັນຢຽບຢຳທຳຣ້າຽຊາຕຂອງພວກເຮົາ, ສນັ້ນພວກທີ່ຢູ່ໄກ້ສິດບອ່ນນັ້ນ ຈົ່ງລຸກຂື້ນປາບປາມມັນ ເພາະພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການ ຣະບອບຄມນເປັນຣະບອບພະເດັດການ ມັນຕຳຊ້າລ່າຫລັງທີ່ສຸດ ຫລອກລວງຕົວະຕົ້ມ ຂີ້ສໍ້ຂີ້ກົງ ບໍ່ມີສີນທັມ ຂາດສີດທີມະນຸສຊົນ ດ້ວຽເຫດນີ້ຈີ່ງຣ້ອງຮຽນມາໄຫ້ທ່ານຄົນລາວຜູ້ຮັກຊາຕທັງຫຼາຽໂປຣດຊາບ ແລະພີຈາຣະນາອັນເປັນທັມ. ກາບດ້ວຽຄວາມເຄົາຣົບຢ່າງສູງທຸກໆທ່ານ,
ດ້ວຽຄວາມຮັກແພງ.
Best regarding
Seripaxathipatai Laos Freedom

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ພັກຣັຖ ຍາມນີ້ ບໍ່ເຣັດບໍ່ສ້າງເອົາຫັວຊາຫັຍງຫົມດ

ແຕ່ເຂົາສູມຫັວກັນແບບບໍ່ມີເວລານອນເລີຍ

ປາບກູ່ມຕໍ່ຕ້ານໃນຄວາມເປັນໂຈນມັນ

ຢ້ານ ປຊຊ ລຸກຂື້ນພຽງ6ເດືອນໄດ້ໄຊຊນະແລ້ວແບບ ໃນໂລກອາຣັບ

ບ່ອນໃດມີການຂົດຂີ່ ໂດຍ ຜດກ ຍາວນານ

ບ່ອນນັ້ນມີການລຸກຂື້ນບີບຄໍເຕະໂຈນ

ຕັວຢ່າງເຜັດໆຮ້ອນໆ ເຫັນມາແລ້ວກັບຕາ ທີ່ ຕູຍນີຊີ ອິຍິບ ເຍເມນແລະ

ລີບີ

ຢ່າລືມຫລັງຈາກງັນເຮຶອນດິ ທີ່ ຕຣີໂປລີແລ້ວ ຈະພາທ່ານມາ ທີ່ ກຸງດາມາສ ປທ ຊີຣີ

ແລ້ວຈາກນັ້ນ ອມຣກ ຫລັງພາຣະກິດທີ່ຕາວັນອອກກາງຈົບລົງ ກະ ຊີມາແວ່ ຫໍຄຳ ວຽງຈັນ

ມາສາສາງກັບຫັວຫ້ນາໂຈນໄຫ່ຍທີ່ສຸດ ໃນ ປທ ນີ້

ຕຽມກີນເຂົ້າປຽກໄກ່ໄດ້ແລ້ວ

ພີ່ນ້ອງທຸກໆຄົນ


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ຄົນລາວ ສຸກງ່າໃດ ກິນງ່ານັ້ນ ມັກໄດ້ດີ
ມີຄວາມສຸຂ ບົນຄວາມທຸຂ ຂອງຄົນອື່ນ ມັກໄດ້ດີ
ທຳລາຍ ຂົ່ມເຫງ ນ້ຳໃຈ ເຂັ່ນຂ້າຄົນລາວ ທັງຊາດ ເປັນຄົນຊົ່ວ
ລຸກຫລານ ເຫລັນ ຫລ້ອນ ກາຍເປັນ ຄອບຄົວ ຊົ່ວໃນປະວັດສາດລາວ


ຕູ່ ປັນຍາຕື້ນ


ຢ່າໃຫ້ພວກເພື່ອນທວ້ງ ວ່າເປັນນັກສອງຫົວ
ຢາກຄຸບຄວາອັນໃດ ກໍໃສ່ໃຈອັນນັ້ນ
ຄັນຢຽບເຮືອສອງຂ້າງ ຣະວັງເດີມັນຊິງ່ຽງ
ສ່ຽງຕໍ່ເຮືອຂວັ້ມຫລົ້ມ ຈົມນ້ຳຢູ່ເຄິ່ງວັງ ໝູ່ເອີຍ...
ໂມທນາ
__________________
BlacksaphireTaiYai lanna Lao

Date:
Permalink   
 

ปัญหาประเทศลาวที่ขาดสิทธเสรีภาพจากระบอบเผด็จคอมมูนิสต์ซ้ายจัดมาร์ค-เลนินปกครองมาตั้งแต่1975 ปชช ลาวถ้าไม่ชอบระบอบปก
ครองนั้น คนลาวก็ต้องลุกขื้นช่วยกันปลดปล่อยร่วมกันก่อนอื่นหมด ชาติอื่นเขาเห็นว่าคนลาวลุกขื้นต่อสู้พร้อมกันแล้วชาติอื่นๆที่เขารักเสรี
ภาพจึ่งจะเข้ามาช่วยเหลือพวกท่านเช่นลิเบียเป็นต้น เวลานี้เขารอพวกท่านเจ้าของประเทศลงมือปฎิบัติงานในการต่อสู้ก่อน เพราะท่านคนลาวทุกๆคนในประเทศและนอกประเทศกำลังรอคอยอะไรอยู่อีก! หรือว่ารอพญานาคจากแม่น้ำโขงขื้นมาต่อสู้ไห้,หรือว่ารอสร้างวัดไม่เสร็จ,
หรือรอทำบุญหาเงินไห้ครูบาจาก สปปล ส่งนอก และ ครูบาไทย มารับบริจาคไม่เสร็จ นี้มันผ่านมาได้36ปีแล้ว ลาวกำลังถูกคนต่างชาติแ่ย่งกันเข้าไปกืนกินในนั้นมี VIETNAM,CHINE,THAILAND และประเทศอื่นๆอีกเยอะ และ ปชช ลาวก็ถูกส่งออกไปขายไห้ต่างชาติอีกหกแสนคนโดยคำสั่งจากเจ้าทาสคือเวียตนามที่ควบคุมด้วยกำลังทหารติดอวุธไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นคนทั่วประเทศ ประชาชนลาวในประเทศถูก
เวียตนามเกือบสามล้าคนหลั่งไหลเข้ามายึดที่ดินและแย่งงานทำเจ้าของประเทศเพราะผู้นำ พัก-ลัด สปปล กำลังมืดบอดกันกับอำนาจเถื่อน.
ข้าพเจ้าอยากอธิบายเกียวกับความเชื่อถือด้านศาสนาไห้ท่านเข้าใจของความเป็นจริงดั่งนี้คือ:ศาสนาไหญ่ของโลกที่คนเป็นผู้คิดค้นขื้นมา
มี3ศาสนา 1.ศาสนาคริสต์ สอนไห้คนอยู่ร่วมกันมีความรักซึ่งกันและกัน 2.ศาสนามุสลิม สอนไห้คนมีสิทธิเสรีภาพเป็นตัวของตัว(FREEDOM)3.ศาสนาพุทธ สอนไห้คนรู้จักความเป็นจริงของโลกมนุษย์ มีเกีด-มีแก่เฒ่า-มีเจ็บ และก็ตายไปเช่นสัตว์อื่นๆในโลกใบนี้
ทังสามศาสนานี้เป็นคนอย่างพวกเรานี้เอง และท่านทังสามก็ได้เขียนตำราไว้ไห้คนได้เรียนรู้ เช่นเดียวกับนักประวัติศาสตร์ทุกๆชาติเขาได้
บรรทึกเหตุการที่เกีดขื้นในประเทศของเขาเอาไว้ไห้ลูกหลานรุ่นหลังรับทราบเรื่องราวนำเท่านั้นเอง ผู้นำศาสนาไม่ไช่พระเจ้า,ไม่ไช่เทวดา,
ไม่ไช่พระอินท์ ท่านไม่ได้บอกว่ามีสวรรค์,มีนรก แต่มีสาวก,นักเรียน หรือ บุคคนที่ฉวยโอกาศหากินในทางโลพส่วนตัว ดัดแปลง,แก้ไข ข้อ
เท็จจริงนำไปหากิน หรือสร้างผลประโยชน์ไส่ตัวเอง จากคนขาดการศึกษา,คนที่มืดบอดทางปัญญา,คนขาดการค้นคว้าข้อเท็จจริงแท้ๆ.
ผู้นำศาสนาพุทธชื่อ"สิทธัตถะ"ต้นตระกูลมาจากผู้ปกครองเมืองหนึ่งในอินเดีย ท่านเป็นผู้มีความฉลาดกว่าคนอื่นๆเท่านั้นเอง ท่านห็นว่าคน
อินเดียแตกแยกความคิด,ทำสงครามแย่งชิงความเป็นไหญ่ในแผ่นดินเดียวกัน เพราะอินเดียในสมัยนั้นไหญ่โตมากความคิดของคนก็แตก
ต่างกันและก็มีหลายความเชื่อถือ เพราะโลกสมัยโบราณอยังไม่เจริญเหมือนในปัจจุบันนี้ ลาวก็ไม่แตกต่างกันในสมัยนั้นก็ไหญ่โตเหมือน
กัน.สิทธัตถะออกจากวังไปแสวงหาสพการข้อเท็จจริง(สพการของชีวิต)ในคนหลายกลุ่มเท่านั้น ไม่่ไช่ออกบวช เืมื่อท่านเข้าใจสังคมของ
คนดีแล้วจึ่งมาอธิบายไห้คนอยู่ร่วมชาติรักสามัคคีกันดั่งคำสอนห้าข้อที่พวกเราเีรียกว่า "ศิล 5" ท่านเองไม่ได้เรียกตัวเองว่า"พระพุทธเจ้า"
หรือ"เทวดา" แต่ตอนหลังมามีคนพวกหนึ่งฉวยโอกาศเพราะมีอำนาจในการปกครองนำมาพลิกปลิ้น-เปลี่ยนแปลง จากหลักของความจริง
เพื่อนำไปเบื่อเมา,หารายได้,เพื่อการปกครองคนที่มืดบอด หรือคนที่เ็ป็นข้าทาสของตนเอง คำว่า "พระพุทธเจ้านี้"ไครเป็นคนแต่งศัพย์นี้ขื้น
มาไช้? เรี่มต้นขื้นเมื่อใด? ถ้าท่านไดเข้าใจดีขอไห้อธิบายต่อจากข้าพเจ้าด้วยเพื่อไ้้ห้ทุกๆท่านได้รู้ความจริงของศาสนาพุทธ...

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ນາຍຍົກເຊື້ອສາຍລາວຝັ່ງຂວາ ປາກອັງກິດ
ສ່ວນ ນຍ ໂຈນລາວແດງຝັ່ງຊ້າຍ ພາກແຕ່ພາສາຂ້າ

ແລະ ແກວ


http://www.youtube.com/watch?v=Wsy4mqpt7D4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MFCoRFQnd1g&feature=related

ທ່ານນຍຍີ່ງລັກ

ท่านเป็นคนเชิ้อสายลาวจากล้านนา­­­­ຈົ່ງຊ່ວຍຄົນລາວເສື້ອແດງຂອງພວ­ກ­ເ­ຣ­ົາທີ່ຕໍ່ສູ້ໃນພາກເຫນຶອ

ແລะ ຕວອສຫນ ແຍ້ງຊີງເອົາໄຊຊນະມາໃຫ້ທ່ານດ້ວຍ ຕາມປະວັດສາດຄົນເຊື້ອສາຍລາວໃນປທເ­­ປັນຄົນສ່ວນໄຫ່ຍຂອງປທ ເຄີຍປົກປ້ອງການຣຸກຣານຂອງ ພະມ້າມາກ່ວາ20ຄັ້ງ ແຕ່ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຈື່ງຖືກເອົາຣັດ­­ເອົາປຽບ

ຖືກດູຖູກຂົ່ມເຫັງຂ້າຕລອດມາຈາກນ້­­­­ຳມືຂອງເຈົ້າເຫລ ເຈົ້າພໍ່ອານານິຄົມທ້ອງຖີ່ນສຍາມ ຍົກຄວາມເປັນລາວຂອງທ່ານຂື້ນມາຕໍ່­­­­ວ່າຕໍ່ຂານຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທັມດ­້­ວ­ຍ ການໃຊ້ຄວາມຮູນແຮງຂ້າເຊື້ອສາຍລາວ­­­­ທ່ານຄວນຊີ້ນສຸດໄດ້ແລ້ວ ພໍແລ້ວ ນີ້ຫລືສຍາມພຸດ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Hi Ya ai ken and all

- This is another khee moh or khee foi, from 2 of them , ( Sourivanh and Thanadabout, ) , I knew every thing about sourivanh khamvongxay, where is he or what is he doing for now? his wife living in my town and she told me every things about him. This is his khee moh if he said he was living and working good in Lao PDR. The true he is homeless now. Hope every one understand it, I don't want to say any thing else.Thanks,

--------------------------------------------------------------------------------


From: "Settha Viravong"
To: freelaos@yahoogroups.com
Cc: laos-solidarite@yahoogroupes.fr
Sent: Thursday, August 25, 2011 10:15:52 AM
Subject: Re: [freelaos] RE: [Laointerlink] Soulivanh Khanvongsayສະບາຍດີ ທ່ານ Ken Boonpakom

ບົດຂຽນຂອງເຈົ້າເຫັນໄດ້ວ່າ ອອກມາຈາກຄວາມອິດສາ
ລິດສະຫຍາແທ້ໆ ເປັນການສະແດງອອກຂອງຄົນສິ້ນຫວັງ
ໝົດປະຕູແລ້ວທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມທຳລາຍລະບອບ ສປປ ລາວ
ຍ້ອນໄປຕັ້ງອົງການໃດກ່າຕີກັນເອງຟາດຟັນກັນເອງ
ຕະຫລອດ ຈົນດຽວນີ້ເຈົ້າເຫລືອແຕ່ຫຳລ້ອນຈ້ອນ ບໍ່ມີ
ອົງກອກອົງການອີຫຍັງອີກແລ້ວ

ເລື້ອງການຕາຍນັ້ນ ໃຜກ່າຕາຍໝົດທຸກຄົນນັ້ນລະ ບມີໃຜຢູ່ຄ້ຳຟ້າດອກ ເຈົ້າເວົ້າໃຫ້ແຕ່ຜູ້ອື່ນວ່າອາຍຸ 60 ແລ້ວ
ບາດເຈົ້າຫັ້ນເດ ບໍ່ແມ່ນຊິຟາດເຂົ້າໄປຮອດ 70 ແລ້ວບໍ
ຢ່າງຫລາຍເຈົ້າກະຊິຢູ່ອີກບໍ່ເກີນ 5 - 10 ປີດອກ ເຈົ້າກ່າຊິ
ຕາຍຄືກັນຫັ້ນລະ ເວົ້າແນວນີ້ບໍ່ແມ່ນຢາກໃຫ້ເຈົ້າຕາຍ
ດອກເດີ ແຕ່ຂ້ອຍເວົ້າຕາມກົດເກນທຳມະຊາດ

ອັນເລື້ອງເສກສັນປັ້ນແຕ່ງວ່າພວກເມືອເມືອງລາວ ຖືກຢາ
ສັ່ງຕາຍກະທັນຫັນນັ້ນ ເຈົ້າຄືຊິແມ່ນຮຽນສູດນີ້ມາຈາກສ່ຽວ
ແສງ ຈິດດາໄລ ຂອງເຈົ້ານໍ....

ຫົວໜ້າຄະນະລັດຖະປະຫານ Sacramento ມັກຫລາຍ
ສູດນີ້ຫລາຍ ແຕ່ມັນເປັນສູດທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ມັນເປັນການໂຈມຕີ
ທີ່ລ້າສະໄໝພໍແຮງແລ້ວ ແຕ່ເຈົ້າກໍຍັງນຳມາໃຊ້ຢູ່ ໃຜອ່ານ
ໃຜກໍຫົວຂວັນເຈົ້າໝົດ

ຄົນລາວໃນຕ່າງປະເທດສ່ວນຫລວງຫລາຍດຽວນີ້ໃຜໆກ່າ
ທຽວເມືອເມືອງລາວກັນທຶ້ນໆ ແລະກໍກັບຄືນປະເທດທີ່ພວກ
ເຂົາຢູ່ດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ

ນັ້ນມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ "ຕາຍເພາະຖືກສັ່ງຢາ" ຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນ ກຳລັງປະສົບກັບ
ການປະລາໄຊອັນເຈັບແສບ

ກ່ອນຂ້ອຍເດີນທາງໄປຮ່ວມຊີເກມສ໌ປີ 2009 ແລະ ສະຫລອງ 450 ນະຄອນວຽງຈັນປີ 2010 ສ່ຽວເຈົ້າກ່າຂຽນຂູ່ໄວ້ກ່ອນໂລດ
ວ່າ ບາດກັບມາ ຂ້ອຍຊິໃສ້ເປື່ອຍຕາຍຍ້ອນຖືກຢາເບື່ອ

55555555555555

ແນວໃດກໍຕາມ ຂ້ອຍບໍ່ຕາຍງ່າຍດອກ ຍົມພິບານໂທລະສັບ
ທາງໄກມາບອກຂ້ອຍແລ້ວວ່າ ຂ້ອຍຍັງຕາຍບໍ່ໄດ້ເພາະພາລະ
ກິດປາບພວກປະຕິການຂວາຈັດຍັງບໍ່ທັນເສັດສິ້ນ ຂ້ອຍຕ້ອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດນີ້ໃຫ້ເສັດສິ້ນສົມບູນເສຍກ່ອນຈຶ່ງຈະຕາຍ
ໄດ້

ທໍ່ນີ້ລະເດີ ໄປກ່ອນ
xaisana THANADABOUTH PARIS FRANCE
ຫມາພານທີ່ຊີ້ນສະຕີ ຍອມເປັນ ລີງຣັບໄຊ້ໂຈນ500ລາວແດງ ວຈ ບໍ່ຍອມແມ່ນກະທັງຍ້າຍສັມມະໂນຄັວ ໄປຢູ່ໄຕ້ໂສ້ຣັຖ ຜດກ ຂາດ ສວັດິການທຸກຢ່າງ ບາງຄັ້ງບາງຄາວ ຍອມກັບລາວ ຍ້ອນ ໂຈນເອົາຂອງອ່ອຍຂາຍຄວາມເປັນຄົນກາຍເປັນລີງ
ໄດ້ແຕ່ໂຄສນາຊວນເຊື່ອ
ແນ່ແທ້ ທີ່ ປາຣິສ ບັກຫມາລຸກບັກຂີ້ກາກບ້ານສະຄີນນີ້ມັນອອກໄປໄສໄດ້ ຍ້ອນ ເສຣິຊົນ ລາວຊີໄລ່ຢຽບ ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ ພັນໂທກ ໄປໄດ້ ເວທີ ຂອງ ສະຫາຍ ຜາສຸກ ບ້ານເພັຍໄຟ
ຫມໍນີ້ກະຊີ່ນສະຕີ ບອກວ່າຈະຢ້າມສັມມະໂນຄັວ ບໍ່ຍອມຖີ່ມສັນຊາດ ອມຣກ ຈັກເທື່ອ ເພາະ ຢ້ານບໍ່ໄດ້ແດກ ສັວດດີການຄົນເສັຍອົງຄະ


__________________
Seng Chidadhay

Date:
Permalink   
 

ສັງໂຄເຈົ້າ ບໍ່ຖືຄອງຄຳສວດ ແມ່ນຊິບວດຮອດເຖົ້າ ບຸນເຈົ້າກໍບໍ່ມີ ດອກນາ
ຄັນແມ່ນໄດ້ບວດແລ້ວ ໃຫ້ຖືຮອດຄຳສອນ ຢ່າໄດ້ຜິດຄອງທັມ ແຫ່ງອົງພຸທໂທເຈົ້າ
ຄັນບໍ່ມີສິນສ້າງ ບາບກັມຊິນຳໄລ່ ຊາວບ້ານກົ້ມກາບໄຫວ້ ກໍຫວັງໄດ້ເພິ່ງບຸນ !!

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

ໄດ້ເມັຽດີ ປານແກ້ວຄູນລ່າງ ໄດ້ເມັຽຊ່າງປານແກ້ວຄູນເຮືອນ
ໄດ້ເມັຽຜູ້ບິດເບືອນ ປານກຸມໝູເຂົ້າຄອກ
ໄດ້ເມັຽຜູ້ປອກລອກ ປານແກ່ໄມ້ທາງປາຍ (ຄວາມບູຮານ)

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Voice of Laotians Overseas.


0113. 08. 2011


Subject : Laos -The constitution provides for freedom of religion; however, other laws and policies restricted this right in practice (Section I I ).


BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR ( c )
International Religious Freedom Report 2010

November 17, 2010

Restrictions on Religious Freedom

Throughout the country religious practice was restrained by official rules and policies that allowed religious groups to practice their faith only under circumscribed conditions. However, the government structure is relatively decentralized, and central government control over provincial and district governments remained limited. As a result the government's tolerance of religion varied by region and by religion. Some local officials were unaware of central government policies on topics such as religious tolerance due to the incomplete dissemination and application of existing laws and regulations and, when aware of the laws, sometimes failed to implement them. The LFNC at times visited areas where religious persecution had taken place to instruct local officials on government policy and regulation. More often, however, the LFNC's Religious Affairs Department encouraged local or provincial governments to resolve conflicts on their own and in accordance with Decree 92.

Minority religious leaders saw a continued need for training of provincial, district, and local officials to help them better understand Decree 92; some called for amending or redrafting the decree to make its language more clear and its enforcement more consistent.

Protestant groups that wanted to be recognized as separate from the LEC continued to be the targets of restrictions, and authorities in several provinces have insisted that independent congregations must join the LEC. However, in some areas unauthorized churches generally were allowed to conduct services without hindrance by local authorities. Within the LEC some congregations sought greater independence and forged their own connections with Protestant groups abroad.

For a number of years, Methodists have consistently sought to register with the LFNC as a separate denomination. The LFNC has considered their application, but has yet to decide on it.

Between 1999 and 2001, local authorities closed approximately 20 of Vientiane Province's 60 LEC churches, as well as some churches in Savannakhet. Beginning in 2002 most of the Vientiane churches were allowed to reopen. However, in Savannakhet Province officials in several districts did not allow local congregations, despite requests, to reopen as many as six of the province's approximately 40 churches, and they remained closed at the end of the reporting period. Despite requests that a church building in Dong Nong Khun Village, which local officials confiscated in 2000, be returned to its congregation, Savannakhet provincial officials stated that the number of Protestants in the village was not sufficient to warrant having a church, although local Protestants claimed more than 120 worshippers.

As many as 200 of the LEC's nearly 400 congregations throughout the country did not have permanent church structures and conducted worship services in members' homes. Since the 2002 promulgation of Decree 92, officials from the LFNC's Religious Affairs Department have stated that home churches should be replaced with designated church structures whenever possible. However, most Christian communities have been unable to obtain permission to build new churches, although group worship in homes is considered illegal by local authorities in many areas. Religious organization representatives pointed out that the building permit process begins at the local level and then requires provincial permission; they claimed the multiple layers of permission necessary were being used, beginning with local officials, to block the construction of new churches. No new LEC churches were permitted to register officially during the reporting period. In a few cases, villages allowed construction of new church buildings without prior official permission from higher-level authorities; however, problems occurred when district or provincial officials became aware of the "illegal" construction. Home churches thus remained the only viable place of worship for many LEC congregations.

Baha'i spiritual assemblies in Vientiane, Savannakhet, and Champasak cities generally practiced without hindrance, and Baha'i groups faced fewer restrictions from local authorities than in the past. However, some Baha'i practices require activities inside houses, and these activities have been the target of harassment by some local officials. While cooperation from provincial-level authorities in Savannakhet Province was quite good, local police in some areas of the province continued to place restrictions on the religious activities of smaller Baha'i communities.

During the reporting period, there were reports of official interference with or denial of permission to hold normal religious celebrations in churches. In November police in Vientiane Municipality told three churches to cease holding services until the Southeast Asian Games ended in December. There were reports that Protestants in some villages were not allowed to hold Christian celebrations in their homes, thus restricting Protestant activities to church buildings only. This restriction was particularly problematic for Protestants who had not been given approval to build church structures in their villages.

Longstanding restrictions on the Catholic Church's operations in the north resulted in the continued existence of only a handful of small congregations in Luang Prabang, Sayaboury, Bokeo, and Luang Namtha Provinces as well as some village communities in Vientiane Province. Catholics in these areas sporadically held services in homes. There were no ordained Catholic priests in the north, and pastoral visits from Vientiane were intermittent. However, there were signs during the reporting period that the government was continuing to ease its control over the Catholic community in the north.

Several Catholic Church properties, including a school in Vientiane Municipality, were seized by the government after 1975 and have not been returned, nor has the government provided restitution.

The government strictly prohibited foreigners from proselytizing, although it permitted foreign NGOs with religious affiliations to work in the country. Although Decree 92 permits proselytizing by religious practitioners provided they obtain permission from the LFNC, the LFNC did not grant such permission; persons found evangelizing risked harassment or arrest. In previous reporting periods, authorities arrested and expelled foreigners attempting to proselytize, but there were no such instances during the reporting period.

The government permitted the printing, import, and distribution of Buddhist religious material.

Although Decree 92 authorizes the printing and importation of non-Buddhist religious texts from abroad, it also required permission for such activities from the LFNC. While in practice some groups were able to print their own religious materials, Baha'i and Christian groups faced challenges. The government did not allow the printing of Bibles, and special permission was required for their importation for distribution. Authorities occasionally seized religious tracts and teaching materials from Protestants entering the country from abroad, including at the Lao-Thai Friendship Bridge, and fined those carrying the materials. However, there were no reports of arrests associated with these confiscations. Several non-Christian groups indicated that they were not restricted in bringing religious materials into the country.

Identity cards did not specify religion, nor did family "household registers" or passports, two other important forms of identification. On occasion local officials denied educational benefits to the children of Protestants because of their religious beliefs.


Kind Regards,
Phom Soudhasa
A member of Lao Activist Group
26 - 08 -2011__________________
Anonymous

Date:
Permalink   
 

Security Council Report


posted on THU 25 AUG 2011 11:12 AM
Syria Sanctions Resolution
Council members are expected to discuss a draft resolution on Syria circulated by the UK on Tuesday (23

August) at both expert and permanent representative level. However, it is still unclear if Russia will attend. It

had earlier indicated it needed instructions from Moscow before it could begin negotiations.

The draft sanctions resolution, which is supported by the European members of the Council and the US, calls

for the freezing of assets of President Bashar al-Asad and 22 key Syrian figures plus four entities as well as a

travel ban on 22 individuals. It also includes an arms embargo, sets up a new sanctions committee and requests

the Secretary-General to create a panel of experts to support the work of the new sanctions committee.

The resolution notes the Human Rights Council’s recommendation that the Security Council consider referring

the situation in Syria to the ICC and welcomes its decision to send an independent international commission of

inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law since March 2011.

It seems that Russia feels that sanctions are not the right approach at the moment and that instead dialogue

should be pursued. This appears to be a view shared by China which has stressed that Syria needs to decide its

own future. South Africa and India also seem to have some concerns. India abstained and China and Russia

voted against the Human Rights Council resolution on Monday calling for a commission of inquiry into the

violence by the Syrian government.

It seems that some Council members are inclined to put the resolution to a vote if there is a clear majority,

risking possible vetoes from China and Russia. (For the resolution to pass a majority of nine members or more

voting for, with no veto is required.)


__________________
« First  <  Page 10  >   Last »  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard